24 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

24 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Camhariyet Yunan takımı dun geldi lllk maç bugün saat tam üçte yapılacaktır Sehir ve memleket haberleri 5 muhakeme 29 teşrinievvel •24 Teşrinievvel 1930 J Siyasficmal Terki teslihat komisyonu Aris takımı oyuncuları müstakbilin arannda ( Birinci sahifeden mdbait ) fğı muhakkaktır, futbol tekniği itibarile lip. Viktorya Ziskof Isimli Çekoslavakya de güzel olmasını temenni ederiz. takımile 30 galip. Boçkoy isimli Macar Halktan beklediğimiz takımile 44 berabere. Yunan gazetecileri de var Yunan efkân umumiyesi bu maça çok ehemmiyet verdiği için Selânik, Makedonya ve Atina gazetecileri de maçın tafsilâtını memleketlerine yazmak üzere şehrimize gelmisleridr. sportmenliktir Fenerbahçe takımı nasıl çıkacak İstanbul Sampiyonu, Aris takunının karşısına tam idmanlı bir şekilde ve tam takımla çıkacaktır. Fener takımını bugün sahada şu şekilde göreceğiz. Kaleci: Rıza Mudafiler: Kadri, Zıya Muavinler: Reşat, Sadi, Cevat Muhicimler: Fikret, Muzaffer, Zeki, Alâ, Lutfi Takımın asıl sağ açığı Niyazi, ayağı sakat olduğu için yerine Lutfi oynıyacaktır. Fakat bu genç te son maç ve idmanlarda arkadaşmı aratmıyacak sür'at çevlklik ve fırsatçulufu göstermiştir. Yunan'lılarla yaptığımız bu ilk futbol temasında halkıtnızdan Tiirk'e has itidal, sükunet ve terbiyeyi göstermesini bekleriz. Güzel bir oyun, ancak seyirciler, sükunet ve sportmenliklerlnl muhafaza ederlerse tnümkün olur. Taşkınlık, oyunu çığrığmdan çıkarır ve zevklni kaçırır. Yunan'lüarıa Aüna'da atletlerimlze gösterdikleri nezaketl biz de, onların futbolcularına İstanbul'da göstermeğe mecburuz. Onnn içindir ki bazı asabi seylrcnerin milll vekar ve Türk misafirperverliğine yaraşmıyan hallerde bulunmıyacaklarına emin olmak Isteriz. Esasen zabıta, taşkınlık yapanlan stadyomdan çıkarmak için etnir almıştır. Ümlt ederiz kl bu emrln tatbiklne kat'iyen lüzum kalmac İstanbul şampiyonuna rüzel ve muvaffaklyctli bir oyun temenni ederiz. Kim kazanacak? Fenerbahçe'nin fırsatlardan istifadeyi bilir, seri oyununu biliyoruz. Fakat Aris takımının kuvvetini, nefes kabiliyetini tekniğini, tabiyesini hiç bilmiyoruz. Yalnız atletik mezayaya sahlp gençlerden murekkep olduğunu gördük. Binaenaleyh maçın neticesi hakkında bugiinden hiç bir hüküm vermek kabil değildlr. Yalnız bir noktaya işaret edelim ki Ynnan'lılar, senelerdenberl Istedikleri ba ilk teması yapmağa memur ettlkleri takımı mükemmelen hazırlamışlardır ve hiç şüphesiz, kolayca yenllecek, rayıf bir takımı İstanbul'a göndermemişlerdir. Şu halde Aris'in de asağı yukarı Fenerbahçe derecesinde knvvetli bir takun olduğunu mantıkan kabul etmek lâzım selir. Maçın heyeoanh olaca Atina*dan gelen 200 seyîrd Maçlan seyretmek üzere fstanbnl'a gelecek olan 200 Yunantı evvelkl gün Diyana vapurile şehrimize müteveccthen hareket etmişlerse de vapurnn bir arızaya uğraması yüzünden 12 saat teahhurle bu sabah limanımıza vasıl olacaklardır. Maç tam üçte Beynelmilel futbol maçlan heyetl tertibiyesinden: 1 Şlmall Tunanisten şamplyonn Aris takmıı bugün saat tam 15 te İstanbul sampiyonu Fenerbahçe knlabümözle maç yapacaktır. Hakem Beşiktaş kulübünden Şerafettin Beydir. t Stadyom kapıları saat yanmda açılacaktır. Bergama ve Urla' Şark vilâyetlerinde milis teşkilâti da S. fırka kazandı Şark Vllâyetleri umumî müfettişi fbrahim Tali B. Urfa'da çıkan «Mill! gazete» ye Şark ahvall hakkında şu beyanatta bulunmuştur. < Halkımızm cumhuriyete filen gösterdlfi merbutiyet ve sadakat her zaman sitaylşle zlkredebilirim. Şark vilâyetlerimize harlcln Irtica! tecavüz ve hareketlerine karşı müdafaa etmek uzere halkımızm rekabet edercesine Milis teşkilatına dahil olmaları ve canlı Belediye rıhtım ücretile alâkadar hareketler ve eserlerile bunu isbat etolacak Rıhtım şirketi, rıhtımsız yerlerden de üc meleri inkâr edilemez. ret almakta idi. Yeni kanun bu işle BeleUrfa'da olduğu gibi diğer Şark vilâdıyenin alâkadar olmasını icap ettirdığin yetlerimizde de Milis teşkilâtı yapüden istanbul Belediyesi tetkikat yapmaktadır. Belediyeye göre bu fuzulî ücret dolayı mıştır. Muş. vilâyetinde türiyen ve bir müsasıle hayat pahalılığına da tesir yapmaktadır. Tetkikat neticesinde vekâlete muracaat demede müfrezelerimiz tarafından katolunacaktır. ledilen Alican çetesinin bakiyetüssüyufu Hâmit B. Ankara'ya gittî daha bir hafta evvel Mutki"nin Şiğo aBelediye rels muavinlerinden Hâmit B şireti içerisine girmek ve icrayı habaset Ankara'ya gitmiştir. Hâmit B. baremin Be etmek istemişse de mezkur aşiret taralediye memurlarına da teşmiline dair olan lâyiha lle Emanetin sair ışlerini takip ede fmdan şiddetle ve ateşle karşılanarak tardedilmlştir. cektir. Pakat Urfa'dan hökuraete garip bir Tiyatro mektebine kaydedilenler Darülbedayiin tesis etmekte olduğu ti sikâyette bulunulmuştur. yatro mektebine şimdiye kadar bir çok haHüviyeti meçhul bir kaç imza ile isnım ve efendiler kaydedilmişlerdir. Kaydo tibdadm casus rapor veya ihbarlarma lunan namzetlerin pazar günü saat 11 den benziyen bu müracatta Urfa milisleri13 e kadar Darülbedayi müdiriyetine mti nin asayişl ihlâl eden hareketlerinden racaatları lüzumu bildlrilmektedir. bahsedilerek şehir haricinde yapılmış Tamir yeri yapılıyor bir katil vak'asma işaretle lüzumsuz Köprü dubalannm tamiri için belediye, olan bu teşkilâtın ref'i arzusu izhar ediBalat'ta ikinci bir kızak tesisine karar v er liyor. Bu isnat külliyen hüftfı hakikattir. mazbut bir şekilde olan bu teşkilât men. Gelecek hafta banka heeti tesisiyesinin önümüzdeki hafta subinlnden inzlbat ve asayişi ihlâl eden hiç bir hareketi şimdiye kaçinde faaliyete geçmesi muhtemeU dar hiç bir yerde hadis olma flir. dığı hükumetçe muhakkatır. ŞeMaliyede teşkil edilen vegri ta hir haricindeki katlin faili yaka3ilât komisyonuna Fuat (İstanbul), anmış bir Araptır. Başka şahsî ve adi Hasan Fehmi (Gümüçane), Salih ceraim varsa bu milletin her hangi bir jVahit (Bordur), Mükerrem (İspar ferdinden bir tabakasından, memurun,ta) Beylerle varidat Müdiirü Umu dan, zabitinden bile sadır olabllir.> Önümüzdeki en mühim siyasî hâdise terki teslihat istihzarî komisyonununun gelecek ay Cenevre'de aktedeceği içtimad'r. Komisyonun vazifesi Cemiyeti Akvam buyük meclisinin eyluldeki içtimamda ço :tanberi davet edilmesi icap eden ve lâkin mutemadiyen tehir ve talikinden büyük terki Cumhuriyet bayramı mera teslihat konferansmın toplanması içiıı hahakemesi şahitlerin celbi Yeni hıfzıssıhha kanununun 8İminin parlak olmasına zırlamış olduğu programı ikmal ederek için tehir olunmuştur bu defa konferansın katl surette toplaaitatbikınu başlanıyor masını temin etmektedir. Hakikaten bıi itina edilmiştir Çamhca'da, katil kasti olmadan Aleksa mes'ele artık süruncemede bırakılmıyacakisminde birinin tabanca ile ölümüne sebe bir raddeye gelmiştir. Bir taraftan umuraf 29 teşrinievvel Cumhuriyet bayramı biyet vermekle maznun Behiç B. in muha bir iktisadî buhran bütün sıkletile cihan merasim programı hazırlanarak alâkakemesine, dün Ağırceza mahkemesinde de milletleri üzerine çökmüştür. Her tarafta darlara tebliğ edilmiştir. Bu sene me milletler arasında derin hoşnutsuzluklar ve vam edilmlştir. rasimin cok parlak olması için itina ısyanlar var. Muhtelif memleketlerde bu Dün şahit olarak dinlenen sazende Nejal Ef; Usküdar'da İnşirah bahçesinde, hâdise edilmiştir. hal dahili harp şeklini aldı. Yarın Avrupagecesi Behiç ve Nuri Beylerle arkadaşlarıO gün sabah ondan on bire kadar da dahı bu gibi hallerin zuhur etmiyeceğini nm işret ettiklerini, sonra birlikte Çamlıvali hükumet konağında tebrikâtı ka kimse temin edemez. ca'ya giderek yanlarında kadın da oldugu Buhranm en büyük âmillerinden biri de bul edecektir. Davetliler frak giyecekhalde kameriyede oturduklarmı söylemiş lerdlr. Istanbul'daki meb'uslar, toplu devletlerln teslihata verdikleri azim tahtlr. halde erkân ve askeri ümera, Darülfü sisattır. Bazı devletler butçelerinin bir süŞoför Bürhan Ef. maznun Behiç B. U lüsünü askerî masarif yutuyor. Halbuki bu nun ve Maarif eminleri, Vekâletlere arkadaşlarının İnşirah bahçesinde otur masarif müstahsil olmadığmdan iktisadî mensup müfettişler, Adliye erkânı, Da cihetten zait bir yuktur iktisadî buhranın duktan sonra; Kadıköyü'ne, Papazrn bah rülfünun heyeti, sair memurin, cemiyet ne kadar devam edeceği ve hatta neticesi çesine gittiklerini, oradan Çamlıca'ya çı karak Safa bahçesinde oturup işret ettik lerde idare heyetleri, mali müesseseler ne olacağı hiç bir kımse tarafından kestilerlni; Behiç Beyin tabancası ile havaya ve imtiyazlı şirketler mümessüleri teb tirilemiyor. Teslihatın devamı siyasî cihetİki el ateş ettiğlni ve üçüncü bir kurşun da rikâtta bulunacaklardır. Konsoloslann ten dahi tehlikelidir. Avrupa'da eski vaziyet atıldıktan sonra orada bulunan Aleksan'm tebrikâtı saat 14 ten 15 e kadar kabul yoktur. Almanya eski Almanya değildlr. Son yere devrildiğini gördüğünü söyledi. lntihapta Alman gencliğinin faşistlere müedilecektir. Bundan sonra şahitlerin ifadeleri okun him rey vermiş olması Avrupa'nın şimdiki Saat onda resmigeçide lştirak edecek vaziyetine karşı bir protestodur. muş ve maznuna ne diyeceği sorulmuştur. askerî kıtaat, mektepliler, cemiyetler Behiç B. o akşam havaya iki el silâh attı Cemiyeti Akvam Cenevre'deki son içtiDarülfünun meydanmda toplanacak mamda Almanya Hariciye Nazırı M. Curğını söylemiştir. Şahit celbi kararile nıu hakeme başka bir güne bırakılmıştu, lardır. Bu tecemmüe polis müdürü ve tlus'un müteveffa Dr. Ştrezman'ın çizdıği merkez kumandanı nezaret edecektir muslihane ve lâkin faalâne siyasete de Katil maznunu polisin muhakemes Saat on birde VaU tebrikâta gelen vam ederek fazla gayret gostermemiş ol Fatma H. isminde bir kadını öldürmekle maznun bulunan polis Hulusi Ef. nin mu Tokat'ta sinema ilân resimlerini zevat ile birlikte Beyanftaki tribüne ması ve Almanya için müsbet neticeler elde hakemesine dün Ağırcezada devam edll mütehattirane teyreden bir çocuk gidecek, kolordu kumandanma mülâki etmemesi yeni Rayştag'ta aleyhine şiddetli fırtınalar koparmış idi. Versay muahedemiştir. Yeni hıfzıssıha kanununun teşrinisaninln olarak resmigeçitte hazır bulunacaktır. sinin mukaddemesinde denillyor ki: «BüMaznun bundan evvel Ağırcezada 15 sene Oeçit resmi saat on bir buçukta başaltısmda tatbikına başlaacaktır. Bu kanun tün milletlerin umumî surette tesllhatmı hapse Tpa.hkQnn edilmiş, bu hüküm mahkeSıhhat ve İçtima Muavenet müdürlerine lıyacaktır. Geçit resmine evvelâ mekâ tahdide mukaddeme olmak üzere Alman mei temyizce nakzedilmlştL Dün dava nakmühlm salâhiyetler vermektedir. Kanu tibl askerlye talebesi, sonra kıtaaü as ya, ordusuna, donanmasına ve hava kuv • • ZG9 görülmüş ve maznun vekili müdafaatnun tatbikı için yeni bir talimatnamenln keriye ve sair askerî müfrezeler, izciler, vetlerine ait zirdeki maddeleri kabul etmeta bulunarak, Fatma H. ile müekkili arasmda sıkı bir münasebet mevcut olduğunu, vürudüne Intizar edilmekte idi. Fakat Sıh polis ve ltfaiye müfrezeleri iştirak ede ği taahhüt eyler.» Bu kayıtlar Almanyanm teslihattan tecndlni diğer umum devFatma H. m maznun ile beraber bulunduk hat Vekâlett yeniden bir talimatname ir ceklerdlr. saline lüzum görmemiş, yapılacak lşlere letlerln terki teslihatı takip edeceğinf ve ları odada; sarhoşlukla eline bir tabanca Maarif müdiriyeti vilâyetle temas ealarak karıştırdığını ve maznun buna mâ dair kısım, kısım tebllgat yapmayı kftfi derek resmigeçit için mükemmel bir bu hususta Almanya'nın nümune tutula cağına hiç şüphe bırakmıyor. İngllla ni olmak isterken, silâhın ateş alması üze görmüştür. Bu suretle dün Sıhhlye Vekft «cumhuriyet timsali> hazırlıyacaktır. bunun böyle olduğunu defaatle sövledi!" letinden tstanbul Sıhhiye müdiriyetine gerine yaralanarak hastadede öldüğünü, Saat on ikide muhtelif mahallerden kurşunun seyrlne göre silâbm çok yakmdan len bir emirde: 8 yaşma kadar olan çocukZaten Almanya'nın ve diğer mağlup zumtoplar atılacak, limandaki vapurlar renin etrafmdaki devletler tepeden tırnaâa atümıs olduğu anlaşüdığını, hatta Fatma ların akşam 6 ve 8 yaşuıdan 12 yaşına kaH. m vurulduktan sonra maznuna: «Aman dar olanlann lae saat 20 den sonra slne düdüklerile selâma iştirak edeceklerdir. kadar müsellâh oldukları halde kendilerinin çabuk buradan kaç!> demlş olduğunu söy malara kat'iyyen kabul edilmemeleri ve ah Alay beyazıt'tan hareket ettikten son teslihattan tecrit edilmiş bir halde ebedl lâka mugayir ve çocukları cürme teşvik e ra tramvay yolunu takiben Taksim kalmalanna imkân yoktur İptidal muvalemiştir. Eeyetl bâkime bundan evvel verilmiş o decek mahiyette filimlerin gosterilmesine Cumhuriyet meydanına geleceklerdir. zene kanunu buna mânidir Zaten Cnmıyeti lan 15 sene hapls hükmunün kabili temyiz musaade edılmemesi lüzumunu bildlrmlş Burada kıtaatı askeriye muayyen yer Akvamın son içtimamda Almanya, Avustir. Sıhhiye müdiriyeti bir tebllğ neşrede lerde mevki alacak, muzikalar İstiklâl turya ve Macaristan murahhasları terki olarak tasdikına karar vermiştir. rek bunun hilâfına hareket edeceklerin şid marşını calacak, vilâyet meclisinden teslihat konferansmın bu defaki istihzarî Köçek Ahmet nasıl öldürülmüştü? komisyon içtimamda bir daha tehir edileSalmatomruk'ta Köçek Ahmet İsminde detle mes'ul edileceklerinl İlân edecektir. müntehap bir heyet hazırlanan çelengi mlyeceğini ehemmiyetle İşaret ve kaydetblrlnl katletmekle maznun Osman'ın muBundan sonra fuhşu vamta) maişet eden âbideye koyacaktır. Alayın hareketi mişlerdi. Almanya'daki halkın yeni haletl hakemeslne Ağırcezada devam edilmlştir. lerin kontroMü hakkmda ikinci bir tamim esnasında tramvaylar lşlemiyecektir. ruhiyesi Almanya'nın harice karşı müdafaMaznun hâdisenln vuku bulduğu gece daha tebliğ edllecektir. Bu tamlm DahiliGece şehir donatılacak, muayyen adan mahrum bulunmasmın daha ziyade rakı lçerek kendinl bilmiyecek derecede yenin ahiren yaptığı fuhufla mücadele tameydanlarda askerî ve sivil muzikalar devamına tahammül edecek değıldir. sarhoş olduğunu, Köçek Ahmed'in bir kah limatnamesine muhalif bazı ahkâmı lhtiva çalacak, ve havaî fişenkler atılacak ve Reihşver ordusu zabitanı arasmda ne gibi vede oyun oynadığını, onlar kahveden çık etmektedlr. eğlenceler yapılacaktır. Vapurlar, şi tehlikeli cereyanlar uyanmış olduğunu Letıktan sonra Köçek Ahmed'in kendlsine bir Gene hıfzıssıha kanunu iktizasından olyumruk vurduğunu ve bundan sonra ne mak üzere bakım evleri açılacaktır. Be mendiferler, tramvaylar gece yansın ipzig muhakemesi gösterdi. Binaenaleyh stihzarî komisyonun gelecek İçtimamda yaptığını bilmediğini söylemiştir. Tahklkat şiktaf, Üsküdar, Edirnekapı'da açılacak bu dan sonra dahl sefer yapacaktır. katl bir karar vermesi icap edlyor. Fakat evrakı okunduktan sonra şahitler dinlen ;vlerin kadroları gelmiştlr Küşat mua.ne Esnafın iştirak şekli kararlaştırıldı buna ümlt var mıdır' İşte bu şüpheli. Bumlşlerdir. Maznun vekili Osman'ın nüfus esi için hazırlık baslamıştır Beledıye ayCumhuriyet bayramma esnaf cemiyetle nun başlıca sebebi İtalya ile Fransa'nm kâğıtında tashih yapılmış olduğa ve yaşının ıca tahsisat vererek Bdirnekapi'daki ba rinin muntazam bir şekilde iştirakleri İçin bahrî teslihatın tesbit ve tahdidi hususunda kaydmdan küçük olduğunu söylemiştir. kım evine merbut olmak üzere işa giden cemiyetler kâtibi umumilerile reisleri mu bir türlü uyusamamış bulunmalarıdır. O gece maznunun yanmda bulunan bir kadmların çocuklarını bırakabilmeleri İçin rakiplikce vaki davet üzerine dun Ticaret MUHARRFM FEYZt kadın lle ban çahitlerin de eelbl kara Odasmda bir içtima aktetmişlerdir. ayrı bir mahal vücude getirecektlr. rile muhakeme talik edilmiştir. Geçen yaz Ankara caddesinde, muharrir Vâlâ Nurettin Beyi öldürmek isterken, akşam gazeteal memurlanndan Şevket Beyi yaralamakla maznun bulunan Remzi paşa zade Şevket Beyin muhakemesine dün birinci cesadan naklen Ağırceza mahkeme 8İnde devam edilmiştir, Muhakemede, maznun Istlçvap edilmiş ve Valâ Nurettin Beyin zevceslni iğfal et mesinden çok müteessir olarak ne yaptığını bilmediğini, Valâ'nın kendlsinl tehdit ettiğinl ve onu öldürmek isterken, kurşunun yanhşhkla Şevket Beye isabet ederek yaraladığmı söylemiştir. Bundan sonra evrak tetkik edilmiş ve maznunun asabî mizaçh olduğu, sinlr nöbetlerl geçirdiği hakkında Dr. Mazhar Osman Beyin bir raporu olduğu da anlaşıl mıştır. Muhakemce yalnız bu raporla iktif a edilmiyerek, maznunun bir defa da tıbbı adlide tahtı müşahedeye ahnmasım ve asabiyetinin müşahede raporlan ile tesbitine karar veriltn^ ve muhakeme başka bir güne bırakılmıştır. A" Dün Ağırcezada Akşamları sinema Merasim programı rüyet edildi tesbit edildi ya gidemiyecekler! Çamlıca'daki cinayetin mıı Bergama'dan verilen bir habere göre belediye intihabatını S. Fırka namzetleri kazanmıştır. H. Fırkası namzetlerine 250, S. Fırka namzetlerine 1371 rey verilmiştir. Urla intihabatını da S. Fırka namzetleri kazanmıştır. Şevket B. Tıbbiadliye gonderiîecek Turk Yunan B: 1913 senesinden yani Balkan harbinden sonra Türkiye'nln Garbî Trakya'da Yu nanlstan'a terkettiği sahada ikamet eden Osmanh tebaası Rumlar muhtelit mübadele omisyonuna istlda ile muracaat ederek o tarihten itibaren kendilerinin Yunan'h olduklarını, Atina itilâfnamesi mucibince istanbul'da bıraktıkları mallann iadesini isemişlerdfr. Bu mes'ele dün muhtelit mübadele ko misyonu dorduncü bürosunda tetkik edilmiş İ5e de henüz bir karar verilememiştir. Garbî Trakya'h Rumlar tstanbul daki mallarının iadesini istiyorlar Aile davaları çoğalıyor İstanbul'da aile davalan çoğalmaktadır Son aylarda hukuk mahkemelerlnden her birl günde 2530 aile davası batayor ki bunlann ekserlyetini talak ve nafaka davası teşkil ediyor. Bir çok aileler ufak tefek bahanelerle boşanmağa geliyorlar. Fakat se bepler o kadar sudan oluyor ki heyeti hâkime yüzde 85 ret kararı verıyor. İzmır'de Anadolu gazetesi mes'ul müdürü Ibrahım Bey aleyhine muddeiumumüık tarafından açılan davanın rüyetine devam edilmektedir. Evvelki celsede Ibrahim Beyin vekülerinin talebi üzerine asliye ceza mahkemesi Fethi Beyin nutkunda Şark ahvalinin yakında düzeleceğlni söyleyip söyle mediğlnl Vilâyetten sormıya karar vermiştl. Mahkemenin sualine Vilâyet tarafından verilen cevapta Fethi Beyin nutkunda bu cümlelerin mevcut olduğu ve bazı kimselerin zabıtayı tahkir eyledikleri bildirilmiş ve bu cevap üzerine Anadolu gazetesinin Şark ahvaline taalluk eyllyen cümleleri uydurarak yazmadığı tahakkuk etmiştir Vilâyetln cevabı mahkemede okunduktan sonra .müddeiumuminin mütaleasını bil dirmek üzere evrakın kendisine tevdiini talep etmiş ve talebi mahkeme heyetince kabul olunarak muhakeme başka bir güne bırakümıştır. Hâkem mahkemesi dün toplandı 63 numaralı ocak ta dahil olarak 6 dava görülmüş ve karara bırakılmıştır Muhtelit Türk Yunan hakem mahkemesi, dun yedi muhtelif dava rüyet etmiştlr. Mahkemede ajanımız Naşıt Bey bulunuyordu. Bu davalardan başlıcasını, Zonguldak'ta 63 numaralı ocak davası teşkil ediyordu. Okunan evraktan anlaşıldığma göre, Yunan tebaasmdan bazılan, bu ocağm kendllerine aidiyetini iddia etmekte ve hükumetimiıce iade edılmesini talep ey lemektedirler. Yunan tebaasından bazı kimseler de, bu davaya mudahale ederek elli sene evvel 63 numaralı ocakta hisseleri bulunduğunu ileri sürmektedirler. Mahkeme, dun yalnız bu ikinci kısım müddeilerin davasını rüyet etmiş ve bu yoldaki mudahalenin kabul edilip edilmiyeceğini tetkik eylemiştir. Birinci kısım müddeiler son Turk Yunan itilâfnamesinin, kendilerinin mezkur ocaktaki mülkiyet haklarına nihayet verdiğini söylemişler \e kendilerinin hakkı olmayınca ikinci kısım müddeilerin mudahaleleri mevzuu bahsolamıyacağmı ilâve eylemişlerdir. Muhakeme, karara kalmıştır. Dün rüyet ediien diğer davalardan biri de esbak Yunan sefırı Çorbacı oğlu'nun, Büyükada'daki arazisinin iadesi lehindeki davası idi. Bu davanın rüyeti müddeinin kendi talebile tesrinisaniye bırakılmıştu*. Diğer davalar, harbi umumide askerî mmtaka ittihaz edilen Buyükdere'de bilâhare tahliye edilmiş olan bazı Yunan'ü evlerinin eşyalanna aitti Bunlar da karara kalmıştır. Türk Yunan hakem mahkemesinde, gelecek perşembe gunü bazı davalar rüyet edilecektir. Turk İtalya hnkem mahkemesi de, yakında rüyet edilen muhtelif davalara ait kararlarını tefhim edecektir. lzmir'de Anadolu davası Bh komiser muavini hafckında tahkikat yapıhyor Polis ikinci şube birinci kısmı tarafm dan komiser muavini Selim Ef. hakkında ;ahkikate başlanmıştır. Selim Ef. Kumkan'da cebren bir eye girmiş ve memurlar arafından yakalanarak Polis Müdiriyetine önderilmiştir. Selim Ef. nin ifadesine göe, Kumkapı'da kendi malı olan bu eve kiacilardan kira almak için gitmiştir. Kiraılarm gürültü yapmaları üzerine memurlar tarafından yakalanmıştır. İkinci şube:e tahkikate devam edilmektedir. Hapisanede erzak mubayaasmda sui istimali görülmek ve yolsuz bazı muamelâta sebebiyet vermekle maznun bulunan hapisane müdürü Halis, tevkifane müdürü Zlya, sabık müessesatı cezaiye müdürü Kenan, sergardiyan Mehmet, ambar memuru Hilmi ve kâtip Abdurrahlm Beylerin muhakemelerine dün Ağırcezada devam edilmlştir. Bu muhakemede; istiklâl mahkemesi mahkumlalanndan olup hapisanede bu lunan Rüştü ve Vahit isminde iki adam ile ambar memuru Bürhan Ef. şahit olarak dinlenmişlerdir. Bunlardan Rüştü, hapisanede bazı yol suzluklar görülmüş olduğunu söylemiştir. Neticede bir şahitin daha dinlenilmesi kararile muhakemenln devamı başka bir güne bırakılmıştır. Hapisane memurlannm muhakemesi Otelciler Cemiyeti intihabatı Diğer davalar Bundan bir müddet evvel Feyziati talebesinden Vedia Hanımı öldürmekle maz |misi Cezmi, kazanç vergisi temyiz nunen muhakeme edilip 15 seneye mahkum olan Fikret Ef. hakkındaki karar temyiz Jcomisyonu reisi Mustafa Beyler semahkemesince nakzedilmiştir. 'çilmişlerdir. Balıkçı gemisi ahnamadı Bu davanın nakzen rüyetine yakmda AJ Düyunu Umumiye komisyonuna Asrî bir tarzda avcüığa başlamak istiyen ğırceza mahkemesinde başlanacaktır 3a Şakir (Edirne), Şefik (Trab Istanbul balıkçüarı, tstanbul'a gelen bir AlDün Izmir'den gelen ion), Rana (Samsun), Faik (Kırk man balıkcı gemisini almak üzere müzakelareli), Adil (Samsun) Beylerle reye girmişlerdi. Geml sahiplerl 70 bin lirameb'uslar İMaliye Müsteşarı Ali Rıza Beyler dan aşağıya inmediklerinden gemi alınma İzmir meb'uslan Osmanzade Hamdi, sabık Iktisat Vekili Mustafa Rahmi, Vasıf, intihap edilmislerdir. Komisyoniar mıs ve limammızdan gitmiştir. Son günlerde çok balık çıkmağa başla Münür Beylerle Denizli meb'uslan Yusuf ve »v başında faaliyete başhyacaklar mıstır. Bilhassa lufer ve kefal balıklan faz Haydar Rustü Bevler dun Gulcemal vapurile dır. şehrüıüze gelmişlerdir. i»dır. Fikret'in muhakemesi yenjden görülecek Otelciler ve hancılar cemiyeti azası Hocapaşa'da cemiyet merkezinde dün toplanarak yeni sene idare heyetlerini seçmişlerdir. Aza; şahıslar üzere propaganda yapmamış, reylerinl itimat ettik leri klmselere vermiştir. Akşam yapılan tasnif neticesinde (Paris) oteli sahlbi İbrahim, (Avrupa) oteli sahibi Niyazi, (Emperiyal) oteli sahibi Ali. (Karesl) oteli sahibi Şevket, (Gülüstan) oteli sahibi halit, (Selâmet) oteli sahlbi Hakkı, (Ferah) oteli sahibi Sıtkı ve (Halep) oteli sahibi Mehmet Şükru Beyler ekaeriyet kazannuşlardu:. B. M. Meclisi Reisî Kâzım Fş. Hz. bu akşam şehrimizden Ankara'ya hareket buvuracaklardır. Kâzım Pş. Hz* nin Ankaıa'va' muvasalatlarından sonra B. M. Meclisinin kuşa< bazırlıklarına başlanacaktır. Kâzım Pş. bu akşam Ankara'ya gidiyorlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: