21 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

21 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cttmhurivet ( ( Şehîr ve IVgemieket haberleri Mübadele işleri DTafl lemmuz Sürpriz anlaşıldı! Siyasî icmal îran ve komşulan Yazan: J L TURHAIS V 57 Terzi kızın hararetli sözlerinden, nıra» sıfatına bürünüp meş'um plânın Nadire'yl büsbütün deliye çeviren met tatbikına girişecekti. Fakat kalık ve alık kızı tath tatlı aldatıyordu. hiyelerinden sinirlenip te bir şey söyleİçin için sıkılmıyor değildi, Nadire'nin memek, br tatsızlığa mahal vermemek sersem sualler yapması, durmadan dinIçlnsavuşmayı tercih etti ve yavaşça o lenmeden sevgisi ve sevgilisini sayıkladadan çekildi. ması sinirine dokunuyordu. Kendi plâNadire, Aleksandra ve Karanfil, belki nını düşünmek için nefsile başbaşa kalüç saat, Süruri Bey üzerinde çene yordu mayı istiyordu, o düşünce ile uyumak ihlar, güzel erkeğin meziyetlerini kerraren tiyacını duyuyordu. Lâkin büyük bir sosöyleştiler, mektuplannı on beş, yirmi ğukkanlıhkla bu sinirleşmeyi sezdirmidefa okudular, bu müstesna mahlukun yor, güler yüz takınıyor, zavallı Nadi Nadire'ye bahşedeceği zevkleri, safaları re'ye bol bol söz morfini yutturuyordu. ve saadetleri saydılar, döktüler, ve ni Bir kadm sevgisi, ancak kadm mechayet yenl bir mektup daha kaleme al lislerinde tahlil olunur. Hlç bir kadın, dılar. Onu da Aleksandra götürecek ve sevdiğri erkeğin yanında yüreğini apaçık cevabını gene o alıp getirecekti. ortaya koymaz. Ağlıya ağlıya muhabbeMektup kelime kelime uzun müna tini itiraf eden kadınlar vardır, sevdiği kaşalar yurütülmek suretile yazıldıktan erkeğin ayaklanna kapanan kadınlar sonra Karanfil ortaya bir sual attı: vardır, payansıı bir teslimiyet içinde O, yazsın, bîz yazalım; o, yansın, muhabbetlerini isbat eden kadınlar varbiz yanalım. Sonu ne olacak? dır, sevgilisinin ismini hayükırarak deAleksandra, itiraz kabul etmez görü nize atılan veya ipe asılan kadınlar varnen bir sesle ve pek âmir bir eda ile ce dır, sevgilisinin ismini haykırarak de bir kadm yanında gösterdiği acık yürekvap verdi: Sonu elbette hayır olacak. Sevişen lilik gene başkadır. ler, bir gün olur, birleşir! Dilile ve tenile, bakışile ve haykınşile Nadire Hanım bu muhayyel, fakat sevgisini ilân ve isbat eden kadında belmes'ut neticenin derakap meshuru ola 11 olmasa bile gene bir çekingenlik mevrak tatlı bir istiğrak geçirirken Karanfil cuttur. Dudaklanna yükselen kelimelersordu: den bir kısmını yüreğine iade eder, gözBirleşmiye birleşirler ya, ne vakit? larine toplanan hazların bir parçasını Sevenler için gün yoktur, saat yok perdeler, tenine yayılan raşelerin belki tur. Onlar, birbirlerinl düşünmekle de yarısını derisinin altında saklar. Çünkü birleşmiş gibi zevkalırlar ve ummadığı onda ezelî bir gurur, aşkın değil fuhşun nuı bir gün evlenirler. bile tamamen gideremediği bir azamet anında Bu söz, Karanfil'i ikna etmedi. O, yazı vardır. Erkeğe karşı en zayıf ile sevişmenin zevkinl anlıyamıyordu. kavi veya ağır görünmek ister. Dişinin Sevişenlerin yüz yüze, diz dize gelmesini kaçmak, erkeğin kovalamak vaziyetinde dileği elzem buluyordu. Bu kanaatle; Süruri bulunmasını istiyen tabiat, bu Beyin hemen büyük efendiye müracaat tatmin için dişi ruhuna öyle bir gurur etmesine, küçük hanımı istemesine ta aşılamıştır. Hizmetçilerine yalvaran eraftardı. Ancak bu suretledir ki sevişme fendiler, kadın önünde diz çöken taclnin manası tahakkuk etmiş, onların darlar, hep o gunıra boyun iğmis oludüğününden sonra da sıra kendisine yorlar!. gelmiş olacaktı. Zavallı zenci, kızını evHalbuki kadm, kendi cinsinden birile . lendiren efendinin o neş'ell gün hürme sevgisinden bahşedeceği zaman, bo gu1 tine, mutfakta evlenme günü bekliyen rur yapışmaz. O sırada tamamen samiblr kızcağız daha bulunduğunu hatırlı midir, tamamen serbesttir, tamamen hayacağım umuyordu!. raretlidir ve yalnız «seven kadm» dır. Şu kadar ki sualini tekrarlamıya cür'et Sevilip sevilmediklerinde tereddüt eden edemedi. Hanımmın aşkını körükler erkekler, böyle mahrem dakikada, alâken, terzi kıza yardaklık yaparken emel kadar olduklan kadını işitebüirse en siz bir samimivet gösteriyor gibi hare doğru bir itiraf dinlemiş olurlar. ket ediyordu. Bu Iş ne vakit bitecek, düAleksandra, işte böyle candan doğma, ğün ne zaman olacak gibi sorgnlarda ısyürekten gelme bir itiraf dinliyordu. Zarar ederse yüreğindeki sırnn anlaşılavallı Nadire, yanık bir lisanla, heyecanlı cağmdan, gösterdiği samimlyetteki se bir tehalükle sevgisini anlatıyor ve sevbebin meydana çıkacağından korktu. gilisine iştiyakını inliyordu. Onda, önüBoğazına kadar yükselen mütehassir ve nü göremiyen bir kör ıztırabı vardı. Tumüteselsil ahları hançeresinde hapsedetunacak bir nokta anyor ve onu, Alekrek fikrinden rucu gösterdl: sandra'nın himayesinde, muhabbetinde Geç olsun da güç olmasm, Benlm buluyordu. Eğer bu Rum kızı, her hangi dileğim hanımımın mürüvvetl oan ça bir sebeple aradan çıksa Sürurl'sini ebe' bukföreyim diye söyliyorum. Yoksa ge diyyen kaybedecekmiş gibi korkoyor, bu Bnle güveyl arasına glrllmez olduğunu korkunun sevkile de mütemadiyen yalben de bilirim. vanyordu: Aleksandra,o geceyl Nadire'nin yanın Benl bırakmıyacaksm, düğünümüz da geçirdi. Ertesl gün erkenden yola çıka oluncaya kadar bırakmıyacaksm, defileak, mektubu sahibine götürecekti. Bu, mi?.. Sen olmasan bu sevgi fitllsiz bir alelade bir yalandı. Te zrikız, salı gii muma döner, ışık vermez, boşn boşuna nune kadar Süruri Beyi görmlyecekti erir. vejröremezdl. Ancak o gün «Nadire Ha^ Mabadi var $$ Geçen gün bizim gazetede. otomof tobillerin Istiklâl caddesini takibenK$ ŞTaksim'den Galatasaray'a doğru gelf /Ameleri memnu olduğu halde bu mem|i Başmurahhasımız tahsisat ^nuiyeti dinlemiyen, belediyenin eva ^ mir etmemeği bir .a istemek için tekrar Ankara' ^zevk ve nizamatına itaatdoğru hareketT addeden zevatm k § ya gidecek 'etmediklerinden bahis bir yazı vardı g ı * Cuma günü, bu yüzden az kalsın \ Yeni tahsisat almak üzere Ankara'ya j tfeci bir kaza oluyordu. Lehistan Se *" giden Tevfik Kâmil Bey dün Ankara'dan ' Vfaretlnin otomobili, tam sür'atle w gelmiştir. Tevfik Kâmil Bey bir muhar memnu şekilde yukarıdan aşağı iner f* ririmize şunları söylemiştir: Ağacamii'nin yanındaki sokaktan « Komisyon yakında ictima ederek /ansızın önüne bir taksi cıktı. Bu tak | doalyisile^ itilâfnamenin tatbikı, büroların ve ekip fsinin şoförü, memnuiyet lerin teşekkülü için muhtaç olduklan •»Taksim'den otomobil geleceğinl tahE ^ in etmediğlnden süratle yukanya sür'atle memur adedini tesbit edecektir. Bü meI doğru döndüğü İçin iki otomobilin birfj murlar için muktazi tahsisatı hükumetten istemek üzere bir kaç gün sonra fbirine çarpıp parçalanmalarına ramak | fckaldı. Böyle bir kaza vuku bulsaydı» tekrar Ankara'ya gideceğim.» hiç şüphesiz, onun mes'ulü Lehistan ^ Tevfik Kâmil B. dün avdet etti îmtiyaz yok! Şehremaneti beynelmilel seyrisefer işaretlerinln kabulline karar vermi$tl. Bunun için tetklkat yapan hey'et şehir dahilinde otomobillerle dlğer vesaltl nakliye İçin konacak işaretlerin yerlerlni tesbit etmektedir. Yedikule'den Yeşilköy'e. Şİ?U'den Rumellkavağrna ve Üsküdar'dan Beykoz'a kadar konacak yerler tesbit olunmuştur. Şimdi de Kadıköy'den Maltepe'ye kadar olan yerlerle Adalar İçin konacak lçaretlerln yerleri kararlaştırılmaktadır. Kabul edilen işaretler bütün Avrupa mllletleri tarafından kullanılmaktadır. Esasen bu lşareter Cemiyetl Akvam seyrlsefer fubesl tarafından da kabul edllmi? ve bütün belediyelere tamim olunmu?tur. Ayrıca Şehlrler fttlhadı Dalml komltesi de işaretleri tasdik etml^tlr. Beynelmilel seyrüsefer işaretleri konacak yerler tesbit ediliyor Dün ekmek narh komlsyonu toplanarak yenl narhı tesbit etmiştir. Ekmeğe 10 para Te francalaya 20 para zam lcran takarrür etmiştir. Bu suretle salı gününden ltibaren ekmek 12 kuruş 10 para ve francala da 18 kuruşa gatılacaktır. Ekmek ve francala arttırıldı fiatlan Kadıköy buz bayii hakkmda Emanetçe tahkikat yapılmaktadır. Buna sebep bazı dükkânında 40 kalıp buz olduğu halde halka buz vermemesidir. Bayl hakkuıda zabıt varakası da tutulmuştur. Bir buzcu dükkânında tahkikat yapılıyor Yaîova'da mektep blnasmın lnsası 6,900 llraya ihale edilmiştir. Vall Vekill Muhlttln B. Yalova'dan çehrlmize gelmig ve dün Büyükdere tarnfm daki yollan teftl? etmiştlr. VaU Vekill Muhittin B. ansızın polis nezaretanesinl teftiş ederek tahtı nezarette bulunanlaruı Tazlyetlerini tetkik etmiştir. Herkes kapıyı vurmadan içerl girilmez; diye odasmın kapısına levha astırırken Vali Muavlnl Fazlı B. eshabı mesallhln mütemadiyen kapıyı vurmasuıı manl ol mak için kapıya «kapıyı vurmadan girilir> levhasmı asmıştır. Yalova mektebi ihale edildi Valinin teftişleri Ya demokratlık, ya «gîriniz» de • memek için... Sâit Hanın beyanatı [Birinci Sahlfeden Mabait] Şakilerin hali harap! tBirinci Sahlfeden Mabait) gazeteleri Şark'ta vukua gelen isyan hâdisesini müttefikan yaz makta ve asilerin harek* ndan bahsettiklerinde lran ve Ira,, hükumetine bir takım aslı ve esası ol • mıyan isnadatta bulunmaktadırlar. Guya asiler İran'da teçhiz ve teslih ediliyor ve hatta erzakları dahi İran'da temin ediliyormuş. lran'Ia Türkiye'nin dostluk re vabıtı samimiyet esası üzere kurulup Türkiye'nin dostluğu Îran'm •iyaseti hariciyesinin en mühim âmillerinden biridir. Gazetelerin ve gazete muhbirletfnin isnadatı esassız şayialardan fbarettir. Ankara sefareti ve Tahran mehafili resmiyesi ve lran gazeteleri Türkiye neşriyatını gayet soğuk kanlılıkla karşılayarak efkârı umumiyenin Şark hâdisatına müteveccih olduğu, asilerin kuvvei askeriye ile tenkil ve reFi gaile edildiği bir zamanda münakaşatı kalemiye île ezhanı müşevveş ve efkârı meşgul etmeği caiz görmemişlerdir. Ekrat hâdisesine ait sef arete varit olan malumatı resmiyeye göre gazetelerin Iran'a ait verdikleri isnat ve şayiat bilkülliye hakikattan aridir. İran'da maznun bulunan Kürt rüesası bilhassa Ağa ve Yusuf Abdal nam< kimseler elyevm tahtı tarassut ve tevkiftedirler. Îran'm Kürt aşiretleri Ararat hududun dan uzaklaştırılmışlardır. lran devleti Türkiye Cumhuri yetine karşı hüsnü niyeti daima göstermektedir. Binaenaleyh îran Kürt'lerinin toprağına tecavüzüne ve Türkiye Kürt'lerinin îran top rağına iltica ve istimdadına mâni olmak üzere hududunu ciddî bir surette murakabe altına almış ye bir çok tabiî müşkülâta rağmeK Pş. doğru karargâhına inerek hemen ihata programı ve ileri yürüyüşleri ile meşgul olmağa başlamıştır. Bu hususta kıtaat kumandan • lan ile tayyare filoları kumandanı Zeki Bey Paşaya uzun tafsilât ve malumat vermişlerdir. Salih Paşa Ağrı'yı saran ordu muzu teftişe hazırlamyor. Çaldı ran mıntakasındaki geni? tarama ameliyesi münasebetile bu hava lide teksif edilen kıtaat Ağrı sa hasında tecemmü ediyor. Fedakâr askerlerimiz, omuzlarında maki neli tüfekleri olduğu halde halatlar ve çengellerle sarp kayalara çıkmaktadırlar. Dağı saran kıt'a larla birlikte bilumum vesait te beraber çıkarılmaktadır. Raif isyan gailesinin ref'i hususunda hiç bir guna muavenetten geri durmamıştır. lran devleti kemali ehemmiyetle Türkiye Cumhuriyetinin emniyet ve asayişin taraftar olup sami mî olan bu dostluk revabıtı lran hükumeti için pek kıymettardır. Bu samimiyet ve dostluğun tarafeynin hüsnüzan ve niyetleri ile müesses olduğunu görmek ister. Iki komşu ve dost devletin hu dut ve hemcivar vilâyetlerde bil hassa eşirra mes'elesinde menafileri müşterek olup uzun müddet • tenberi lran hükumeti isyan gai lesinin ref'i ve hududun emniyet ve selâmeti için çalışmakla bera ber her iki memleketin siyasî ve iktisadî mesailine teşriki mesai etmek üzere vâsi bir saha açılması nı arzu etmektedir. Dünden itibaren Adliyede yaz tatili başlamıştır. Tatil beş eylule kadar devam edecektlr. Dün yalnız Ağırceza mahkeme sinde müteferrik bazı davalara bakılmıçtır. Ceza mahkemelerinde olduğu gibi hukuk mahkemelerinde de tatil müddetince nö betci mahkemeler çalışacaktır. Bundan bir müddet evvel Edirnekapı'da, Mahire isminde İki buçuk yaşında bir kız çöcuğunu çignemekle maznun bulunan vatman Hasan Fehmi Efendinin mahke mesine dün İkinci cezada devam edilmiştir. Çiğnenen çocuğun ailesi on bln llra tazminat istemiştir. Neticede mahalllnde keşif yapılması kararı İle mahkeme başka bir güne bırakılmıştır. Mahkemei Temyiz azasından Cemal ve Süleyman Beyler tekaüt edllmişlerdlr. Cemal B. bu sene Adliyeye üıtisabmm 41 Inci yılını idrak etmiştir. Mahkemelerin tatili başladı Bir vatmanın muhakemesi İki Temyiz azası tekaüt edildi Bir talebemiz Avrupa'dan avdet etti Alâtı ziraiye tahsili İçin Avrupa'ya gönderilmiş olan Yaşar Râkım B. ikmali tahsil ederek şehrlmize gelmiştir. C. H. Fırkasına reji amelesinden Hikmet Rasim Ef. isminde blri müracaat ederek şehlr meclisi İçin amele namına namzetUğinln konmasmı istemiştir. Bu hususta Fırka rüesasından Cevdet Kerim B. demiştlr ki: < Böyle bir müracaat oldu. Biz de mensup olduğu şubeye müracaat etmesini bildirdik. Fakat blzde intlhap temsilî değildir. Nisbî ve adedldir. Her sınıf namına namzet gösterilmez. Namzetler tesbit edillr, bunların İçinde her sınıfa mensup olanlar bulunabilir.» Bir amele, sehir meclisi intihabatı Bir Hint Darülfünunu talebesi geldi Yunan âyanı gitti su bir an evvel Vilâyatı Şarkiye'de Evvelki gün şehrimize gelen Yunan âyan emniyet ve asayişin takarrür et azasından M. Çogris dün memleketine gitmesidir.» mistir. Hint Darülfununu talebelerinden Malik Amir Muhammet B. dün şehrimize gelmiştir. Amir B. şehrimizde bir kaç gün kaldıktan sonra memleketine gidecektir. lran hükumetinin yegâne arzu Asya'nm en müzmln ve eski mes'elelerinden birl de tran'ın zayıl ve hudutlannda emnlyetl muhafazadan âciz olmasıdır. Bu hal tran'ın komsularınm dahi sukun vö Cerrahpaşa hastanesinde yaasayişini ihlâl eylediğinden vakit va pılan yeni bina veremlilere kit Şah hükumetile mücavir devletler tahsİ8 edilecek arasmdakl tabil münasebat sekteye uğramaktadır. İran'm bu halinden şikâyet Şehremanetinin Verem hastanesi için etmiyen hiç blr komşusu yoktur. Fazla bir bina aradığı, fakat münasip bir bi olarak hudutların kati surette tesbit na bulunamadığı malumdur. Haber al edilmemlş olması siyasî müşkülâtı bir dığımıza göre Emanet Verem hastanesikat daha arttırmaktadır. Şark'a ait her nin lüzumunu düşünerek Cerrahpaşa hangi kongre ve konferansta lran huhastanesi bahçesinde yeni yapılan büyük pavyonu verem hastane dutlarına ait münazaa ve ihtllâflar müsine tahsls etmeğe karar vermiş hlm mevzu teşkil etmiştlr. Paris ve Berlin kongrelerlnde ve Sevtir. Bu bina hem 100 yataklı, hem de her türlü asrl teçhizatı haiz res müzakeratında İran hududundan pek olduğu için verem hastanesine çok el çok bahsedilmiştir. Gariptir ki zaman verişlidir. Bina Cerrahpaşa hastanesine geçtikçe ve tran'm dahlllnde ve etrafın" Sefaretinin şoförü olacaktı: Belediye» ilâve olarak yapılmış lse de veremliler da vaziyet ve ahval değlştlkçe hudut lüzum mes'eleleri ve tran htikumetînln hudutFnizamatmı dinlemediği için... ' için bir hastaneye daha ziyade f Biz, bu mes'elede zabıtai belediye t hasıl olduğundan burasının terclhan ve lardaki emniyeti muhafazadakl aczl blr ^memurlarının ve Şehremanetinin defy rem hastanesi ittihazı çok münasip gö kat daha srtıyor. Bunun bir çak sebeple|kusuru olduğuna kanliz. Çünkü z a b ı | rülmektedir. Hastanenin diğer kısımlan ri vardır. tran'ın Garp medenlyetine ve Mtai belediye memurları, memnuiyeti ^ için bilâhare bir bina daha yaphacakterakkiye temayülü arttıfı malumdur. ^dinlemiyerek yukarıdan aşağı geçen A tır. Avrupa'dan bir çok yenilikler aldı. Fakat *Jotomobillerin numaralarını alıp E î j bunlann tatbikmda bilhassa eyaletlerde Fmanete bildireceklerlne üstelik bu oT mobillere bir de cakalı selâm verive aşiretlerln sakin bulundugu yerlerde yorlar. Şirketihayriye tarifesi tesbit edildi müşkülâta tesadüf olunuyor. Neticede Oeçen sene bu nlzam dinlemez ototeşebbüslerln Tarife komisyonu dün Deniz tlcareti mü bir çok teceddütkârane mobillerden birinde, bir genç mektep dürü Zekl Beyin riyasetinde toplanmıştır. arkası getirilmiyor. Bundan devlet metalebesl görmüştük. Sağdan soldan veBu içtimada Şlrketihayriyenln ücret ta nafii iki cihetten mutazarnr oluyor. Bir rilen selâmlara mukabele ederek g e i rifesi tesbit edilmiştir. Şirketin elyevm muteber olan bllet üc taraftan devlet ortoritesi tedennl ediyor, çiyor, daha 1516 yaşından itibaren f memleketin asayiş ve retleri aynen ipka edllmis ve mıntaka üc diğer taraftan kanunları, nlzamlan çiğnemeğe alıf retlerlne ait olarak küçük bazı tadilât ya emniyetini muhafaza için evvelce mevmüteneffiz blr lmtiyazlı olmağı pılmıştır. Bu cümleden olarak şirketin cuöğreniyordu. Halbuki Cumhuriyet ida madan maada günlerde muteber olan fo cut teşkilftt ortadan kalkıyor ve yertne resinde herkes müsavl olmak, kanun toğraflı ve bir aylık aboneman kartları başka teskilât konulmuyor. tran eskiden altında devletin ve nizam karsısında kimsenln bir Im bilâbedel olmak üzere cuma günlerine de yalnız şiilik camlası teşmil edilmiştir. tiyazı olmamak lâzım gelir. muhtelif anasınnı bir otorlte altında Bundan maada Üskfldar Beşlktaş hattı toplıyor idl. Acem, Türk, Kürt ve Arap Bu belediye cürmünü işliyenler, oitomobillerin sahiplerinden ziyade şo da, birinci mıntaka birinci kısım ücretine bütün anasır şlilik bayrağı altında Şahm tabl tutulmuştur. Blrincl mıntaka birinci dförler olsa gerektir. ÇUnkü nüfuz ve kısım ücretleri bundan evvel Üsküdar Ha saltanatma raptolunmuş idi. Aanasıl bir îmevki sahibi ricalin kendilerine ka rem ve Salacık hattmda tatbik edildiği Türk hanedanı olan Kaçarlar iskat edilıun ve nizamm verdiği nüfuz ve mev halde, bu ücretler BeşlkUş'a da teşmil edikten sonra şimdiki Şah KeyhusrevHer kii kanun ye nlzamı yıkmakta kulla dilmlştir. Ayrıca Üsküdar ile köprü arasında sabah ve akşamlan mütekabil olarak ve Dara'lar devrlnl takliden Acem mllllnacaklanna lhtimal verllemez. vepuru Işletllmeslne de Şehremaneti, zabıtai belediye me birer ameleAmele vapurları için beş karar yetperverliği cereyanına yol açtı. verilmiştlr. kuruş urlanna emlr vermeli, belediye ni ücret alınacaktır. 1 Halbuki memleketin Şimall Şerkl ve zamatmı dinlemiyen şoförler, kimin Bu tadilât ve yeni amele postalan Şir Şimali Garbisi kâmilen Türkler ile mesşoförü olursa olsun cezalandırılmalı ket idaresince tesbit olunmuş ve tarife kokun olduğu gibi dahilinde ve Cenuplara ıdır. Çü&kü başta otomobil rakipleriı misyonu tarafından kabul edilmiştir. Tarife komlsyonu gelecek pazartesl günü doğru pek çok Türk aşairi vardır. Memüzere şehir halkınm hayatlarını tehlikeden sıyanet için konulan bir toplanarak Llman İnhlsarı ve Hallç Şir eketin Cenubunda kütle hallnde Arap yenl tetkik eemre İtaat etmemeğe kimsenln salâ ketlerinin Tesbit ücret tarlfelerinl Vekâletçe unsuru bulunuyor. Koyu Acem milllyetdecektlr. edilen tarifeler, iyeti hakkı yoktur. tasdik edildikten sonra muteber olacaktır. oerverliği tablî memleketin Acem olmıDalgıçlık ve tahlisiye serbest yan anasırı arasmda memnunlyetslzlik Liman İnhisar Şirketinln tahlisiye re ve taraf taraf isyanlar çıkarmıştır. dalgıçlık imtlyazmm refedildiği yazılmıştı. Eski idare ve inzibat usullerinln ilga Dehiz ticaretl müdüru 2çkl Bey, bu htrsus olunmasmdan ve yerine müessir tedab^r, ta demiştir ki: « Şirketin tahlisiye ve dalgıçlık ünU alınmasından en ziyade hudut mıntaka* yazından refedilen lnhisar şeklldir. Serbest lan ve bundan komşu devletler mutazarolarak dalgıçlık ve tahlisiye işleri yapılma nr olmuştur. Komşu devletler kendi dasına manl yoktur.> Demiştir. hill asayişlerini muhafaza İçin tran toprağında teessüs eden ve mahallî hükuFethiye'de tevkif edildiği metin menedemedlfl fesat üssülharekehakkında ademi malumat Bu seneki fındık mahsulü 700 bin lerini kendi kuvvetlerlle izael etmeğe kantar beyan edilmektedir Bu seneki fındık rekoltemlz hakkında mecbur oluyorlar. Bu cümleden olmak üzere blr ay evvel katl tahminler yapılmıştır. Mahsul nefls olmak şartile 700 bin kantardan fazla ola Ruslar Kafkasya hududundan ve BahFethiye'de olduğu anlaşılan avu caktır. kat Haydar Rifat Beyin perşembe Ticaret Odasınm aldığı malumata göre rihazer'den tran'ın dahillne bir kaç kol asker sevkederek Rus Azerbacan'mda günü limanımıza gelecek olan A Karadeniz'in llk mahsulü 15 güne kadar kıyam eden Azerl'lere muavenet İçin sık İdrak ve ihraç edllebllecektir. nafarta vapuru ile avdeti muhte • Sanayi Bankası müdürünün izahatı sık tran Azerbaycan'mdan akm eden meldir. İktisat Vekâletinden vakl davet üzerlne Kafkas mültecllerini takip etmlşler ve Seyriserain idaresi Anafarta va Ankara'ya giden Maadin ve Sanayi Ban bunlann OssOlharekesi olan köylerl tahkası umum müdürü Sadettin B. avdet et rip ederek ta Culfa önlerlne kadar gelpurundan telsiz almamışsa da va miştir. komşulannm rahat Sadettin B. kendisile görüşen bir muhar mlşler idl. tran'ın purun bugün Izmir'de bulunacağı ve emniyetini selbedecek derecede huririmize şu izahatta bulunmuştur: anlasılmıstır. c tşlerimis için Ankara'ya gittlm. Ye dutlanmn muhafazasındaki aczl nihayet Haydar Rifat Beyin ne vakit ge niden başhyacagımıa işlerin henüz etüdile bizim tedlp kuvvetlerimizl dahl tran'ın meşgul bulunmaktayız. Bittabi peyderpey leceğini dün akşam evinden sor tatbikına geçilecektlr. hududundan 80 kilometre derinlikte içeduk. Kendisinden hiç bir malumat Şeker şirketi hakkmdaki emlr bankamıza rl plrmeğe ve şakavet ocaklannı temizletebllğ edildi, yakında ihzarat için temas ve mejg^ mecbur etmiştir. olmadığı cevabı verildi. müzakerata başlanılacaktır.» Bu gibi hâdiseler komşu devletler araMaamafih Haydar Rifat Beyin Pamuk istasyonlannı teftiş smda pek hoş bir şey olmasa da tran'm Anafarta vapuru ile olmasa da bu Ziraat Müdürü umumi muavlni Tevfik teftişten songünlerde Fethiye'den şehrimize av B. pamuk ıslah istasyonlarmıİki gün sonra mOzmln hastahğı olan İnzibat ve asayişin ra şehrimize gelmiştir. Bir teminindeki aczlnden neş'et eden zarurî det edeceği muhakkak addedil Ankara'ya gidecektir. seylerdlr. tran'ın terakkiperverane hammektedir. lelerindeki en büyük kusuru ve JandarTemyizin Ankara asliye mah manm memleketin asaylşlnl, ıslahatm kemesi tarafından verilen mahku Hüsrev Bey Varşova sefiri oldu tatblklnl re hudutlann komşulannı lz'aç miyet kararını tasdik etmesi üze Peşte'de mezunen bulunan Hüsrev Beyin eden emniyetsizliÇinln izaleslnl temln rine Haydar Rifat Beyin Fethiye' Varşova sefaretlne tayin edildiği haber a etmeğe kifayet edecek dereceye getirmiş ünmıştu. Hüsrev B. Vekâletten vaki iş'ar olmamasıdır. Taymis gazetesi tran'm de tevkif edildiği sayi olmus ise üzerine bugün şehrimize gelecektir. mesahai sathiyesi Türkiye'nin İki misli de, alâkadar mehafilde bu husus Bursa kaplıca ve otellerinin ihalesi oldugu halde nizamlı ordu ve Jandarmaiçin ademi malumat beyan edil hakkında Arif Pş. ne diyor? sının mevcudu ancak 35.000 kişi oldufun Avrupa'dan avdet eden Ticaret ve Sanayi duğu halde nizamlı ordu ve Jandarmasımektedir. Bankası meclisi idare reisi Arif Pş. Bursa kaplıca ve otellerinln bir ecnebi şirketine nm mevcudu ancak 35,000 kişi olduğunu ihalesi yüzünden çıkan dedikodular müna yazıyordu. İran her şeyden evvel memlesebetile bir muharririmize şunları söyle temine kâfi askerl ve inzibat kuvvetlerl Darülfünun Divanı toplandı miştir: Darülfünun divanı dün bir içtlma aktet« Münakasa usul ve kanun dairesinde vücude getirmelidir. Vasatl Asya'nm sümiştir. Dünkü lçtimada bazı istidalar ve yapılmış ve her şey bitmiştir. Münakasanm kun ve istikrannın muhafazası için başevrak tetkik edilmiştir. blr ecnebi şlrkete ihale olunması neden ka çare yoktur. mevzuu IM)@fin>G©lk©4 ihaılb©ırfl©ıril bir dedikodu sermayesioluyor? Bu şirket çok geniş olan ve 4 Muharrem Feyzi milyon liraya Ankara istasyonunu yapan Patlayan lâstik blr Amerikan inşaat şirketidir. Bir kadının namusunu kurtardı Bu gibi büyük tesisat için en müsait şeİzmir'de Mürüvvet H. İ6minde 20 25 raiti haizdir.> yaşlarında genç ve güzel bir kadm her akTetkik seyahati şam anası ile beraber Bahribaba parkma [Birinci Sahlfeden Mabait 1 «Türk izci teşkilâtı» namında kıymetli gider, gezer, hava alır ve evlne dönermiş. ammnlye Bir çok adamlar bu genç kadının arkasma bir kitap çıkaran Galatasaray Oymakbeyi mollalardır. Ahali ve efkârı takılmışlar, uğraşmışlarsa da Mürüvvet H. izci Ahmet Bey «Gençlik teşkilâtları> hak ıslahata muhalefet etmez. hiç yüz vermediğinden nihayet takipten kında tetkikatta bulunmak üzere 22 temMemlekete yapılan her nafi şey büvaz geçmişlerdlr. Fakat otomobil sahibi muz salı günü Isveç ve Fenlândiya'ya giSabri isminde bir şahıs anasile birllkte e decektir. Kendisine muvaffakiyetler te yük bir arzu ile kabul edilir. vine dönmekte olan kadının yanına yakla menni ederiz. Muhterem Reisiniz Gazi Hz. nin bana şınca otomobili birdenbire durdurmuş ve karşı lutufları vardır. Yaîova'da istiraEdirne'ye doğru hat Mürüvvet Hanımı zorla otomobilin içine Edirne'ye kendi topraklarımızdan geçe hat buyurduklarmı öğrendim; kendlsialarak sür'atle uzaklaşmıştır. Otomobil bir nail müddet baş döndürücü sür'atle ilerledik cek İkinci hattm inşası gelecek seneye kal nin tekrar kıymetll lltifatlarma mıştır. olmak dzere Yalova'ya kadar gidip ılyaten sonra lâstiği patladığından tevakkufa mecbur olmuştur. Otomobile yaklaşan halk ret etmek isterim. Hükumetinizln büvük Nurullah Esat Bey geldi Mürüvvet Hanımın tabancalı blr şahıs taBankalar konsorsiyomu ve kambiyo mü bir lutfu olarak bana tahsis ettikleri Tarafından tehdit edildiğini ve agzınm mendille tıkanmış olduğunu görmüşlerdir. Sab rakabe hey'eti relsl Nurullah Esat B. dün rabya'dakl köşk'te 2 ay kadar kaldıktan sonra tekrar Roma'da tahsil eden çori bu vaziyet karsısında kadım serbest bı Ankara'dan şehrimize gelmiştir. cuklarım için İtalya'ya döneceğim.» rakmağa mecbur olmuştur. Radyo dün neşriyata başladı İstanbul radyosu dün akşam neşriyata Gulam Siddik Han Berlin'e gidiyoı Boğulan kadın başlamıştır. Radyo: şlmdilik saat 20 den Bir haftadan beri şehrimizde bulunar Adana'da Hasan kızı Emine H. isminde 22 ye kadar alaturka konserler vermektedir. ve 83 yaşında bir kadını parasma tamaan Saz hey'etine Mes'ut Cemil B. riyaset sab'k Efgan Hariciye Nazırı Gulâm Sıdboğarak öldürmüşlerdir. etmektedir, dik Han tedavi için Berlin'e gidecektir, Verem hastanesi neresi olacak? f Dogru değil mi? H. Rifat B.in avdetî bekleniyor Amanullah Han

Aynı gün çıkan diğer gazeteler