16 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

16 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDJNCI SENE N* 216(2 Başmuharrlrl YUNUS NADt IDAREHANESİ: Mva»ıraiBnraiw karşısınd» dairfi mahma Teigraf: tstanbul Cumhuriyet Posta kutueu: N° 2 4 6 • Başmuharrlr : 2366 . Tahrir müdüru : 323e Klt=»> kısmı 4 7 2 1dare ahmut Esat Haydar Rifat B davasına dün devam dildi HummııımıııınilllinilflllllltlllliminiltllllllRNimmttmnıi Cumhuriyet Muhakeme 29 mayısa kaldı CUvA 16 MAYIS 193 ü ABONE ŞERAİTİ MIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIMIiriMlllMII M »M » O C ı O C * i ' ' j M O D D E T : JTÜRKİYE İÇİNJ HARİÇ İÇİN j j Seneliği İ 1400 Kr. { 2700 Kr. i i 6 Ayhğı İ 750 Kr. 1450 Kr. j 3 AyhğıJ 400 Kr. f 800 Kr. | = = 5 Kuruştur = Nttshası h e r y e r d e Ziraat petrolu Ziraat için verilen inhisarsız petrol hakkında hükumetin yeni bir karar ittihaz edip etmediğini bil•^^^ ^^^~~ ~^^~~ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^^»^ " ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^" ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ~^^^^ ^^^^^~ ^^^^^ ^^^ miyoruz. Fakat bu mes'elede traktör sahibi olan büyük çiftçilerin gittikçe daha ziyade tavazzuh «•mmııifflttlH IMtiHtmimHHIIH • • • » • • eden şikâyetleri te =»rli eylemek tedir. Mes'elenin en mühim noktası ise istihsali artırmağa azmettiği miz şu sırada ziraat için verilegelme'<;te olan inhisarsız Detrolun ihtiyaca nisbetle yalnız %22 ye tenzilinin istihsal üzerinde menfi bir tesir icra edeceğidir. Traktör ile Ankara 15 (Telefonla) Hay mene havale edilmiştir. çalışan büyük çiftçiler eğer inhi r dar Rifat Beyin Adliye Vekili a Hakaret cürmü kabahat dereceJ sarsız petrol olmazsa traktörlerin leyhine evvelce açtığı hakaret da sinde olduğundan tayini muamelel işletilmesine imkân olmıyacağını fvası dolayısile Müddeiumumilik ye lüzum olmıyarak takibat icrası! çok açık ve kat'î söylüvorlar. Çünkdliye Vekâleti vasıtasile Adliye kü inhisar resimli petrol ile trakMeclisin devre sonuna bır»kılmas!^ [Vekili ve tzmir meb'usu Mahmut tör işletilmenin kurtarmıyacağı Isat Beyin teşriî masuniyetinin tabiidir. Teskilâtı esasiye kamınuJ bilhesap meydanda bir hakikat iVef'ini talep etmiştir. Bu husustaki ancak cinayet derecesindeki işler' miş. Eğer vaziyet böyle ise mes'eletezkereyi Başvekâlet B. M. Mecli de meb'uslann teşriî masuniyetlei nîn ehemmiyetle ve tekrar nazarı sine gondermiştir. Tezkere bugün rinin derhal ref'ini istilzam etmek] dikkate alınmağa değeri olduğunu [eclis Riyasetince muhtelit encü tedir. kabul etmek lâzımdır. Biitün Türkiye'de ne kadar t.aktör bulunduğunu bu d&kikada sahih olarak bilmiyoruz. Fakat bu makinelerin miktarını binden aşağı olmamak üzere tahmin etmekteyiz. Bizi düşündüren cihet %22 ye tenzil tedbirinden dolayı bu kadar makineye yatırılmış bu kadar sermayenin muattal kalması endişesi değildir. Biz daha ziyade bu binden fazla olduğunu tahmin etti&imfı makinelerin işlememesi yüzünden istihsale arız olacak noksanı düşünüyor ve bilhassa bu noktayı pek mühim görüyoruz. ElimizBeş haftadanberi devam eden ve spor Solda Haydar Rifat B. Reisin suallerine cevap verirken, sağda hey'eti hâkime... de olan vesaitin kâffesini imal eâleminde buyuk bir al&ka nyandıran büile alâkasını kestiğinden ademi yük gttref mfisabakalanmız bugün hl derek fazla istihsal etmek azminmalumat beyan ediyordu. deyiz. Bu kadar traktörün bu tam buliusaktır. Bnffin yapılacak final Eskişehir'de istinabe edilen avu müsabakalarına Iştirak edecek grüreşçimaksadımıza hâdim olmaktan desorulan mesail kat Hilmi Bey de mehcür kalmasına nasıl razı olalerin islmlerini evvelki giın neşretmiştik. hakkında malumatı olmadığını biliriz? Bundan da anlaşılacajp flzere bujrünkü bildirmişti. Mes'ele ciddî surette mütalea Bundan sonra Istanbul'dan ge karsılaşmalar çok heyecanh olacak, olunursa görülecek vaziyet şudur: len istinabe evrakınm kıraatine katt neticeyi tayin edecek olan müsa Traktörlere v~rdii?imiz inhisarbaşlandı. Gerek müddeiumumilik, bakalarda pehlivanlanmız azaml kud sız petrol yüzünden Maliye Vekâgerek Haydar Rifat Bey zabtı sa retlerinl gröstereceklerdlr. letinin ihtiyar ettiği fedakârlık bir bıkın okunması hakkında bir talep Müsabakalara blr bncukta başlanacakbuçuk milyon lira raddesindedir. te bulunmadıklarından doğrudan tır. Beyoğrlu H. Fırkası salonu herkese Diyoruz ki traktörlere verdiğimiz doğruya ifadelere geçildi. açık olduğoından bütün meraklılar serpetrollar üzerinde sui istimal yapıAydın kumpanyası direktö bestçe müsabakaları s«yredebilirier. lıyor, bunlardan kaçak olarak şuna buna petrol satılarak hazinenin rünün ifadesi alınamamış! Müsabakların hltammdan sonra birfnhakikaten alması lâzım gelen vaHaydar Rifat B. burada söz ald ye ikincilere, gazetemiz tarafından ridata da halel felivor. Pek âlâ. Bu dı: ihzar edilen madalyalar merasimle talik sui istimal olunan petrol miktarı « Istinabelerin heyeti umumi edilecek, müsabakaların hey'eti umumiacaba ne olabilir? Her halde bir yesi hakkında diyeceklerim var. yesinde en iyi derece alan kulübe de buçuk milyonun hepsi değil. ÇünBendeniz Aydın şimendifer şirke mükellef bir kupa hediye olunacaktır. kü Türkiye'de adetlerini binden tinin Ayasuluk'taki kesbi kat'iyet et Ankara İS (Telefonla) Mahfazla tahmin ettieimiz traktörle mut Esat • Haydar Rifat Beyler miş bir otelinin teslim ve tesellüm Bu merasimin hitamından sonra tecrin çalıştığı da bir hakikattir. O davasının rüyetine bu sabah saat muamelesinin Adliye Vekili emir rübesiı sınıftan tecrübeli sınıfa terfi e En iyi derece alan kulübe gazetemiz halde olsa olsa ziraat icin verilen onda Ankara asliye mahkemesinverdirdiği için icra ettirilmediğini den güreşçiler halka takdim olunacaktır. tarafından hediye edilecek kupa petrollardan nihayet %1015 gibi de devam olundtı. Salon gene hınarzederek bunun şirket direktö bir miktannın sui istimal edilmesi cahınç dolmuştu, koridorlar adam ründen sorulmasını istemiştim. ihtimaline vasıl olabiliriz. Bu yüzalmıyordu. Müddeiumumilik ev • Reis tfadesinin ahnması için den hazinenin kaybetmiş olacağ in velden hnsus'ı tertibat aldırdığt ievrakı Aydın'a gönderdik. (Burahisar resmi o da bir faraziye olmak çin mahkeme salonunda samiin ada böyle adam yok) dediler. İzmişartile nihayet 100150 bin lira rasında keşmekeşler olmadı, herr'e yolladık. Orada dinlememişler. raddesinde bir şey olabilir. Bizce kes yerine oturdu. Sükânet içinde Haydar Rifat B. Izmir'de bir evvelâ bu miktar traktörleri mu muhakemenin başlanması bekle • Aydın şimendifer şirketi vardır. attal bırakmağı mazur ve makbul niyordu. Bu bir kumpanya olduğu için mahgösterebilecek bir miktar değildir. keme onun ifadesine müracaat eSaat onu yirmi geçe heyeti hâSaniyen ise... debilirdi. Müdürü umumî Mıster kime salona gelerek makamlartna Mayns'tır, Londra'dadır. Adresini Evet, saniyen ise akidesi zayıf geçtiler. Haydar Rifat Bey ve Adveriyorum. Londra konsolosumuz bazı adamlar sui istimal ediyorlar liye Vekilinin miidafileri çağırtl • vasıtasile istinabesi yapılabilir. Bidiye bir camiayı müttehim ve mah dt. Haydar Rifat Beyle diğer vekil lecik'te Recai Bey isminde bir akum tutacak yerde sui istimal ler selâmlaştılar ve yerlerine oturakatın istimaını talep ettim.Bu zat ihtimalini külliyen selbede dular. hâkimlikten istifa etmiş, elyevm cek tedbirlerde şiddet ve Yakarıda Haydar Rifat B. müdaMuhakeme başlıyor Konya'da vekâlet yapmakta bu kat'iyet iltizam etmek bize faatta balunuyor, aşağıda MiidReis zabıt kâtibine : lunmuştur. daha makul ve hatta en mu Gelen istinabe evrakını okudeiumumî Ekmel B. iddiasım sip, ve hatta yegâne musip hattı yunuz, emrini verdi. Evvelâ Bursaîstinabe suallerine itiraz dermeyan ederken hareket görünüyor. Bir traktörün dan gelen Neşet Beyin ifadesi kundu Şahit bir müddettir adliye Okunan istinabe ifadelerini hürne kadar is için ne kadar benzin IMIIIII llllMllllllllMIIIIMIIIinilllUlllllllllllltlllllllfllll llltlillltt llilllllriltilllllliMlttllllMtllllllllllllltllMIIIIIIIIIIMMIIMIllltllllltlMIIIIII IIM1I metle dinledik. Bilecik, Eskişehir, veya petrol kullanacajh elbet ma Sui istimal oluyor diye petrol ve maliyemizin hiç bir kazancı yok Mudanya'daki şahitlere «Kadriye lumdur. Bu hesap ile bizden pet ya benzini vermedik. Traktörler tur. Bu son tahlilin manası şudur Hanım davasında müdahale olup rol alan adamın o kadar iş göster dordu, işlemedi. Bunun âcil ve filî ki ziraate inhisarsız petrol vermek olmadığı, Nazım Beye 50 lira zam mesi ve aksi takdirde aldığı petrol neticesi istihsalimizin o kadar az le maliyemiz esasen büyük bir fe yapılıp yapılmadığı, müdahale veya benzin için aradaki fark ka lığıdır. fstihsalin azlığı maliyemize dakârhk ihtiyar etmekte değildir. den dolayı hâkimlerin istifa etmedar kaçak hesabı vermesi meşrut çok şey kaybettirecektir. Bu neti Şu mütalealara nazaran hüku si lâzım gelip gelmediği» sorul kılınamaz mı? Nihayet bu yapıla ceden millî iktisat müteessir ola metimizin şu ziraat petrolu üzerin muş. Bütün bunların bu mes'ele ile mıyacak bir is midir? Valiler, kay caktır. Buna mukabil hükumetin deki tenzil ve tahdit tedbirinden ne alâkası var? Hikmet Bey mes'emakamlar, nahiye müdüdrleri, ma kazancı ne olacaktır? Hemen he sarfı nazar ederek sui istimal ih lesini Teşvikiye'de oturan bir adam Ziraat Bankası bir yırtık liray ı değiştirmek için 70 kuruş komis * liye müfettişleri, inhisar müfettiş men kocaman bir hiç. Çünkü trak timaline karşı takayyüdatı artır nasıl bilebilirdi? Basat Efendinin yona gönderme ücreti alıyormuş.. ' leri, mülkiye müfettişleri, bütün törlerin kullanmadığı benzin ması en muvafık hattı hareket ola arkadaşları neden kendisinden devlet teskilâtı ne içindir? O halde azizim, zahnete ne hacet, liranın rahatını bozmakta memlekette başka türlü sarf ve is caktır. sonra tahliye edildi ve neden on • Başka bir hesap: mana yok. Koy cebine, keyfine bak!!.. ; tihlâk olunacak değildir. Bundan IMabadı 4 uncu sahıfede] YUNUS NADİ Haydar Rifat Beyle Müddiumumî ve müdafaa vekilleri arasında şiddetli münakasalar oldu Hikmet Beyin ve diğer bazı zevatın istinabe suretile şehadetleri ahnacak Mahmut Esat Beyin teşriî masuniyetinin ref i hakkında tezkere " Cumhuriyet „ güreş müsabakaları Bugun müsabakaların sonuncu günü? dür, birihci ve ikincîle/e madalyölar] ve en iyi kulübe bir kupa verilecekHr

Bu sayıdan diğer sayfalar: