7 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

7 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumharivet • | k | | f S D A ^ F G 1 1 5 L J A T F I ü ü Karacıger ve böbrek hastalıklannda hamile TIT A V i ^ l V |\/IT7 V V A T V i T F 1 a l m a k D e k n a f l d l r Meyva' rın ekserı havası nafıasını camıdir. IIM M K Ü / ^%M I I H I I W l l l f l . . . , . . t i , I V l A / j l J l l [ViEjl V A \\fZj\j K o ay bir hazım, raıatbiruyku temıneder ve vücude İ T İ ••^ • « ! * « • » %J\JMM I M A . I 1 V I kad.nlann gasyannda denu tutrtasında ^ ^ v ı L*I *J r* X v c ı v ; ^ J ^ ffl , a t U k ' v e r i r B a h ç e \ a p ı . d a Z a m a n e c z a d e p 0 S U t Beyoğlunda Tokctlıyan karısında Velıcanidis ve Taksim karakolu karşısında Limonciyan eczaneleri. Fiatı 80 kuru^tur. Urnumî deposu: Bahçe kapıMazon Botton ecza depou. 7 Haziran 1930 Izmirin Balçova(Agamemnun)Ilıcalart açtldı. Ailelerdevamabaşladı.Zarurî ihüyaçlav femin edilmişfir. Romafizma ve asabî hasfalıklata cok faidelidir. Izmir Reşadiye'de avaba ve ofomobiller hazırdır. Nefis bir musiki refaketinde Emniyef Sandığı Emlâk Güzel bir ses dinlemek HAYAT YOKUŞIJ İ Emsalsiz bir zevk teşkil eder, değil mi ? müzayedesi Halbuki, bu sesin sahibi yüzlerce güzelin içinde birinci olarak seçilmiş olursa bunu dinlemekten hasıl olacak zevkin hududuna payan olamaz. Bu zevkten kendinizi mahrumf etmek istemezseniz: 1930 Türkiye Güzellik Kraliçesij Mfiıayede iedeh L. 465 iknı "•. 32 Merhunatın cins ve nev'l Ue mev^\ v e müştemilâtı Horçinnun isml Beylerbeyin'de Bfirhaniye mahallesinde Rasimağa sokağında eskl 12 mfikerrer ve yeni 161, 162 nnmarah elli altı arşm arsa fizerinde ahşap bir buçuk katta iki oda ve doksan altı arşın arsa fizerinde bir buçuk katta duvar taşmdan bir fırmı havl bir hanenin tamamı. 280 12218 Eyfipsoltan'da Kızılmesçit Abdnlkadir Ağa mahallesinde Kızılmesçit İÇOCUKLUKTA VE I GEISÇUKTE TAŞARRUF ETMEDİKLERİ İÇİN İN5ANLARIN 75% İHTİYARLIKTA iEFALETE DÜiER. UÇURUM TEHÜKESİ BU YAŞTA TA5ARRUFTAN ISTIFADE EDEN SoooDEi KIŞIDIR Mübeccel Namık Hanımın KOLUMBIA! Için okuduğu 17160 numaralı caddesinde eski 86, 86 mfikerrer ve yeni 42, 44, 44 1 numaralı iki yfiz on beş arşm arsadan ibaret mfinhedim hane arsasının tamamı. (Yalnız yan duvartarı mevcuttur). 79 15258 ' Fnat Ef. Ayvansaray'da Atik Mustafapaşa mahallesinde Bostan sokağında eski 36 ve yeni 52 numaralı seksen bir arşm arsa fizerinde ahşap iki katta fiç oda bir sofa bir mutfak bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 340 15306 nago sokağında eski 28 ve yeni 22, 24 numaralı biri yetmiş yedi arşın fizerinde ahşap bir katta iki oda bir koridoru havi olup cam ve çerçeveleri sökfilmfiş diğeri iki yfiz altmış arşm fizerinde ahşap iki katta dokuz oda ve bin iki yfiz altmış fiç arşm bahçeyi havi tamlre muhtaç iki hanenin tamamı. 120 15648 ' Beylerbeytn'de Bfirhaniye mahallesinde Çamlıca caddesinde eski 2 mfikerrer ve yeni 22 nnmarah yetmiş sekiz arşm fizerinde biri kârgir diğeri ahşap olmak fizere İki katta biri sandık odası olmak fizere dört oda iki sofa bir kuyu ve elli arşm fizermde adi taşlık bir mutfak bir ahır ve fiç dönfim iki yfiz bir arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 100 lsmail Vefa Ef. . . . Hatiçe Hadîye ve Şaziment Hanımlar 16709 Ranmpaşa'daKulaksız AhmetkaptanVahallesinde Ku; 148, 150, 154, 1 numaralı yirmi ikişer buçuk arşından laksız caddesinde eski 82, 84, 84 «âkarrer M.ve.yeai.>.•« •*t»v kırk beş arşm fizerinde mebni olup kırk arşm fizerinde bir oda ile tfirbe ittihaz kılınan bir mahaili havi iki dükkânm tamamı. 145 15962 Emlne Lutflye H. Mevlevihanekapısı'nda Aydinkethfida mahallesinde Keresteciler sokağında eski 3 mfikerrer ve yeni 32 nnmarah yetmiş altı arşın üzerinde ahşap bir bnçuk katta altında bodrumu havi İki oda bir ufak sofa bir mutfak ve yetmiş dört arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Necmettin Ef. Hediye H. 700 16274 Atpazarı'nda Mağnisalı Mehmetpaşa mahallesinde eski Saraf ve yeni Bakkal sokağında eski 2, 4, 6 ve yeni 2 numaralı yfiz yetmiş arşm fizerinde kârgir bir kattan ibaret bir garajm tamamı. Mustafa Ağa Kumbaracı 1035 19776 250 16473 Halıcıoğlun'da Abdfisselâm mahallesinde 320 430 19440 eski 1 ve yeni 11 numaralı seksen fiç arşm arsa fizerinde kârgir bir buçuk katta biri yemek odası olmak fizere fiç oda bir antrepo bir koridor bir mutfak ve elli altı arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamu Paşabahçesi'nde Saltaniye sokağında eski 21 ve yeni 28, 28 1 numaralı fiç yfiz otuz arşın arsa fizerinde ahşap iki katta onfiçoda bir sofa bir kuyu ve yedi yfiz elli arşm bahçeyi havi harap bir hanenin tamamı Zihni B. 19615 Çengelköyfin'de Köprulfi sokağında eski 5 ve yeni 3 nnmarah yfiz yetmiş sekiz arşın arsa fizerinde ahşap İki katta ikişi kfiçfik olmak fizere altı oda bir mntfak bir taşlık ve iki yfiz elli dokuz arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 764 Mfizeyyen H. Fatih'te Dfilgerzade mahallesinde ada 29 ve harita mevkiinde eski 15, 15 mükerrer ve yeni 12, 14 kârgir, ve numaralı doksan sekiz arşm arsa üzerinde maadaraça fiç bnçuk katta üç oda bir mutfak 907 Ahmet^Ağa 930 19779 19777 Rlza Ef. tsmall Ağa Mustafa Ef. Hasköy'de Klremitçi Ahmetçelebi mahallesinde Si "Müb Pl eccelim, ben,, kıtıdan b r tane oisun a mağı ihmal etmeyiniz. flj C LUMBIA p âk arını sa f an umum gramofon mağazalannda İfij 1BI ?r£V'rı!•! iiiliiiüiiiiiir Hayatta muvaffakiyetin en büyük sırrı tasarruftur. Fykat hayat yolunda muvaffakiyetle yüriiyebilmek için tasarrufu nasıl ve ne suretle yapmak lâzım geldiğini bilmek icap eder. Kaç yaşındasıniz? Ihtiy; rlıkta başkaşına muhtaç olmamak iç n ne arttırmağa mecbursunuz? Her fert yaşına göre kazancından muayyen bir mıktar arttırmalıdır. Bankamız uzun tetkiklerden sonra herkesin işine yarayan bir tasarruf rehberi hazırlarnıştır. BankP»^ zdan kumbara alanlara bu rehberI lerden L • ane hediye olunur. NE ARTTIRMALI? ISTIKBALINI DÛŞUNMEYENLER İHTİYARLIKTA SEFALETE MAHKÛMDURLAR. """7ÜRKİYE İŞ BANKASI I Gazeteyi şölye gözden geçirinceye kadar Demon üstünde çay hazır olur. DEMON 6AZ OCAĞI çabuk, temiz ve ucuz p isirir Ista bul'da Tahtakale'de Tonruk soka*mda DAVID SOMİÜKH ve Ga latada No Peışenbepazarında ]F,A\T DULF1S de satılır. 685 sokağında eski 163 ve yeni 151 numaralı elli yedi arşın arsa fizerinde dört duvar fizeri kiremitsiz adi tahta lle örtfllfl bir hanenin tamamı. Zehra ve Fatma Bestine H.lar 17141 Eyflpsultan'da Emirbuhari mahallesinde Kışla caddeslnde eski 53 ve yeni 11 numaralı dört yfiz beş arşın arsa fizerinde ahşap bir kattan ibaret moloz taşmdan adi bir asma odayı ve yedi yfiz altmış beş arşm bahçeyi havl bir ot mağazasının tamamı. 409 17236 Yentbahçe'de Defterdar Ahmetçelebi mahallesinde Kazaskercamii sokağında eski 5 ve yeni 7, 9 numarah doksan arşm arsa üzerinde kârgir bir katta üç oda bir nfak antre bir mutfak ve fiç yüz kırk sekiz arşın bahçeyi havi natamam bir hanenin tamamı. 565 17Jİ11 Kasımpaşa'da Kazasker civarında Gazi Hasanpaşa mahallesinde atik Tersanekapısı Sıraberberler cedit Tersane sokağında eski 17 ,19 ve yeni 37, 39 numaralı yfiz arşm arsa fizerinde kârgir fiç katta iki odası adi tahta ile bölflnmüş olmak fizere sekiz oda bir mutfak bir kuyuyu ve altında adi tahta ile bölfinmfiş fiç dükkânı havi bir hanenin tamamı. 1400 18200 Mehmet ve Hasan Efendiler Şehzadebaşın'da Hoşkadem mahallesinde Kırıktulumba sokağında eski 6, 8 kalp ve yeni 8, 10 numaralı fiç yfiz otuz altı arşm arsa fizerinde ahşap fiç buçuk kattan ibaret bir bölüğü dokuz oda üç sofa bir mutfak ve dört yüz elli dört arşın bahçeyi ve diğer bölüğü keza dokuz oda fiç sofa bir mutfağı havi iki böIflklfi tamire muhtaç bir hanenin tamamı. 158 18214 Edirnekapısı'nda Hse Çakırağa mahallesinde Hançerllkisokağında eski 22 ve yeni 28 numaralı altmış Bedia H. 1710 20014" s Acentalan: KVPPS ve ÜVAD\Rİ, Istanbul Sultan Hamara Mesadet Han 2022 Posta kutusı. Isranbul 107 altında bir dükkânı havi bir hanenin nısıf hissesi. Muharrem B. Fatih'te Dfilgerzade mahaliesinde Nalbant sokağında eski 18 ve yeni 8 numaralı doksan arşm arsa fizerinde kârgir bir kattan ibaret mfifrez bir dükkânm tamamı. Muharrem B. Fatih'te Dfilgerzade mahallesinde Nalbant sokağında' eskl 20 ve yeni 15 numaralı doksan beş arşm arsa fizerinde kârgir bir katta mfifrez bir dfikkânın taHacer H. 8659* 19791 mamı. Muharrem B. Batih'te Dfilgerzade mahallesinde Nalbant sokağında eski 23, 25, 27, 29 ve yeni 15, 151, 152, 17, 19 numaralı flç yfiz arşın arsa üzerinde kârgir iki katta beşerden on oda birer sofa birer mutfak birer sarnıç birer taşlık altında iki dfikkân mukaddema yfiz yirmi arşın arsa fizerinde salhane ve odalar ve elyevm iki yfiz elli arşın arsa üzerinde kârgir üç katta altu ioda altı sofa ve dört yüz sekiz arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 880 20013 Muharrem B. ve Fatma H. Fatih'te Dfilgerzade mahallesinde Nalbant sokağında eski 16 ve yeni 6 numaralı doksan arşm arsa üzerinde' kârgir bir kattan ibaret mfifrez mamı. Fatih'te Dülgerzade mahallesinde Nalbant ve Çamaşırcı sokağında eski 14, 22, 5 ve yeni 4, 41 numaralı doksan beş arşın arsa üzerinde kârgir bir buçuk kattan ibaret kotreyi havi bir dükkânm tamamı. Nazım B. Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilâtı yazılı emlâk hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 14 haziran 930 tarihine müsadif cumartesi Neslm Ef. gfinü saat ikiden itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda kat'î kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat on altıya kadar Sandık idaresine mfiracaat eylemeleri ve saat on altıdan sonra vukn bulacak mfiracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkuf emlâke evvelce talip olanların kat'î karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur Halll Ağa eylediği takdirde, evvelki taliplerın müzayededen çekilmiş addolunacaklan luzumtı ilân olunur. bir dükkâmn taNazım B. Her nevi ELEKTRİK vantilâtörleri SATlE'VERESİYE satılır. Met.o Han Tünel mey danı. Beyoğlu Elektnk evi Beyazıt Istanbul Muvakk thane caddesi No. 83 Kadıköy Şırketi H^yriye iskelesi No. 10, Üsküdar. Emlâk veEytam Bankası İstanbul şubesinden: Satılık rîut yapraklari Şişli Büyükdere caddesiade Hacıosmanbayırı nam raahalde gazino arkasmdaki dört dönum bahçede mevcut altı yüzü mütecaviz dut ağaçlarının yapraklari bilmüzayede satılacağından taliplerın 9 haziran 930 tarihıne müsadif pazartesi günü saat on dörtte mahaili mezkurda hazır buluomalan. 610 352 19340 altı arşm arsa fizerinde mukaddema kârgir iki buçuk katta dört odayı havi iken fist katı yıkılmış yalnız İki oda bir bodrumu ve harap bir mutfağı havi bir haoentn tamamı. Ayvansaray'da Atik Mustafapaşa mahaliesinde eski Fırın ve yeni Fırın sokağında eski 13 ve yeni 17, 52 numaralı seksen beş arşın arsa fizerinde kârgir iki katta dört oda bir mutfak bir kuyu ve on beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 19418 Fatih'te Pirlnççisinan mahallesinde Kalaycı sokağında

Bu sayıdan diğer sayfalar: