15 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

15 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜŞKÜNLER: 8 Oğul Yazan : Sadrı Etem Sinemadayım. Kapıdan bir ateşböceği gibi bir pırıltı peyda oldu. Pınltı uzadı, ince uzun aydınlık mahrut karanlık içinde | kısala uzana yanıma kadar yak- laştı. İki gölge, yamacımdaki iki koltoğa yanyana iliştiler. Ha- fif hafif konuşuyorlar ve konmuş tukların istemiye istemiye işit- fim, Erkek: “.— Neye canım şu loca ne iyi idi, neden istemedin. Kadın cevap vermiyor. “.— Burası daha iyi diyor. Erkek tekrar söyleniyor. » Ben biliyorum... Sen da- ba on beş gün olmadı, burada, bu locada onunla beraberdin. Onunla birlikte gittiğin yere be- simle gitmek istemiyorsun, Hâlâ onu düşünüyorsun: — Niye israr (ediyorsunuz. Geçenden ne diye bahsediyor- sanuz.. Siz de kimbilir neler yap- diyor muyum? Yanımdaki insanlarm sesleri bana yabancı gelmiyordu. Şöyle bir göz ucile baktım bizimkiler ta kendileri, oSacitle Fahamet. Onlürı gördükten sonra konuş- maları daha iyi anladım. Sacit on beş gün evvel arkadaki lo- cada Fahameti Hikmetle birlikte görmüştü, şimdi onu hatırlıyor. Fahametin ayni locaya otur- mamasmı bir mesele addedi- yordu. Doğrusu oğlana acıdım. Eni kunu âşık gibi lâf ediyor. Siz herhangi bir kadmı alsanız da ! bir sinemaya götürseniz. Şurada oturmuş, burada durmuş diye düşünür müsünüz ? Şüphe- siz hayır! Aklınıza bir şey gel- mez. Fakat hissinizle bağlandı- ğımz birisi olursa iş değişir. Bambaşka bir adam olursunuz. Alâkadar olduğunuz adamın bir bakışı sizi harap eder. Ma- nasız ve kimseye bir şey söyle- miyen bir deri parçasınm bir büzülüşü, bir açılışı sizi sinir lendirmiye yahut neşeden neşe- ye atmıya kâfidir. Sevdiğiniz adamın eli niçin böyle durdu, bu ellerin duruşu benden uzak olmak için bir hazırlıktır. Niçin sevgilim bu gün ayaklarını benim ayaklarım- dan daha başka yerlere uzatı- yor. Benim ayaklarım acaba onu #eviyor mu ? dersiniz. Hatta onun yüzündeki maki- yajın, dudaklarındaki rujun ko- yuluğunda açıklığında size hitap eden şeyler vardır. Bazan koyu kara dut gibi dudaklar size heybetle bakar, bazan kıp kır. mızı dudaklar sizinle alay eder. Bazan kuyruklu bir sürme size gülümser. Bazan yiyecek gibi bakar. Her şey, herşey size bir şey söyler. Ve siz dünyayı se vilen, sevilmiyen #eyler diye iki- ye bölersiniz. Hölâsa efendim, herşey birşey içindir ve sizin gözleriniz ne dağ, ne deniz, ne dere, ne hava, ne su görür. Eğer sevdiseniz bunu duymuş- sunuzdur. o Sevmediseniz buna gülüp geçersiniz. Şekeri tatım- yanlar da kendilerine şekerden bahsedenlere yalnız güldüler ve lezzetinin ne olduğunu anlıyama- dılar. Benim Saaitte gördüğün hisset- tiğm şeyler, oğlanın adamakıllı bir âşık olup çileden çıkmasıdı. Aman efendim, o ne soruştu.. O ve titrek sesle lâfedişti. O ne şüpheydi? Bunu bir âşık hem derinden hisseden insandan başkası bunu yapamaz. Sacit bütün sinema müddetince bir şeyler kurdu. Ve içinden gelen şeyleri meydana döktü. Arasıra: “— Tabil onu seversiniz. Seviniz, sevdiklerimizin sevdi- ğini sevmek te bize saadettir di- yordu, bele ara sıra. «— Şimdi onu da seviyorum. Çünkü siz otu seviyorsunuz. Bunları söyliyen Sacidin lâfları kâb feragatli bir ahenk alıyor, boğazından sesler bir alev gibi dökülüyor, lâf söyleyişmden ke- limelerin telâffazundan boğazı- nm kuruduğu anlaşılıyor. Saci- din bu uzun süren feragat not- ku şüphenin tersine dönmüş fe- ragat halini almış bir şeklidir. Bu bir hotkâmlıktır. O birçok şeylere evet diyor, senin serdiği- ni seviyorum diyor ama hiç te bu lâfları tasdik etmiyor, karşi- sındakinin: “Yalnız seninim, demesini bekliyordu. Bazı güzel kadmlar vardır rast gelirsiniz! “— Ah ne kadar çirkinleştim, derler, yahut biraz yaşlanmış kadınlar: “Ah saçlarım ne kadar ağar- dı,, diye size şikâyette bulunur. lar. Siz eğer saflık edip te gü- zel kadına evet derseniz derhal hanımda surat bir karış olur saçlarım ağardı diyene: «— Evet efendim diye cevap verdiniz mi bötün ömrünüzce de- vam edecek bir düşmanlık ka- zanmışsınızdır. Birisi sizden şu cevabı bekledi: « — Hayır hanrmefendi, ha- yır, çok güzelsiniz. Öteki: «— Hayır efendim, hayır hiç te değil, ben bir tane ak saç gö- remiyorum. Kendinize bühtan ediyorsunuz, diye sevap bekler- di, hatta size başındaki ak saç- lardan teller gösterse sizin: “m Hayır efendim, bu cins meselesi fazla kolonya kullan» manın neticesidir. Hem efendim iki tel beyazlaşmış meselemi? 18 yaşında kızların saçları da bu kadar ağarmıştır. Demenizi bekler. © içindeki şüpheyi sizin inkârlarınızla öl- dürmek ister. Çünkü o kendini sever, Sacidin sözleri de bunlar- dan daha başka türlü değildi. O da şüpheleniyordu, oda kıs- kanıyordu. Kıskançlıktan şüphe- den kurtulmak için bin bir çare düşünüyordu, onun için Fahame- tin vereceği cevabı heyecanla bekliyordu. Sacit istiyordu ki Fahamet: — Hayır senin sevgini kimse Türk $por 33 üncü sayısı Macar maçlarının taf- silât ve resimlerile pek cazip bir şekilde çıktı Fathol üstadı Fuat Husmu Beyin cok şayanı dikkat makalesi, haftanın pek sengin spor haberleri bütün resimlerile Anadoloda, Maarif vekâletinden: Bahkesirde inşa edilecek Necati B. Muallim mektebi inşaatı 8 mayıs 1930 tarihinden itibaren bir #y müddetle ve kapalı zarf usulile münakâsaya konmuştur. Talip olanlar plân, şartnamei fenniler mönakasa şartname ve mukavele suretlerini almak özere bu gibi böyük inşaat yapmış olduklarını müş'ir ehliyeti fenniye vesikalarile beraber Maarif ve- kâleti inşaat dairesine müracaat edebilirler. İhale Maarif vekâleti inşaat komisyonu tarafından icra edile- ceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tevfikan tanzim edilecekleri teklif mektuplarının ihale tarihi olan 8 haziran 1930: pazar günü saat İ5te mezkür komisyona tevdi etmeleri Büyük Tayyare Pöranküsü tl) | ll | iL 8inci tertip Sinci keşide 11 Haziran 1930 Keşideler; Vilâyet, o Şehremaneti, Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk huzurunda yapılır Büyük ikramiye BO,O00O iradır. Bo Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz, TT P.T.T.Levazım ve . .. .—... Mebani müdürlüğünden: Adalar denirile Marmaradaki kabloların tamir ve toplanmasında kallanılmak üzere bir vapurla bir arap mavnasının isticarı kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 4 haziran 930 tarihinde ihalesi icra kılmacağından taliplerin bu baptaki şeraiti anlamak için şimdiden, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek kapah zarfları tevdi içinde mezkör tarihe müsadif çarşamba günü saat İdte Yeni Postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. Emvali metruke müdürlüğünden Satılık dükkân hissesi Hoca Alâettin mahallesinde * Tahmis önü sokağında atik 29 cedit 33 mamaralı kârgir dükkânm 120 sehim itibarile Hazineye ait 29 söbmi tam ve bir sehminin de 4 de üçünün bedeli sekiz tak- sitte ödenmek üzere 2972 lira bedeli muhammen ile 3-6-930 ta- rihine müsadif Sali günü saat 14 de aleni müzayede ile satılacak- tr. Taliplerin & 7,50 teminat makbuzlarile Istanbul Milli emlâk mödüriyetine müracaat eylemeleri. Ankarada işi olanlara Ankarada tesmi dairelerdeki işleri- nizi takip için (Namık Edip B. Posta kutuma : 166. Ankara) adresine bir mektupla müracast ediniz; doğruluk, sürat ve ucusluk göreceksiniz. ile taksime razı değilim. Çünkü başka birisini sevmiyorum. Fakat böyle demedi.. — Demek onuda benim kadar seviyorsunuz... Siz çocuk gibisiniz. Sacit — Verter de böyle Diye cevap verdi. severdi.. Bitmedi Maraş çeltik fabrikası Türk anonim şirketinden: 1 — Meclisi idare ve Müra- kip raporlarının kırati 2 — Bilânço ve hesabatın tetkiki ve Meclisi idarenin ibra- “ 3 — Nizamname mucibince çıkacak nısıf aza yerine diğer- lerinin intihabı 4 — Mürakip tayini 5 — Heyeti umumiyenin 21 Haziran 930 tarihine müsadif cumartesi günü şirketin merkezi bulunan Maraş Çeltik fabrika- sında alelâde içtimama muhterem hissedaranın teşrifleri rica olu- nur, lo Bulmaca: o medinizse bugünkü halledimif şekle bakarak yeni bulmacam” Soldan sağa ve yukardan aşağ” 1 — Nida (9), Ressam İbrahim befi memleketi (3) 2 — Yerli kamaş fabrik" mz (6). sinirler (4. 3 — Metin © utanç (2). 4 — Para çantası (4), yorgunlü $ — Ki (2) seda (3), gelecek zaman 6 — Istanbulan meşhur bir abidesi (İİİ 7 — Müslüman (5). 8 — Nor (9). 6” tarmak (5) 9 — Malul (5), irani (4). 10 “ Arazi resmi (6), yüksek yer 6). (1 ” Rumelide bir şehir (8), ey (3) Geçenlerde bir kazaya kof ban giden genç ve sevimli * rabamdan merhum Nebilin © Baze İhtifalinde hazır bulun”! heyeti kiramla Fenerler idari müdür ve memurinine, ehibhi ve aknbaya alenen teşekköf bir vecibe addederim. Harita umum müdürlüğünde £ poğtaf posta kumandanı bini Osman Veysi ; İstanbubul Beşinci ira mesi luğundakr: Mahcuz ve satılması mukarrer we dört gözlü cevizden mamul konsol işlemeli masa, beyaz boyalı iki Mig karyola 18-5-930 pazar günü se ği den itibaren Küçükpazarda Haci ye caddesinde 59 numaralı hanede Pİ zayede (#atılacağından (talip oi mezkör gün ve saatte hazır bulü memurune müracaatları ilân olunü” /# Kadıköy sulh icrasından Ali ye borcundan dolayi Pakize hanimin 19” çöz ve kıymed muhammenesini © dığından dolayı birinci açık ap satİsmamış Olan bir adet duvsf # 8-5.930 pazar günü sast on dör” e baren Kadıköyünde pazar mehi e ikinci defa açık artırma ve €n İÖ” yy aranın üzerinde bırakılmak sureti? © ye lacağından İstivenlerin o mezkö” GÜ ye sexte satış mahallinde hazır bulu” ilân olunur, (86-930)

Bu sayıdan diğer sayfalar: