15 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

15 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yofve Beylerle Naza di :_Ş_A'Bl.ıu fabrikası Nafia ve 'ı"l vi Gckzar KAL Tühaller, CAR BACKNA PRİMUS — 250 Pastırma makine- leri rekabet ka- bul etmez fiatla: Ha satılır. Umu- Üt deposu ve a. centalığı İstanbul KA Yağcı sokak. No Paras; SGŞ4 biraderleri 00406 *eece T .Şırınyan ; ikluğu, $ l ZÜMLEYİ eder. 94 saate $ Siri _h=uıııı.ııı te- ci ki Si Türkiye Han T'Ğ."'"d' IŞLERİ tsham, — tahvilât Ru, frcagi, prostat, $ ve İdrar yoldarlık $ VĞ Böul Cdiyatermi) â(l’f; Bükabili Öi İTU Bir San” her yerden çok defa müracaat bu- 60 Erzram Han 18 ' ""'::bot” mebanisi isd- ol bir sarnıç İnşa uP bedeli keşfi 3800 mezkür — sarnıç ya konulmuş- 9a9 Ka b şllname ve şerar ..——u_'llümü üzere 29 kadar Galatada 'Ndeki merkezi idareye ÜEş Pi £ f 7 | 1 ü İx l lelâi k aKS — 19 ç köI İmtihanları; ı—'_'nhı.ı EyİNİ 14 te lt Iç * 9D0 da ’ı;"uı KA 1$'ae ve C*"lı » 9,30 da z MİYA 19 eylol 14 ve li Dela — aş kirma ve çakıl Ati en Si ine ve her türlü teshili €© krokiler hemen taktim edilir. Mufassal Türkçe kataloğlar dahi mevcuttur, 18 tona kadar muhtelif tip ve modellerde yol silindirleri ve saatta 3 ton 8 metre mika- Nn hayvanla cer olunur ve y' zatülkareke motörlü taş kırma makineleri en kısa bir mül- EL—'MII teslim olunur ve Icabında buradan ayrıca bir de montör gönderilir. LE fabrikasile Türkçe dahi muhabere edilebileceğinden alâkadaranın ücenta bulunmayan 'den doğrudan di l ö . Ders zamanları İŞİ OLANLARA DA uyguan gelli A loğruya fabrikaya müracaatları rica olunur, e -O 4 Ş ygun gelir e ışı::'l“ıııî.;'ı""' K ayak “aumiaüda ea Gon " eSai Ü Ğ a var üi eee 3. ÜNCÜ hbğınh Ücret 10 talimle 30 lira, 20 talimle 60 liradır, taksit ile alınır. H irler, dekovli hatlaı otürlü İokomotifler, zatülhareke demirhane vi ae k n b ti L M n Tİ'.*_,Rİ Nİ EVVLDEDİR Taşralılar İçin çamaşır yıkaması ile yatak Ayda 8 liradır. - 8 tonluk motörlü yol silindirlerinin 23.'Takın / » » Kılavuz ÜKS ile yıkarsanız çorap- 108 adet helezonlu makap piçoplu piçopsuz ” e ol N Motör ve Makine Fabhrikası *60l Biyah ye böyak sniparakâğıdı . larınız iki misli daha fazla Lî_(ğ >» _ğ MİLLİYET 1929 Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinden: Pmum idare namina ecnebi memleketlerden gelecek - bilumum eşya levazım ve emtianın Samsun ve Trabzon limanlarından mada Türk Himanlarında gümrük muamelesinin ifası kapalı zarfla müna- kasaya konmuştur. Münakasa 30/9/29 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 15 EYLÜL PAZAB TAKS.MSTADYOM KAPISIND. Mehmet Ali Beyin Millt ŞOFÖR ve MAKİNİST < Mektebi Her çeşit Gaz motörü ose Müteahitleri Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat p . Şi ın aaı Şirketıerinın | teminatlarını ayni günde saat 15,30 8 kadar umumt! müdürlük ke- otomobil ş lemine vermeleri lâzımdır. traktör Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mükabilinde Ankarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından teğarik | adebilirler. BÜNÜK TAKYARE PİYANGOSU YEDİNCİ TERTİP alâtı ziraiye dersi verilir ve talimi yaptırılır. Mektep garajında TAMİRCİLİK tatbikatı gösterllir. Yarın akşam saat 6 da Yeni Cevre bâşlayacaktır. Tahsli Müddeti dört aydır Dikkatlerine meleri ve alelumüm şose ve asfalt yollar lerde imâl eden CARL KAELELE fabrikası bı esesidir. KAELBLE makineleri tamire muhtaç olm 20 seneye garanti edilir. Belediye dairelerine kredi ile ve müteahhit şirketlere taksitle iraesine amâdedir. Talep vukuunde mufassal teklifnamcler- rı Büyük ikramiye: 40000 - İiradır Ayrıca : 20,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 ,, Bir mükâlfat Işbu keşdede cem'an “ 3,000 ,, numara kazanacaktır. Çorapları uzun müddet dayandırır. Yeni bir çift çorap alırsanız bunların uzun müddet da- yanmasını istersiniz. İmdi Saatta 3-8 metre mikâbı çakıl ve kaba kum ihzar eden zatülhareke taş kırma makinesi AELBL Deniz salıııaıııa komisyonundan: 28 Eylül 929 Cumartesi saat : 14 te 26 Düzine Muhtelif cins ve eb'adda eğe F dayanır. 28 EEylül 929 Cumartesi saat : 14 te i LÜKS ün savfeti kat'idir. 6000 adet ahen çatal pin muhtelif eb'adda N G (Almanya ) bei Stuttgart 3000 adet pirinç çatal pin muhtelif eb'adda : , j J ' 2500 adet ahen somun pin muhtelif eb'adda Ince telleri yıkanma tehli- ISB Br m ayaa nmlsymmn an ş 6900 adet pirinç demir vida yuvarlak havşa başlı | kesinde muhafaza eder. Ka ötüni mak tüi Tnibüdeğik birade Bür imeeli Kdit yayılık li ' olen |F 300 ae ahesi demir.vida yi LÜKSü kullanmak çama- 200 adet karpit memesi 300 kilo oksujen kaynak teli 200 kila telli ve bezli lastik lavha 3 kilo lavha muhtelif eb'adda lastik 300 kilâ kurşun lavha Milli müdafaa vekâleti deniz fabrikaları ihtiyacı için lüzümu olan yukarda cinsi ve mıktarları yazılı malzemenin hizalarında gün ve saata münakasai aleniye ile ihaleleri icra edilecektir şart- |jnamelerini görmek isteyenlerin her gün, vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer gün ve saatta Kasımpaşada Deniz satın alma komsiyonuna müracaatları. tamiratin eylülün 29 İnci pazar günü saat 16 da ihalesi lera kılınmak üzere şırlar için bir teminattır. zarf wsülile münakasaya konulmuştur. Keşifnameyi görmek ve şerairi kapi isteyenlerin komisyon kitabetine müracaatları. ğ “YİRMİ" DERSTE istenografi usulü Türkçe Istenografisini kıst bir müddet zarfında üğrenmek isteterseniz , Muallim Benaroya beyin, yenl harflerle tab'- ettirdiği metodu alınız. Flatı :100 kuruş; mücellet 120 kurus Satış mahalleri : Istanbul : Kanaat kitaphanesi - Beyoğlu ; Kohen Hemşireler lAnkara ; Mücilifin nezdinde ( Ticaret mektebi )| Devlel demiryolları ve llmanları umunü idaresime Devlet demiryolları ve limanları Haydarpaşa kömür tahmil ve tahli-| natlarını ayni ğünde saat 15,30 kadar Ka . eg Ş umumi idaresinden: yesi ameliyesi kapal: zarfla münaka-| Umumi Müdürlük kalemine verme- Gaz, pisgaz, benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Müna- | saya konmuştur. leri lzımdır. kasa 29-9-920 pazar günü sast 16 da Ankarada devlet demiryolları | Münakasa 24. 9. 929 sali günü saat| Talipler münakasa şartnamelerini v TF TE : ğ a ğ vk FE a 16da Ankarada Devlet Demiryolları|iki lira mukabilinde Ankı Mal- Bursa Ziraat mektebi müdirliğinden idarasinde yapılacaktır. Münakastya iştirak edeceklerin teklif mektup- Jöaresinde yapımcıktır. hekerkeama y eg el mektebimize leyit meccanf veya ücretli girmek İste- atlarını aynı günde saat 15,30 kadar umu- | Münakasaya İştirâk — edeceklerin |paşa mağazasından tedarik edebi- yıt ve kabul şeraltini öğrenmek için bulundukları mahal| mt midürlük kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şart- | teklif mektuplarını ve muvakka! lirler. —— t müdür ve memürlarına müracaat etmeleri. /| &melerini üç Hra mukabilinde Ankarada, Malzeme dairesinden, KARON “'man kitaphanesi ntanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. Beyoğlu Tünel meydanında 523 GÜNLER KISALIYOR Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirmek için düşünmeyiniz ye bu muayene ile en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. -ELEKTRİK ŞiRkETi ütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize amade tutmaktadı MECCANEN Taratınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri tecrübesiyle huzurunuzda amik bir muayene İcra edilir. Bu münasebetle alâtı beytiyenizin de muayenesini temin edeb'-siniz. Küçük tamirat Meccanen diğerleri Mal olduğn fiatla icra edilir. eee Otelcilere mühim ilân Pek yakında Beyoğlunda maruf bir otelin eşyaları müza- yede suretiyle satılacaktır. Otelcilere yarayacak çok eşya Yardır. Fazl mülümat almak Için Beyoğlunda Etval sineması karşısında 46 numaralı mağazaya müracaatları. — Telelon; Beyoğlu 3240 DA MARM ei Avusturva fabrikaları hezaran sandaliyeleri umum! sarış deposİstanbuldası Katırcı Oğru hanında 46-47 numarak Joz. N. Aciman telefon İstanbul 2409 Hamiş; aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadile hare ve fantaz kumaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten perde, Örtüleri maroken erileri, piriç korniş masif pirinç velake karyolalar ile çocuk karyolaları fabrir ka fiatına toptan ve parakende satılmaktadır. Fiat maktudur. Handa asansor vardı 'Türk çimentosu ve kireci Anonim şirketi 30 Eylöl 1929 tarihinde sureti fevkalâdede Içtimaa davet edil- miş olan “Türk çimentosu ve kireci Anonim şirketi ,, nin hisse- daran heyeti umumiyesi hakkındaki ilânın tashihi : İşbu içtimaa iştirak için tevdli lâzım gelen hisse senedi mıkdarı evvelce yapılan ilân muhteviyatına rağmen ve ticaret kanununun 988 üncü maddesi ahkâmına tevfikan esas mukavelenamesinin 3- üncü maddesinin tadili hakkındaki müzakerata bir hisse sahibinin dahi iştirake ve tevdi eylediği senat mıktarınca rey İtasına bakkı vardır. Ruznamede mevcut diğer mesail bakkında içtimaa iştirak ede bilmek için, esas mukavelenamesinin 25 inci maddesi mucibince, Iakal 250 hisse Jâzımdır. Beher hissedar 250 hisse için bir reye sahip ise de, ondan ziyade reyi olamaz. Vilâyel daimi eneümeninden ; Kara gümrükte kâin Öksüzmehmet paşa mektebi binası icana verilmek üzere 2 Teşrini evvel 929 Çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümene müracaatları. aç ğ * aai İ SL e D SATİE 'Tesisatı elektrikiye Türk Anonim Şirketi Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar. Metro han. Tünel meydanı, Beyoğlu Elektrik Evi, Beyazıt, Istanbul

Bu sayıdan diğer sayfalar: