23 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

23 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 Ağustos 1930 Cumhurîyet SONTEKRAFLAR İbrahim Tali Bey Vanfda İrat ettiği bir nutukta son isyan harekâtı münasebetile halkm hareketini takdir etti Hamdi B. Viyana sefirimiz dün geldi ve Yalova'ya gitti ( Birinci sahifeden mabait ) En pahah Bulgar şehri! Sofya'da ayda 50 lira ile geçinebîlirsiniz!.. Bulgaristan, bize nazaran asgarî üçte bir derecede usr.uzdur! Mimika Geçti sevda demi mevsim geçti Şimdi yorgun uyur evlerde kedî Kiremit kalmadı damlarda bu yaz öyle şiddetli idi naz ve niyaz Koca bir yaz koşarak inlediler Ne hararet ne guneş d inlediler Avusturya'mn iktisadîvaziyeti Kurdular her gece bir çok konsef Gece yarıst, bir ziyafet dönüşü birinde şerefimize bir ziyafet veril Bizi her hafta harap eylediler otele avdet ettiğimiz zaman, yatma mişti. Yolda giderken sahilde büdan evvel, biraz da şurada oturalım yük ve güzel bir bina nazarı dik Ya bizim evdeki şeytan, « Van 22 (Hu. Mu.) Birinci U resimleri ve bayraklarla tezyin e dedik. Otelin bahçesinde bir masa katimi celbettu Yol arkadaşıma Yaptı her gün bize bir entrika mumî Müfettiş tbrahim Tali B. Sil dilmiştir. Şehir halkı yollara dö • nın etrafına toplandık. Cazbant sordum: van'da halk tarafından fevkalâde külmüşlerdi. Milis teşküâtı nazarı Gezdi hep damlan mırnav Posta ve telgraf memurlarının Tuttu gonlünce beyaz bir clci a* durmadan çalıyor, bir çok çiftler tezahüratla karşılandı. tbrahim Ta dikkati calip bir surette ve Birak asayfiyesi... Dedi. Ve izahat verdi: dansediyordu. li Bey bir nutuk irat ederek hüku sireti efradı da atlar üzerinde ol Bütün memurlar gibi, posta Tutulup bazı da dürdanesine Birer viski ısmarladık. Pek az mete, Cumhuriyetin kanunlarına dukları halde İbrahim Tali Beyi issonra, Sofya sefaretimiz erkânın ve telgraf memurlarının de her se Gün geçer gehnez îdi hanesme riayet edilmesi lâzım geldiğini u tikbal etmislerdir. dan bazıları refikalarile birlikte ne birer ay mezuniyet hakları var Hele Dürnev Hanımın şık kedid zun uzadıya izah ettikten sonra İbrahim Tali B. irat ettiği bir nugeldiler. Onları Ziraat Nazırı M. dır. Memurlar her ay maaşlanndan j Çıksa bir kere kömürliîkte setl kendilerile görüşmek için gelmiş o tukta son isyan harekâtını izah edelan bir çok zevatı kabul etmiştir. Grigor Vasilyef takip etti. Bir iki kesilen cüz'î bir meblâğ mukabi rek Van sehri halkının hareketini Yeni fırka takdir ve milis efradını gösterdikle Hamdi Rey bundan sonra yeni fırka zat daha geldi. Bu suretle ayni ma linde senenin bir ayında burada Atılıp pençerelerden Mimika tbrahim Tali B. geceyi Silvan'da Hem koşar hem de miyavlarla ce&İM, geçirmiş ve sabahleyin Bitlis'e ha ri muvaffakiyetten dolayı tebrik hakkında sordııçumuz bir suale ceva sa etrafında toplananların miktarı kendilerine tahsis edilen apartı ben demistir ki: on on beş kişiyi buldu. Saat üçe ka manlarda oturur ve gülüp eğlene Satarak vasıl olurdu güzele reket etmiştir. Müfettiş Bey, Bitlis' etmiştir. Nutku müteakıp halkın alkışları « Teşekkül etmekte olan bu fırka dar oturduk. Viski içildi, şampanya rek istirahat aylarını geçirirler, beş O vakit bir daha geçmezdî ele te asker, memurin ve halk tarafından parlak bir surette istikbal edil arasında Gazi Hz. nin sıhhat ve a hakkındaki malumat ve izahatı yakı içildi, dondurma yenildi. içilebildi para masrafları da olmaz. MemleKavuşurlardı bu sevdazedeler miş ve ertesi günü Tatvan tarikile fiyetine dualar edilmiş ve Hüku nında bulunan liderlerinden almanız ği kadar içildi ve yenildi. ketin muhtelif noktalarında muh Neler olmazdı kömürlükte meti Cumhuriyetin muvaffakiyatı daha doğru ve münasip olur. Ben an ve motör ile Van'a gelmiştir. Misafirlerimiz gittikten sonra biz telif devair memurlanna ait ola cak hariçteki ve bilhassa Avusturya'dade kalkmak üzere hesap istedik. rak böyle apartımanlar vardır. Bu Oturup başbaşa bir hayli zaman Şehir, baştan basa Gazi Hz. nin temennisi tekrar edilmiştir. ki neşriyat ve intibaı hulâsatan söyliyeGetirdiler: apartımanlar tercihan sahillerde Ederek sonra da feryadü figan bilirim: İki bin küsur leva... ve ya kaplıca mahallerinde, sayfi Avdet eylerdi kulaklar yarah Avu«tıırya matbuatı ve siyasi mehafili Yani bizim para ile otuz, otuz beş yelerde inşa edilmiştir. Bunların Yüz surat tozlu kömürden karal! hueün Türkiye Cumhurivetinde mevkii iktidarda bulunan hükumet ve anın lira kadar bir şey... idaresine ait bütün masraflar, her fırkasma emin bir nazarla baktığı gibi Bulgaristan'daki umumî ucuz ay maaşlardan kesilen cüz'î para Çünkü Dürnev Hanımın sıfe kedfs| Onu hiç tırmalamazsa hevesî yeni fırkanın teşekkülünü de hüsnü luktan bahsetmek istiyorum: Otur ile görülür.» suretle karşılamaktadır. Mat duğumuz (Bulgarie) oteli, SofyaSon zamanlarda hükumet me Zail olmazdı, zavalh Mîmfta buat bu yeni fırka hakkındaki tetkikat nın en büyük iki otelinden biri... murlara, ev yaptırmaları için arazi Daima tırnak içinde ve kara' ve malumatını ikmal etmek üzere kendisine vakit bırakılmasına dair Başve Bizim (Tokatlıyan)ve(perapalâs)a de vermistir. Hükumetin bu yardı Dikilir karşıma inlerdi benint kil Pş. Hz. nin vaki olan beyanatını son muadil... Bu masanın hesabını İs mını gören belediyeler de boş dur Hurdahaş oldu bugfîn, dertR, derece müsait surette tefsir ve telâkki tanbul'da görseydik, yekun yüz el mamışlar, hatta bu arsa tevziini li, iki yüz liradan aşağı olmazdı. etmektedirler. biraz da teşmil etmislerdir. Meselâ Acıyıp haline derdim kiı Viyana'dan hareketimden bir çün ev (Bulgarie) otelinin bir kişilik Sofya Belediyesi, şehrin güzel bir Böyledir âlemi sevda ebedt Otuz beşten elli kuruşa kadar sa vel fföriistiieüm Avusturva'nın meshur lzmir 22 (A.A.) Müskirat İndaireleri (200) leva, yani (320) ku kısmında, kendisine ait bir araziyi, Ya tahammul edeceksin, yahuİ hisarı U. M. Asım B. Çeşme, Uşşak, tılmakta olan anasonlar derhal 65 r'cali sivasivesinrten biri bana şunlan ruş... tki kişilik daireleri ise daha üç yüz kadar arsaya tefrik ede Oturup bir yere zar ve mebhut Bornova havalisinde tetkikatta bu 75 arasında satılmağa başlamıştır. sövlemistir: Tarih sinesinde vaşıyan rek gazetecilere, artistlere bilâbeŞarapçılık noktasından şayanı e büvük insanların ve m'llet hal?skârla ucuz (350) leva... lunmuştur. Size daha başka misaller vere del tevzi etmiş, bundan evvelki ya Bekleyip kahrolacaksın elemİ Çeşme anasonlarımn Avrupa'da hemmiyet olan Bornova bağları rinin bic biri muhalif bir fırkanın te yim: zılardan birinde bahsettiğim ko Kulağında lcupe olsmı ba enrif sekküiunü biisnü telâkki etmernislerdi. ki emsaline faik olduğu anlaşıldı nin yaş üzümleri somaya tahvil o ^•»in RüviiV OR7''n'z bu veni fırVanın teİki oda, bir banyo, mefruş bir a layhklar sayesinde, sür'atle kuru Dişinin olsa melekten güzeli lunacaktır. İdare bu sene İzmir'de ğından bu anasonların teksir ve ısbera partımanın aylık kirası 2000 le lan yeni evlerle Sofyada bir de Tırmalar bir gün o tırnaklı efi şarap imal edecektir. Bundan maa «ekküliinü hü«mi Iahı maksadile, zürraın istifadesi iartistler ve gazeteciler mahallesi va (32 lira). da şarapçılığı teşvik ve himaye iEhli aşkın budur âlemde sona ' çin tnhisar idaresi tarafından cel çin memleket haricine sevkoluna retile bu hususta da fevkalâdelik gös En pahah lokantada üç dört tür vücude gelmiştir. Yaralar kalbi muhabbet oyunu bedilen tohum temizleme makine cak şaraplardan resim alınmıyacalü, içkili bir yemek 100 leva Bulgaristan'da amele yevmiyeleri leri Çeşme belediyesine gönderil ğı gibi âmillerine de prim verileGÂVEİZALİM (160 kuruş). de bize nazaran çok cüz'idir. (20) miştir. Orta lokontalarda ayni şekilde leva ile (70) leva, yani (35) kuruşcektir. bir yemek 50 leva (80 kuruş). Anason almağa talip ve mutavasla (110) kuruş arasındadır. Çırak İngiltere'den Fransa'ya altın nakR Bodrum'da elde kalmıs olan iki için gece tayyare serviri ihdat Et, kilosu 2530 leva (4050 lardan ustabaşılara kadar verilen 8it olanların bunları ücuzca kapat yüz ton incir hakkında da tedbir edildi kurw). bu yevmiyeler bilhassa şu nokta mamaları için idare tarafından yet ler alınmıştır. Bu incirler somaya Londra 21 (A.A.) İngiltere'den Ekmek, kilosu 56 leva (810 dan çok calibi dikkatitr. Bulgaris Fransa'ya gönderilmekte olan altınlarm miş kuruş fiat kabul edilmiştir. Ay tahvil için tstanbul'a sevkedilecek tan'da halkın mühim bir kısmı ay İngiliz bankalarında veznelerin kapankuruş). ni zamanda zürra mallarını hariç ve böylelikle bunların da serveti milliye arasından avrılmaması te Karar peyniri (mahtelif) 40 da (600 ilâ 2100 leva ile, yani 9 ilâ dığı saate kadar kalmasmı ve Fransn ten fazla fiat verenlere satmakta 35 lira ile geçinebiliyor! min edilmiş olacektır. Ankara 22 (Telefonla) 340 senesin 60 leva (60100 kuruş). bankalarına ise vezneler açılmadan evmuhtar bırakılmıştır. Günde 20 leva, yani otuz kuruşla vel yetişmesini temin içtn Londra ile den evvel alınan vapurlann gümrük res j Beyaz BnJkan peyniri 2025 mi hakkında salâhiyettar bir zat şu iza leva (3040 kuru*). nasıl geçinilebiliyor? Vakıa bu 20 Parh arasında altın nakliyahna mfiik» hasır bir tayyare gece servisi ihdas edü* hatı vermistir: En nefis terevağları 6080 leva levayı kazanan, ailenin bir ferdi mistir. % « Türk'ler ve Türk şirketleri tara dir. Aile halkının hepsi de çalıştı(90120 ku*i"V % fından satm alınan ve Türk bayrağı Şeker 28 leva (44 kuru*)... ğına göre bütün kazançlan bir ara bakkalda... Hulâsa her hangi bîr % cekilen buharlı vapurlnr 345 mali senesi ya gelince, geçinip giderler. Peki Ak isar'da 0 nihayetine kadar gümrük resminden Seker fiatimn b'raz yüksek olmasıyerde sizi aldatmazlar. nin sebebi. memlehette mevcut beş \ amma, ya bu asgarî kazanç tek %, muafiveti ve 2 şubat 340 tarihli olan bu «eker fabrikasmın aralarınâa birjbaşına bir adamın ise... Merak et ihtikâra karşı çok şiddetli cezalav j fy kanun nesri tarihinden muteberdir. vazeîmiştir. Fakat bu cezalar tal* Ankara 21 (A.A.) Türkçe ve edebioîm»l«rdır. ' tim ve sordum: Bu kanun, umıımi liarp ve millî mü tröst vücude " m ı r ~ KA.A.) »u sene nerıs yat muallimleri kongresi bu gece mesaesnasında miktarı Dek azalpn vaRakı, şarap 1525 leva (2540 \ Hakkınız var, dediler, fakat bik edilemiyor. Çünkü... Hemett ır isini ikmal etmiştir. Kongre, lise dördün . halde j T yetışen tutunlerımız Akf purlarımızı arttırmak için kabul ed'l i kurus). onun için de geçinmek müşkül de söylüyeyim: Mahalli tatbîk bukrmk cü smıf proğramlarında eski edebiyata | f h i s a r d a da p i y a s a s ı a ç ı l m ı ş ve iki diinnden bu tarihten evvel ee'm's olan 20 sgarahk paketler 4 levadan ?üdir. Nihayet ekmeğin kilosu (5) yor!... Zaten ihtikâra diğer bfr dk ait nazım ve nesir şekillerile lâfız ve ma Ş y ü z y i r m j b e ş k u r u ş t a n m u b a v a «efsine şümııîü voktur. Bu tarihten evna san'atlarına ait kısm.n tamamen tay * t a b a s l a n m ı s t ı r > S e h r i m i z ikti 25 levaya kadar (64G hıruş). Üâve levadır. (5) leva ile de ekmeğe ter hetten de imkân yok: Bulgar,memvel gelm'ş olan'ardan çümrük resmi volunmasını kararlastırmıştır. lctımaa A ; • .... • . .. edeyim ki Bulgarist?.n'da tütün de fik edilecek gıda temin edilebilir. leketinde çıkan her şeym değerntİ yoıunmdsmı *<% „ MpVımPt Z s a d ı y a t ı n d a m u h ı m m e v k ı l » n o vermiver'pr bakkında takibat vanılmakf ' fadır. rî 1 n t^rv^M '{Trpınıir» mij''r'ö+i b*t dahil olrluğu halde hiç bir madde Geriye kalan (10) leva nesine ye biliyor!... Yalancınm muma yatai» riyaset eden Maarıf musteşarı Mehmet | ^ ya kadar yanar, derler. Bulgarts • tişmez ki... Para bile arttırır. bir kanunla temdit edil üzerlnde inhisar yokîur. Emin Bey, kongre mesaisini hulâsa eden Z a n Grı şirketleri mubayaata Glen tütün t o b a k o ve O l ı s t o n ve gi * tir Bizim Celâl Muhtar Beyin hakkı tanda da bn nevi açık gözlük yapa» bir nutuk irat eylemiş, muallimlerimizin Sofya'mn en büyük kumaş mağançmişlerdir. Yalmz Akhisar'da; ^'§ Türkçe ve edebiyat tedrisatında bilhaszalarımn birinin vitrlnindeki üç varmış: «Yahudi gibi kazan, Bul cak bir müessese kendisine müşterf jrm; tütün y ü z y sa harf inkilâbından sonra takibi lâzım f ^ a r e t i n i mu.J s a t l l m ı s t l r p; SITIRP P a ş a Hz. metroluk, yani bir elbiselik ku gar gibi serfet!.» Der, durur. Haki bulamamağa ve olüme mahkum « gelen usul ve prensipler hakkında çok maşların fiatları 900, 1000, 1050, katen az sarfetmesini ve yalnız dur. Jhafaza'etmelctedir. Zürra cokj kararlar verdıgını, ızhar edilen temavuı ı|ı ( Birinci sahifeden mabait • > 11Ö0 leva (1450, 1600, 1700, 17S0 kendi için sarfetmesini Bulgar'lar lerin vekâletçe ehemmiyetle nazarı dik s memnundur. Bulgaristan'da kazancm kadar bilen millet pek azdır. kate alınması ve tahakkuk ettirilmesi jş Çine tütünleri satılıyor pos^anesinin genç bir müvezziini kuruş). istihsali çoğaltmakta mühim âffifl için elinden gelen her seyi yapacağmı , g j n e 2 2 (Hu. Mu.) Çine tüÇn 2 (Hu. Mu.) Sebze fiatları Bedava denecek p'örmüşler, onun z^ki ve kab'liyetli Yalnz kendi için sarfetmesini di olmuştur. Her Bulgar istihsalin! çobeyan etmiştir. Mehmet Emin Bey, Türkl d ı . Fiat 13O18oZ bir genç o'dugunu anhyarak istik kadar ucuz... p i y a s a s ı acı yorum. Bundan maksadım yerli ğaltmak için baş vurmadık çare b% v } çe ve edebiyat muallimlerınm derslerıne * > «f balini temin etr""si için KuleM LiSofya'da ayda 10000 leva yani malı mes'elesidir. rakmıyor. Bu çarelerin en bellîbaç» yalnız talebevi güzel y a z m a ğ a ve talebe f kuruştur, ıstıhsalat 350 bın ok^ sesine kabulünü emretmişlerdir. yüz altmış lira ile yüksek bir hayat Bir Bulgar'ın evinde veya üze lısı, yeni müstahsiller yetiştîrmek^ yi zevk sahibi etmeğe yarıyan bir vasıta ^kadır. Bunun yuzde seksenı saSab?k genç müvezzi ve yeni Ku yaşıyabilirsiniz. Hele (15,000) leva rinde ecnebi malma tesadüf etmek yani nüfusu çoğaltmak olmuştur. değil, intihap edeceği eserler ve talebe ^,tılmıştır. Satışa devam edi'ivor. ye göstereceği nümunelerle onlara şuur. Bu sene incir ve üzüm w 'eli Lisesi ta'ebesi, Başvekil Pş. Hz. sarfettiniz mi, sayılı müsriflerden müşkül, hatta muhaldir. Bulgaris Bulgaristan'da nüfus şayanı hay» azim ve enerji aşılıyan bir ders nazarile t 1 tin bu 'ütuf ve şefka^lerinden son biri olursunuz. Vilâyetlerde bir a tan dahilinde Sofya müstesna ret bir tezayüt gösteriyor. Yalnw iyidir bakmalarını, gelecek sene edebiyat ve ilenin ayda altı bin leva ile müref ecnebi malı satan müessese yoktur. Türkçe tedrisatınm bir sene evveline Sofya'da harbi umumiden sonra İzmir 22 (A.A.) Manisa ve */ derecede mütehassis bulunmakta feh bir hayat geçirmesi mümkün Sofya'yı istisna etmekle de, hakinazaran daha mükemmel olması bekleAydın Vilâyetlerinde bu sene a dır. nüfus kırk elli bin dereceslnde tenildiğini söylemiş muvaffakiyetler tedür. Ayda (3,000) leva, yani bizim katte, hata ettiğim muhakkaktır. , fatı semaviyeden mutazarrır olîran'a verilecek cevap mennilerile nutkunu bitirmtetir. paramızla kırk beş elli lira Bulga Çünkü üç yüz bine yakm nüfusu zayüt etmiştir. Şimdi iki yüz altmı? m uş üzüm ve incir bağları he bin kadar nüfusu olan Bulgar payıYalova 22 (Sureti mahsusada giImen vok gibidir. Uzümlerin ne den muharririmizden) Burada ristan'da vasat bir hayat temin e olan bu koca şehirde, ecnebi malı tahtında bu miktar pek yakında 8ç dilebilir. Talova 22 (Sureti mahsusada giden îfaseti şayanı memnuniyet satan mağazaların miktarı on tane yüz bine çıkacaktır. bulunan Hey'eti Vekile azasının, İsBunun içindir ki Bulgaristan'da yi geçmiyor. Bu mağazaların müşmuharririmizden) Nafia Vekili Re M^Uejj,.. Bu mahsullerin de kâJ met Pş. Hz. nin riyasetlerinde içtiBulgaristan da, bütün dünyada cep Bey, bugün Yalova'da yeni yollar ^ . ^ ; h r hakkında*. ma ettikleri do<?ru değildir. Pş. Hz., en yüksek memur maaşı on iki bin terileri de, Sofya'lılar değil, Sofyae d i l e c e ğ i olduğu gibi, iktisadî buhramn inşaatmı teftiş etmiştir. Vekil Bey, ya ^ kuvvetlidir. A ü m dün gec vakit Hariciye ve Dahili levayı geçmiyor. Birinci sınıf vali daki ecnebilerdir! ... yiki altında eziliyor. Paramız, Bulnn tstanbul a gıdecegını, bir ıkı gun ye Vekillerile nısfılleyilden bir sa lerin maaşı senede (150,000) levaBulgar'lar her şeyi kendileri yap gar parasınm üç mislinden fazla' sonra da Ankara'ya hareket edeceğini at sonraya kadar görüşrriüşlerdir. dan ibarettir. Yani ayda (12,500) mıya, ve iyi yapmıya çalışmışlar bana söyledi. Recep Beyin, İsmet Pş. derecede yüksek olduğundan, ba Buna Vekiller Hey'eti ictimaı de leva, bizim paramızla (200) lira dır. Barlarda, gazinolarda ecnebi Hz. le birlikte Ankara'ya ve oradan Sikadar bir şey... Meb'usların senebuhranı biz lâyikile hissedemedik. Yalova 22 (Hususî muhabirimizden) mek bittabi doğru değildir. îarn'a vas'a gitmesi tnevzuu bahistir. lik tahsisatı da (150,000) levadır, içkilerinin yanında Bulgar şampan Ve, Bulgaristan'da, cebimizde Bugün burada yapılan yeni büyük yüz verilecek cevabî notamızın esaslatstanbul Vilâyeti yeni teşkilât onlar da tahsisatlarını aylara tak yasını, Bulgar viskisini, Bulgar şa Türk evrakı naktiyesile, cüzdanlame havuzunun küşadı yapıldı. 360 ton rı, İsmet Ps. Hz. ne arz ve tesbit nizamnamesi sim ederek her ay on iki bin beşer rabını da görürsünüz. rında İngiliz lirası ve dolarla I* Ankara 22 (Hu. Mu.) tstanbul Vilâ sıcak su alan havuzun tulü 24, arzı 13 edilmiştir. Cevabımız Hariciye VeEcnebi şampanyasının (2000) yüz leva almaktadırlar. buçukmetredir. Dühuliyesi 2550 kuruş kâletinden tanbul'a gelen Amerika'lı ve İngiyeti teşkilât nizamnamesi Şurayi DevTahran hükumetine tur. Bugün kadın erkek havuzda yüzen derdesti tebliğdir. İkinci sınıf valiler ve müdiri umu levaya olmasına mukabil Bulgar liz seyyahlar gibi, pahahlığı his letten çıkmış, Vekiller Hey'etine gönderilmiştir. Nizamname tsmet Pş. nin An ler çoktu. miler ayda onar bin leva alırlar. şampanyasının şişesi (500) leva setmeden, her şeyi ucuz bularak Tevfik Rüştü Bey kara'ya dünüşnden sonra müzakere edi Rüsumat umumî müdiirü Şube müdürlerinin maaşları altı dır. (80) levaya verilen ecnebi vis ve görerek dolaştık. Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüşlecek ve eylul içinde bitirilecektir. Yalova 22 (Sureti mahsusada giden tü Bey dişlerini tedavi ettirmek ü bin ile sekiz bin leva arasındadır. kisinin yanında (20) levahk BulFakat bir Bulgar için vaziyet bu Hindistan'da şiddet siyaesti muharririmizden) Rüsumat umum zere yarın Yalova'dan tekrar şeh Memurların maaşları 2000 levadan gar viskisi vardır. Hükumet, ecnebi değildir: Kazanç azdır ve hayat Kalküta 22 fA.A.> İrat * > müdiirü İhsan Bey buraya geldi ve akemtiasına karşı yüksek gümrük baslar. kâr bir nutuktan dolavı eski Hint milli şam vapurile avdet etti. İhsan Bey ya rimize gelecek ve bilâhare Viyana Memurlar dedim de, hatırıma gel koymuştur pahalıdır!... KEMAL SALİH neclisin reislerinden Abdülkadir tevkif , rın tekrar buraya gelerek bir kaç gün Sefirimiz Hamdi Beyle birlikte An di: Varna'da civar sayf iyelerden I Ot^lde, îokantada, magazada, kara'ya gidecektir. edilmiştir. jkalacaktır. Dünyanın her tarafında olduğu Avusturya'da da iktisadî sıkıntı ve müşkülât vardır. Son zama.nlarda doktor Şober kabinesinin Fransa müstesna olmak üzere İngiltere, İtalya, Amerika ve diğer üç devlet borsa piyasalarından akdettiği 100 milyon dolarlık istikraz bu vaziyeti biraz tadil etmiştir. Bu istikraz gümrük ve tütün varidatı kar şılık gösterilmek ve masraflar dahil olduğu halde yüzde sekiz faizle tedarik edilmistir. Yalnız bu işi yapan bankalar çok fahiş olarak yüzde dört kumisyonla masraf almışlardır.» Müskirat inhisarı müdürünün tetkikatı Çeşme anasonları teksir ve bu sene İzmİr'de şarap imal edilecektir Vapurlar 340dan evvel gnlenhrin gümrük resmi ver lecek Türkçe kongre si Emİn Beyîn bir nutku ile dağıldı # lutunlerınrz i r Recep Bey Yeni havüz

Bu sayıdan diğer sayfalar: