23 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

23 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÂVCISI I Yazan: M. TURHAN 59 Sehır ve Memleket haberleri Buz Çelin iş! Dbıret a Tabiiyet esası nasıl halledilecek ? Ameîeyi nasıl düşünüyorlar ? Amerika'da maden ocakları' amelesinin sıhhati namına son 1 zamanlarda gayet müfit bir te1 şebbüse girişilmiştir. Mütemadi1 yen güneş ziyasından mahrum' olarak çalışmağa mecbur kalan, bu zavalhlara haftada üç defa' sun'î güneş ziyası verilmekte, dir. Bu tedaviye tabi tutulanlar, teneffüs zamanında evvelâ bir/ duş yapıyorlar ve oradan çıktıktan sonra gözlerini ziyamn şidj detinden muhafaza için birer renkli gözlük takarak çırçıplakj bir halde bir dehlize giriyorlar. Bu dehlizde gayet kuvvetli altıj tane sun'î güneş ziyası lâmbası vardır. Kafile burada bir dakika | durarak çıkıyorlar. Bu suretle bir saatte 400 amelenin güneş I ziyasına olan tabiî ihtiyacı temin edilebiliyormus! Diğer memleketlerde amelenin güneş ziyası düşünülürken { bizde bir çok fabrikaların ne doktoru, ne hastanesi, hatta nej de eczanesi vardır. Medenî memleketlerde amelel nin nasıl düşünüldüğünü görei lim de, •Cvrrhuriyet 23 lemmuz Siyasî icmai Hindenburg silâh arkakadaşları arasında I cila Sayılı günler, çabuk geçer!... Süruri İştihalarma bol deniz havasile Beyin de intiaar günleri, nlhayet buldu vermek dileyen bazı mide düşktinleri de kahvaltı ve mübarek salı geldi. O fünü doğuran sepetlerini kucaklayıp orada Mübadele 4 üncii biirosu ederlerdi. CibilU bir iktisat, daha doggeceyi genç adam, uykusus geçlrmiş gibiydi. Sevgilisine karşı uykusuz, yorgun rusu ebedi bir imsak içlnde yaşıyan mtttabiiyet ve mütkiyet ve solgun bir yüzle görünmemek, zinde, sevî vatandaşlarımızdan Bebek semtinmes'elelerile meşguldür pürneşat bir çehre arzedebilmek için de yaz geçirenlerin bir kısmı da bahçeuyumağa çalıştığı halde muvaffak ola nin sabah ve akşam meccanî müşteMuhtelıt Mübadele Komısyonu dordüncu mamıştı. Tatağmın içinde mahut hayal rileri idi. Onlar, yaşamanm valnız para burosu dün sabah toplanarak hakkı tasarsandalını çıkaramamış ve o sandalın toplamak değil, parasız zevk ve neş'e de ruf ve tabiiyet mes'eleleri hakkında muzadümeni elinde , sabaha kadar sayıp dur mek olduğunu da bilirler. Dört aile bir keratta bulunmuştur Muhtelit komisyonun muştu! leşip iki oda kiralarlar, bütün bir yaz ilk teşekkulundenberi hâlâ bir esasa rapIztırabın buyüğü gün doğduktan son mevsimini kahkahalar içinde geçirirler. tedilemiyen ve bin türlü ihtilâflara yol ara başlıyordu. Çünkü: öğleden dört saat Baçlar, bahçeler, gazinolar, kumsallar, çan mulkiyet hakkı ve tabiiyet mes'eleleri şımdı dordüncu buronun halline uğraştığı geçinciye kadar beklemek lâzımdı. Mu çayırlar ve her yer bu muktesit insan en çetin bir ls. olmuştur. Bilhassa mulkiyet kaddes sevgili, ancak o saatte Bebek ların parasız mesireleridir. Beğendikleri hakkının isbatı için ne gibi vesaikin mutebahçesini şereflendirecekti. Zavallı Sü yere izinsiz girerler, ücretsiz otumrlar ber addedileceği, tapu kuyudatı olmıyan ruri, itinalı bir tnvaletten sonra saatine ve azamî mikyasta eğlenirlerdi. Sankl mahallerde mahkeme ilâmlarınm, şahitlebaktı ve birleşme anını bulabilmek için toprağın her kabzası bir Arzı Mev'uttur rln ve hatta sigorta senetlerinin mülkiyete esas ıttihaz edılip edilemiyeceği tetkik e daha sekiz asırdan fazla bir zaman geve oradan istifade etmek kendileri için dilmektedir. çirmek icap ettiğini görünce fena halde bir haktır! Henüz yürümeğe başlıyan Tabiiyet mes'elesi de, mulkiyet mes'elesi tizüldü. Her biri altmış küçük dakikanın cocuklarını miniminl bir Musa gibi ön kadar çetin blr safha arzetmektedir. Burahavsalasına sıkışan bu asırları nasü geda asıl şayanı dikkat olan şey, Yunan'lılaçirecekti? Goğe baktı, bir medet gör lerine katarlar, sürii sürü her yere so rın şimdiye kadar bu mes'eleleri Muhtelit medi, gözlerini yere çevirdi, gene bir ça kulurlar. Komisyonun tetkike salâhiyettar olmadıgı re bulamadı, melul melul düşünmeğe Süruri Bey, işte boyle kalabalık bir hakkındaki noktai nazarlanndan feragat etmiş olmalandır. Maamafih, bu puruzlu daldı. vere girmişti. Şıırada çocugunun ağzma mes'elelerin kati bir neticeye bağlanması Mektubu aldıktan sonra geçen günler yumurta sokan şefkatli bir ana, beride uzun mesaiye mutevakkıf addedilmektedir. ve geceler, şimdi kendisine sekiz saatten gözlerini denize dikerek dalgın dalgın pek kısa geliyordu. Tuhaf bir teşe'ümle düsünen bir genç, daha ötede mes'ut bir öğleyi bulamıyacağma, ikindiye yetişegecenin yorgunluğu henüz yüzlerinden miyeceğine, o günün saat dördüne kadar silinmiyen bir çift oturuyordu. Üç, beş Şehir meclisi hazırlıklan muammer olamıyacağına zahip olarak musevî aile de, sekizer onar kişilik küme Şehır meclisi intihabı hazırlıklarma de içine üşumeler doluyordu. Sekiz saat, vam edilmektedir. Şehir meclisi namzetlekendi vehmince, benliğinin içinde bit halinde bahçenin rıhtımma yaygarala rinin eylulün haftasından evvel ilânma immez tükenmez bir gece gibi uzanıyor ve rmı sıralamışlardı. kân olinadıgı anlaşılmıştır. Fırkadan aldıSüruri Bey, çekingen adımlarla bu ğımız malumata gore şimdiye kadar hiç bir bu payansız müddeti yaşasa bile ihtiyarlıyacağına, sevgilisinin huzuruna lâğar, kalabahğı dolaştı. Kameriyelere baktı, namzet tesbit edilmemiştir. Henüz aza akadit ve pörsümüş bir şekilde çıkacağı açıktaki masalara göz gezdirdi. Denlz dedi de tamamlle tesbit edilmemiştlr. na kail oluyordu. Otomobiler mesafeli duracaklar tarafını muayene etti, tramvay hattı Otomobil ve tramvay arabalan her cadBn üçüncü, ürkütücü vaziyetten kur cihetine nazar attı, münasip bir yer tulmak için bulabildiği çare. hemen Be bulup oturamadı. Nereye otursa görü dede birbirüıhı arkasında durdukları zaman bek bahçesine gitmek oldu. İhtiyarlıya lemiyeceğinden korkuyordu. O; .aziz bir kaç metre mesafe açıkta duracaklar ve onündeki hareket ettikten sonra hareket caksa orada ihtiyarlamak, eriyecekse o sevgilisinin gelir gelmez kendisinl gör edeceklerdir. Birblrine yakın duran otomorada erimek istiyordu. Sevsplisi gelip te mesine müsait bir yer arıyordu. Daha bil ve tramvaylarm kalkarken manevra eskendisinde bir tahavvül görür ve sorarnasında çarpıştıkları görüldüğünden buna doğnısu onun gözlerine, kendi yüzünden karar verilmistir. sa ağlıya ağlıya şu cevabı verecektı: Tam sekiz asır seni bekledim ve iş evvel başka yüzlerin çarpmasma razı Belediyeye ait emlâkin hangilerinolamıyordu ve ilk bakışta kutsl mahluk te bn hale geldim! den resim alınmıyacak Maamafih orada, Bebek bahçesinde ile karşılaşmayı istiyordu. Yeni beledlye kanunu mucibince beNadire'yi cidden tanıyormuş gibi lediye daireleri, şubeleri, bahçeleri, ubu erken geliş , hiç te dikkati celbetmedi. Orası, Çlpil Niko'nun gazinosu gibi müsterih idi. Oraya gelecek kadının sa muma ait akar olmıyan açık ve kapalı akşamcıların toplandığı bir yer değildi. rı sach, uzun boylu, dolgun vücutlü ne mahlüllerden emlâk verglsi almmıyaGüzel Boğaz'ın serin şarkılannı dinle fis bir vücutten başka blr şey olabll caktır. Bu husus tamimen alâkadar damek, Anadolu kıyısından uzanıp giden emlâk mesini hatırına bile getlrmlyordu. Dü irelere bildirilmiştir. Tamimde dantelin rengârenk kıvrımlannı seyretvergisi alınmıyacak yerler şu suretle mek, mavi denizin cilvelerile gönüllerini sündüğü nokta, onu bahçeye glrer gir tesbit edilmiştir: Belediye daireleri, içinşenlendirmek istiyen bir çok erkekler, mez görebllmekten ibaretti. de belediye memurlarınm lfayi vazife kadınlar erken erken bahçeye gelirlerdi. Mabadi var ettlkleri şube binalan, umuma ait olmıyan üstü açık ve kapalı yerlerden resim alınmıyacaktır. Hulâsa emlâk vergisi almmamak İçin iki şartı haiz olmak lâzımdır. Biri umuma ait olmak, dlğeri irat getirmemek. Bu suretle mezbaha ve gazhane gibi yerler irat getirdiği için oralardan emlâk vergisi alınacaktır . Bu kanun eylulden itibaren tatbik edileceğinden o zamana kadar taksitlerin alınması bildirilmiştir. Dün 100 ton buz Almanya'da gerek haricl, gerek dahlU siyaset lübarile gayet mühim hâdlaeler istihsal edildi cereyan ediyor. Harbi umumlde Almatt Yeni buz fabrikası dünden itibaren çalışmağa başladı İran cevap verdi Komşu devlet, şakilere karşı tedabir almıştır iran gazefesi İran maslâhatgüzarı huılııt tanziminin kolay bir iş olmadığını söyliyor Zahire Borsası namzetleri hakkmda müzakerat Dün Ticaret Odası ve Zahlre borsası erkânı C. H. F. müfettişi Hakkı Şinasi Pş. nm nezdinde toplanarak Zahire Borsası meclisi idare namzetleri hakkmda görüşmüş lerdir. întihap 30 temmuzda yapılacak ve namzetler 29 temmuzda ilân edilecektir. İran hükumeti son Şark hadisesi dolayısile hükumetimiz tarafından verilen notaya cevabını ahiren şifahen vermiştir. Bu cevap İran maslahatgüzanmn beyanatına te Şayanı dikkat bir makale Ziya 8. hakkındaki tahkikat vafuk etmektedir. Cevapta İran bitti hükumetinin Türkiye'ye karşı dostTahran'da çıkan (iran) g a z e t e s l | Tevkifane mudüni Ziya B. hakkmdaki luğundan ve Türkiye'ye mütevechâdiselerden bahseden m a k a l e | tahkikat ikinci istintak dairesince ikmal ecih hiç bir hareketin toprakların sinde eşkıya sergerdelerinden HaliU dılmis ve evrak berayı mütalea müddeiuda ihzarına müsaade etmesi ihti ağanın Iran'da silâhlandırılarak hu1,, mumıliğe verilmistir. mali olmadığından bahsedilerek dutlanmıza saldırıldığı tarzındaki haE Muddeiumumılik mütaleasını ikmal et tiği cihetle karar hazırlanmak üzeredlr eşkiyaya karşı bütün vesaiti ile te b<""lerin aslı olmadığını kaydettikter Karann Ziya Beyin lehinde olacağı anlaşılmaktadır. dabir alacağı beyan edilmektedir. iOnra ezcümle diyor ki: «Eşkiyanın hareketini meniçin huBir hırsız mahkum oldu Şifahî cevap Tahran Sefirimiz dut kapatılmış, müşterek emniyetin^ Bakırköy'ünde bakkal Hakkı Efendinin Memduh Şevket B. vasıtasile hü sisi maksadile her iki devlet hudut $ çekmecesinden 231 kuruş çalmakla maznun kumetimize iblâğ edilmiştir. Son emurlarınm beraberce vazife gör t Sıvas kariyesinden Veysel'in muhakemesine dün Ağırcezada devam edilmiştir. haberlere göre müşterek bir hey'et meleri de teklif edilmiştir. If Neticede Veysel'in altı ay yinni gün müdtarafından hudut işlerinin tahkiki Hükumetimiz ötedenberi Türk dostl| detle agır hapsine karar verilmiştb:. istenilmiştir. Iuğuna ehemmiyet vermektedir. Da#/ Ermeni mektebini soyanların Bir muharririmiz İran maslahat hilî emniyet mesalli İran'm esas s i f muhakemesi güzarı Mehmet Sâit Hanla görüş yasetidir. Bu böyle olduğu halde î r a n f Bundan bir muddet evvel Moda Ermeni müştür. Sâit Han şu beyanatta bu bütün bu prensipleri bozup dağıtarak» mektebini soymakla maznun Leon, Kirkor bir avuç Kürd'ü nasıl himaye e d e r ? | ve Artin'in muhakemelerine dün Ağırcezada lunmuştur: devam edilmiştir. Maznunlann istintak daiBuna imkân yoktur.» k resindeki ifadelerl okunmuştur. Maznunlar « İran hükumeti şifahî ceva bunda Kadıköy'üne gezmeğe gittiklerini ve bını Tahran Elçisi Memduh Şevket avdette Ermeni mektebini soyduklannı söygördüğüm bu telgraf haberinin as lemişlerdir. B. vasıtasile vermiştir. Kürt'lerle lı yoktur ve hakikat olacaklarına Dinlenen şahitler de bu ifadeyi teyit eder yalnız siz değil, biz de daimî su mahiyette şehadette bulunmuşlardır. ihtimal vermem.» rette uğraşmz. 923 925 te bunlaMaznunlardan en küçüğünün yaşı on doBizim aldığımız malumata na kuz ve en büyüğünün yaşı da yirmi bir oların kıyamı bizi epeyce zararlara zaran İran maslahatgüzarı Estren rak gösterildiğinden maznunlann nüfus soktu. Aşiretlerin iki memlekete vasıtasile uzun muhaberede bu kayıtlarmm çıkarılması karan ile muhakegelip gitmeleri mes'elesi kolay bir me gelecek sah günü saat 14 de bırakılmıslunmuştur. tır. iş değildir. İki memleket arasmdaîran tahtı Şah Rıza Pehlevi ki hudut, Fransız • Alman hududu sülâlesine verilmistir kadar geniştir. Buralara tabiî sıkı bir nezaret altında bulundurmak Paris 22 (A.A.) Gazetelerin müşkül olduğundan bir taraftan sabık İran hanedanı prenslerinden Türk Yunan muhakemesinin kararları kaldı diğer tarafa kaçıp gelebiliyorlar. Prens Hasan'a atfen ve İran mil Türk Yunan Muhtelit Hakem mahke Istanbul'a bir iki gün için gel letine hitaben neşrettikleri bir be mesi erisi M. Boog'ün rahatsızlığı el'an dedim, yakında tekrar Ankara'ya gi yanname münasebetile salâhiyet vam etmekte olduğundan kararlar tefhim edilememiştir. Halbuki mahkeme 6 ağus deceğim. Trende Tevfik Riiştü B. tar bir menbadan verilen bir teb tosta tatil edilecektir Bunun için kararla ve Rus Sefiri ile birlikte bulunma liğde İran parlâmentosunun 31 teş nn tefhimi 1 teşrinlevvele kalmıştır. mız ve gelmemiz sırf bir tesadüf rinîevvel 1925 tarihinde Kaçar haeseridir. Burada müzakere edile nedanının ıskatına karar vermiş eek bir şey yoktur. Gazetelerin neş olduğu ve müteakıben müessisan riyahna göre şekavet hadisesi bit meclisinin İran tacını Rıza Şah M. Henderson mezunen gidiyor Pehlevi ile ahlâfına tevcih etmiş Muhtelit Mübadele Komisyonu bıtaraf miştir. Türk askerlerinin tran toprağı • olduğu bildirilmektedir. Binaen azasmdan M. Henderson, iki aylık mezuetmek na girdikleri doğru değildir. Trab aleyh, İran milleti bu mes'eleyi niyet almıştır. Mezuniyetini istimalmüfa üzere cumartesi günü şehrimizden «on'dan çekildiğini gazetelerde kat'î surette hallü fasletmiştir. rekat edecoife ordularının Baş.kumandaru bulunan Reislcumhur Marefal Hindenburg detletin rnaU ve dahlll lflerlne bilfill ve doğrudan doftruya mtldahale eulyor,' Almanya devletinin bütçesinde muhirfl Karaağaç'ta yeni yapılan buz fabribir açık olduğundan bunu kapatmak 1kası dün çalışmış ve 25 ton buz çıkarçin hayli zamandanberi Rayihştağ fırmıştır. Bu münasebetle Şehremini Mukaları arasında şiddetli bir mücadele hiddin, muavin Hâmit, mezbaha meclisi idare reisi Tahir Kevkep Beylerle ba vardır. Bütçenin açığını kapatacak tedbirlezı Emanet erkânı fabrikaya gelerek tefrin fırka münazaalarından dolayı uzun tişatta bulunmuşlar ve bu suretle küşamüddet tehlri calz olmıyacagından budmı icra etmişlerdir. na meydan bırakmamak için Almanya Diğer fabrika ile beraber bu fabrika Cumhuriyeti kanunu esasisinde blr nın dün çıkardığı buz miktarı 100 tona maddei mahsusa vardır. Kırk sekizind baliğ olmuştur. madde diye maruf bulunan bu madde Maamafih bu fabrikanın çıkardığı mübrim ve müstacel mall kanunlann 25 tonun kifayet etmiyeceği anlaşıl parlâmentonun haricinde Reisicumhur maktadır. Fakat bu fabrika 10 gfine emirnamelerlle neşrine ve mer'iyete kadar 25 ton buz daha çiracakatır ki vaz'ına müsaade veriyor. istihsalin mecmuu 125 ton olacaktır. Yeni vergilere ait kanunlann RaylhşBuhranm bundan sonra sureti kat'iye tağ'da muhalefete maruz kalması üzede önüne geçileceği ümit edilmektedir. rine Reisicumhur kırk sekizind maddenin tatbikı için M. Brüning'e çoktan salâhiyet vermiş idi. Fakat Başvekil mümkün mertebe parlâmentonun haridne Elektrik şirketi fabrikada çıkamamak için bu salâhiyeti istimal etmiyor idi. Mezkur kanunlann ikinci yeni tesisat yaptı kıraatinde şimdiye kadar bltaraf duran Elektrik şirketi Silâhtaraga fabrikasına yeni ve muazzam blr motör daha koymuş sosyal demokratlar ve muhafazakârlar tur. Elektrik şirketi gerek bu motörü ge birleşerek komünlstler ile birlikte aleyhrekse yeniden yaptırdığı muazzam tesisat te rey vermeleri Ozerine Başvekil son ve lnşaatı göstermek üzere dün erkânı hücareye mtiracaat etmistir. Yeni vergller kumetle Istanbul'da bulunan meb'uslan ve Mareşal Hindenburg'un erkânı matbuatı Silâhtarağa'daki fabrlka Reisicumhur Ibret alalım! ya davet etmistir. Davetlllere fabrlka gez emirnamelerlle lcra mevkiine konul dlrllmiş ve direktör M. Hanses bir nutuk muştur. İrat ederek 20 sene zarfında yapılan tesisaFakat bu emirnamelerl Rayihştağ ta dair izahat vermiş, sarfiyatın azlığma rağmen ihtiyar olunan masariften bahset geri almak hakkını haiz olduğundan bu miştir. yolda sosyal demokratlar tarafından Bilâhare hey'eti idare namma Halit Ziya vaki olan teklif 15 rey ekseriyetle kabul Bey de bir nutuk irat etmiş ve davetliler olundu. Bu vaziyet karşısında Rayihştağ ihzar edilen muşlarla avdet etmişlerdir. Reisicumhur tarafından fesholunmuş Defterdarlık ile sinemacılar Leblebiciler cemiyeti teşkil tur. edilecek arasındaki ihtilâf halledildi Yeni intlhabat gelecek eylulün ortaLeblebicilerle kuruyemişçiler müştereken lannda icra olunacaktır. O zamana kabir esnaf cemiyeti açmak için teşebbüsatta Duhuliye ile girilen sinema ve tiyatro bulunmuşlardır Cemiyette luzumu kadar dar kararnameler ile mali ve diğer işgibi yerlerde kullanılan biletlerin her aza bulunacağı anlaşıhrsa cemiyete mu ler idare olunacaktır. birlnin üzerinde belediye, Darülâceze ve saade edilecektir. Harbi umumide cephede ve ateş karstihlâk resimleri ile asıl müesseseye kaşısında harbeden Alman askerleri araAnkara'dan gelenler an miktar ayn ayrı gösterilmektedir. Dun sabahki Ankara ekspresile İstanbul lanndakl tesanüdü muhafaza ve kan Bunun için eğlence ve istlhlâk resminin meb'uslarından Hamdullah Suphi ve Edip larile müdafaa ettikleri vatanın hayatl mezkur resimlerin umuml yekunundan Servet Beyler ile dayinler Türk azası Zemenafiine nikehban olmalan için <Çealınmıyarak müesseseye kalan miktar kâi B. ve Fransa sefareti ateşemillteri milik miğfer> namı altında bir'lttlhat des/ı üzerinden yüzde 10 olarak almması hu ralay M. Saro şehrimiKe gelmişlerdir. kilâtı vücude getirmişler idi. susu Defterdarlıktan lâzım gelen yerleBir teşekkür ve temermiBu teşkilât tabil koyu miHiyetperverre tebliğ edilmiştir. Şimdiye kadar DefAyvalık'ta feci blr surette kafasından, terdarlık istihlâk resmini umuml yekun vücudünün müteaddit yerlerinden yarala lik gayesini güttüğünden sosyalistlerin dan yani diğer resimleri üzerinden nan, kulağı kopan, köprücük kemiği kın hoşuna gitmlyor İdi. Prusya'da hüku almakta idi. Bunun için Defterdarlık lan Drama mubadillerinden merhum Ilyas met mevkiinde bulunan sosyallstler ğeile sinemacılar arasında ihtilâf çıkmış B. torunu Ahmet Muharrem Beyi muktedir çenlerde bu teşkllâtm Vestfalya ve Ren Nazım arazlsindeki şubelerini askert manev ve sinemacılar mahkemeye müracaat hâzik doktorlarımızdan operatör tesisettiği sıhhat etmişlerdir. Bu tamim İle Defterdarlık Ahmet B. Ayvahk'ta olduklan zarfında fenni bir reler ve talimler yapmakta resmin almmıyacağına kanl olduğunu yurduna az zaman surette tedavi ederek muhakkak bir bahanesile kapatmış İdi. ilân etmiş olmaktadır. Ayni zamanda ölümden kurtarmıştır. Memleketin bir kısmı işgal altında ihtilâf ta halledilmiştir. Muhterem doktora alenen teşekkürü bir olduğundan Reisicumhur eski arka vecibe bilen Nazım Ahmet B. sevgili Anadodaşlannm teşkilâtma yapılan bu mualu'muzun her tarafmda sıhhl yurtların çomeleyi hazmetmiş ve arkadaşlannın ğalmasını da temenni etmektedir. Dün 80 seyyah geldi serzenişlerine uğramış idi. Fakat İşgal Tevellüt Dün şehrimize 80 kadar AmerikaTı sey kalktığı halde bu memnuiyetin devam yah gelmiştir. Seyyahlar şayanı temaşa Akşam refikimizin muharrirlerinden ve mahalleri gezmişlerdir, bugün Surlye'ye kıymetli arkadaşlarımızdan Mustafa Ragıp etmesi Mareşal'ın sabnnı tüketmiştir. gideceklerdir. Beyin dun sabah bir kızı dünyaya gelmiştir. Mumalleyh pek te kanunu esasiye Lotus vapurile de bugün 150 Amerika'lı Arkadaşımızı ve refikasmı, yuvalarını şen uymıyan blr tarzda Prusya Risi nuzzaseyyah gelecek ve şehrimizde bir gün kal lendiren bu mazhariyetlerinden dolayı tebnna bir açık mektup neşrederek Ren dıktan sonra avdet edeceklerdir. rik ve nevzada uzun ömür temenni ederiz. arazisinin halâsı merasimine eski silâh arkadaşlan arasında bulunamıyacağından dolayı iştlrak etmiyeceğini ilân etti. Bu mektup bomba gibi patladığın dan Prusya sosyalist kablnesi yelkenleri suya indirerek memnuiyeti kaldırdı. Reisicumhur şimdi Ren arazisinde bulunuyor ve halâs merasimine riyaset ediyor. Almanya'da Cumhuriyetin ilânından beri llk defa olarak cereyan »den bu fevkalâde hâdisat ve teşebbüsat bütün cihanın nazarı dikkatini celbetmiştir. Vergi üzerinden resim alınmaz Edirne'de ekmek niçin pahalı? Muharrem Feyzi Dayinler Vekili Zekâİ B. geldi Zekâi Bey dayinlerle müza • kerattan haberdar olmadıgını söylüyor Edirne'de ekmek almak için fırının önüne Edirne 18 (Hu. Mu.) Edirne'de günün en mühim dedikodusunu ekmek mes'elesi teşkil etmektedir. Borsada arpanın okkası 3 kuruş 10 para, mısınn 4, çavdarın 4 buçuk kuruş olduğu ve kısmı azamı çavdar, arpa ve mısır halitasmdan ibaret bulunduğu halde birlnci nevi namı verilen ekmeğin okkası 13 buçuk kuruşa satılmaktadır. Zahirenin ucuzluğu karşısında ekmeğin pahalılığına inzi mam eden harman ve tabhmın kötülüğü şehrimizde pek haklı olarak bir teessür uyandırmış ve fakat gene ıslahı yolunda çareler bulunamamıştır. dolan ve bekleşen halk Mevzuu bahsolunan fırına ge çen sabah pek erkenden gittim. Daha evvel üç ağız emkek çı karılmış ve satılmış olmasına rağmen fırın önünde gene bir çok halkm fırından çıkan ve ele alınmaz derecede sıcak olan ekmekleri kapışmakta olduğunu görMehmet Ef. nin bu azmi ne kadar şa düm. Ve kendi kendime hali harpte mi yanı takdir ve teşekkür ise belediyemi yiz? Dedim. Adeta harbi umumideki ve zin meşhur olan lâkaydisi o kadar calibi sika usulünü andırır bir tarzda fırma ya dikkattir. p ı l a n t e h a c ü ^ i a j l ı c a gıdasmı teşkil eH. tbrahim den ekmek mes'elesinden fakir halkın ıztırabına barlz bir delildir. Ulukışla ve Eskişehlr buğdaylarından olduğu çuvallan üzerindekl etiketlerin den anlaşılan bu unlar bir çok masarifi nakliye verilerek Edirne'li zahire ve un tüccarı Mehmet Hikmet Ef. tarafından İstanbul'dan almmış ve piyasada mevcut unlarm fevkinde olan bu unlar Edirne fabrikalan fiatından 25 kuruş noksanile fırıncılara verilmek isteniidiği halde esa sen halkın ıztırabatından müteesslr olan bu hamiyetli tüccar derhal Yediyol'da açtığı fırmında belediye narhından nok sanına ekmek sattırmağa başlamış ve halkın menuniyetini kazanmıştır. Meh met Ef. bana bu unları sırf halka ucuz ekmek yedirmek için aldığmı ve bu yol da hiç bir teklif ve tehditten yılmıyarak sebat edeceğinl söyledi. Geçenlerde Ankara'ya giden Dayinle» Vekili Zekâi Bey bu sabah şehrimize avdet etmiştir. Zekâi Bey bir muharririmize demiştir ki: « Ankara'ya hususî işlerim içln gitmiştim. Düyunu umumiye müzakerelerl hakkmda söz söyliyecek vazlyette değllim. Buna ancak Maliye Vekili Bey cevap verebilir. tstanbul'daki işlerimi bitirdikten sonra ağustosun İlk haftasmda Paris'te bulunacağım. Dayinler Vekilleri ile müzakeratın n^ zaman başlıyacağını bilmiyorum. » Lâvrens MısırMa! Son aylar zarfında İran'da bulunan maruf Ingiliz casusu miralay Lavrens esrarengiz bir surette Mısır'a gelmiştir. Lavrens'in geçenlerde Elhaç Muhammet namı altında Bağdat'ta bulunduğunu yazmıştık. Bu şeytan adam, Mısır'ın karısması üzerine oraya geçmiş olacak. Riva yete nazaran Lavrens Mısır'a, ba? 7İvar»i î<>în erît

Bu sayıdan diğer sayfalar: