15 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

15 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Anketimiz Ne okuyacağız ? Devam ediyor . Yarınki seyımızda Ali Kâmi Beyin fikirleri aftalık ilâvemiziMutlaka İsteyiniz! A e m Mi şak ola mi kiye lime akya iç e Maliyeye verilen ihbarname | Büyük kâşif | Camları kıran kurşunlar Hikmet Beyin Asım Beyden dava etmesine sebep oldu “ Müskirat müdürü haberim yok ! ,, diyot hık rma Ağır ceza reisi, sa- müstantik Hikmet B. tara- dan Müskirat müdürü aleyhine şw bir iftira davası m açıldığını yaz- mıştık, © Dün bu hu- susta Asım B.- den ne diyece- ğini (sorduk. Asım B., “Böyle bir davadan haberim yok- tur. Tarafımdan böyle bir isnat vaki olmamıştır. i adliyeden tanırım. ir yanlışlık olacak... > s > tahlile taraftan yaptığımız ta nazaran Hikmet B., Müskiraş umum müdürü Asım Beyden, kendisine rüşvet alın Dâsına delâlet etmeği garaz te- <irle isnat ettiği kaydile on bin TİANEVİ zarar isremeetadir; isnadın, Sanasaryan Hanı Vası ile alâk.dar olduğu, kmet Beyin Patrikane vekil- ri temasa girdiği şeklinde mi ran Defterdarlık muhake- Maliye ürü bulunan Asım B.in FE barda vekâletine tabriren ih- mekte uinduğu iddia edil Bu te “a ?kere, Maliyeden Adliye ME gönderilmiş, vekâlet, Mevzu etrafında tahkikat rRtış, müfettişlikte avukat £ ati, Leon Ziver, ve Talha tin B. ler dinlenmişler, Ayi bir' şeyin aslı olmadığını iğ ler, neticede böyle bir ap olmamış, muamele .* mahal olmadığına karar üçikmet B., Asım B. in ken- hakkında tahakkuk etmi- Yen pa bir ihbarda bulunduğunu ty için bu üç zatı şahit gös- yi, henüz müddei umumi- Li İr. Hazırlık tahkikatı ya- £ 8ıcında teşrif uyuracaklar min 14 (Telefon) — in mizin haziren iptida- Mei İstanbulu şeref- ari tehakkuk ir. Bir müdddet tanbulda kalarak müte- Yalovaya geçe- Sekleri sayidin. | | pılmaktadır. İkame edilen dava- ya göre iftira cürmüne esas ©- lan ihbarname Adliye vekâle- tinden istenil- mektedir . # am, eği Hikmet B. in Bİ ük muhakemesi Ç Bursa mah- 4 My > kemesinde müs- tantik Hikmet B. hakkında ve rilen beraet ka rarının Temyiz ce bozulduğu haber verilmek- tedir. . Evrak, Hikmet B yeniden muhakeme için: Bursu mahkemesine gönderilmiştir. | |“ “Terfi | Hangi memurlar Ba- i remde bir derece yük- sek maaş alacaklar Taka: terfi etmiyen #iemurların 998 de aldıkları msasın Baremde tekabül ettiği bir östün derecede maaş ala ete bildirilmiş, Viâyet te Döf- İ ştir, ğa bi Birkaç hafta evvel İngilterenin kıral şairi ünvanile maruf M. Robert Bridges ölmüş, onun yerine (o kimin tayin olunacağı İngilterenin en meraklı mese- lelerinden | biri olmuştu. Son posta ile gelen Londra gazetelerinin ver- diği malümata göre, İngiltere kıralı, bu mün- hal makama M. Con (o Masfildi tayin etmiştir. İngilterenin en kudretli şairle- rinden biri olan Masfild, maişe- tini barlarda hizmetle kazanı- yordu. Nevyorkta Oumumi bir meyhanede bira fıçılarını taşı- makla ekmeğini kazanmış, daha sonra Griniç köyünde garson- lukla meşgul olmuştu. Masfild burada sırtında siyah bir ceket ve önünde beyaz bir önlükle gider gelir, herkesin istediği içkileri getirir, biralan buza koyar her tarafı siler süpürür, Garson şair Con Masfila Kutup seyyahı Nansen öldü Oslo, 13 J.A) — Kâşif Nansen ölmüştür. Vakıt — Devrimizin en meş- hur seyyah ve kâşiflerinden o- lan Norveçli Nansen 1861 se- nesinde doğduğuna göre 79 ya- ti vefat etmiştir. Kendisi ilbassa kutba vuku bulun se- ferleri ile şöhret kazanmış ve bu seferler hakkında eserler yazmıştır. Nansen 1905 senesi- ne kadar darülfönun müderris- liğile ve ilmi seyahatlerle meş- gul olduktan sonra siyaset işle- rine de karışmış, 1906 da Nor- | veçin İngiltere sefirliğine (tayin | olunmuş isede çok geçmeden | ilim hayatına dönerek dersleri | ile ve eserlerile yeşgul olmuş- | ! ur, 1918 senesinden sonra Nansen harp esirleriniti memleketlerine iadesi işini deruhte ederek Si- berya; Çin ve sair yerlerden 500,000 esirin memleketine av- detini temin “etmiş 1919 da Rus halkına yardım için. ça- lışmış ve 1921 de eçliğa duçar Volga havalisini kurtarmıştı. ea fatını ibraz etmiş, daha sonra Almanyanın akvam cemiyetine girmesine teşebbüs ederek buna muvaffak olmuştu. Garsonluktan baş şairliğe İngiltere şairlerinin kıralı olan Mas- fild bir birahanede garsondu Halis ingiliz olan bu adam milletinin hislerini kadretle ifade eder geç vakit yatağına girmeden evvel şiir okurdu. Mastild barlara girmeden evvel, gemilerde ha- demelikle meş- gul olmuş, ve bu sayede dün- yanın dört ta- rafını görmüştü. Masfild bun- dan sonra yu- karda söylediği miz gibi barlar- da çalışmış ve ayni zamanda neşre başlamış, ancak 191ide neşre muvaffak olduğu “ Ezeli merhamet ,, şi- irile şöhret kazanmış, bunu takip eden iki eseri onu muasırlarının ilk safına yökseltmişti. Masfild şürlerile şöhret ka- zandıktan başka birçok mensur eserler de yazmış ve bununla da temayüz etmiştir. Masfildin * İngilizlerce en mu- teber meziyetlerinden biri onun halis İngiliz olması ve İngilizlerin milli hislerini tatmin etmesidir. | Üsküdar Belediye dairesinde garip bir kıskançlık vak'ası oldu İki gün evvel Üsküdar bele- diye müdürlüğünde iş takip e- daktilo hanımlardan birile alâ- kadar olmasından endişe eder, Kocasını gözetlemiye başlar. Nihayet hadise günü Sedat B. makamında odaktilosuna yazı yazdırırken Hanım elinde ta- banca müdürlük odasının önünde dikilir, elinde tabanca avaz avaz feryada başlar “— Geberteceğim o kaltağı, bitireceğim mahvedeceğim onu diye camlara, kapılara doğru ateşe başlar. Ve belediye dairesinde bü- lunan insanlar hep birden sa- vuşurlar. Yalnız o sertabip ile ser mühendis hanımın önüne çıkarlar ve tabancayı alırlar, Bu suretle cinayetin önüne ge- den erbabı mesailihin birden bire.ters yüzüne kapıdan dışarı- ya doğru koşuştuğu görülmüş- tür. Belediye dairesinden kaçanlır birbirlerine şunları anlatıyordu: | “— Kadın tabancayla iki de- | fa ateş etti, “— Neiki defası bütün camlar şaiğır şungur yerlere indi, cam- lar delik deşik oldu.,, bir kaç el silâh daha atıldıktan sonra mesele halledilmiştir. Üsküdar halkının diline destan olan meselenin esası şudur: Üsküdar (Belediye müdürü Sedat Beyin refikası her ne- dense zevcini pek kıskanırmış ve zevcinin. dairesinde bulunan Raşit Rıza Trupu Bir Karadeniz turnesine çıktı Karadeniz şehirlerinde birkaç temsil verecek olan (Raşit Rıza ve arkadaşları) dün akşam Millet vapurile Samsuna müteveccihen limanımızdan hareket etmişlerdir. Heyet Samsunda sekiz temsil verdikten sonra Trabzona gidecek ve muhtemel bir tasavvurla Erzuruma da uğradıktan sonra Ankaraya dönecektir. Bu turnede bilhassa Samson, Kin, Aşkın ölümü, Dolap dereli, Sekizinci, Lok- man zade, Taş parçası piyesleri temsil edilecektir. Heyetin şehri- mize dönüşünde Darülbedayi artistlerinden Neclâ Hanımla Ercü- ment Behzat Beyin kendilerine iltihak edeceği söylenmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: