16 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

16 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.—......... Sürat kıraliçesi e ....... Bu müsabakada yazı makinesile en çabuk ve en doğru yazı yazan Hanım hem kıymetli bir hediye alacak, hem de 1930 senesi Daktilo Şampiyonü ilân edilecektir. six Bu müsabakaya girmek istiyenler matbaamıze müracaat ederek birer fotoğraflarını lâtfetmelidirler, “....... Boşalınış posta mektubu Galata postanesinde 4000 liralık bir sui istimal Üç memura işten el çekdirildi Mevsuk bir membadan haber” ld membadan haber aldığımıza göre Galata postane- “e mühim bir suiistimal olmuş ve dün mersule saza Recai mil mal Beylerle Şükrü Efendiye işten el çektirilmiştir. Suüisti- Bü lira kıymetinde tahvilâtı ihtiva eden bir banka mektubu- dan, Eenderiyeye gittiği a) çıkmıştır. Tahkikata devam olunmaktadır. Gardenbarda gene bir hadise oldu Şekerci Ali Muhittin ve Fazıl Rıza eyler göğüs göğüse geldiler geek gece o Gardenbarda | & © müessif bir hadise olmuş- ba, Söylenildiğine göre o gece “5 da bulunanlardan o merhum | Rıza paşanın oğlu Fazıl Rıza beyle bazı arkadaşları ken- di masalarına yakın bir masada oturan şekerci Hacı Bekir zade Ali Muhittin Beyle bir mesele- den dolayı münakaşa etmişlerdir. (| Alt tarafı 6 amcı sayıfamızda) Dü 15 Mayıs İzmir: ISCA.A)— 15 mayıs İzmirin düşman tara fından işgaline müsadif gün olduğu için gazeteler bu kara günün kara hatıralarına sit makaleler veşretmişi rdir. name Haydar Rifat-Mahmut Esat Bey muhakemesi 29 mayıs sabahına talik edildi nkü muhakemede Haydar Rifat Beyle adliye vekilinin | avukatları arasında hukuki münakaşalar cereyan etti Jak Basadın tahliye meselesinde şayanı dikkat bir karar Mahmut Esat B. Ankara, 12 (Telefon) — Ad- liye» vekili Mahmut Esat B. da- vasının rüyetine bu sabah saat onda Ankara asliye mahkeme- sinde devam olundu. Salon ge- ne hıncahınç dolmuş, bir adam Yebili.. koridorlardan Müddei umümilik evvelden hu- Şusi #ertihaf.. aldırdığı için mü hakeme selimi iin ara- sında keşmekeşler olmadı, ; her- kes yerine oturdu, Sükünet içinde muhakemenin başlanma- sı bekleniyordu. Saat onu yirmi geçe heyeti tı. | ie dan doğrudan doğruya ifadelere hâkime salona gelerek makam- larına geçtiler. Haydar Rifat B. ve Adliye vekilinin müdafileri ça- ğırıldı. Haydar Rifat Beyle diğer vekiller selâmlaştılar, ve yerle- rine oturdular, Reis zabıt kâtibine: « — Gelen istinabe evrakını okuyunuz, emrini verdi. Evvelâ Bursadan gelen Neşet Beyin ifa- desi okundu. Şahit bir müddet- tir Adliye ile alâkasını kestiğin- den ademi malâmat beyan edi- yordu. Eskişehirde istinabe edi- len avukat Hilmi Bey de soru- lan mesai hakkında malâmatı olmadığını bildirmişti. Bundan sonra İstanbuldan ge- len istinabe evrakının kıraatine başlandı. Gerek müddei umu- milik, gerek Haydar Rifat B. zaptı sabıkın okunması hakkın- | da bir talepte bulunmadıkların- geçildi. Aydı Kumpanyası direktörü- nün ifadesi alınamamıştı. Hay- dar Rifat B. burada söz alarak: “ — İstinabelerin heyeti umu- miyesi hakkında söyliyeceklerim var, bendeniz Aydın şimendifer Yeni anketimiz NE OKUYACAĞIZ ? Harf inkılâbı Milli kütüpane inkılâbı demek değildir Darüşşafaka müdürü Ali Kâmi Beyin fikirleri Darüşşafaka mektebi müdürü Ali Kâmi B. kitap ve yazı âle- minde de bayatmın bir çok senelerini severek, is” rek fe- da etmiş ve tanınmış kıymet- li bir hocamız- da yüksek bir zaman bom boş çıkması üzerine mey- | maarif mesele- si olan anket mevzuunu pek mühim ve şü- mullü buluyor. İşte lutfettiği cevapları: — Bu günkü okuma vaziye- timizi küçükler için iyi, büyük- ler için fena buluyorum. O- kuyucular azal- mıştır. Halk mektepleri milleti ümmilikten kurtarmıya ceht et- mekle beraber bu yüzden vü- cude gelen boşluğu doldurmak- Ali Kâmi B. tan uzaktır. Okuma vaziyetinin barometresi asıl gazeteci ve ki- tapçıların — elindedir. e Mektep kitapları harıcında kitap satışın- dan memnun olan ve yeni kitaplar basmı- ya beves eden kitapçıların da pek az olduğu görülüyor. Ga- | de bütçe- zetelerin Devlet sinden Oyardı- ma muhtaç kalmaları vazi- yetlerini derecede anla- tır. — Yeni neş- lin bir kaç se- ne sonra oku- yacağı kâfi ki- tap bulamama” sı endişesini bertaraf etmek için ne gibi tedbirler almalıdır? di- yorsunuz. (Alt tarafı -6- ıncı sayıfamızda) kâfi | Haydar Rifat B, şirketinin o Ayasluktaki kespl kat'iyet etmiş bir otelinin teslim ve tesellüm muamelesinin Adli- ye Vekili emir verdiği için icra ettirilmediğini arzederek bunun şirket direktöründen sorulmasını istemiştim, dedi, Reis — İfadesinin alınması için evrakı Aydına gönderdik. Bura- da böyle adam yok dediler. İzmire yolladık orada dinleme- mişler. Haydar Rifat B. — İzmirde bir. Aydın şimendifer (şirketi vardır. Bu bir kumpanya olduğu için mahkeme onun ifadesine müracaat edebilirdi. Müdiri u- mümi M. Mans abiren Lond- raya gitmiştir, Adresini veriyo- rum, Londra konsolosumuz vası- tasile. istinabesi lâzımgelir. Bile- cikte Recai B. isminde bir avu- katın istimaını talep ettim. Bu zat bâkimlikten istifa etmiş, el- yevm Konyada vekâlet yapıyor. istinabe suallerine itiraz Okunan - istinabe (ifadelerini hürmetle dinledik. Bilecik, Eşs- kişehir ve Mudanyadaki şahitle- re “Kadriye H. davasında mü- dahale olup olmadığı, Nâzım B.e 50 lira zam yapılıp yapılmadığı, müdahaleden dolayı hâkimlerin istifa etmesi lâzım gelip gelmediğir sorulmuş, bütün bunların bu me- sele ile ne alâkası var? Hikmet B. meselesini Teşvikiyede oturan bir adam nasıl bilebilirdi? Basat efendinin arkadaşları neden ken- disinden sonra tabliye edildi ve neden onlardan on bin lira ke- | falet alındı? Tabiidir ki bu adam- j lar bunları bilemezlerdi. Sonra ben Kavalalı Hüsamettin beyden de bahsettim. İstinabede bunlar mevzuubahs olmamış? Reis — Bunlardan bahsedil- medi mi? Haydar Rifat B. — İlk celsede birkaç müdafaa şahidi soruldu. Ben de bir iki isim söyledim. Bu işi bir iki kişi biliyor dedim. Halbuki Mister Mans'e neler s0- rulmağa kalkıldı. Mesele anlaşı- | lamamış, istinabeler yanlış git- miştir, Bir defa Ayasuluk mese-

Bu sayıdan diğer sayfalar: