September 14, 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

September 14, 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Belediyelerimiz ve spor Bütün Avrupa — ve Amerika milletlerinde, hattâ sporda pek yeni olan komşularımız bulgarlar ve sırplarda bile spor ve saha işleri temamile bir belediye işi ve vazifesi haline - getirilmiştir. Her şebrin belediyesi herşeyden evel, istikbalin nesline, “o şehrin temeli atılan topraklarını canile müdafaa edecek, ordusuna kuvvet irade ve azim ve yaşamak kud- reti verecek olan sporu kolayca ve fenni bir şekilde tatbik edebilmek fırsatını yaratmak. için her çareye baş vuruyor. Esasen bu hususta vekil İsmet paşa Hz. nin gayet güzel bir ltelmihleri vardı. | Belediyelerin — yapacağı — işler arasında en evel hatıra gelen kapalı ve açık statlardır. Medeni milletlerde kış ve yaz içim Fenni bir pisti, bir futbol sa- hası olmayan bir şehir hiç yoktur esasen hiç uzağa gitmeye hacet yok. İşte Ankara, Eskişehir, İzmir, Bahkesir göz önünde. Bu şebirler İstanbula nazaran daha hüçük, varidatları daha az olmasına rağ- men saha meselesinde İstanbuldan çok ileridedir. Anlaşılmaz, ne hikmettir. ki İstanbul belediyesi çok mütenevvi varidatlı olduğu halde sporu ve saha> işlerini bir türlü benimse- yemiyor. Gençliğin, memleketin sahbatı, neslin kuvveti yanında tali derecede kalacak diğer işlere meselâ darülbedayi, konservatu- ar gibi şeylere mühim tahsisatlar koyan şehremaneti acaba senc- derden beri * Sahaf saha , diye boğazı yırtılırcasına feryat eden zavallı İstanbul sporcularına hakkı süküt olsun kabilinden olsun bir saha hediye edemez Zaman zaman ortaya atılan “Çukurbostan stadiyomu,, hikâyesi herkese mahut / * yem bori masalını hatırlatmaktadır. Projeler, mühendisler, keşifler faaliyetler ve hepsinden sonra derin bir ölüm sükütu. Memlekette hakiki ve devamlı ve yükgek ciddi bir spor faaliyeti olamayışında hakiki âmil statsız- dıktar. İşte kiş ge ne boks ne bir. güreş salonu ne kapalı bir pisti bulunmayan İstan- ÜUç meşhuür yüzücü Jözet Amerikalıların milli yüzme ta- kımı son günlerde İtalyada mühim müsabakalar yapmışlardır. ( To- ronto ) şehrinde yapılan son mü- sabakalarda, erkekler arasındaki maraton yarışını ( Viyer Koter ) kadınlar arasındaki maraton yarı- şını ise (Olive Goterdam) isminde çok güzel vücutlu genç ve güzel Geçen hafta Pariste Kolomp sitadında — Fransız - Alman — milli atletizm, takımları karşılaştı. Bu müsabaka Alman ve Fransız üçün- cü milli temaslaridi. Müsabakalar baştan nihayete kadar asabiyetle şerilmiş sinirler karşısında olanca İ eik düüm oli Ha bayük müsabaka için ta Berlinden gelen Alman ve ecnebi yüzlerce halk ve onbinlerce Parisli stadı dol - durmuşdu. — Mutat — seremoniden sonra 100 Metre koşu ile müsa- bakalara başlandı. bul gençliğini pis kokulu kahve | köşelerine gönderecekler, —ağır | bir memleket günahı altında ka- | dacaklardır. Bu — feci vaziyete | sebep olacaklar acaba küçük bir vicdaa azabı duymayacaklar mı? Biz İstanbul sporcularının fer- yadına, arzularma tercüman olu- yoruz. Memleketin bu statsızlığa arlık tahammülü — kalmamıştır Futbol oynayacak bir sahası, ko- şacak bir pisti, umumi bir jim- gastik salonu bulunmayan - bir şehirden spor faaliyeti hele mü- taakip galibiyet beklemek hiç kimsenin hakkı değildir. Biz şehremanetinden İstanbulun merkez bir yerinde herkesir fade edebileceği stadyom yapma- sını ehemmiyetle istiyoruz. bu, bir parça da memleket borcudur. — Muhtar Bedi Atletizm— Galatasaray atletleri hümmalı bir faaliyetle idmanla- rına devam etmekdedirler. Yal da PERA ile mühim bir müsa- baka yapacaklardır. Denizçilik — Fenerbahçe ku- lübü yaz mevsiminin nihayet bul- düğü şu günlerde benüz futala- rını denize indirerek kürek id- manlarına başlamıştır. | Müsabaka Galip Derece 100 Alman — (Eldarşe) 10 3/5 A 5 B 21 3/5 400 Fransız — (Mülin) — 48 Yeni Avrupa rekoru 800 Alman — (Keller) — 1,50 1500 Fransiz > (Façon) Gösterilmemiştir Fransız a Almanlar 4,90 Fransız - (Menarso) — 190 Alman — Gösterilmedi Fransiz 45 Alman 14,22 Gösterilmedi 4 400 Fransız w Bu müsabakalar umumiyetle muntazam geçmiştir. 100 ve 200 metrelerde Almanlar pek kolay- dıkla — Fransızları — geçmişlerdir. Gülle atmada Fransızlar ancak îki lSınlim farkla mağlüp olmuş- Almanyada motosiklet yarışları Almanyada yapılan büyük mo- toksiklet yarışlarında Fransızlârın €en mütevazi, en kibar ve en cen- tilmen sporcusu olan (Jorj Bayyer) saatte 200 kilometre giderek bi- rinciliği almıştır. İngiliz koşucusu (Lövak) saatte 207 kilometre ya- pabilmektedir. Bu cehennemi sür- ate tahammül bile başlı başına bir spordur. Macaristan ( Vaterpola ) turnuvası Bütün Avrupada son senelerde ra ile matmazel Goterdam, Viyer Koter bir kadın kazanmıştır. Bu müsabakalar arasında çok güzel gülmesile meşhur JOZEFİN isminde zarif ve şık bir kadın seri ve muntazam harekâtile dün- ya serbest yüzme 400 metre re- korunu — darmıştır. — Müsabakalar çok heyecanlı bir halk kitlesi ta- rafından hararetle takip edilmiştir. Avrupada spor faaliyeti Almanlar atletizimde Fransızları maglüp ettiler Çok rağbet kazanan ( vaterpolo') yani denizde top oyununun , Ma- caristanda her sene tertip edilen turnuvası bu sene 20-14/8/929 tarihlerinde halkın pek fazla te- hacümü ve derin alâkası karşı sında heyecanla yapılmıştır. » Turnuvaya Macaristan, İsveç, Almanya, Belçika, Fransa , İngil- tere iştirak etmiştir. Çok derin bir samimiyet havası içinde geçen maç ayni zamanda pek sert ce- reyan etmiştir. Vaterpolo maçla- rının neticeleri aşağıdadır. Derece Goladedi Puan 1 40:11 10 Macaristan 2 15:14 7 İsveç 3 18:17 — 6 Almanya 4 13:17 — 5 Belçika S 17:28 V Franşa 66 12:28 —1 İngiltere Belçika - Fransa deniz yarışları Geçen hafta Pariste ( Pöti pa- rizyen) gazetesi tarafından tertip edilen büyük deniz müsabakala- rına Belçika ve Fransanın birçok klüpleri iştirak etmiştir. Sen nehrindeki müsabakalarda Framsızlar büyük bir farkla birinci gelmiştir. Spor faaliyeti Boks — 20/9/929 tarihinde Tepebaşı bahçesinde boks maç- ları tertip edilmiştir. En mühim müsabakalar galatasaraylı Kemal ile kendine umum sikletler şam- piyonu Üünvanını veren Sıdkı ve Saranga ile Hadi arasındaki maç: lardır. Kemal bugün Türkiyenin bir tane yetişdirdiği çok fenni bir döğüşcüdür. İdmanlı maça çıkarsa - Sıdkıyı büyük mağlüp edebilir. Saranga - Hadi maçı tam bir beraberlik gösteri: yor. Her ikiside sert ve açık döğüşen bu çiftin maçı heyecanlı olacakdır. Bunlardan başka amatör kom- balar da vardır. farklarla | Aşk hakkında kongre ! Aşk nedir, izdivaç usul- leri değiştirilebilir mi? Bu meseleleri tetkik için Londrada yük bir kogre ıçtıma edıyor Lnndmd.ı aşk meselesi ve aş- kın fenni sebepleri hakkında mü- zakeratta bulunmak üzere büyük kongre - taplanıyor. - Kongre münasebetile cihanın her tarafın- dan kadın ve erkek bir çok mu- rahhas İngiltere paytahtına gel- miştir. Bu kongrada eskilerin fikir ve rüşülmiyecektir. Meselâ İngiliz şairi meşbur Lo Byron aşka ait düşünceleri,Roset ti'nin ve Tenisa'nın aşka ait fi kirleri ve tarihin büyük âşıkları: mın ahlâkı bu kongrede müzakere #dilmiyecektir. Kongreye gelen murahhasların cümlesi aşk meselesinin şairane yahut sanatkârane değil, fenni 'noktai nazardan tetkik edilmesi ş ÖL Amerika teministlerinin mürah- Aşk kongresinde — konferans ha VWa Ünsişat © verecekler — arasında — Bemard | SiYet meselesi islâhatında en geri Saree (Şo), Banl Dean, Nüles | Kalan memleket İngiltere ve Ame- rikadır. Kongreya dünyanın her tarafın- dan gelen mütehassıslar arasında Rasyalı Dr. Öserki vardır. Muma- ileyh sovyetlerin izdivaç hakkın- daki telekkiyatını izah edecektir. Velhasıl kongrede femne bioloji ve ruhiyata müstenit bütün cihan için cinsi ahlâkiyat vücude getir- mek kabil olup olmadığı kere edecegiz... Malleson ve Hansucun gibi maruf muharrirler vardır. Sıhhiye mi viri Profesor Hirseh Feldu gil Almanyanın en — büyük alimleri ve Amerikanın ruhiyat mütehas- sısları da kongreye iştirak ediyor Meşbur ruhiyatçılardan Dr. Haire hakkında şu izahatı vermiştir. Biz cinsiyet meselesine karşı yeni telakkiler vücuda getirmek istiyoruz. Ezcümle izdivaç işi ki- lisenin ve devletin mürakabasın- | — Kongreye Amerika feministleri dan kurtarılmalıdır. Cinsiyet mes” | namına mis Hucinson iştirak ede- elesinde erkek ve kadın için mü- | cektir. Mis Hucinson 22 yaşında im | ve pek güzel bir kızdır. savat temin etmek istiyoruz. Kocalarını öldürenler Macaristanın küçük bir. şehrinde müthiş bir tarikat keşfedildi Macaristanda İzolnok eyaletir de Fiszakurtta kadınlar arasında müthiş bir tarikat olduğu mey- dana çıkmıştır. Bu zümreye rikatı deniliyor. Bu tarikata men- sup olan / kadınlar kocalarını ze- hirliyerek — serbestilerini — ellerine alıyorlar ve aşıklarıyle yaşayorlar koca katilleri ta- Şimdiye kadar bu. tarikatın mensubu. kadınlar tarafından öl- dürülen kocalar 98 kişiye baliğ olmuştur. Bu kadar erkek zevceleri tarafından zehirli mantar, sıçan otu ve arsenik gibi zehirli mad- delerle öldürülmüştür. Kocalarıı öldüren kadınlardan şimdiye kadar 22 kadın tevkif olunmuştur. Mevkuf kadınlardan çoğu cü- rümlerini — itiraf — eylemi Bunlardam üçü tarikatin asıl mü- essisleridir. Madam Vays isminde genç bir kadın reis hükmündedir. Bu öç kadın kocalarının askere gitmiş olmala- rından — istifade —ederek köyün delikanlılariyle münasebatta bu- Tarikatin reisi Madam Vays kocalarından kurtulmuş olmaları, kocalarını sevmiyen diğer kadlın- lara da fena bir nümüne olmuştur. Kocalarından aşıklarile yaşamak istiyen köyün genç kadınları mahut üç kadın- harbi umumide kurtulmak — ve | Tunmuşlardır. * dan ders alarak - birer — ikişer Harbin sonunda kocaları dön- | kocalarını zehirlemeğe başlamış- müştür. Kadınlar çoktanberi unut- | lardır. kacalarını Az bir zaman içinde yüze yaz kın sağlam erkeğin esrar engiz bir sürette vefat eylemesi nzaarı dikkati celbettiğinden zabıta tah- kikata başlamış ve tarikatı mey- dana çıkarmıştır. tukları halde kalmadıklarından yıpranmış bir dönmüş görünce memnun ittifak ederek sıçan otu — vasıtasila - kocalarını öldürmüşler ve “âşıklarile evlen- mişlerdir. Bu üç kadının kolayca î i

Bu sayıdan diğer sayfalar: