20 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

20 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADİN 'AVCISI Yazan: M. TURHAM Sehir ve Memleket haberleri ) rSıvasıjçmal Ihracat eşyamız Yeniden müzakere 1 Bir haksızlık ve bir ffll Frankı sukuttan vikaye vc bunun stikrarını temin etmek için M. PuankaIIJH manasızlık.. 26 ra ve maliye nazırı M. Şeron'un şayanı k Belediye memurları, malların^ hayret meharet ve gayretile ihtiyat akle evlenme mes'elesini ortava attığını Melâbat, annesinin önünde kabahatiçesi olarak toplanan on dokuz milyau ni itirafa hazırlanan bir çocuk sesile mı şörünce sevindi. Şimdiye kadac. bu nokarannda frankın mühim bir kısmının esrarengiz tayı ileri suren kızlara ve kadınlara yap Bu maksatla ihracat merkezlerinde | uzerıne etiket koymadıkıarı tak| Şirketle Nafıa Vekâleti rıldandı: yeniden müzakereye ba§lqndı „„., tığı gibi ona da, aşk ile izdivaç arasındabir surette kaybolduğu ve ihtiyat akçesii Utanıyorum! dirde esnafı tecziye ediyorlar.| kontrol daireleri tesis edüecek Neden?.. Güzelliğinizden mi sıkılılki merhaleleri anlatmak, aşk gülsenınnin on iki milyara inmiş olduğu Fransa Eğer belediye umum erzak ve* Adalar ile Erenköy ve Göztepe havayorsunuz, yoksa güzelliğinizin beni çıl den evlenme külhanına sür'atle gecmekmeclisi meb'usanı maliye encümeni mazİhracat mallarını koruma kanununun | mekulât fiatını tayin ve ilân ej lisinin elektrikle tenviri için Hey'eti Veteki tatsızhğı tatlı tatlı söylemek için dırttıirından mı? bata muharriri tarafından meydana çıtatbikına başlanmak üzeredir. Bu ka I der, esnafa fiat listesi verirsel çığır acmağa yeltendi: O masum ses, şimdi ağhyor gibiydi: kile karan üzerine Naîla Vekâleti H e karılmıştır. Bu ihtiyat parasının millet Bilmem ki güzelim dedi İlk mü nun mucibince İktisat Vekâleti başlıca a işte o zaman esnafı bu fiata gö* İstanbul Elektrik şirketi arasında mü ten çıktığına nazaran gene milletin me Bilmem ki efendim, sıkılıyorum lâkatınmda mıınakaşaya srirlsmek doğ ihracat merkezlerinde ihracatı kontrol l re etiket koymağa mecbur tut| zakere başlamıştır. Yakında işte! Vekâletle nafiine ve istihsalin tevsiine hizmet ede Sıkılmayın, rica ederira, sıkümaym. ru mu? Ben, doya doya yüzünaze hak için daireler teşkil edecektir. | mak, etiket koymıyanları da( Elektrik Şirketi arasında bir mukavele cek bir surette sarfı başvekil M. Tardien Tüccar malını ihraç edeceği zaman Şu kanapeye oturun da ilk mes'ut giinü mak istivorum. Rabbimin büyük kudreM| «Belediyenin muayyen f iatı haj| tarafından malî programa esas ittihaz aktedilecektir. Bu mukavele imtiyaznabu dairelergösterecek, malı eksperler ni şu muhtesem çehrede seyredip seccamü buluttan kurtarın! tarafından muayene edilecektir. Bu suolunduğundan bunun on yedi milyarı meye müzeyyel bir madde halinde olaı ricinde satış yapmak istijor»^ Hovarda genç, niyazkâr sözlerini söy delere kapanmak istiyorum. Nağmenin retle hariç memleketlere karışık mal beş senelik iktisadî plâna tahsis olunacaktır. [ diye tecrim etmek doğru ve maf lerken Kızgın Melâhat'in güderi mah sırrını, füsununu sesinizden anlamak isfazaya sarılı nermin ellerini de tutmuş tiyorum. Hulâsa: Yeni bir hayata çirdi gönderilmesinin önüne geçilecektir. Ka | kul olur. Yoksa eşyanın fiatını^ Bu mukaveleye göre şirket Ada'ları, cak idi. İhtiyat akçesinin yedi mlyarı tu. Fettan kadın, bu temas üzerine yeni ğimi zerre zerre duymak, saadetimin a rışık mal ihraç edenler hakkında ka \ takdir ve tayin etmek ve etiket^ Erenköy ve civarını tenvir edecektir. nın ortadan kaybolmuş olduğuna nazabir ustalık daha gösterdi. Delikanlının zameti icinde gaşyolmak istiyorum. Siz, nunda ağır maddeler vardır. Kontrol esleri ona göre yazmak esnafm^ Şirket şimdiden Vaniköy'ünden dağlar ran plânın tahsisatından noksan olan parmaklarında tatlı akisler uyandıran bütün bu hazları benden esirgiyorsunuz; nasında bir tacirin karışık mal gönderbeş milyarın o miktarda müdafaai memiradesine, arzusuna, keyfine ta dan geçirmek üzere Kartal'a haval bir yalan bir titreme ile sarsıldı. Bir erkek beni, manasız, tatsız münakaşalara sü diği anlaşılırsa beş bin liraya kadar celeket eshamının çıkarılarak tedarik eza alınacaktır. bi kaldıkça «etiket koymamış hat temdit etmiştir. Bu hattan Kartal'a dilmesi icap ediyor. eli, guya ilk defa eline değiyordu. Ve bu rükliyorsunuz. Bu daireler İstanbul, İzmir, Mersin ve tır» diye onları cezalandırmak temas, bütün vücudühe zelzele getiriyore Kartal çimento fabrikasına cereyan Kızgın Melâhat, gözlerindeki sabit ve Yedi milyar frankın iç olması parlâTrabzon gibi başlıca ihracat yerlerinde du!. kadar haksız, manasız ve gülünç verilecek ve hat Adalara kadar uzatılametin bakısları bozmadı, vakur bir sesle bulunacaktır. Bu daireler Ticaret mü mentoda ve bahnsus malî komisyonda Delikanlı, yanıbaşındaki güzel mah cevap verdi: bir şey olamaz, diyoruz. ak oraların da Istifadesi temln edilmiş azim hayret ve asabiyete bais olmuş ise diriyetlerine tabi olacaktır. lukun şu teheyyücünden mahzun, ayni Tatsız, belki!.. Manasız, asla! Doğru değil mi? »lacaktır. Ayni zamanda bu hattan E de maliye nazırı M. Reynaud'ın verdiği zamanda endişenak idi. Çünkii kızın be Burada, bu kutsî köşede aşkı bıra enköy ve Göztepe havalisine tabi şu izahat ile şimdilik mes'ele örtbas edilmiş deninden kopup kendi parmaklarına bu kıp başka şeylerden bahsetmek manasız beler tefrik edilecek ve bu köyler de ve bahusus Fransız matbuatında bu galaşan titreme, el değmemiş bir nesne ile değil midir? elektrikle aydınlatılacaktır. Vakit küresini Ticareti bahriye karşılaştığına delâlet ve şehadet ediyor Bir kızın haysiyeti aşktan da bü rip ve muanam hâdise sükut ile geçiştiMukavele bitmediği için şirket şimdiTiyatro mektebine alınacak lise du!.. Bu, hem boş, hem nahoş bir şeydi. yüktür. İptida şeref, sonra aşk! müdürlüğü işletecek rilmistir.Mes'elenin gizli tutulmasına seik çimento fabrikasına cereyan vere bep bu milyarların memleketin müdafaUsta alüfte lüzumu kadar utangaçlık ve orta mektep taleberi Aşk, hürmeti de ihtiyar eder. Sizi Saatlerin ayarlarmı tashih için Galata cektir. Çimento şirketi, Elektrik Sirke asının esbabına alelâcele tahsis ve sargösterdiğini anladı, çok nazlanmamn seviyor mıyım? Size hürmet ediyorum, kulesine Emanet tarafından bir vakit kü Lise ve orta mekteplerde yapılan müsa da âşık usandıracağını göz önüne getir demektir! esi konulmuştu. Kürenin düşüriilmesi ve merelerde temsil kabiliyeti gösteren kız ve tine bu hattın bir an evvel vücude ge şletUmesi için Dahiliye Vekâletine müraca erkek talebenin yeni açılacak tiyatro mek tirilmesi için 15 bin lira vermiştir. Şirket fına lüzum görülmüş olmasıdır. Fransa di, ara sıra gene titreme taklidi yapmahükumeti İtalya'nm siyasetinden ve Teşekkür ederim. Fakat sözünüzü at edilmiştir. Neticede kürenin Ticareti yı unutmıyarak âşıkının rehberliğini kate Vaniköy'ünden itibaren Erenköy radBahriye Müdürlügü tarafmdan işletilmesi tebine aunmalan düşünülmektedir. Bu desine kadar havaî hattın geçtiği ırazi bahrî ve askerî istihzaratından ciddî enbul etti, onunla birlikte yürüdü. Ma filen de isbat etmelisiniz. dişeye düşerek mezkur milyarları İtalya, Nasıl isbat edeyim?... Sizce mahzur muvafık görülmüştür. Kürenin saatleri takdirde gençlere maaş ta verilecektir. amafih, kanapeye oturur oturmaz gene yoksa şu kalabalığın önünde diz çöke bildirmesini de Rasatane deruhte etmiştir. 3 bin ilk mektep talebesi mezun sahiplerine direk başına arazinin kıy hududundaki tahkimat ile vesaiti müdainledi: metine göre 512 lira tazminat vermiş faasınm takviye ve istikmaline tahsis oldu Bn suretle küre yakında işletilecektir. Şeh Büyük günah işledim, büyük günah yim, ayaklarınızı şapır sapır öpeyim! ir. Erenköy caddesinden itibaren hat etmştir. ttalya'nın metalibine ve Fransa Bu sene tstanbul ilk mektebinden 3,000 O vakit beni yükseltmiş değil al remaneti tarafmdan da ayrıca 12 de küişledim! şoseden geçirilmektedir. talebe mezun obnuştur. İki yuz talebe ik renin düştüğii esnada bir düdük çaldırılaDelikanlı, vakaladığı avı tamamen çaltmış olursunuz. Ayağını, yabancı er ile müsavi kuvvette olmafa çalışmasına male kalmıştır. Elyevm ilk mekteplerde oBu hat çok kuvvetli olduğundan bü ve M. Musolini'nin son nutuklarına karcaktır. keklere öptüren kız, çok zavallı bir mahteshir etmek kaygusile hemen cevap verluktur. Beni o kadar biçare görmiyecek Şehremanetinde muvakkat bütçe kuyan 15,000 talebe vardır. Alâkadarlar tün o civan tenvir edebilecektir. Şirket, şı cevap olarak Fransa hükumeti parlâdi: tyiliğin ismi sizce günah mıdır gü kadar nazik olduğunuza inanmak iste Şehremaneti 930 bütçesini hazirana ka mezun adedinin önümüzdeki senede arta mukavele imza edüince derhal Adaları mentoya bile danışmaksızın ve tasdik cağını söylemektedirler. rim. tenvir edebilecektir. zelim? ve muvafakatini istihsal etmeksizin dar yetiştiremediği için hasiran için bir Genç hovarda, kendi kendine: O, muztarip ve mütehayylr soruyorGedikli küçük zabitler milyarlar tahsis ederek İtalyan hududuayük muvakkat bütçe yapmıştı. Bütçe gedu: Gedikli küçük zabit kanununa şu madde Kız değişti, utanmayı bıraktı, söz ene ikmal edilemediği için temmuz ayına nu tahkim ve bahrî kuvvetlerini tensik . Bu işin iyilik neresinde? ilâve edilmiştir: beliğine girişti. mahsus olmak flzere bir aylık muvakkat ve takviye etmiştir. Kadınhan'da dolu tahribatt Slzln Için ağlıyan gözleri güldürAskeri liselerin ve deniz liselerinin son Dedikten sonra mukabele yerine mu mek en büyük bir iyilik değij midir? kabil taarruzda bulunmağı tercih etti: bütçe daha yapılacaktır. Cemiyeti Belediye altı smfıından (ve diger suııflarından ( ve Kadınhanı kazasına 3 gün evvel yarım Filvaki Fransa'ya harpcuyane amal bu bütçeyi bu hafta toplanarak kabul edeNiyazımı kabul etmekle, buraya gelmekhava makinist mektebi sınıflarvndan çıkasaat devamlı yumurta cesametinde dolu ve makasit atfolunamaz. Milyarlarca Aşkımı kabul etmek, beklediğim le siz, çok yiiksek bir ulüvvü cenap gös yere gelmek nezaketini gösteren sevgili cektir. rılanlardan on yedi yaşuıı ikmal etmiş o yağmıştu. yaptığı yeni fedakârlık her ihtimale haterdiniz. Bu lutfunuzu gökteki melekler ye karşı kabalık ha! Bunu düşünmeniz Emanet memurlarmm baremden istifa lanlar kıtaata verilerek kararnamesine tevDolu mezruata küllî zarar ika etmiş ve zır bulunmak gayesine matuftur. Fakat bile tebcil eder, alkışlar! deleri için kanunun temmuzdan itibaren fikan gedikli küçük zabit olurlar ve kıt'aya ayni zamanda bir çok evlerin camlan kâ harbi umumî dahi böyle müfrit Ihtiyatbile beni yaralar! İnanınız güzelim. BuGök ve melek kelimeleri ona, Süru güne kadar sizin çılgm bir âşıkınızdım, tatbikına karar verilmiş ise de bunun a duhullerinden itibaren muvazzaflık hizmeti milen kırılmıştu1. kârhğın neticesi olan hadden fazla tesrl Beyin mektubunu hatırlattı ve du şimdi lutfunuzun da minnettarıyım. Her gustosa kalması muhtemeldir. Teni kadro dahil ounak üzere hava ve deniz sınıflalihat ve tahkimattan ileri gelmiş idi. Dolu şarkı şimalî istikametine doğru daklanndan şlmşek gibi bir tebessüm emrinize boyun eğmekle iftihar ederim. nun teşrinlerden evvel tatbikına imkân rmda on beş, diğerlerinde dört buçuk sene gitmiştir. M. Briand son nutkunda Fransa hakgeçtikten sonra gene mahzunlaştı: hizmet ederler. Elverir ki emriniz takatimin fevkinde ol görülememektedir. kını kendi tarafında olduğunu bildiği Günahların çökte alkışlanıp alkış masın. Bunlardan velilerine teslim olundukları tzmir'de bir intihar vak'ası gibi hakkını müdafaa edecek vesaite dalanmadıklannı bilmiyorum. Nikâhsız se?ünden kıt'aya duhulleri gününe kadar İzmir'de 43 yaşlarında Ömer Fevci TA. Melâhat, bu sözdeki nükteleri anlamahi malik olduğunu bildKJinden endişe vişmenin yer yüzünde henüz cinayet mazlık edemezdi. Delikanlı, apaçık istihmektep masrafını tediye edenler hakkında Defterdarlıkta sahte isminde biri ikinci zevcesi Fahriye H. ve sayıldığına bakılırsa meleklerin de bizi. za ediyordu. «Mektup ve randevu kabul yaşıtlan efrat gibi muamele olunur. On BÖylemi#tir. Bn söJderFra»» ı " ^ senetier " ~ • yedi yaşında bulunanlar ihzari küçük cabit öbnüş bulunan* ilk zevcesinden olan 17 vesa İtalya zıddyetinin vâsi. mikyasta hiç olmazsa beni tel'in edeceklerinde eden kızın iffet ve haysiyet taslamasın Malîye Müfettişi Nâja» Ragı|j*B«f tara mekteplerinin son suııflarına naklolunur 19 yaşlarındaki oğulları ile kavga ederek harp hazırlığma varacak kadar vehamet şüphe yok. daki» garabetle düpedüz eğleniyordu. fmdan Defterdarlık muhasebesindeki tah lar. evden ayrılmış ve tuttuğu bir bekâr oda kesbeylediğine yeni bir alâmet teşkil Delikanlı, kızın elini tutmak istiyerek: Genç âşık, ayni sözü biraz evvel de Su, içilmek, çiçek, koklanmak; güzel söylemişti. Fakat ilk söyleyişinde ise ağır kikata devam edilmektedir. Füzuh" sarfisında yalnız başına yaşamağa başlamış ve ediyor. Askerlik dersi muallimleri de sevilmek için yaratümıştır. Susadığı bir tariz kokusu vardı. Bu hal, usta alüf yattan maada bazı sahte senetlerde bu Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri bu ailevi dargınlığın tesiri ile intihar et • Muharrem Feyzl n\ söyliyenlerin, göğsüne çiçek takan teyi bir lâhze düşündürdü. Evlenme işini lunmustur. hakkındaki 4 haziran 1929 tarihli ve 1490 miştir. İntihardan evvel Ömer Ef. ogullalarm yüzüne tükürüldüğü görülmüş mü ilk hamlede açmağı lâzım görmüştü. Tahkikata ve bn sahte senetler üzerinde numaraü kanun ahkâmı 1930 mali senesi ruıa bir mektup yazarak: dür ki sevenleri ayıplamak doğrn olsun? Çiinkü namuslu bir kızın başka türlü ha tetkikata devam edilmektedir. nihayetine kadar temdit edilmiştir. Geliniz cenazemin üstünde ağiaymız. Kızgın Melâhat, gözlerini kaldırdı. reket edemiyeceğini düşünüyordu. Kar Baytar Müdiirü hakkında Zeki bakışlarını, yakışıklı âşıkının zarif şısındaki erkek, bu bahsi başlangıcında Demiş çocuklar Ömer Efendinin odasma Vilâyet baytar müdiirü Rasun Beyle maçehresinde teksif etti: gitmişler. Bunların geldiklerini gören bakapamağa azmetmişe benziyordu. Bina iyetindeki bir kaç baytar hakkında tahki Sevişmek tamamen mubah olmesa enaleyh ya başladığı yolda yürümek su kat yapılarak evraki tahkikiye Vilâyet balan kapı anahtarmı pencereden atmış gerek!.. Mademki nikâh var, izdivaç var, retile işi meçhul bir netJceye sürükle Müstantik Hikmet B. in gazeteler İdare Hey'etine gönderihniştir. Tahkikatm ve ondan sonra da tabancayı sıkmışUr. «Sonbaharda Ankara'yt ziyaretle demek ki nluorta sevişmekte hür deği mek, yahut ric'at göstermek icap edi mahiyeti damızlık olarak memlekete ithal aleyhine davası liz. tzmir'de bir tren kazatı Türkiye'nin mukadderattm idare yordu. edilmiş ve gümrük resminden muaf tutul Müstantik Hikmet B. tarafından muhte üzülegeldiği minyon kızın, anî bir cür'etCuma günü Denizli'den İzmir'e giteden reislerle görüşmeğe muvaf Mabadi var muş olan hayvanlar meyanmda sütlü inek lif gazeteler aleyhine açılan hakaret dava ve sütlü koyunlarm da duhullerine müsaa sma dün ikinci ceza mahkemesinde bakı mekte olan İzmirDenizli posta treni fak olacağtmı memnuniyetle de suretile hazinenin ızrarıdır. Netice idare lacaktı. İkinci ceza mahkemesi, diğer da Erbeyli istasyonundan Germenciğ'e d©£derpif ediyorum» hey'etinin kararından sonra anlaşılacaktır. ru ilerlemeğe başlamış ve tam makasa valarla tevhit edilmek üzere mahkemeye Memurin tasfiye müddeti temdit gönderilen bu dava evrakını, mahkemed girdiği bir sırada müthiş bir gürültü Türk Yunan itilâfnamesinin imzasî edildi tevhit edilecek başka dava olmadığından ile lokomotifle beraber bir yolcu ve seb üzerine Yunan Başvekili M. Venizelos Memurin kanununun birinci muvakkat ücüncü ceza mahkemesine iadeye karaı ze yüklü bir yük vagonunun ravlardan ihtisasatım şu suretle izah etmiştir. maddesile tasfiye için kararlaştırılan müd vermiştir. çıkarak toprak üzerine yürümeğe başla Lozan muahedesinin tatbikl dola « Gazetenin imtiyazı edebî ola Eyip'Iİ Halid'in 10 sene mah detin 1930 senesi haziranının on beşine kadıkları görülmüştür. Katil Cemal'in muhakemesi yısile çıkan ihtilâflarm hallinden dolarak alındığı halde siyasî neş kumiyeti Temyizce tasdik dar temdidi hakkındaki kanun dün VilâPolis Hüsnü Efendinin oğlu Cemal'i öl yete tebliğ ediuniştir. Makinist birdenbire neye uğradığını yı pek memnunum. Bu itilâf sayesinde riyet yaptığından seddedildi düren duble İsmail hakkında evvelce veri bilemediği için lokomotifi derhal dur arazi mes'elesi halledilmiş ve asırlar Pul müfettişliği edildi Maliye Vekâletine merbut Pul müfettiş len beş sene hapis cezası Temyiz mahke duramamış ve makine toprak üzerinde danberi devam eden ihtilâflara nihayet Haftada bir intişar etmekte olan liğinin Defterdarhğa raptı hakkındaki ha mesi tarafmdan nakzedilmişti. Ağırceza bir hayli ilerledlkten sonra toprağa sapverümiştir. Bu muahede ile iki hüku Meşhur kadın avcısı Eyüp'lü Hamahkemesi nakza ittiba etmiş, müddeiumu berler asılsızdır. (Hâdise) gazetesi kapatılmıştır. landığmdan büyük bir kaza olmamıştır. met arasında açılan yeni devir yakında mî de on beş sene hapis cezası talebind lit hakkında Ağırceza mahkemesi Valinin Rum kulübüne aza Gazetenin seddine sebep açtığı bir İzmir'den Denizli'ye gitmekte olan bir dostluk muahedesile kuvvet bula bulunmuştur. bir müddet evvel on sene dokuz ay olduğu doğru değil ankettir. tmtiyazı «edebî ve içti posta treni de bu sırada Gennencik is caktır. Muhakeme, müdafaa için başka güne hapis karan vermişti. Trakya'daki Yeni Adım gazetesinden nak talik edihniştir. maî» olarak alınan bu gazete siyatasyonuna vasıl olmuş bulunduğundan Türkiye ve Yunanistan'ın başında buBu karar ahiren Temyiz mahke len İstanbul Valisinin Beyoğlu Rum kulüsî bir anket açmış ve makaleler «Yarın» bir davadan beraet etti lokomotifi, hatta çıkan katarı arka tabüne aza kaydedildigt hakkındaki haber lunanlar iki memleket menfaatlarının mesi tarafından ittifakla tasdik eneşretmiştir. Gazetenin sahibi imYavuz zırhlısmm İstanbul'a geleceği rafmdan çekmeğe ve toprağa saplanan müşterek olduğuna kani olmuşlardır. doğru değildir. dilmiş, Eyüp'lü Halit, bulunduğu hakkında bir haber neşrettiğinden dolayı lokomotifle vagonları kurtarmaga başlatiyazı Muhittin Beyle mes'ul müdütevkifaneden umumî hapisaneye Gelecek sonbaharda Ankara'yı ziya esrarı askeriyeyi faşetmek cürmile cYarın: rü Emin Bey hakkında imtiyaz himış ise de muvaffak olamamıştır. Yanaklolunmuştur. ret ederek Türk Cumhuriyetinin mu Borsa komiseri Londra'ya gitti gazetesi aleyhine dava açılmıştı. lâfına neşriyatta bulunduklarından pılan tetkikat neticesinde gerek lofcomoİkinci ceza mahkemesi bu davayı rüye kadderatını idare eden ve Türkiye'nin Eyüp'lü Halit hakkındaki ^ara Esham ve Kambiyo Borsası ve Osmanlı tahkikat yapılmaktadır. rın kesbi kat'iyyet etmesi üzerine Bankası Komiseri Abdülkadir B.; Osamnlı etmiş, bu haberde faşedilmiş bir esrar gö tifin ve gerek vagonların öyle kolayhkla inkişafı, dahilî ıslahatı için büyük bir Tahkikat evraki neşredilen ga İstanbul halkı, bu mahir hilebazın Bankası hissedaranmın hey'eti umumiye remediğinden gazetenin beraetine kara: çıkarılamıyacakları anlaşıldığından magayretle çalışan Reislerle görüşmeğe muhalline vinçler gönderilmiştir. zetelerle beraber müddeiumumili şerrinden on sene için kurtulmuş içtimamda Maliye Vekâleti namına bulun vermiştir. vaffak olacağımı büyük birmemnunimak üzere dünkü ekspresle Londra'ya hağe tevdi edilecektir. tur. yetle derpiş ediyorum. reket etmiştir. Bu içtima Londra'da haziranm 26 sında aktedilecektir. Yeniden 44 milyon pul geldi Franscfnın Tahran ateşekomersiBorsada vaziyet Londra'ya siparis edilen pulların son Yirmi günlük mahkumiyet müdyalı şehrimizde İngiliz lirası dün Borsada 1033,5 kuruşta j partisi olan 44 milyon pul şehrimize gelmiş Fransa'nın Tahran ateşekomersiyaü M. detini umumî hapicanede ikmal etaçılmış ve 1035 arasında muamele gördükve P. Telgraf idaresi tarafından tesel Bernadsen şehrimize gelmiştir. ten sonra akşam 1034 kuruşta kapanmıştır. mekte olan Haydar Rifat B. cumarlüm edilmiştir. Vadeli istikrazı dahilî 98,75, ünifiye 113,75tir. Amerika sefiri tesi günü saat 2 de tahliye edile Amerika sefiri M. Grüse on beş güne kaİstanbul radyo şirketi cektir. dar şehrimize gelecektir. İstanbul Radyo şirketile bir ecnebi şirket Karaya oturan Yunan vapuru arasındaki müzakerat pek müsait bir safhurtanldı ha dahilinde devam etmektedir. Şirket müEvvelki gün Akdeniz'den limanunıza geldürü Hamdi B. radyonun temmuz bidaEtpiranto birliğinin Dresden mekte lken Gelibolu'da sisten karaya otuyetinde faaliyete geçebileceğini soylemiştir. içtimat ran Tunan bandırab «Dimitriyos DiyakaTevfik Kâmil B. geliyor Iris» vapnrn dün tahlisiye vesaiti tarafın Muhtelit Mübadele Komisyonu Reisi Tev Evvelce Defterdarlığa olan borcunu veAlman Espıranto birliğinin bu seneki içian knrtarümıştır. Vapurun ehemmiyetli fik Kâmil B. bugünlerde şehrimize gele remediği için eşyasına haciz koymak istetimaında yapılan küşat merasimi münasenilen radyo şirketi; dün borcuna mukabil cektir. hasarı yoktur. beti ile Avrupa milletleri birer çift tarafm3 bin lira tesvive etmiştir. dan temsil edilmişlerdir. Türk'leri de DresRusya'ya yeniden deri ihraç den'de bulunmakta olan Faik Paşa zade den mürekkeptir. Dün yakinen gör; Bugün yapılacak müsabaka MaMithat B ile hemşiresi temsil etmişlerdir. ediyoruz ddğümüz bu futbolcuların hepsi de car gençlerinin futboldeki kıymet Yeni harflerin kabulü memleket te yeni bir mesleğin doğmasını ve Nafia müfettitlerinin Vaktile Rusya'ya ihraç edilen bir kısım meşguliyeti genç oyunculardır. derilerin Türk derisi olmadığı Rus'lar tataammümünü hazırlamış oldu. Daktiloluk günden güne genişliyen, Ankara'dan şehrimize gelen Nafıa Müsve bilgilerini bize gösterecektir. Bu rafından iddia edilmışti. Bu ihtilâfın üzeMacar takımı bugün saat beşte müsabaka her halde çok şayanı dik rinden epeyce zaman geçtikten sonra incelen bir san'at haline geldi. Yer yer açılan kurslar, dershaneler teşarı Arif Bey, dün Nafıa yollar idaresinTaksim stadyomunda ilk maçını de bir müddet meşgul olduktan sonra feri Rus'lar muahede mueibince tekrar ayni bir çok Türk kızlarının, hayata el inde bir işle girmesini temin edi müdiirü ile birlikte Vali Muhittin Beyi ziFenerbahçe ile yapacaktır. İkinci kat olacaktır. miktar deri almağa razı olmuşlardır. Ha yor. Resimde ahiren maarif erkânı huzurile imtihanlarını vermiş olan yaret eylemiştir. , Müsabakayı Kemal Halim B. iricî ticaret şirketi yakında Rusya'ya 15 bin Sirkeci Halk Daktilo dershanesi talebesi müsabaka pazar günü genç muhtemuallimlerle bir arada Nafıa Müsteşarı sehrlmtzde şlrketlere ait l. takımı ile oynanacaktır. kilo miktaruıda deri satacaktır. dare edecektir. görülmektedir. bas mesail ile de meşgul olacaktır. Koruma kanunu tatbik ediliyor » Atıadolu sahili ve Adalar elektnki Sırra kadem basan milyarlar t.. . . , T~ , , , , Î ymttm M. Venizelos ihtisasatını İzah ediyor "Hâdise,, gazetesi niçin kapahldı? Istanbullulara geçmiş olsun! »••(»•»»«•(»••«•».•«»..«»•••»»••»••vviBiıtııraııiBBiııvılfllllBaılllvltllırifllIlllIfllllllllltltllMltlllMHITIIIIfllllllMMtflMIMII' Daktiloculuk rağbet görüyor HayHar Rîfat B.

Bu sayıdan diğer sayfalar: