15 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Altın ikramiyelerimiz: gö b. “ in ı : A, ii mami a , B ) | 3 üneliyei i gd we». a“ p > « di YİAKO 4 Alümina > (0 » i ği ce SOL; Ulan Sl No: 4162 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 PERŞEMBE — 15 Mayıs 1930 İdare telefonu ı İstanbul — 1434 Fiatı 5 kuruş Dr. Şaht şehrimize geliyor Alman devlet bankasıeski reisi Ankaraya gidecek M. Şaht darülfünunda ve Ankarada konferanslar verecektir Almanya devlet ein sabık cilerden Dr. r İstanbula intizar ediliyor. M. Şaht Darülfünun konferans salonunda iktisadiyatına gelmesine reisinin Amkaraya gitmesi de pek muhtemeldir. M. Şaht geçen sene mali va- at okemisyonunda alm lal ldy olarak bulu nduğundan Ankaraya gidememiş, yerine pi Bari işti, M. Müller er sonra mali yayin dair bir rapor havuzu, soğuk hava deposu da bulunmaktadır. Yağmur yağacak Dün Trakyaya ve Anado- luya yağmur yağdı merkezinden erilen omakimata göre bugün hava ekseriyetle el kısmen e olacaktır. a m ardır. Sıcaklık dün sabi kalacaktır. Dün en kn caklık 19, gece 12, sabahleyin 13 — rece İdi. Yeşilköy rasat nakkale İzmit, orta hileli ve sahil- ey i ii şahirdize | yağan ya Vi ikti 14 mili- mefroyu bulmuştur. Balıkhanenin tamiri İnşaat ve saban bir aya kadar bitec Dr. Ş “Doktor Şahtın ikale umu- i bir konferans verm. e bazı basalarda a istifade edi mesi muhte Bülkhiand rıhtımı ve Brie üzerinde muamele yapılar duba alıkhanenin bu işlere ait tah- sisatı olmadığından ii ge lecek sene başlanacaktı Şimdilik balıkhane demir bir banın o üzerindedir. Resimde alık duba el satış muamelesini gösteriyor. Adliye vekili Haydar Rifat bey davasına yarın devam edilecek liye vekili o Mahmut ral görülen kalab. bi a rüyetine yarın am edilecektir. Bu celsede müdafaa şahitlerinin istinabe suretile alınan ifadeleri okunacaktır . dli; kilinin bizzat mahke: hazır buluna- rak şahitlerin ifadelerine izahat vermesi muhtemeldir. Diğer taraftan Bursaya nakledilen matbuat davalarının rüyetine de ugün Bursa ceza mahkemesinde devam edilec. ei Yeni dava yoksa müddei umi iddiasını serdedecektr Yarın Akbaba gazeteleri ( Deran ikinci sahifede ) Enis bey Atina sefirimiz dün e Ankaraya gi eldi Atinada yunan hariciyi Ale Grey sttiiş olan mükâlemelerin neticesini v: hee lin irimiz OEnis B. dün şehrimize gel ile Ankaray gr İİ Türk - Yunan müzakeratı bir li devresi Enis hariciye v rik sonra talimatla Atinaya dönec e. püskül! Yunan milli serpuşunu asırlarca nasıl erim simleri vardır. Bunlardan biri Mj milli serpuşu ol yüne Ne püskül Adalardaki evlerin ekserisi boştur Büyükadada şimdiye kadar ein İmei m nan azl milli e Türklerden are Lkeğ. bir ella yurdu teşşekül etmiştir. Bu 8 Büyükadada kiralanan ye azdır. Piyasada hüküm Adalar zslerinin iye mevsimi | için kiralanmasını ida tehir ediyor. uzadığı köprüden adalara hareket eden son postayı biraz daha geç kal dırmalı Talan da Büyükadadan bir vapur tahrik etmelidir. Cinayet oluyordu! 1 şoför, 1 kadın, 1 amele yaralandı Dün biri Beyğo'lunda ikisi Üskü- darda olmak üzere 3 cerh vakası olmuştur: Beyoğlunda Derviş sokağında bir kahvede gramofon çaldıran 5 şoför arasında kavga çıkmış, bunlardan Hilmi; tabanca kurşu- nile Adnanı göbeği üzerinden yazi ei Adnanın hayatı teh- likededi, BE Ahcıbaşı maballe- nun üzerine kirli su şusu Gülsüm ve keserle yaralamıştı: üdarda ab amelesinden Necip efendi; İhsan isminde bir sarhoş tarafından bıçakla cerhe- dilmiştir. başından LA OT UN AT YO EU TAE SP LI ağ e şen reid ELELE at . İİ Sarıyere gittim. Edebiyat üstatlarımızın aşkları.. Tarabyada bir otelde geçen aşk geceleri.. “Tam saat on birde nermin muattar bir misafircik titreye titreye odama girdi,, Mehmet Rauf bey ayna vasıtası güneş hissedip Ri anli ye az son dere- ürle meme adı.. yüzünde geldiğini cede bir Bir m üstü geç vakit avdı Ri aşk sahnelerini Ayna ismindeki hikâyesinde bütün eferruatı ile anlatmıştır.. Bunun için bu hikâye okuyanlar üzerinde yı . Biz avdet e Genç kaplan ile italyan kadını arasındaki ayna oyunlarını işaret- ler, işaretleri selâmlaşmalar, se- lâmları muhabereler ve kaçamak suretile ri ereler, takip ediy Me eğ akşam, enfes bir yaz akşamı buluşmağı kararlaş- tırıyorlar.. Genç kadın ince kaş- larını bellarik âşıkına şu tali- matı veriyor: u akşam otele gel.. Dedi mektuplar Benim — ale kraliçemiz bir daha kraliçe olmak için n Hanım, öyle olsaydı | Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur) Mehmet Raui beyın son resimlerinden biri odamın Te Kal tut... Ben saat on birde Bu vat ği ll ateşli olan Mehmet Rauf be eyes düşürüy. Akşamı iple e çekiyor, r, ai yanındaki ihmal etmiyor.. Nihayet akşam.. Hava kararınca Rauf bey otele gidiyor, tuttuğu odaya giriyor. Madam Tina ie nnd yalnız bir duvar vardır.. Genç romancı nı bu duvara yaklaştırsa e ecanlı lerek gecenin ilerlemesini , (Devami ikinci sahifede kodu!.. zayıflıyormuşl.. ni rdunli scil

Bu sayıdan diğer sayfalar: