17 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

17 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Cumhuriyei •= 17 Temmuzl930 STANDARD OIL mamulâtmdan Her yerae: (fccza depolarında. eczaneierde, tnkkaliye mağazalarında) satılır. Toptan muamele için Istanbul'da Reji hanında 2 3 numaraya müracaat olunması. Teksif edilmiş mürekkebatı sayesinde bu yük bir iktisat temin eder. Bilâtefrik bütün muzır haşaratı bir an içinde mahvü ifna eder. llâçlanızı ve bütün tuvalet eşyanızı İMECCANEN SiNEMAl = = Necatiden ahnız. ReÇ6İ6l6rİll Z taze ilâçlarla kemali dikkatle Sabahları 8 den itibaren Haydarpaşa'ya hareket eden vapurlann trenleri menbalara kadar gidip gelirler. TENEZZÜH Istanbul Liman Şirketinden: MOTORLERI |BELVU| İNGİLİZ AİLESİ ğ < nıhuyetinde istıcar edil mek üzeıe Çifte H?vuz veyt Fener yolu civannda su; gaz ve elektrık tesisaOnı havi \edi odalı bir hme an yor. Talipleıin "Çifte Havuz,, rumuzile Galata postanesı 255 nunıaralı kutu daıresine yaztn \m. I Pangaltı Harbiye'de kâin 1 Tenezzüh için muş. romorkör. ve motörler ucuz şeraitle kiraya veri lir. Gaiata'da Ya*kapanında Haydar Hanında işletrae şubesine müracaat. Tele^on Be\ £lu : 2606 TUZLA iÇMELERi | 6 l r a h a n e s i n d e fiaüarda wç bir| 1 zammiyat yoktur. Birinci sınıf org 1 kestra mükemmel lokanta müntağ = bap meşrubat fiatlar mutedil dü|| Ihuliye serbesttir. 1 i Proajamda : Çarın elması | SPRTO VE ıSPıhTOLU iÇK LER NH SARIIDARESINDEN: 17592 adet boş şişe 15000 kilo sandık enkazı 600 ttdec kiremit f Besiktaş ambarı da ,. ,. K.bataş „ „ „ „ „ İktisat Vekâleti enstitüler inşaatı iktisat Vekâleti Levazım müdürlüğünden: iıranMECCANEN Sl^EMA" I F OTO S. Süreyya Amatör işlerini her yerden daha ehven ve daha itinalı yapar. (Taşradan gönderilen filim, cam ve agrandismanlar sür'atle gönderilir.) Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 509 İstanbul İş Bankası arkasında No 22 o. 24 Merkez Rıhtım Hani 1 inci kat No. 24 I Beynelmilel nakliyat, Irsalât, tesellu I ellu mat, sigirta ve yolcu biletleri. oo • Ehv n Hat'ar T 1 B. '. 1188 H. A. BENBANASTE TÜRK SANAYI TtCAKET VE BANKASI GAYET MÜSA1T ŞERAtTLE «TASARRUF KUMBARASI» MUAMELÂTINA BAŞLAMIŞTIR SahıJde satılık arsa Çifte Havuzlar'da Amerikan mektebine varmadan sahilde yeni postane caddesinde şekerci Nazım Beye müracaat. "NASYONAL,, MOTORU Mazot ve mangal kömüru ile müteharrik gayet sade, iktisadî ve fiaü her tiirlü rekabetten aridir Tediyatta teshilât, Her zaman teslime amadedir. Tafsilât için Gala ta'da Perşembe pazarında Arslan Hanında 15 numaralarda • ngıJız mamuJâtj Ankara'da telsiz teSgaf civarında inşa ve ikmali inşaatı gazetelerle \?m^P> TAYYARE PIYAMGOSU ilân olunmakta olan ziraî ve bayi tarî enstitülere ait mukavelename OĞUR GİŞESI İ şimdiye kadar ile (şeraiti inşaiye fenniye ve usuü YARIM MiLYON lü hesabatın) bazı maddelerinde 1tadilât yapılmış ve münakasa müdI deti 30/7/930 tarihine kadar temdit Emülsiyonu daima sabif olunmuştur. Şimdiye kadar münakasaya iştirak talebinde buluna Asfa rak mukavele ve şartname süretkıvnlmaz. lerini almış olanların tadilâtı görmek üzere mahalli inşaatta fen müAsKerî Fajrıkalar Umum Mudurlugunden: şavirliğine müraeaatları lâzımdır. Kapalı zarfların 30 temmuz 930 tarihine müsadif çarşamba günü öğNAFIA VEKÂLETİNDEN: leden sonra saat 3 te iktisat VekâASFALTLI ŞOSE İNŞAATI leti ziraat müsteşarlığı dairesinde küşat olunacağı alâkadarana ilân olunur. 16 sandık kurşun tapa 'O çeki taş Yukarıda yazılı eşj7a 267930 koımsyon manfetile tarihinde saat 10 da Galatı'da satılacaktır. hınmda bilmuzayede Talip er bu mallan mez ur ambarlarda h r r zaman görebilirler. Lirayı mutecaviz ikramiyt ijab;t etmiş olmakla müfıehirdir. Cağa'oğlun'da ( O Ğ U R ) Omer Rıîkj, Teleîon: îstanbul 342 ffi. ' ?rr*,^p ; ^. Hiç bir yerde şubesi yoktur. ^ 3 ^ ^ & ^ Istanbul'da Haliç'te Kırkağaç'ta Bahriye Tapl Fb. sında mevcut bulunan iki adet kazan alenî müzayede ile 6 ağustos 930 pazartesi günü saat 14 te satılacaktır. Talip olanların kazanları görmek için mezkur Fb. memurluğuna ve müzayedeye iştirak için yevmi mezkurda Ankara'da Askerî Fabrikalar satınalma komisyonuna teminat ile müracaat eylemeleri. IZAKINO ARDfTTl e^e ine muracıat olun nası I AmmeLntherSeck Greffenius VVerk sabık fabrikalarından müteşekkil dünyaca meşhur MTAG Her nevi değirmen, ekmek fırını, silolar, çimento, bira ve kâğıt makineleri tesls edilir. Talep üzerine tneccanen plân ve proje tanzlm ve miibendislerimiz tarafından tfyaret edilir. Fazla tafsilât için Galata' da Perşembe pazarında Aslan handa 15 nnmaralarda mUhendis Ankara civarında 96 570 kilometro tulünde asfaltlı şose ve 67 X 000 kilometro tulünde makadam şose inşaatile bunların beş senelik mütemadi tamirah kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Inşaatm muhammen bedeli 3,539,000 lira, beş senelik mütemadi tamiratın muhammen bedeli 802,000 liradır. Münakasa 15 eylul 930 pazartesi günü Ankara'da Nafıa Vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin, teklif mektuplarını ayni günde saat 15 e kadar Nafıa Vekâleti müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. MÜZAYEDE İLE SATIŞ Taliplerin münakasa şartnamelerini Ankara'da yollar umum müdürlüğünden, Tenunuzun 18 inci cuma günü sabab îstanbul ve Izmir'de Vilâyet Nafıa Başmühendisliklerinden tedarik etmeleri saat 10 da Şişli'de Osman Beyde Davntoğlu sokağında Alibuçuk apartımanının 3 ilân olunur. numaralı dairesinde bnlnnan ve muteber bir aileye ait gayet nefis eşyalar müza yede suretile satılacaktır. SSkııiu!Sliiıı^ \ JJ Y\ I V J 1 O \J ^ııı1»^ııfflSSii Nefis asri mavun ve pelesenk kaplamalı ?ayet yeni halde yemek oda takımı, To net fabrikası mamulâtmdan. 7 parçadan mürekkep şık salon takımı, Luyi XV lake gayet zarif yatak oda takımı, Hayvot karfer keşidede biiyük ikramiyelerin i*abetile bahtiyar olan gişemiz bu nape koltuk takımı, 3 parçadan ibaret defa da muhterem müşterilerimizden 1 0 0 , 0 0 0 lira Varnalı Ahmet gayet mükemmel maroken takımı, kadife Efendi, 4 0 , 0 0 0 lira da Yaşua rfendilere isabet edip gişemiz derhal masa örtüsü ve perdeler, 118 parçadan mütedive etmıştır. rekkep fevkalâde tabak takımı, muhte Muhterem müşterılerimize I. 2, 3, 4. 5 inci keşidelerde ikramiye ve lif kristaller ve gümüşler, kahve takım ları, sedefli tabure ve etajerler, yemek arrorri isabet etüği takdirde plân mucibince geçmiş keşidelerin farkı alınmasası, 12 adet basma deri sandalyalar, madan devamlı bilet verilir. kristal ve metal yemişlikler, çiçeklikler, Istanbul Lminönü Bebek tramvayı tevakkuf mahallinde Vahde Hanı el ile boyalı abajurlar, duvar saatı, bib lolar, heykeller, gramofon, portmanto, • köşesinde 2 numarada ^ S ' S i Goden markalı kalorifer sobası ve sair eşyayi beytiye. Kraus markalı üç pedalli nefis Alman piyanosn, Anadolu ve Acem halıları ve seccadeleri. Fey sürenlerden 100 de 25 teminat alınır. ORTA DERECEDE Beyoğlu dördüncü noterliğine Dairenizden 7 temmuz 930 tarih ve 11496 numara ile musaddak bir tut'a beyanna me ile Fangaltı'da Büyükdere caddesin de 149 numarab (Vatan) gazinosn namile Imaruf gazino dahilinde mevcut bilcümle eşya ve mobilyalarımı Nişan Te Leon Efendilere bedeli malum mukabilinde kat'iyyen füruht eylediğim cihetle keyfi * yetin zeyli kanunu ticaret abkâmına tev i fikan Vilâyet ve Cumhuriyet gazetelerilö ilânmı talep eylerim. Mezkur gazino müsteciri Ali Rıza B. TALAS AMERİKAN MEKTEBİ T A L A S KAYSERI NEHARÎ 4 0 lira LEYLÎ 250 lira LISAN • TİCARET SAVAT Matbu şeraitimizi isteyinız. Mektep müdüriyetine müracaat. Sahibi: GAZ! CFMAL i Tıcareti bahriye mektebi inşaat miın^kasa^ı ÎZAKİNO AKDİTTİ Mflesseseleıine mflracaat olunması. Transrolsyonlar, değirmen taşlan kayışUtr, Ipefe re Iflbu ticarete mütedair sair Mlfiftmle tnevat depomuzda mevcutl^ar. Mektep binası dahilinde yapılacak tamirat ve tadilât ile kayıkhane inşaası 78930 perşembe günü saat on dörtte ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf usulile ayn ayn münakasaya vazolunmustur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Ortaköy'de kâin mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin de kanunu mahsusunda tarif edilen şekilde ihzar edilmiş teklif mektuplarını ve ehliyeti fenniye ve maliyelerini müş'ir vesaüri ve îstanbul iktisadî müesseseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve saatı mezkurda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müraeaatları. tstanbnl 2 inci ticaret mahkemesinden: Galata'da Mnmbane'de Demirci so kağında 8 nnmarab imalâtanede şarap ticaretile meşgul iken iflâsma karar ve rilmiş olan Rişar Jir Efendinin eshabı matlubile aktetmiş oldnğu konkordatonon tasdiki talep edilmiş ve bn hususun tet kiki 197930 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13,5 a muallâk buunmuş oldu ğnndan alâkadarlarca malum olmak ü cere ilân olunur. Hadımköy'deki kıtaat için 6000 kilo şekerle 110,000 kilo oduna ihtiyaç vardır. Talip olanların teminatarile yevml ihale olan 30 temmuz 930 çarşamba günü saat Ulus sulh mahkemesinden: 14 te Hadımköy'de satınalma komisyonuna müraeaatları ilân olunur. Zafranbolu kazasuıdan Hacı Sait zade Ahmet Efendiye maa masarif 3418 ku ruş eşya bedelinden barçlu Ulus nahiyesi İlmizi köyünden Kerim usta oğlu Süley manın mahalli ikameti meçhul olduğun Beyoğlu Mektep sokak No. 35 dan ilânen tebligat ifasına mecburiyeti muayene sabahtan aksp**"' k kanuniye hasıl olduğundan merkumon işbu duyunatının itfası için emvali menkule ve gayri menkulesi haciz edildiğin den tarihi ilân dan itibaren 15 gün zar • EminÖnü Izmir sokağında No. 4 fında bir sureti tesviye göstermesi ve takibata itirazı varsa yedi gün zarfında Tedavi sabahtan aksama kadar. Ulus icrasına müracaat etmesi aksi tak dirde mnamele ifa edileceği ilân elunur. Mes'ııl Müdür M. Agâh Çatalca müstahkem mevki satın alma komisyonundan: Dr. Horhoruni Doktor Taşçıyan

Bu sayıdan diğer sayfalar: