15 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

15 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Gahife 8 Hasan Zeytin yağı okkası 100 kuruştur halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiziyeti timal eylemek kârı akıldır. Bilhassa içmek oluk yoktur. ığınız öretile Hasan an yağını kime ar — vsiye e! gi tedirler. şişelerde 80, bir ve beş ve daha büyük a safi “okkası SÜNNETÇİ CELÂLEDDİN Kat'iyen acısız ve çabuk sünnet yaparım. Aksaray'da Polis merkezi karşısında Artık 5 “ezan İşe oy es > pi havyarda ve bilhassa met va 3 zeytin yağı istimal ediniz. Çünkü Pi ve Bakkall: aldığ ia Mahlüt yağlardan t Kum, taş, imal) ve lk karaciğer, safra, 100 kuruştur. de; i evlet Demiryolları ilânatı |; 65 bin ton maden gömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 26/5/930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet mi İdaresinde yapılacaktır. nakasaya iştirak Si teklif o mektuplarını ve muvakkat bğkalarım ayai gine 15.30 kadar Münakasa komisyonu kâtipliği: ia yaba Talipler münakasa Sziinlerişi 20 lira mukabilinde Ankarada, man dairesinden, U İalkbildn Haydarpaşa Veznesinden tedarik edebilirler. 2452 ton meşe, güregen, çam ei kapalı zarfla münakasası © Haziran Pazartesi günü saat 15 de elime Devlet Demiryolları © İdaresinde yapılacaktır. > ç | edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat yni günde saat 14,30 a kadar dır. tupi teminatlarını münakasa komisyonuna mele verm: beş lira mukabilinde Maliye ve şartnamelerini Talipler münakasa Muhasebe işleri rinden İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. Mahlülât müdürlüğünden: İkinci hafta Harita Fiatı ymeti No. Metro Santim Lira Lira Kuruş 196 00 21 4116 2 195 88 17 3329 96 5 215 20 4300 4 120 12 115 12 2 24 5 Fatihte TE zade mahallesinde tramvay dural münhedi k merkezinde kâin paşa camii arsasından bâlâda mıktar zıraı ve kıymet- leri ve Eliş an ul evkaf omüdiriyetinde müteşekkil idare asında encümenine müracaatları. Akşam mdır. Tereyağı yerine Hasan 2: sarılık hast Hasan Ecza deposudur. Toptancılara tenzilât. Emniyet Sandığı Müdürlüğünden; Müzayede iki Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun ismi eli L. emi 513 g5 316 "Üsküdar da Hace Hesnahatun İm Bire Limani cedit sokakta İstanbul Tramvay Şirketi evkat Tarifesi 1930 senesi Mayısın 12 inci gününden itibaren ilânıahire kadar muteberdir. «© HUTUT HAREKET © Pasıla hart barikat e. Şişliden - Tünele 3,6 60902412 10 Şişli- Tünel ie tinelden - Ş 9 6262438 iz heels Tünele 23 002330 11 Kurtuluş Tünel | Tünelden - Kurtuluşa 39 23302400 a Harbiyeden - Fatihe 5 09 110 DJ12 Harbiye -Fatih | petihten . Harbiyeyo 10 608 110 — iy çkadan - Tünele 735 2330 E. 14 Maçka - Tünel | yonelden - Maçkaya 15.30 75840 < z .İ Taksimden - Sikeciye 5 8 21 35 Mz 5 Talesim -Sirkeeciğ Sirkeciden - Taksime 10 7012200 W Maçkad. zıta 79 602 16 Maçka - Beyazıt | Beyazıttan - Maçkaya (6, <6 25 23 2 sa“ Façy | Taksimden - Fatiha 7351949 18. Taksim - Fatih$ eden Taksime © 8212026 Kurtuluştan - Beyazıta 6 152236 5 Kurtuluş-Beyazıt| Beyazıttan - Kür tulışa 0 13,17 705 23 Beşiktaştan - Bebeğe 531 şiktaşdan - Eminönüne 7 5 40 22 Bebek -Eminönüj Bebekten - Eminönüne 15 60024 39 önünden - Bebeğe 22 6002344 Eminönünden - Beşiktaşa 114 » Ortaköy - Ortaköyden - Aksaraya 10 545202 Aksaray Aksaraydan - Ortaköye 2D. 5542253 - v | Beşiktaştan - Fatihe 6021 34 Beşiktaş - Fatihj raipten - Beşiktaşa 9,18 6 40 22 — Aksaraydan - Topkapıya 6 513 irkeçi | Topkapıdan - Sirkeciye 10 5342249 32 Topkapı-Sirkeci | sirkeciden - sn 13 6 102325 pkapıdan - Aksara; 20 2403 arayda; e 6 510 i : edikuleden - Sirkeciye 1 5 22 5 33 Yeğikule-Sirkecil girkeciden - Yedikuleya 3 6 Ta 23 35 Yedikuled ksaraya 2420 Aksaraydan-Edirnekapıya ekapı i talıklarında bol bol Hasan zeytin yağı içiniz. Kil 15 Mayıs 1930 En son Amerikan usulüne tevfikan istih- zar edilmiş bu diş macununu bir defa tecrübe ediniz. Her yi bul gz “ ” İstanbul İDROFiL PAMUK FABRiKALARI Türk Anonim Şirketi ci Fabrika: Yedikulededir. Gayri m le açık ilânı i İcra memurluğundan: Açık artırma ile ei ya çevrilecek gayri menkulün ne oldu a Gayri kulün hi mevki BE le oi numarası; Nişantaşı Meşrutiyet mahallesi Har m caddesi 121 No. Takdir olunan kıymet: Bin doküzyüs elli lira. Artırmanın yemi e gün saa 5/6/9830 perşembe saat > de Beşik- taş İcra dairesinde. 1 — İşbu gayrı menkulün artırma şartnamesi 13/5/930 tarihinden itibaren 930/79 No. ile Beşiktaş “icra daire- sinin ay numarasında hi kesin göre bil için açıktır. İlânda zıı olandan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 930/79 marasilş .memuriyetimize mü- idir. aya iştirak için yukarda yüzde <10> teminat ir. 3 — Hakları tapu sicillile sabit olm e ipotekli alacaklılarla diğer alâka- arların ve irtifk hakkı sahiplerinin E hakların: ve hususile faiz ve masrafh dair olan iddialarını işbu ilân m itibaren yirmi gün içinde evrakı mi e ME) amiyane e icap eder aksi haldo hakları tapu KE sabit aral satış bedelinin pa; yaş şmasından hariç kalırlar. - Gösterilen günde arttırmaya iş e edenler artırma şartnamesini oku- ve lüzumlu malümatı almış ve bunlar geye kabul etmiş ad ve itibar urlar. Üstünde bırakilaı ma; n gayrı menkulün be- şart uk bağrıldıktan sonra " çal arttıranın üstünde bırakılır. Şart tahak- kuk etmezse arttırma e Ez de teahhütlerinden kur ta kalkar. 5 — Artırmanın birinci veya ikinoi olmasına ve ri > Ea eden kanuni hakka ve satışın göre diğer şartlar. iğer şari a arr. İlk artırmada «976» liradadı ea bir kıt'a arsa" yukarıda gös e 5/6/30 tarihinde a İcra urluğu odasında işbu ilân ve gös- tenln artırma şarlnamesi dairesinde lacağı ilân olunur. eski 89 yeni 21 ei bir Gezi imdi 1440 2526 Kartal' iz Syalaiik karyesinde atik AŞ Mustafa B. caddesi cedit Çarşı meydanında atik 5, cedit — -E numaralı maa dükkân bir fırı- 200 2714 Halep dö. islâm Heran sgn yeni Aliağa ve 713 numaralı bir haneni Afife H. 240 3016 Kartal” da Berdi ilime Sie Sabri Ef. doi “eğen se alama 20 numaralı ma; 171 3070 Dn ii “astı ee Küçük- Mehmet çamlıca arka sokağında eski 10 mükerrer Kâzım B. TE numaralı maa bahçe bir hanenin 698 3120 Önkal da Bulgurlu mahallesi Söğütlüça- ve Sa- yırı sokağında eski 16 ve yeni 16 numaralı niye maa ahır ve arazi bir hanenin tamamı. 286 3127 Horhor'da Sofular mahallesinde atik Kü- Cafer Efi peştemalcı hanı cedit Peştemalcı hanı sokağında eni 26 numaralı bir banenin tamı 140 3461 Üsküdar'da İiikiyesi Hacıcafer mahalle- Fikriye H. sinde Hacı Hasan bey sokağında eski 6 mükerrer yeni İl numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı. 200 3473 Kocamustafapaşa'da Cambaziye mahalle- Mehmet sinde yg BT. ye eski 19 Salâhattin kerrer yeni 61 numaralı maa bahçe bir Ekrem Ef. hanenin tamamı. 132 3477 Yedikule'de Kürkçübaşı Hüseyinağa ma- Remzi Ef. hallesinde Yedikule şakağındı eski 63,63 ve Fatma mükerrer yonfğp3. 95 numaralı maa bahçe Yaşar H. ve #i aialiği, havi bir hanenin mamı, 600 3501 da da Hacı Hüseyinağa mahallesinde Yervant Ef. eski Narlıkapı yeni Şimendifer sokağında eski 80 mükerrer yeni 12 numaralı bir hanenin tamamı. 600 3527 Koca Mustafapaşa'da Hacı Hamza mahal- Mehmet B. lesinde Ağaçkakan sokağında eski 11, 11 mükerrer yeni 17 n alı bir hanenin 200 4589 Erekaya nde Merdivenköy mahallesinde Faika H. iza a elyevm Bahriye sokağında ve Ahmet ii i er aralı maa Bahçe bir hane- n tam 260 3635 Üsküdar'da Tavaşi Hasanağa mahallesinde Şakir E ei mesçiti maa 2 31 Asiye © i 17 numaralı bir hanenin tam 215 3724 Üsküdar'da Selimiye mahallesinde Seniye Ratibe H. ski mükerrer ve yeni maralı maa arsa bir “hanacn ire 480 3762 Mey dleezleçim harici Merkezefendi ma- hallesinde Dere sokağında eskı 6,4,4 mü: Snphiye errer ve yeni 4 numaralı maa bahçe dü Mei lar hanenin amal ttin B. 490 ( 3853 Kadıköyünde Osmi ağa mahal iesinde ade H. eski Tekke yeni Rızapaşa sı Sille eski ler yeni 83 numaralı bir bap hane- 540 3909 Boya anda Ee Fan ir kısım mahalle Ayşe Şazi- e Hanı sokağında eski 42, ye, Müfte- ir e 74 numaı e bii hanenin otuz iki hir Nurkadir hisse itibarile yirmi hissesi o Hanıml: Şe Hayrünnas ve emünnas Beyli: 840 3913 Beyoğlu birinci kısım Feriköy alli Ayşe Şa- de kaba sokakta eski — 42 İsi yeni ziye, Müf- 4,8 numaralı iki haneni ki hissse tehir, Nur- itibarile yirmi hissesi e Hanımlar ve Hayrünnas ademünnas ei 560 3914 ilç Feriköy ikinci kısım else Ayşe Şaziye ei eski za sez iş var Müftehir, 76 numi bir han iki hisse Nurkadir itibarile yirmi me “Hanımlara Hayr ve lemünnas Beyler 610 13131 Üsküdar'da Bulgurlu mahallesinde "Küçük “Me hmet çamlıca Çilehane sokağında eski 11, 19, Niyai — yeni 2-4, 2-4, 1 numaralı mukaddema maa ile Emi Ez iki bap dak elzem maa bahçe ve kkeryen ir köşkün 522 16443 Dünür Ahçı Peş mahaline za Numan 2 mer e eski 30, 30 y. 36-1 ı iki hanenin tam; Yukarıda ine ğe yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei deyn edilmemesi hasebile Kana bir) gün müddetle min e ğından talip olanların ve fazla tafsilât almak İzer sandık s. amirliğine yarara 2 lüzumu ilân o Mes'ul müdür: Hikmet Feridun.

Bu sayıdan diğer sayfalar: