7 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

7 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YED'KÇJ SENE N* 2184 Başmu harrlri YUNUS NADİ İDAREHANESÎ: j Dihoj>nnmumiu karşısında dairei mahsnsa f Telgraf: tstanbul Cumhuriyet \ \ Posta kntusu: N° 246 ; . | a Başmuharrlr : 2366 I 6 l 6 T 0 n . jahrlr müdUrO : 3236 Idare müdürü 2365, Kitap kısmı: 4 7 2 Cum u riyet Nadi Beyin cevabı CUMARTLSi 7 HAZERAN 193 3 ABONE ŞERAİTİ 1 . ı t ı ı t ı ı ı ı ı ı m ı n ı ı r t ı ır tttttımt t T T t ı t t f " T t f " * " : MÜDDET: İTÜRKİYE İÇİN| HARİÇ İÇİN j Seneliği \ 1400 Kr. : 2700 Kr. : 6 Ayhğı \ 750 Kr. | 1450 Kr. l 3 Ayhğı : 400 Kr. i 800 Kr. {»»••»••••••»»•••• »••»•••••••»••••••»•«••••••»«•»•»•••»•o<> = 5 Kuruştur = lılllllMIMIIIIimiinlllltMIIIIMIIII Nfishası her yerde Davaların mahkemeden mahkemeye nakli iniMniHMMIMIMIMM!MM!HIIIIIHMMIMHIIMItll»IMni!!mnMnUIIIIHIMIIHIIMHinnllllMIHIIIIII1IIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIMIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||llll1l H. Rifat B. davasına buaün devam edilecek r Teşkilâtı esasiyeye muhalif ne bir kanun, ne de bir hüküm olamaz! Makamının yüksek ve pek muhterem olmasma rağmei Mahkemei Temyiz lâyuhti sayılmaz! Mes'ele esastan ziyade esbabı mucibededir İstanbul müddeiumumisinin jesbabı mucibesi çok haksız ve behemehal ilgası lâbiit sakat bir düşüncedir ! Yalova'da S&ılullah Beyin dünkü ziyafetinden bir intiba J. Guro «Cumhuriyet» in 3 haziran 930 tarihli nüshasmda gazeteler aley hindeki davaların Bursa'ya nakledilmiş olmasını münakaşa etmiş Jeneral dün gece şehrimive bu davalarda alâkadar biri sıze avdet etti fatile naklin adalet noktasından bana ilham ettiği hissiyatı bir nebJeneral Guro cenapları ze teşrih etmiştim. O makalede Evvelki akşam Ankara'dan ayrıbu davaların Bursa'ya naklinde lan Fransız Jeneralı Guro Cenapgösterilen esbabı mucibeye taarruz 'arı İstanbul treni Kareköy'e gel olunarak Türkiye Cumhuriyeti adliği zaman ayrılarak otomobille liyesinin kemal ve istiklâlinden Meclisteki hararetli içtimalardan bir intiba Bursa'ya gitmistir. kimsenin şüpheye hakkı olmadığı* * * f Meclisin evvelki günkü içtiyüksek söylenilmiş ve gösterilen Bursa 6 (Hu. Mu.) Jeneral esbabı mucibeye nazaran bu naklin maında vaki Adliye Vekili B.in muGuro Cenaplan ile maiyeti sabahhaksız ve sebepsiz olduğu nokta galâtalı bbeyanatına Başmuharririmiz Muğla Meb'usu Yunus Nadi sında ısrar kılınmıstı. I Mahkemeyi şüphe altında L leyin Karaköy istasyonunda trenBeyin cevabım dün telefonla aldık. Şgösteren nakli davayı her hang'^ dlen inerek otomobülerle Bursa'ya Mardin meb'usu muhterem İrfan $bir maddei kanuniyeye uydurfy ^eldiler. Merasimle istikbal edil Ferit B. bu mes'ele hakkında Mec Aynen dercediyoruz. ] Ankara 6 (Telefonla) Dünkü ğmak imkâm kolay bıılunamaz.^ liler. Jeneral Cumhurivet köskülise Adliye Vekâletinden şifahî surencide eden kanunık ne misafir edilmiştir. Bir müddet ali mutazammm bir takrir vermiş Mecliste Muğla meb'usu Yunus Ş Adaleti ^ . / \Mabn^ 4 uncu sahifede)^ ^ Nadi Beyin Adli>6 Vekilihe verdiği olamaz! *~ * ~ ' $Qoidugundan dün Adliye Veltili cevap aynen budur: ...İstanbul mahhemesi y'ihsek^ Mahmut Esat B. Türkiye B. M. Meclisinde takrire cevap vermek tymakamatın tesiri altında kalaty Makalenin muradı ne idi? vesilesile uzun boylu beyanatta aleyh^mde hükiimŞ Yunus Nadi B. (Muğla) «Cum $rak benim bulunmuştur. Mecliste bir sual takŞverecekse ben o hükmü tercil^ Büyük r I' önünde huriyet» gazetesinde gazeteciler riri üzerine yapılacak muamele sofediyorurn. İstanbul mahkemesi^ Seyrisefain idaresi tarafından dun Ya ısa edilen bbyük otelde Karpiç taradavasının Bursa'ya nakli hakkınrucu ile cevap verici arasında yai ve her h kangi bir h nin ^ lova'da gazeteciler ve doktorlar şerefine fından ihzar edilen oğle yeraeği yenildaki makalede Mahmut Esat Beyin pılacak mahdut bir mükâlemeden bu nevi bir şa'be ile adalet f miştir. bir ziyafet verilmiştir. ibarettir. Ancak şahısları mevzu telâkkisine göre ben kanunlarımı • en inhiraf edece'li'î kani deği ^ Eğlnceli ve neş'eli geçen öğle yemeGazeteci ve doktorlardan mürekkep bahsolan meb'uslar kendilerine ait zi ve mahkemelerimizi hakir gör flim ve olamam. Türk hâ":i (150) kişilik bir davetli grubu sabahliyin ğinden sonra davetliler Yalova'da yeni olan kısımları izah veya tashih et mek istemişim. Zannediyorum ki $ne hürmetim berhencldlr ve Seyrsefain idaresinin Tophane rıhtı vapılan asrî ve fevkalâde tesisatı gezmişmek üzere söz alabilirler. Mahmut o makale bilâkis kanunlarımızı ve ^hürmetimin muhifazası mında toplanmışlardı. Seyrisefain ida lerdir. Seyrisefain müdürü Sadullah, iç'n fy Esat B. cevabında «Cumhuriyet» i mahkemelerimizi daha muhterem *neşriyat yapılmıştır resinin Kalamış vapuru davetlileri hâisletme müdürü Burhanettin, doktor ve iîelebetfy mil olarak saat 9,30 da hareket etmiş ''erafettin ve makine müdur muavini ve sahibini mevzu bahsetmiş oidu göstermek için yazılmış bir makave Kadıkoy Buyukada'ya uğrıyarak oçle Kâzım Beyler davetlilere rehberlik edegundan bizzarure ben de bir kaç ledir.Okuyanlarınız varsa vicdanuzeri Yalova'ya vsıl olmustur. Davetliler rek tesisatı gezdirmisler ve yeni insaat söz söylemek mecburiyetinde kal larının sadasına müracaat ederim, Müddeiumuminin bu talebi Yalova'da Seyrisefain muduru Sadulah hakkında izahat vermişlerdir. Asrî ve dım. okumıyanlar varsa okusunlar. E B. tarafından istikbal edilmiş ve Sevrise tıbbî bir sekilde inşa edilen kaplıcalar, mahkemeyi şaibedar Mahmut Esat B. cevabında da ğer bu dediğimden gavri bir şey fain tarafından hazırlanan otomobillerle banyo odaları, duş, istirahat odalan, gösterebilir vanın nakli, mahkemelerin istiklâ varsa bana verilecek her cezaya \Mabadi 2 inct sahifede] li, matbuatın hürriyeti gibi mühim razıyım. Esbabı mucibs budur. İstanbulmaddelere temas ederek bunları Mahmut Esat Beyefendi «Cum da bazı yüksek ıtîr.kam?.t gszete hep kendi noktai nazarından tasvir huriyet» in makalesini kanunları ciler aleyhine dava ikame etmistir. ve ifadeye itina eylemiitir. Bu onun mızı, mahkemelerimizi şüphe al Mahkemenin bun'arın tesiri altınhakkıdır ama mevzu behsettiği tında bırakıyor demişim diye tem da kalması daii şüohedir. Binaenmes'elelerin mutlaka onun de • yiz mahkemesini dalgınlıkla, gaf aleyh davayı nakledin'z diyor. Bsn diği gibi olması lâzım gel letle ittiham etmişim, diye, teşki Türkiye'de istiklâli temin olunan miyeceğine de şüphe yoktur . lâtı esasiyeye muhalif olduğunu Türk adliyesinin h«îr kangi bir maHayata ancak mantık ve ha söylemişim diye hulâsa ederek be kamın tesiri altında kalması ihtikikat hâkim olabilir. Sırası geldikmalini kabul edenlerden değilim. ni ittiham etmek istiyor. Ingiliz Basvekili çe diğer mes'elelerin efkârı umuİstanbul müddeiumumisinin bu iM. Makdonald Adliyenin mevkii miye önünde münakaşası hakkı fadesi her kim^f. nazarında olur Londra 5 (A.A.) Avam kamamahfuz olmak üzere bugün gacze • Arkadaşlar! Bir devletin bütün sa olsun bir Türk mahkemesinin teler aleyhindeki davaların Bur teşkilâtı içinde adliyenin ne kadar tesir altında kalması ihtimalile sa rasında lortlar kamarasmdan gelsa'ya nakli mes'elesinde son sözleri mukaddes olduğunu cümlemiz bi ibedar göstermekten hali değildir. mis olan kömür madenleri kanun söyliyebilirim. liriz. Adliyenin istiklâlini temin Sarihtir Efendiler! Türk mahke lâyihası müzakere edilmiş ve ne Mahmut Esat B. e göre davaların etmek bahasına devletin istiklâli meleri hiç bir tesir altında kala ticede 22 reye karşı 252 reyle ihmahkemeden mahkemeye nakli arasında büyük istiklâl cidali yapıl maz ve bunu sövliyecek adam racatın teshiline dair olan maddehakkı müddeiumumilere ve mah mış ve kanlar dökülmüştür. Lozan yoktur. Makalede hürmetle yado nin tekrar lâyihaya ithal edilmesi kemi temyize mutlak olarak veril da kazandığıımz en büyük şey me lunan mahkemei temyiz bu talebi kabul edilmiştir. Liberaller, hükumiştir. Nakilde adaleti şaibedar e hakimin istiklâlinden ibarettir. (sureti iş'ara göre) kaydı vermekle met aleyhine rey vermeğe karar decek hiç bir şey yoktur, bilâkis Mehakimin istiklâline, son nakil kabul etmiştir. İşin usulünde hata vermis olduklarından hükumetin nakil adaletin pürüzsüz olarak te mes'elesinde, benim nazarımda de olmadığına şüphe yoktur. Makale bir muvaffakiyetzizliğe duçar olcellisi için tevessül olunan bir yolması mümkün gürünüyordu. Fakat ğil, belki efkârı amme nazarında, davanın naklolunamıyacağını söydur. gazeteler, Epson Derby yarışları miı belki dünya nazarında ufak bir liyor. Bana göre nakil hakkı mutlak nasebetile bir çok muhafazakârlaşüphe gelebilir endişesiledir ki oBu kürsüden hatayı değil mukayyettir. Ve onun herkerın kamarada mevcut bulunmadıkmakale yazılmıştır. Müsaade buyu mak benim kutsî vazifemdir se kanaat vermek lâzım gelen larını kaydetmektedirler. esbabı mucibesi de makul ve mak rursanız Mahkemei temyizin karaFakat bu nevi esbabı mucibe ile IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllHIII bul olmak gerektir. Bence asıl olan nna esas olan fstanbul Müddeiu talep olunan nakli davada hata varherkesin tabiî hâkimi önünde mu mumisinin teskeresindeki nakil es dır, diyor. Bu hatayı izhar etmek hakeme olunabilmesidir. Teşkilâtı babı mucibesini söyliyeyim: benim vazifemdir, ve bu kürsüden Dünkü maçtan bir enstantane esasiye bu esası kat'î surette âmir«... Bu davalarda Cumhuriyet dünyaya bağırmak en kutsî vazidir. femdir, bağırıyorum. 19291930 senesi lik maçlarının sekizinde galip gelmiş, Galatasa müddeiumumiüği ile Şehremaneti, Nakil ancak makul ve meşru se Polis müdiriyeti, Kolordu kuman Keza nakli dava için ceza usulü son müsabakası dün Fenerbahçe ray ve Beşiktaş ile berabere kal beplerle kabul olunabilen bir istis danltğt davacı olup lstanbul'daki muhakemelerinde münderiç 14 ünile İstanbulspor arasında yapılmış, mış, bu suretle 28 puvan kazanAnkara 6 (Telefonla) Hay nadır. Bu istisnada nakle karar ve bu yüksek makamatın davact bu cu madde aynen budur: dar Rifat B. davasının rüyetine Fener'liler bu müsabakayı bire kar mıştır. ren yüksek mahkemenin takdirine lunduklcart davalarda mahkeme he «Madde 14 Davaya bakmağa Geçen sene şampiyon olan Galayarın devam edilecektir. Haydar şı altı sayı ile kazanmışlardır. denilecek söz yoktur ama bu tak yetinin hissiyatına mağlup olarak salâhiyetli mahkeme hukuki veya Fenerbahçe taktmı, bu seneki tasaray takımı, bu sene 25 puvan Rifat B. in yeni arzuhalinde gösdirin hatadan masuniyetine itina bitaraflıktan inhiraf edecekleri fili sebepler dolayısile kaza vazife terdiği şahitlerin mahkemece din lik maçlarında en çok puvan alan ile ikinci , Beşiktaş ta 24 puvan ile etmek te o yüksek mahkemeye te mütalea kılınmakta ve bu hal şüp sini ifa edemiyecek halde bulunur. lenilmemek içtihadmda bulunul bir takım olmak itibarile tstanbul üçüncü olmustur. Dördüncülük Verettüp eden bir vecibedir. heyi dai bulunmakta oidugundan Yahut muhakemenin o mahkeme duğu istihbar edilmiştir. Maahaza şampiyonu olmustur. Dercettiğimiz fa ile İstanbulspor arasında kal Muallim Garo'nun şehadetine mezkur davaların başka bir mah de icrası ammenin emniyeti için teh hakikî vaziyet yarınki muhakeme listeden de anlaşılacağı üzere Femıştır. Bu iki takım da on altışar IMabadi 2 inci sahijede} kemeye nakli lâzımdır...» IMabadi 2 inci sahıfede] de anlasılacaktır. nerbahçe, yaptığı on müsabakanın [Mabadi 4 üncu sahıfede] Dün Bursa'yı gezdikten sonra YalovaVa gitti Sadduüah Bevin ziyafetinde maruf doktorlar ve matbuat erkânı hazır bulundu Yalovada dün mükellef bir ziyaf et verildi Yalova gittikçe güzelleşiyor Cevaptan... Ingiliz kabinesi Paylaırentoda bir tehlike atlattı Lik maçları bitti Fenerbahçe 28 puvanla 1930 şampiyonu oldu Yaıın H. Rifat B. muhakemesine devam edilecek

Bu sayıdan diğer sayfalar: