15 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

15 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZYE li 7 Gazeteye gönderilecek mektmplerm üzerine idare içim: (İdare) yazıya etse (Yarı) işareti komsimalıdır. | seleyan emektemlarm mesemmmam Beykalrasındam ve Ilkslarn wisdericetrdan kere mes'ul değildi. ÜEE sAYIsı NER YERDE $ MATBAA VE İDAR 7: er İSTANBUL, Babıali, Ankara caddesinde , “Ee “vakıt YURDU d i " ra, ME İŞLERİ ) 397 (YAZI İŞLERİ ) Tekrar, VARIR pes 4 Hasan zeytin yağı okkası , “cur Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilâvda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytun yağı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi Hammziyeti yoktur, Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. Mablüt yağlardan tevekki etmek lâzımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek Bilhassa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra, sarılık hastalıklarında bol kâr bol #* zeytin yağı içiniz. Kiloluk şişelerde 80, bir ve beş ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan ecza deposudur. Toptancılara tenzilât. # » .—.........5 52022... TRAMVAY -ŞİRKETİ .STANLU. /JRAMVAY ŞİRKETİ EVKAT. TARİFESİ 1930 #-rösi Mid 12 inci gününden itibaren İLANI AHİRE KADAR MUTEBERDİR Birinci So Fasıla Hareket Hare'e, 60 24,2 9 626 24,38 23,00 23,30 23,90 21.0 6,09 1,9 6.08 1,10 135: 220 7,58 2100 8,00. 21,35 1,01 22,00 6,20 23,48 60,25 23,23 7,35 19,40 8,21 20,20 6,15 22,30 7.05 23.20 Neo Hareket Şişlilen - Tünele 3 Tünelden - Şişliye Kurtuluştarı - Tünele Tüelden - Kurtuluşa Harbiyeden - Fatihe Fatihten- Harbiyeye Maçkarlan-Tünele "Tüneldin: Maçkava Taksimden-Sirkeciye Sirkeciden «Taksime —* Maçkadan-Beyazıta 7,09 BeyazıttanMaçkaya 16 Taksimdem-Fatihe ıs Fatihten - Taksime Kurtuluştan-Beyazıta 6,13 Beyazıttan-Kurtuluşa 17 10 Sişli - Tünel / Kurtuluş-Tünel 12 Harbiye- Fatih 14 Maçka-Tüinel 15,30 15 Taksim-Sirkec 16 HAKİ Maçka-Beyazıt 5 aksim-Fatih urtuluş-Beyazı! Beşiktaştan -Bebeğe 5,31 Beşiktaştan-Eminönüne 5,40 Bebekter-Eminönüne 7,15 6,00 Eminönünden- Bebeğe 22 6,00 Emirönünden-B.Taşa Ortaköyden-Aksaraya Aksaraydan-Ortaköye 72 Bebek Eminön! 5,45 10,20 Şa 1 Ortaköy-Aksarıy Beşiktaştar- Fatihe Fatihten- Beşiktaşa Beşiktaş-Fatih “ > 0,46 9,18 Aksaraydan-Topkapıya 0,10 5,13 Topkapıdan-Sirkeciye ..*.” 5,34 100 019 ZE 39 Topkapı-Sirkeci ——mumuj SirkeciderTopkapıya Topkapıdan-Aksaraya Aksaraydan-Yedikuleye « 9 5.10 Yediktlerlen-Sirk *ciye -“* 5,33 Sirkeciden- Ve tik uleye Yedikuleden-Aksaraya 80 YedikuleSirkeri i MM Aksaray Şebekesi Aksaraydar-Edirnekapıya 5,20 37 Edirnekapı-Sirkeci İdırnekapı sa-51( keciye TL 550 Sirkeciden-Edirnekapıva15 0,23 Edirnekapıdan-Aksaraya — Istanbul Posta ve Telgraf baş mür- dürlüğünden: Hük memuru yetiştirilmek üzere bir lira gündelikle bilmüsabaka on mülâzım alınacaktır, Kâfi derecede Fransızca bilen ve yaşı on sekizden aşağı yirmi beşten yukarı olmıyan talipler şeraiti anlamak üzere aym yirmisine | kadar baş müdürlük tahrirat kalemine müracaat etmelidirler. TÜNEL ŞİRKETİNDEN — Üzerleri eski Arap huruffatı ile yazılmış Tünele ait Tünel fişleri, karton biletler, ve abonman karnelerinin 1 Haziran 1930 tarihinden itibaren muteber olmıya- cakları Ahaliye ilân olunur. Ellerinde bu kabil fişler, karton biletler, ve ya abonman kar- neleri bulunup ta bunları 3İ Mayıs 1930 tarihine kadar istimal edemiyecek olanların, yeni fişler ve abonman Karneleri mukabilinde bunları tebdil etmek üzere mezkür tarihe kadar Tünel Gişelerine müracaat etmeleri icap eder. Bu müddetin mürurundan sonra mezkür fişler, biletler ve abonman karneleri muteber olmıyacak ve kabul edilmiyeceklerdir. En son Amerikan usulüne tevfikan 45- tihzar edilmiş bu diş mactınunu bir defa tecrübe ediniz, Her yerde bulunur. MI Seyrisefain Merkez acentesi: Galata Köprü başında Beyoğlu 2362, Şobe acentesi: Mah- mudiye Hanı altında İstanbul 2740 İzmir sürat postası ( GÜLCEMAL ) vapuru 16 Mayıs Cuma 14,30 da Galata rıhtımından hareketle Cumar- tesi sabahı İzmire gidecek ve Pazar 14,30 da İzmirden hareketle Pazartesi (o sabahı gelecektir. Vapurda mükemmel bir orkestra ve cazbant mevcuttur, Trabzon ikinci postası ( CÜMHURİYET ) vapüru 15 Mayıs Perşembe akşamı Galata rıhtımından hareketle Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, o Trabzon, Rize, Hopaya gidecek ve Pazar iskelesile (Rize, Sürmene, Of, Trabzon, Polathane, Gireson, Ordu, Fatsa, Sam- sun, Sinop, İneboluya uğrr- yarak gelecektir. Antalya postası (ANAFARTA) vapuru 18 Mayıs Pazar 10 da Galata rıhtımından hareketle İzmir, Küllük, Bodrum, Rados, Fet- hiye, Finike, Antalyaya gide- cek ve dönüşte mezkür iske- lelerle birlikte Dalyan, Mar- maris, Sakız, Çanakkale, Geli- boluya uğriyarak gelecektir. BARTIN POSTASI Sulh ,5yx. Perşembe günü Sirkeci rıhtımından hare- ketle ( Ereğli, Zonguldak, Bartın, Kurucaşile, Cide, iskelelerine azimet ve avdet edecektir, Yük ve yolcu içionu mahalli müracaat: Sirkeci salonu karş- sında Mizan Oğlu Han No: 2 Telefon İstanbul 354 Daruşşafaz müdürlüğünden; Talebenie eski elbise ve kunduraları müzsyede ile sanlaciğından tslip olan- ların 21 mayıs çarşamba günü at 14 te mektehe »” Şehrermaneti Ilânat! Kiralık Gazino Şehremanetinden: Beyoğlunda Taş kışla arkasında B&”'w4 gazinosu pazarlıkla kiraya verilecektir. Taliplerin 18 mf” pazar günü saat on beşe kadar teminat akçesile levazf dürlüğüne gelmeleri. Fatih dairesinden: Samatyada iskele meydanında 14 fazlası açık müzayede ile kiraya verilecektir. Taliplerin perşenbe günü saat 15 te encümene gelmeleri. Şehremanetinden: Galatada Borsa hanının Karaköy sinde 14-1 numaralı camekân mahalline mevcut krokisi 9 bince dükkân yapmak üzere kiraya verilmek için kapalı *| müzayedeye konmuştur. | Taliplerin şartname almak için her gün levazım müdürü gelmeleri, Teklif mektuplarını da ihale günü olan 5 hazir”! perşenbe günü saat on beşe kadar mezkür müdürlüğe weriiğ ri 4 Emlâk ve Eytam bankası istan şubesinden : Satılık çamlık ve tarla Mevki ve Nevi Büyükadada Nizamda Küçükturda 1 No.lı İ Çamlık ve tarla. Mesahası 7252 nr - »e murabbaı. Balâda muharrer tarla peşin para ile bilmüzayede satıla taliplerin ihaleye müsadif 22-5-930 perşembe günü sast şubemize müracaat eylemeleri. z Esas No. 217 1000 ton yerli çimentonun Kapalı zarfla münakasası 2? 930 pazartesi günü saat 15te Ankarada devlet demiryollaf! / resinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını * vakkat teminatlarını mezkür günde saat 14,30 za kadar mi komisyonuna tevdi etmiş olmaları lâzımdır. Talipler münakasiii namelerini 5 lira mukabilinde Ankarada Maliye ve muhasebfi reisliğinden ve İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik © birler, ) * » » | Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapali” münakasaya konmuştur. Münakasa 23 haziran 930 pazartesi günü saat 16 da A9” Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mt teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa kof kâtipliğine vermeleri lâzımdır, j İ Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde An İ Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda Hayf” veznesinden alabilirler. , 5 j .Kocaeli memleket hastanesi baş tababeti Hastane kadrosunda barem mucibince 16 lira maaşlı y hemşirelikle biri otuz beş diğer ikisi otuz dört lira ücretli Ül, i bakıcılık münhaldir. Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz © baş hemşireliğe talip olacakların istida ve evrakı müsb” sıhhat vekâletine hasta bakıcılıklara talip olacakların d# mliieleizi birlikte Hastane baş tababetine müracasii#” olunur. PREVENTORİUM MÜDÜRİYETİNDEN Müessese için Mizomu olan 240 adet battaniye. 400 metre dokums yaf adet yüz bavlusu ve 100 çift terlik pazarlıkla münakaşaya konulmuştu © 15-5-030 perşembe günü saat on beşte Fındıklıda Yüksek mektepl&” mes'yilüğünde münakit komisyona müracaatları ilân olunur. YEŞİL GÜN BAYRAMI! , Yeşil Hilâl cemiyetinden: 16 mayısta idman hayra yi ve azamn mühim bir kısmının oraya gitmek mecburiyeti ç ması dolayısile Yeşil gün bayramının 23 mayıs cuma gü” Ç edildiği ilân olunur. >swl müdür: Refik

Bu sayıdan diğer sayfalar: