17 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YED1NCI SENE N* 2 2 5 5 Baştnuharrlrl İDAREHANESİ: Mywnuraıımiye karşısında dairoi mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhurîyet Posta kutusu: N° 2 4 6 • Başmuharrlr • 2366 Tahrlr mOdUrü 3236 Sdare mUdUrü 2365, Krtap kısmı; 4 7 2 h uriyet Yeni Fırkanın ilk idare heyeti içtimaı bugün aktedilecek! Fethi Bey dün İstanbula inmiş ve Fırka merkezinde mesaisine başlamıştır, teşkilâta bugün başlanacaktır M PAZAR 17 AGUSFOS 193J ABONE ŞERAİTİ ! MÜDDET: JTÜRKİYE İÇİN j HARİÇ İÇİN : Seneliği ! 1400 Kr. i 2700 Kr. 1 : 6 Aylığı f 750 Kr. | 3 Aylığı I 400 Kr. t 1 » Î »«•»»' 1450 Kr. 800 Kr. i = 5 Kuruştur = Nfishası her yerde Fethî Bey Izmire Gidecek mi? Yeni fırkanın umumî telâkkisi (Cumhuriyet Haik Fırkası) bundan sonraki mesai sinde (Serbest Cumhuriyet Fırkası) ndan geri kalmamağa itina etmek mevkiindedir Iran toprağına iltica eden asilerin tedibi I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^W Iran hükumetinin nihayet harekete geçmesi memnuniyetle karşılandı Ankara 15 (Telefonla) Ankaraya gelen son haberlere göre 'Iran hükumeti, hududumuzdan I İran toprağına iltica eden Kürt'lerin tedibine başlamıştır. İran , Şahinin bizzat bu mes'ele ile meşgul olduğu bildirilmektedir. I İran hükumeti eşkiyayı tedip için hudutta asker toplamış ve hemen I harekâta başlamıştır. İran sefaretinin verdiği habere göre İran hududuna geçen Halit ağa bütün aşireti ile beraber İran askeri ile karşılaşmış ve orada çe^~~ ~^^^~~ ~^^^*~ ~^^^" ~^^^~~ ~^^^^~ Metnleketin asmdan burasmdan gelmeğe başlıyan malumat yeni fırkanın her tarafta iyi bir tesir husule getirmiş olduğu merkezindedir. Bunu ilk merhalede normal Serbest Cumhuriyet fırkası Hderi fırka fikrinin demokrasi hayatı Fethi B. dün Büyükdere'den İstanmızda biiyük bir ihtiyaç olduğu manasına almak doğrudur. Tesis bul'a inmiş ve fırkanın Galata'da ettiğimiz Cumhuriyetin hakikaten Voyvada caddesinde Nazli Handa halk idaresi olarak tekâmül edebil tesis ettiği İstanbul merkezinde mesi için bütün hürriyetlerin tam bir müddet meşgul olmuş, kendi ve kâmil olarak istimal edilebilme fırkası meb'uslarından Ağaoğlu si lâzımdır. Fikir hürriyeti, matbu Ahmet ve Erzurum meb'usu Tahsin at hürriyeti, tenkit ve münakaşa B. lerle görüşmüştür. Fethi B. i , da serbestî bu cümledendir. Niha fırka merkezinde bir çok zevat ziyet memleketin biiyük menfaatleri yaret etmiştir. Bu meyanda fırkaya en hurda tafsilâtına kadar esaslı intisap için de bazı müracaatlar vaprensiplere irca ve isnat olunabil ki olmuştur. Serbest Cumhuriyet fırkası Hderi Serbest Cumhuriyet Fırkası liderinin melidir. Bazan yekdiğerinden farklı olan bu prensipler millet efradı taşradan gelen bir çok mektupları nı muhtelif manzumelerde ceme da tetkik ettikten sonra Büyükde der, ki tatbikatta bunların adı da re'ye avdet etmiştir. farklı olur. îşte Serbest Cumhuriyet Yeni fırka hey'eti idaresi fırkası bu ihtiyaca cevap veren ebugün toplanacak saslı bir adımdır. Memleket muhiBugü yeni fırka heyeti idaresi, tinde mazhar olduğu telkinin umu Fethi B. in riyasetinde ilk içtimaım miyetle iyiliği bundandır, ve işte aktedecektir. Bu içtimada teşkilât bu vaziyettir ki yeni Serbest Cum mes'elesi görüşülecektir. huriyet fır*asına da, eski CumhuFırka umumî kâtibi Nuri B. (Küriyet Halk fırkasına da vazife şek tahya) evvelki gün Yalova'dan gel linde pek ağır yükler yükletmekte miş, Fethi B. le görüştükten sonra dir. dün Yalova'ya avdet etmiştir. Nuri Kastamoni, Izmir ve Erzurumdan gelen telgraf larL tin bir müsademe olmuştur. Müsademe İraniıların muvaffakiyeti, ile neticelenmiş, Halit ağanın a' venesi imha edilmiştir. Müsade, me mahallinde 300 ceset sayıl mıştır. İran askerinden kırk mak( tul vardır. Halit, perişan bir hal' de kaçmıştır. İran hükumetinin şakilere karşı mücadelesi Ankara mehafilinj de memnuniyetle karşılanmıştır. İran, kendi toprağına geçecek şaj kileri tedip için hududa mütemadiyen asker sevketmektedir. ^^r ^^^^^r~^^^^j^^^^^^^r ^^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ Bulgaristanda fırka hayatı ve muhalifler ^^^^^^^^^^^^^^^^^^m iş başında altnmış ilk resmi Saffet Bey geldi Bulgaristanda büyük küçük, zayıf kuvvetli tam 14 fırka var C. H. F. umumî kâtibinin beyanatı Bu vazifeler takip olunacak hat B. le Reşit Galip B. bugün Yalovatı hareketlerde ilme ve milletin dan gelecekler ve heyeti idare içtibünyesine uygun prensipler bul maına iştirak edeceklerdir. maktaki isabet lüzumunun icap Yeni fırka teşkilâtı ettirdiği mesainin ciddiyeti nisbeKarşı fırkanın İstanbul teşkilâti C. H. Fırkası Umumî Kâtibi Saffet tinde mühim ve ağırdır. Bir fırka le bizzat Fethi B. meşgul olmakta Bey, dün Yalova'dan şehrimize gelalelitlâk muhalif veya muvafık de dır. Ankara teşkilâtile Talât B. miş ve öğleden sonra Fırka Müfetğildir. Fırkaların muhalifliği, mu (Ankara) iştigal etmektedir. An tişlik merkezine giderek Hakkı ŞiBugünlerde muhaliflerin şiddet le açılmasım istedikleri Bulgar vafıklığı hükumette bulunup bu karadan avdet eden Talât B. , dün nasi Pş. ile uzun müddet görüşmüşparlâmentosu : Sobranya!. lunmamalarına göre taayyün eden Fethi B. le Ankara teşkilâtımn e tür. Bu mülâkatın, S. C. Fırkasının Sofya'da, bana tercümeleri gös de açılması lâzım gelen mecslisin çok iza.fi bir şeydir. Fırkaları tem sasları hakkında görüşmüştür. Ta fstanbul'da teşkilâta başlamasile aterilen muhalif partilere mensup fevkalâde içtimaa davet edilmesi yiz eden esaslı cihet bu olamaz. lât B. bugünlerde tekrar Anka'ya lâkadar olduğu tahmin edilmekteBulgar gazetelerinin: niçin isteniyordu?. Liyapçef hü • Fırkalar millet işlerini telâkkile gidecektir. tzmir teşkilâtı için Fethi dir. Meclis açılmalıdır!... kumetine yapılan şiddetli hücum • rindeki prensip farkları ile tayin B. in bizzat İzmir'e gitmesi muhteSaffet Bey, Hakkı Şinasi Pş. ile Diye ayyuka çıkan şiddetli yazı ların sebebi ne idi?... ederler. Bu prensip farklarını iyi meldir. Bugünkü içtimada, bu da görüştükten sonra kendi odasına ları nazarı dikkatimi celbetti. Ha Bulgaristan, demokraside çok \tayin ederek memleketin umumî görüşülecektir. geçmiş, bazı ziyaretler kabul ve muDun şehnmıze gelen C H F. Umumî ziran iptidasındanberi tatil devre leri adımlar atmıştır. Büyük. kühayatında siyasî bir terbiye tekâamelâtı tedvir etmiştir. ( Mabadı 4 uncu sahıfede Kâtibi sine dahil olan ve 28 teşrinievvel[Mabadi 6 ıncı sahifede'i mülüne hizmet etmek mühimdir. IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIinMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIM Saffet Beyle mülâkatımız Saffet Bey nilllllMIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIMHIIIIIHIIIIIIIIIIIIllllllllllllMlllllllMMHIIMIIIIIIIIMMIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHMHIIIIMIIIIIHHtHIHHtlMIIIHIimll Yoksa her yapılan şeye alelitlâk ve hükumetinin bütün icraatı gözden Bir muharririmiz, fırkadaki bü siplerini doğrudan doğruya ve a geliçi güzel itiraz etmekle hiç bir geçirilerek bunların içinde her rosunda Saffet Beyi ziyaret ederek çıkça izah etmek imkânına malik fırkanın esası kurulmuş olamaz. hangi bir şeklü suretle ve hatta en atideki mülâkatta bulunmuştur: olabilecektir. Vaziyet bu noktai nazardan tet zarurî sebeplerle vuku bulmuş nok İstanbul'a ne için geldiniz; Bilecik meb'usu İbrahim Be kik olunduğu zaman yeni fırkanın sanlar meydana çıkanlacaktır. On karşı fırkanın burada teşkilâtına yin istifa ederek yerine Fethi Be program tanziminde biraz istical lara cevap vermek lâzım. Hakika başlamasile alâkadar mı? etmiş olduğuna hükmetmek lâzım ten yanlışlıklar varsa tashihine Sırf hususî işlerim için geldim, yin intihap edileceği söyleniyordu. Buna ihtimal verilebilir mi? gelir. Yahut buna program deme müsareat etmek lâzım. Bundan pazartesi veya salı günü Yalova'ya meli de, ileride fırkanın her hangi sonraki harekât ve sekenatında döneceğim. Fırkamızın İstanbul teş Maliye Vekili B. veya diğer bir heyeti umumiyesinde tetkik ve fırkanın kılı kırk yararcasına dik kilâtile esasen daima yakından te( Mabadi 4 uncu sahıfede münakaşa olunarak hakikî şekil • katli davranmağa mecburiyeti de mastayız. S. C. Fırkası resmen te IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIMIIIIIIIinilllllllllllll lerini alacak umumî hatlar demeli. meydanda bir hakikattir. şekkül etmiştir, teşkilâtına başla Biz fırka programım teşkil eden ması tabiidir. Bunun için buraya Fırka olarak Cumhuriyet Halk 11 maddede pek ahenk ve insicam fırkası başlı başına tarih sayıla • gelmeme lüzum yoktur. ile ifade edilmiş prensip fikirleri cak kadar şerefli bir maziye malik Fethi Bey, reye ehemmiyet görememiş olduğumuzu itiraf et tir. Fırka istiklâl muharebelerinin verdiklerini, şimdilik H. Fırkası mek mecburiyetindeyiz. Program ilk düşüncelerinden itibaren bugü gibi mahalle ve nahiye teşkilâtı diye ileri sürülen maddeler İsmet ne kadar muhtelif safhalar geçir yapılmıyacağını söyledi, böyle teşPaşa hükumetinin umumî icraa miş ve her safhada mükemmel kilâtsız bir fırka hakkında ne dü ttndan bazılarını tenkit etmek is programları tatbik ve icra mevki şiinüy orsunuz ? tiyen fikirlerden ibarettir. Maruf ine çıkarmıştır. Buraları bb'yle ol Bizim fırkamız, mahalle ve tabiri ile tenkit kolaydır, fakat makla beraber siyasî hayat nan nahiye teşkilâtını kabul etmiş ve san'at güç. kördür. Orada yapılana değil, ya yapmıştır. Nizamnamei dahilimiz Geçen gün bu umumî düstur pılacağa bakılır. 0nun için Cum bunu âmirdir. Karşı fırka için bir muhterem bir zatın huzurunda tek huriyet Halk fırkası bundan sonra şey söyliyemem. Halk Fırkasından yeni fırkarar olunuyordu. O muhterem zat: ki mesaisinde Serbest Cumhuriyet Hatta tenkit te kolay değil fırkasından geri kalmamağa itina ya iltihak eden meb'uslar var mı? Yeni fırkaya geçecek meb'usetmek mevkiindedir. dir! larımızın keyfiyetten bizi haber Bir de Serbest Cumhuriyet fırDedi, ki bir milletin umumî hakasının serbest inkişafı da Cumhu dar etmeleri tabiidir. Yeniden hiç yatı üzerine tesis olunacak fırkabir meb'us, bize böyle bir haber lara taalluk edince bu sözün dahi riyet Halk fırkasının göstereceği vermiş değildir. isabetini kabul etmemek mümkün ağabey müsaadekârlığına bağlı olmaz. Filhakika bu bahiste san'at dır, ki fırkanın ilk gününden iti Fethi Beyin Meclise girme sini arzu ederiz baren böyle hareket ettiğini her kadar tenkit dahi zordur. Şükure Hanım Fethi Beyin Meclise girmesine Yeni fırka müvacehesinde Cum kes memnuniyetle görüyor. UmuBelvu bahçesi cinayetinin pek huriyet Halk f ırkasına dahi ağır va mî telâkkideki iyiliğin büyük bir taraftar mısınız? Erkek Ah sevgilim senin için geceleri iki gözüm iki çeşme Bunu arzu ediyoruz. Bu su ziyade meraklı muhakemesine dün ağhyorum. zifeler teveccüh etmekte olduğunu kısmı da buradan ileri geliyor garetle karşı fırkanın Hderi, Meclis başlandı. Yazısı üçüncü sahifemiz J Kız Haydi oradan ben seni bilirim, gözlerin İstanbul çeşmeleri bilmeyiz ki izaha ihtiyac var mıdır? liba. YUNUS NADİ kürsüsünde kanaatlarını ve pren dedir. Evvelâ Cumhuriyet Halk fırkası 1 gibidir, bir damla akmaz! S. C. Fırkasına yeni giren meb'us yok! Pangaltı güzeli nasıl öldürüldü?

Bu sayıdan diğer sayfalar: