10 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

10 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Eylul ( Birinci sahifeden mdbait ) Fethi Bey dün Aydın'a gitti 1930 Cumhuriyet Bazi'nin vecizeleri rek hitbeHe H"'undu. Söke ve Aydın hey'etleri burada kendisini karsıladılar Feth* B. h*»* ^'tabesinde «inhisarları kaldıracağız, sizi serbest ticarete kavuşturacağız, bu zengin topraklarda halk zarurete düşmemelidir.» Diyordu. Fethi Ceyin rakip olduğu katar, halkın teh; cümünden teahhürle Aydın'a vası! oldu. fstasyon mahşer giLî idi. Minarelere bile bayrak çekilmişti. Fethi B. Aydınpalâs oteline indi. Burada Manisa'da irat ettiği nutka müşabih bir nutuk söyledi. «Fırkamız bütün inhisarların ale/hindedir» dediği zaman alkıtlandı. Fethi Bey, taraftarlarına neza het, süku.ı tavsiye ediyordu. Doktor Efem ve Necati Beyler Fethi Beye cevap verdiler; inhisarlardan, ağır vergilerden şikâyet ettiler. Otelde (50) kisilik ziyafet ve rildi. Mülhaka*tan hey'etler sreldi. Yarın tzmir'de, perşembeye Balı kesir'deyiz. Aydın'da Gazi Kurtuluş günü İzmir'de dün 100,000 kişi bayram yaptı Gazi Hz. nin yeni fırka karşısındaki vaziyetini bildiren tebliğin tesiri lzmir 9 (Sureti mahsusada gi • Aydın 9 (Sureti mahsusada giden muharrırimizden) Serbest den muharririmizden) Gazi'nin Fırk*ın»n Ayâ n Ocağı bugün te yeni fırka ile alâkası olmadığım şekkül edecektir. Yeni fırkanın bildiren resmî tebliğ, burada fev burada çok aza temin edeceği söy kalâde bir tesir göstermiştir. Halk, leniyor. Fethi Bey akşama doğru >eni fırka tezahürlerinin, Gazi'nin otomobille Ilıcepınarbaşında te emir ve irşadile yapıldığını zan nediyordu. Işin hakikati anlaşı • nezzüh yaptı. Hapisane önünden geçerken bü lınca umumî bir hayret hasıl oldu, tün mapuslar pencerelere koşarak sükun kendi kendine avdet etti, «Yaşa Fethi Bey» diye bağırdılar. grevler bitti ve Iiman ve incir aKarşıyaka Ocağı Doktor Nazım, melesi işlerine başladılar. Şimdi bütün lzmir kurtuluş güdişçi Mehmet Ali, avukat Şevki, Bedri, dişçi Halim, tüccardan Rem nünü tes'it ediyor. Şehirde şuurlu zi Beylerden mürekkeptir. bir kalabalık kurtuluş bayramım Aydın'da büyük teacüm olmuş it etmektedir. Halk Fırkası sa da hiç bir kargaşalık ve taşkın merkezi, bugün halkla dolup bolık görülmedi. Şehir tabiî halde şalmıştır. 'dir. Fethi Bey şimdi otelin taraça lzmir 9 (Sureti mahsusada gisından müstahsillerle iktisat kredi den muharririmizden) Bugün, i*leri üzerinde hasbihal yapıyor. lzmir, 9 eylul Kurtuluş bayramım Bu havaliyi Fethi Beye cezbeden parlak surette tes'it etti. vadidir. Merasime, Halkapınar Şehitliçiftçiye hasn, inhisarların lâğvı ğinde başlandı. Izmire ilk giren vadidir. süvan müfrezesini temsilen bir Kâzım Paşanm riyasetinde müfreze bulundu. tki Fırka da abideye birer çelenk koydular. Di.w*ı.v.,*«ı biriçtima nî merasim yapıldı; Müf tünün dulzmir 9 (Sureti mahsusada giden asından sonra belediye muamelât muharririmizden) Dün gece, B. rrüdürü Mustafa Adli, halktan, M. M. Reisi Kâzım Pş. Hz. nin riHimayeietfalden (Benal Nevzat) yasetinde S. F. Lideri Fethi Beyin, burada bulunan meb'usların, Vali Hanım, süvari kumandam birer Kâzım Pş. nın ve iki fırkanın İzmir nutuk irat ettiler. Müteakıben erkânının iştirakile Vilâyet kona müfreze, Izmir'e girişi temsilen ğında aktedilen ve saat 22 den sa Kokaryalı'ya kadar dört nalla gitti. Müfreze geçerken hükumet bahın 6 buçuğuna kadar devam konağına, kıslaya bayrak çekildi, den içtimarJ* görüşülen hususat düdükler öttü. Yolda, halk tara • hakkında şu malumatı aldım: Son lzmir hâdiseleri hakkında fından, muhtelif yerlerde şerbet Fethi Beyle Vali ve fırka erkânı ta ve sigara dağıtıldı. Bugünkü ihtifale 100 bin kişiden rafından verilen malumat birbirlefazla bir kalabalık iştirak etmiştir. rini mütenakız görülmüş ve Kâzım Kurtuluş bayramının tes'idi İstanPş. Hz. nin riyasetinde içtima edi bul'da misli görülmiyecek bir şekilde lerek hakikati havi bir rapor gön olmuştur. derilmesi bildirilmişti. Içtimada bu Saat 15 ten itibaren kurtuluş mes'ele görüşülmüş M. Reisi Kâzım bayramının tes'idine başlandı. Pş. Hz. tarafmdan her iki tarafın şikâyetleri dinlenilmiş, Vali Kâzım görülmemiş bir bayram yapılıyor, Pş. yı protesto için Fethi Beyin Da sokaklar çok kalabalıktır. Bir penhiliye Vekiline gönderdiği telgra cere 25 liraya kiralanıyor. Köylerfın haksız olduğuna hükmedilmiş den akın akın halk geliyor ve tir. M. Reisi Pş. Hz. tarafından Fet bunlar, iki çün evvelki tezahürleri hi Beye bazı tavsiyelerde bulunul yapanlara hiç benzemiyorlar. Halk Fırkasının ihtifal heyeti, muştur. Kâzım Pş. Hz. f ırka hey'etini merasimde çok muvaf f ak oldu. Bu kabul etti akşam belediyede 200 kisilik bir bahisi lugat vasıtasile takip edebilir. Reisi Kâzım Ps. Hz. serefine Beledive İzmir 9 (A.A.) Adliye Vekili Beyin yacağı görülmektedir. A "dın 9 (Sureti mahsusada giden ziyafet tertip edilmiştir. Macaristan'da (Turan cemiyeti) vartarafmdan Türk Ocağı bahcesinde 200 İzmir'de Bahribaba parkı içtimaında bu İsparta belediye reisinin bir telgrafı muharririmizden) B. M. Meclisi tzmir 9 (A.A.) İzmir'in kurtuluşudır ki bu cemiyetin muavenetinden, V9 kisilik blr zivafet verilecektir. lunarak halk tarafından söz söylenmeİsparta 9 Muhterem gazetenizin 4 ' lllllllllllllllllll IIIHIIIIItlMIIIIMIMIIIIIIIIIIIII llllllll IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMII sine müsaade edilmediğine ve otomo Reisi Kâzım Pş. Hz. Halk Fırkasını eylul tarih ve 2273 numaralı nüshasında rehberliğinden ciddl bir genç dalma isziyaret el.'.ler. Se rbest Fırkanın O Fethi Bey arasında samimî fakat Anadolu çazetesi tekrar intişar etti bili taşlandığma dair bazı muhalif ga«Yeni fırkanın İsparta teşkilâtı için bir tifade eder. 323 tevellütlü olmak bu me#cak hey'etlerini kabul buyurarak: şiddetli bir münakaşa olmuştur. zetelerin verdikleri haberlerin aslı ve leği tahsile mânl değildir. Macaristan tC lzmir 9 (Sureti mahsusada giden müracaat» unvanı yazısının memleketi« Tek Fırkalı Mecliste devam tçtimadan sonra Şehidliğe gidil muharririmizden) tzmir, Mene esası yoktur. ucuz talebe memleketidir. Azaml mahiye eden sükunet milleti sıkmaga bas mis, orada Fethi Bey, Adliye Vekili Vekil Bey Anadolu matbaasına gide mizi hiç bir suretle alâkadar etmiyeceğiyüz yirmi lira bir talebeye kâfidir. Ba lamıstı. Fırkan^zın teşekkülünü ile elele tutuşmuşlar, giderken, çı men ve Manisa'da dün gece saba rek o civarda elleri kamalı muharrikle nin ve memleketimiz namına böyle bir paranın yarısile yerli talebenin geçinha kadar sokaklarda devriyeler domemnuniyetle karşıladık. karken birbirlerinin ellerini sıkmış laştırılmıstır. Menemen H. Fırkası rin teşvikile Cumhuriyet kanunları hü salâhiyet verilmiş bir mümessilimiz ol diği muhakkaktır. kümlerine muhalif harekâtta bulunan madığı gibi böyle bir müracaatı da varit Bu har^ket, fırka mücadelelerini 1fdır. Viyana'da da ayni şekilde debagat binası kapısındaki levha,gece ça bir kafileye tesadüf etmiş ve dağılma olamıyacağınm tavzihini rica ederiz. geniş'ctecek, iyi neticeler temin eyları için nasihatta bulunmuştur. Vekil Bayrak hâdisesinin maz lınmıştır. müesseseleri vardır. Viyana ve Peşte'de liyecektir. Hey'etiniz hakkında Yeni fırkanın Aydın teşkilâtı B. hakaretle değil yaşa sadaları ile karnunları beraat ettiler Halk Fırkasından ma''*T>'*t iste «Anadolu» gazetesi, tekrar inti şılanmıştır. Biraz sonra bu kafile Müddei Aydın 9 (Hu. Mu.) Yeni fırkanın talebe hayatı bittabi Paris'ten daha ueos olduğu gibi daha yeknesaktır. Peşte kandim. Hepsi kurmetli arkadaşlar ve lzmir 9 (Sureti mahsusada giden sara başlamış ve bugün dört sahife umuminin emrinde gelen bir jandarma vatandaşlar ~ldugunuzu söyledi muharririmizden) Izmir'de bay olarak çıkmıştır. «Anadolu» son bölüğü tarafmdan dağıtılmıştır. Muhar Aydın teşkilâtına memur edilen sabık çılarlığı bu hususta fazla müfit malumaAydın Belediye reisi Şahinzade Fuat B. ler* memnun oldum.» Dediler. rak hâdisesinde tevkif olunanlar hâdiselerin mes'uliyetini «Hizmet» rikler tevkif olunmuştur. Vaziyetin bun dün İzmir'den geldi. Fethi Bey de bugün tı vermeğe amade olduğu gibi Peşte'deö (Turan cemiyeti) ne yazıldığı takdirde Fethi Beyin protestosu mahkemede beraat ettiler. Zabıta ve «Yeni Asır» gazetelerinin neşri dan ibaret bulunduğu tavzih olunur. Adana'ya geliyor. mezkur cemiyetin talebi himaye cemiyelzmir 9 (Sureti mahsusada giden ya hakaret edenler gayrimevkuf yatına atfetmektedir. Haydar Rüştü Beyin teşekürü Hizmet gazetesinin tehdidi! ti de her türlü izahatı verir.> muharririmizden) Fethi Bey, olarak mahkemeye verildiler. İzmir 9 «Anadolu» ya yapılan taarIngiliz Hakkı ve eşkiya Mehmet İzmir 9 (Sureti mahsusada giden muValinin dürüşt hareketini Gazi Hz. ruz ve tecavüz dolayisile gerek İstanbul harririmizden) Burada intişar et yakalandılar Yeni Asır ve Hizmet ne ve Dahiliye Vekiline protesto Soktor tzmir 9 (Sureti mahsusada giden gazetelerinin ve gerek telgraf ve mek mekte olan «Hizmet» gezetesi İstanbul sahipleri etti. tuplarla beyanı teessür eden binlerce gazetelerini, «Anadolu» gazetesinin a Osman Şerafettin lzmir 9 (Hususî) S. F. «Yeni muharririmizden ) tzmir'deki arkadaşlarımın ve karilerin bana ve gaAnadolu gazetesi intişara başlaAsır» muharriri Ismail Hakkı ve son hâdiselerde halkı tahrik ve H. zeteme karşı gösterdikleri samimî alâ kıbetine uğratılmafcla tehdit etmektedir. Emrazı imtaniye mütehassısı dı. «Hizmet» muharriri Zeynel Besim Fırkası binası ile Anadolu gazetesi kadan dolayı kendilerine teşekkürleriLiman amelesinin grevi ^igaloğlu Nuriosmaniye caddes) İt Serbest Fırka azasından Tah • Telefon: 893 lzmir 9 (Sureti mahsusada giden sin, Haydar, Nuri Beyler Adnan Beyleri tzmir merkez hey'etine al matbaası aleyhindeki nümayişleri min iblâğına muhterem gazetenizin tamadı. Halbuki evvelce kabulleri tertip ettiren ve bir polisi denize vassut buyurmasını maalihtiram rica muharririmizden) tncir amelesiMuayene zamanı cuma'dan trapurile Istanbul'a hareket ettiler. kararlaştırılmıştı. Bunların alınma atan tngiliz Hakkı Incirtepe'de ya ederim efendim. maada 1,307 Adliye Vekili Fethi Beyle it masınm sebebi, son günlerdeki a kalanmıştır. Arkadası komünist Senin grevi bitti. Bütün liman ame(Gureba bastahanesl dahlll, sart Anadolu gazetesi ser muharriri anlaştı lesi grev ilân etti. Murahhaslarile narşi ile alâkadar olmalarından Hastaııklar mütehassısı Denizli meb'usu de derdesti tevkiftir. Bu içtimada Adliye Vekili ile mütevellittir. müzakere başladı. Haydar Rüştü lstanbul'dan İzmir'e gelerek te t l ı # ı Fethi B. Aydın'da nasıl karşılandı? zahürat esnasında tahrikâtta bulul S. Fırkanın Istanbul Büyük Gazi'nin mazbut sözle' nan Eşkiya Mehmet te, ayni mak merkezinde rinden iktibas olunan vecizeler,| satla eitti^i fjinisa'dan buraya av S. C. Fırkasının İstanbul merkez ocakitap şeklinde ve mazrufa lâyık det ederken derdest edilmiştir. Eş ğı hey'eti dün akşam da müderris İs bir zarf dahilinde pek nefi» vej * ''•* Mehmet tezahürat esnasınd mail Hakkı Beyin riyasetinde toplanamemleketimizde tabı san'atının bîrisinin (750) lirasını da aşırmışrak teşkilâtın ikmali etrafında görüş bedi bir eseri olarak tabolun j tır. müştür. İsmail Hakkı Bey, yeni fırka muş ve kitapçılara tevzi edil înclr amelcnnin grevi İstanbul merkez ocağı riyasetinden is miştir. lzmir 9 (Sureti ahsusada giden tifa eden Refik Beyin yerine vekâleten GAZİ'NİN VECİZELERİ) muharririmizden) Dün sabah, reis intihap edilmiştir. Türk vatanının halâ* ve ihya\ Şerif Remzi Beyin incir deposunda Mumaileyh, dün gazetecilere demiş sını istihdaf, Gazi'nin büyük i ki amele grev yaDmış ve grev, Ana tir ki: dolu gazetesi kar«ısındaki incir ko « Artık fırkamızda Hk günlerin te dehasile idare olunarak tahakoperatifi ve diğer yerlere sirayet lâş ve isticali yerine intizam kaim ol kuk eden büyük inkılâbın bütün i Paşa mektebi etmiştir. Müesseselere zarar verme muştur. Fırkamıza intisap etmek isti safahatını göz b'nünde pek mameleri için tedbir alınan ameleyi yenler hakkında esaslı tahkikat yapıl nidar levhalarla tecessüm etti i kanunsuz şekilde ereve teşvik ve makta ve bunların hüviyet ve mazileri recek çok kıymetli bir eseridir. tahrik edenler hakkında adliyece şartlarımız ve umdelerimize tamamen GAZt'NÎN VECtZELERî\ tahkikata başlanmı» ve Yemiş çar muvafık olup olmadığı tesbit edilmekYüksek bir deha ve irfanın sısındaki mağazalardan eşya taşı tedir. rer şeraresidir. Eser her meslekl yan hamal ve arabaları çahşmak erbabı için başlan daraldığı, sıTaksim'deki binaya nakil tan men'e cür'et eden 300 kisilik kıldığı zaman müracaat edile ! hazırlıkları bir grevci kafilesi dağıtılarak on cek bellibaşlı rehberdir. Deni ^ Yeni fırkanın Taksim'de kiraladığı dört kişi tevkif edilmiştir. Iebilir ki eser asker, sivil, ku Kalmis apartımanınm birinci katında tzmir Valisi ve Poli» Müdürü mandan, zabit, âmir, memur, i hazırlıklar yapılmaktadır. Fırka, cumardeğiştirilmediler tüccar ve çiftçi, san'atkâr ve işçi' es< gününden itibaren Kalmis apartı lzmir 9 (Sureti mahsusada giden manında faaliyete başlıyacaktır. velhasıl herkes için elmaslar i muharririmizden) Vali Kâzım dan işlenmiş kurtancı, sihirü' Tenl fırkanın Eyip şubesinin dün aPaşanın değiştirilerek yerine vekâ ılacağı söylenmiş ise de Eyip'te bun bir muskadır. leten Kumandan Hüseyin Hüsnü lan haberdar olan kimseye tesadüf e GAZt'NÎN VECtZELERl] nun sekizinci yıldönümü münasebetile Emir Paşanın tayin edildiği şayiası dilememiştir. Silivri teşkilâtına Ahmet Eseri Büyük Gazi'nin ayakta\ bilumum devairi resmiye ve muessesatı teeyyüt etmemiş, Hüseyin Hüsnü Kemal Bey isminde biri memur edilmiş üç renkli bir tastnrleri, mahtelitl hususiye baştan basa tefne dallarüe Emir Paşa, böyle bir emir almadı e mumaileyh şehrimize gelmiştir. zamanlarda muhtelif vcaufe baş\ ve bayraklarla süslenmiştir. İzmir'de ğını söylemiştir. lzmir Polis MüNuri ve Tahsin Beyler bekleniyor larında, at üstünde, istbrahati mevcut cemiyet ve müesseselerden in dürü ömer Beyin de Şarka nakli Serbest fırka kâtibi umumisi Nuri ve halinde, Başkumandan kıyafetitlhap edilen bir heyet ile bir kıt'ai as rivayeti teeyyüt etmemiştir. Irdıhan meb'usu Tahsin Beylerin bugün le, Büyük Millet Meclisi Reisii keriye sabah saat sekizde tzmir istirdaYeni fırka ve Barsa belediye Balıkesir tarikile İzmir'den avdetlerine dında şehit düşenlerin Halkapınar'dakl ve Reisicumhur halinde alınmış* intihabatı intizar edilmektedir. kabristanına gitmişlerdir. Orada halk diğer altı kıfa resimlerile de[ namına irat olunan nutka süvari kıt'a Bursa 9 (Hu. Mu.) Yeni fırka Ağaoğlu Ahmet Bey, Ankara'ya git tezyin edilmiştir. sı kumandam tarafından mukabele e nın Bursa mümessili Bursa meb'u mek üzere Manisa'da kalmış ve Fethi Karilerimize ve okuma yazmai dilmiştir. su Senih Bey Bursa'da yeni beledi Beyden ayrılmıştır. bilen herkese bu eseri, bu hakiBenal Nevzat Hanım tarafından oku ye intihabatına iştirak edeceklerini Refik B. neden cekilmiş imiş? ki inkdâp tarihini ehemmiyetle( nan bir mersiyeden sonra âbideye muhAkşam gazetelerinden biri, yeni fırka ve Fethi Beyin Bursa'ya davet etavsiye ederiz. teşem bir çefcnk konulmuştur. Saat dileceği hakkındaki şayıanın doğ mehafiline atfen Refik Beyin, müskirat Eser kitapçılardan ve «Cumj 10 da Kadife klesinden atüan topu mttinhisarında 200 lira maaşlı hukuk müru olmadığım söyledi. huriyet» matbaasından tedarik. teakıp evvelden gelerek hazırlanmış javiri olduğu cihetle müskirat umum talep olunabilir. bulunan kıt'ai askeriye merasimi mah Yeni fırkanın Balıkesir merkez müdürü Asım Bey tarafından Serbest ocağı susa ile kışlaya ve hükumet kona|ma ve Kadife kaleye sancağımızı çekmiş Balıkesir 9 Serbest Lâyik Cum irkadan çekilmezse azledileceği ken girilir? lerdir. Kadife kaleden tam saat 10 da huriyet Fırkası sabık meb'us vehbi disine tebliğ edilmiş olmasından dolayı ( , Mekteplere nasıl ..............ı J % işaret vermek üzere atılan topla bera (hoca) Efendinin delâletile Naki istifaya mecbur kaldığını yazmıştır. Macaristan'da debagat ber bütün şehirde mevcut vesaiti nakBey tarafından bugün teşkil edil Bu hususta kendisile görüştügümuz liye, trenler, vapurlar, otomobiller, aratahsili Asım Bey, Refik Beyin yeni fırkaya girbalar oldukları yerde bir dakika mtid miştir. Idare heyeti şunlardan iba diğini bilmediğini ve bittabi kendisine . Konya Ereylisinden Halitzade Ali rettir: detle tevakkuf etmişlerdir. böyle bir tebliğde de bulunmadığını ağa oğlu Osman Efendi bize gönderdiDoktor Nef'i Bey, nakşibendi şey söylemiştir. Ordunun şehre dühulünü ilân ve tepği ırektupta: şir eden ikinci top ile halk ve vesaiti hi lbrahim Süruri, Balya'lı Musta. «Bu sene llse fen şubesinden mezun Talât B. yeni fırkaya girdiğine nakliye harekete gelmişler ve bu esna fa çavuş, Barutcuzade Süleyman, oldum. Kendi paramla Avrupa"ya denadim da limanda bulunan vapurlar düdük Hafız Abdürrahim, sabık belediye Ankara 9(Telefonla) Buraya ge bagat tahsillne gitmek istiyorum. Malerini çalmak suretile merasime iştirak korucubaşısı ve Hürriyet ve Itilâf len Ankara meb'usu Talât Bey, Fethi B. Macarcayı ne kadar zamanda öğrenietmişlerdir. Fırkası reisi Bozukzade Mehmet, İzmir'den dönmeden ve Meclis açılma rim. Yalnız mektebe girebilmek için Saat 11 de Belediye heyetile bilumum teşekküller mümessilleri kışlaya ve hü Binbaşı damadı Rifat, Hacı Emin dan yeni fırkanın Ankara'da teşkilât ne lâzım olduğunu ve nereye gitmek daha muvafık olacağını ve şeraltinl kumete giderek tebrikâtta bulunmuş Ahmet, Sürmene'li Ali Osman Ef. yapmıyacağını söylemiştir. Talât Beyin, bazı dostlarına yeni fır bilmiyorum. Soracak klmsem de yofc. lardır. Tertip edilen zafer alayı öğleden lerle avukat Gürcü Mehmet Tev kaya geçtiğine pişman olduğunu söyle Cumhuriyet karilerinin bu gibi müşkülsonra içtima mahalli olan Basmahane fik Bey. diği rivayet edilmektedir. lerini halleden bir gazetedir. Bu hukarşısındaki Gazi bulvarı meydanlığmYedek azadan eczacı Necmi Bey dan kalkarak Tilkilik Hatuniye ve Ke beyanname verdikten sonra istifa Esbak Konya meb'usu Vehbi Beyin susta benl tenvir edlniz.> Diyor. Bu mes'ele hakkında tahkikat yapmeraltı tarikile kışla önünden geçmiştavzihi etmiştir. tık. Aldığımız malumatı aynen kaydeler ve kıt'ayı askeriye resmi geçit yap Esbak Konya meb'usu Vehbi Beyin S. Nakşibendi tekkesinin yakında C. Fırkasma gireceği yazılmıştı. Vehbi diyoruz: mıştır. Resmi geçit esnasmda 21 pare top atılmış ve tayyarelerimlz uçuş yap açılacağı havadisi deveran etmek Bey bize gönderdiği bir mektupta bu . Macaristan'da debagat amell suret mıslardır. te ve buna nazaran propagandala haberin asılsız olduğunu beyan ile di te tahsil edilir. Büyük saraciye fabrikalan mevcuttur. Buranın lâburatuvarBu gece belediye tarafmdan 200 kisi ra revaç verilmektedir. yor ki: lik bir ziyafet verilecek ve sabaha kaTürk Dili «Siyasî hayatta iken bile bir fırkaya lan, lâburatuvarlannın şefleri mev a dar muhtelif yerlerde gardenpartiler Fethi Beyi Adana'ya davet ettiler intisap hissile mütehassis olmadığıma cuttur ki bu san'ati tahsil etmek için ve pehlivan güreşleri tertip edilerek eğbunlar iyi birer amildir. Adana'dan bildirildiğine göre nazaran siyasiyattan çekildikten sonra lenilecektir. Lise fen şubesi mezunlarında kimya tzmir 9 (A.A.) Kurtuluş ihtifali Adana'da yeni fırka teşkilâtını bi her hangi bir fırka ile alâkadar olmak malumatı kuvvetli olduğu İçin bu fabmerasimi fevkalâde tezahüratla geç ran evvel yapmak ve faaliyete ge lığım mevzuu bahis bile olamaz. Milletin rikalara adapte olmak ve orada malumiş ve parlak olmuştur. Merasimde B. tirmek üzere bir mümessil gön ve memleketin selâmet ve refah ve saa mat sahibi olmak mümkündür. Diğer ta« M. M. Reisi Kâzım Pş. Hz. bir çok derilmesi için yeni fırkaya telgrafla deti evvel ve ahır tahakkukunu temenni r "an Darülfünun kimya şubesi deba«* meb'uslar, erkânı mülkiye ve askeriye müracaat edilmiştir. Fethi Beyden ettiğim gayemdir. Allah millete ve mem gate dair bir kısmı muhtevidlr. Bir ta« İzmir Belediye ve Ticaret ve Sanayi raftan amell malumat alınırken dlget Adana'yı ziyaret etmesi de ayrıca lekete refah ihsan etsin. Odaları heyetleri, siyasî fırkalar heyeti rica edilmiş ve alınan cevapta, bu Bordur'luların H. F. na merbutiyeti taraftan mezkur şubenin umuml ve heıw idareleri, matbuat mümessilleri ve kaBordur 9 (Hususî muhabirimizden) kese açık derslerine devam suretile nalabalık bir halk kitlesi hazır bulunmuş davetin nazarı dikkate alınacağı Bordur ve havalisinde bir kaç kişiden zarî malumatı da tevsie imkan vardır. tur. Kıtaatı askeriye tarafmdan resmi bildirilmiştir. başka bütün halk Cumhuriyet Fırkasına Mutavassıt zekâda bir genç Macarcayi geçit yapılmıştır. Son lzmir hâdiseleri, Adana'da samimî surette merbuttur. Hiç bir kuv iyi bir sây ile bir senede öğrenebilir. Merasim tam bir sükun ve lntizam alâka ile takip edilmiştir. vet ve telâkkinin burada müessir olmıKüçük tercümeler yapar ve amell m«dahüinde cereyan etmiştir. Bu gece M. Anadolu Ajansımn bir tavzihi

Bu sayıdan diğer sayfalar: