25 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

25 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dünkü maç Fenerbahçe ağır oynadı ve çok fırsat kaçırdı Atina'da toplanan ilk Balkan konferansı. akebinde Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk ve ticaret muahedelef d&fttcf Hithifeden mabait J ktirtardı. Afîs oyuncnlari çok fedakâralerinin hazırlanması ve Yunan BaşvekiFener ise atideki kadro ile çıkmıgtı: he oynamağa başlamışlardı. ttemen her yerde tahribata li M. Venizelos'un Ankara'yı ziyareti fttea AHs h&cturtda! takarrür etmesi münasebetile bir kat başhyan bu afetle derhal Kadri, Wy& Akm akm fistüne yaplyorlar. Merkez daha ehemmiyet kesbetmiştir. Arala Reşat, Sadi, Cevat mücadeleye girişmelidir mtihacimleri mtthakkak bir gnlü yana rında pek yakın mazinin hesaplan ve Fttret, Muzsfler, Zeki. Alâ. Lfitfi. atafak kaçirflı. Arküsmdan sert bir şüS. Fırka reisi Fethi Bey ve idare hey' aradığını, İstanbul'da bulunan meb'us taze hatıralan henüz meydanda iken Tunan'lilarm kalecisi gözlüklü, bilek tü de Rıza tüttu. Tütün mahsulâtımızın tehlike geçlr eti azası bugün Ankara'ya gidecekler, obu iki Balkan devleti arasında samimi Vasıf Beyin verfliği malumata müste münasebat teessüs etmekte olması u leri boksörler gibi bahdajlt... fin arada Kaflrl'rtin lüzflftfsuz ve ma mekte ve çok vahim bir hastalığm teh rada umuml bir içtima yapacaklardır. nit olarak bildirmiştir. mum Balkan milletleri için imtisale şaanlaşılmıştır. Bu lçtimada, belediye intihbatı etra nasız bir favulü fizerine Fener kalesi didi altında bulunuğu Birinci haftaym Vasıf Bey tekzip ediyor yan güzel bir misal teşkil etmiştir. M. VeTlripis denilen bir kurt tütünlere mu fındaki şikâyetler mevzuu bahsolacak atlattı. Rıza topu Maç 3,25 te başladı. Top kararsız orta müthlş bir tehlike Bu haber üzerine eiyevm burada bu nizelos'un erkânı harbiyenin mülâhazasallat olmuştur. En fazla İzmir mınta tır. Bu suretle boşalacak Kalmis aparda dolaşlyor. İlk akmı Yuhan'lılar yapl kornere atarak folfi zor kurtardı. lunan İzmir meb'usu Vasıf Beyle rö larına ve şovinist siyasiyonun itirazlafibu hastalıkla tımanmdakl daireye Nazlı handa buluFener'in talihi var. Bn mütevali hü kasında tahribat yapan or. Herkes Fener'in yfldırım gibi seri mticadele için 928 senesl İnhisarı idare nan İstanbul Vilayet oeak hey'eti taşı rüsttik. Vasıf Bey bu habere hayret e na bakmıyarak Bülgaristan'a hal ve ir akınım bekliyor. Pakat Fener, buçün cumlar arasında muhakkak blr gol da si bütçesinden 84 bin lira ayrılmış ve derek dedi ki: zamana göre en müsait tekliflerde bunacaktır öynna flargtm Te batl basiıvor. tyi alâ ha kaçırflılar. Bilmukabele Zeki'nin bir Akhisar tütünlerindeki bu hastalığı yüz« Ben Zeynel Besim Beye bövle bir lunarak itilâf elini uzatmış olması Bal îötfl havaya gltti. Fener mfidafaasınm de 15 dereceslne indirmiştir. Fakat mü S. Fırka reisi Fethi Bey şu beyanatta şey söylemedim. tzmirpalâs'ta, bir mü kan konferansına başka bir kıymet verwt değll. bulunmuştur: sahabede benden gayri bazı sahıslar ta miştir. Esasen Balkan'lı milletler çiftçi İknci akm jrene Yunan'lılarda. Ofsayt merkezi yorgun, Sadi idmansız olduğu cadelenin müsmir olması için daha bü«Cumartesi (bugün) günü Ankara' rafından söylenilmiş, Zeynel Besim Bey olduğundan bu sınıftan olan diğer haîkile netioeleniyor. Fener'in ilk hücumu, için keslldi. Yanından geçen topları el yük teşkilâtla daha geniş blr sahada ya gideceğim. İntihabat yolsufluklan rayet gütel ve ânJ! Fakat muhakkak bir ile tut£*rak akınlan böyle lesiyor. tatblki icap etmektedir. Çünkü bir sa hakkında merkeae gelmis bir çok ve de yanhş, bir hareket olarak bunu ga?e lar gibi sükun ve asayişi isterler. man sonra kurtlann tekrar istila ettiği saik vardır. İntihabın ne şekilde cere tesine yazmıştır. Kat'iyyetle tekzip e Balkan'lar zihniyetleri, seviyeyi içtimaigolü sağ açık Lutfi kaçırdı. Yunan'lılartn ikinci golü derlm.» yeleri ve siyasî emelleri başka başkaolan Arkasından bir gol firsatı daha. Onn Ferter mildafilerinin Çok ileri çıktık görülmüştür. İnhisar idaresinde çalı yan ettiği milletçe malumdur. Heryeryelri ve siyasî emelleri başka başka olan şan mücadele hey'eti çok muktedir ve den cereyanı hal hakında bize mufas Bozdağan gençliği de Aa gene Lfltfi kaçırdı. ları bir sırada. ta ortaya gelmi; olan milletlerin rekabet ve münaferetine sahmazbatalar İlk favulü Cecat yaptı. Fener bir teh sol açıkları topu Kâptı ve ikinci golü gayyur zevattan mtirekkep olduğu hal sal telgraflar, mektuplar, rücu ediyor ne olmüş idi. Fakat Türk hakimiyeti bu like atlattı. Cevaâ'in ikinci bir favulü yaptı. Fener, mağltfp olmak ttaere oidu de kâfi tahsisat olmaması yüzünden gönderilmiştlr. Bu hususta vazifemizi Ankara 24 (Telefonla) Evvelce ! muhtelif milletler arasmda iktisadi, içkat'î netice elde edilememektedir. Bu bittabi Meclisi millide ifa edecegiz. Saha. Bn da tehlikeslz geçti. ğunu görniöş bfltün fayretile oynuyordu. timaî ve siyasî cihetten umuml ve Fırkanın Bozdoğan ocağını teşkil jrte yüzden memleket her sene 13 milyon liBursa Valisi hakkında ikamel dava rek H. Fırkasına karşı çahşmış Fener'in ilk golü Yunan'hlar da öyle. Hakemin biraz gev ra farar görmektedir. Hastalık yalna olan müttehit bir seviye vücude getirmiş ve ettim. Bursa'da bulunan fırka mensupbu suretle bu milletlerin yekdiğerile hoş Fener muhacim hattının güzel bir hü sek davranmasi İki tarafa favuÜer yap Izmir'de değil, Geyve ve Akhisar'da da lanndan avukat Asaf Bey ve rüfeka gençler H. Fıfkası kâtibi umumiliğine u geçinmelerine ve birlikte yaşamalarına zun bir telgraf çekerek temiz bir mik tırmağa başladı. genişlemektedir. Ötedenberi gerek Av sma vekâlet verilmiştir. Davanm saf tumu, Flkret ortaya pas vereeegine kensatla girdikleri S. Fırkanın son zaman zemin hazırlamış idi. Berlin kongre rupa müesseselerinin ve gerek İnhisar hası hakkında şimdiye kadar bir ma Fener'in ikinci golü di çut #ekti. Bir gol fırsatı daha heba larda gayelerlnden uzaklaşmskta oldu sinde ilân olunan «Balkan Balkanlıla bu mahaller lumat almadım.» Bu sırada kale önünde Alâ'ya favul idarsinin pek beğendiği bldu. ğunu görerek tekrar öz fırkalarına avde nndır> düsturu kuru ve esassız bir lâftari penaltı verdi. tütünleri şimdi hlç almmamaktadır. Bu Arkasından bir akm daha. Flkret, Mu yaptıkları için hakem S. Fırkanın kazandığı yerler birbirine ettiklerlni ve gene Büyük reisin yanına ibaret değildi. Balkan'lılan raffer'e, Mnzaffer Zeki'ye ve sekiz dokuz Halk, zabıtanın oyun seyrîne dalmasm yerlere has nefaseti haiz tütünler İçin Maltepe'de belediye intihabatının S ve emirlerine döndüklerini bildirmişler dUşman eden hariçteki büyük devletler maalesef diğer memleketlere müracaat dan istifade ederek sahaya dolmuştu. adıniâ'âti gözel bfr vuruş: Goi! Fırka tarafından ka2anıldigı haber ve dir. Gençler telgraflarınm sonundp »ken olmuştur. Bunlar Asya ve Avrupa'nın Nihayet Fikret penaltıyı attı, top di edilmekte ve bu hal memleketimizden rllmektedir. di evimize girerken bizi kusurlu görcne kapısı olan Balkan'lan kendi siyasî ih Stadyom alktştan ve bagrışmadan intiraslanna meydan ittihaz etmişlerdir. refe çarpıp içeri firdl. Az kalsin dışarı el çekilmesi gibi bütün tütün ihracatı yiniz» demektedirler. liyor. mız İçin ciddî bir tehlike teşkil etmek S. F. mn Aydın'da kazandığı Devletler kendi tesir ve nüfuzları al gidiyordu. Halk sevinç içlnde... Oytiti tekrar bâf!a&. ftâclH blr favul Iki gazete arasında tedir. Ayni hastalık şimdl de az mlk yerler tına aldıkları Balkan milletlerini ve Maç h«yü favnllü bir surette devam yapt*. Yunan'hlar mtithiş bir şut çekitarda Bursa'da, Bafra'da Alaçam'da, Aydm 24 (Son Posta) Ümutlu, Ye «Son Posta» gazetesi vertmle müca hükumetlerinia sırf kendi siyasî emelleediyordu. Yunan'lılar da, Fener'Hler de Samsun'da da tahribat yapmağa baf yorlâr, İiştuı gidiyor. nipazar, Karapinar belediye intihaba dele cemiyeti hakklnda neşrettiği bir ri uğrunda çarpıştınyorlar idi. O dere Ferier'hi yenl bir hficamu. Fikret'in bir iki gol ftrsatı kaçırdılar. Maç ta bit lamıştır. yazıdan dolayı, «Yarın> gazetesinin şid cede ki Balkan'lar Avrupa'nın sulhü sütında S. Fırka kazanmıştır. Bunun için tktisat Vekâletinin her bir pastnı Zekİ attı. Arİs'ln kalecisi ga ti. detli bir lisalna tenkit ve itabile kar kununu daima tehdit eden bir barut fıGermencik'te şlltâyetler sene lftakal bir iki milyon llra sarfede Rum'lann alktslari şılaşmıştır. Biri S. Fırkaya taraftar, di çısı halini almış idi. Avrupa devletleri yet gHttl bir tntaşla kurtardı. Ynttan'IıAydın (Son Posta) Gennençik'te S. ğeri temayülü olan bu iki gazete arasın nin nüfuzundan ve bunlara kör körün° Maçtan sonra YunanTı oynncular sa rek vâsi mikyasta mücadeleye girişmesi lann seri bir şutunu da Riza tuttu. Fırka kazandığı halde sandık kırılmış, da açılan bu mes'elede « Yarın » gaze alet olmaktan kurtulmak için yapılan hadan çıkartten eaddeye toplanan Rum' çok kat'î bir zaruret addedilmektedir. «~v*m rafltekabfl hticnmlarla cereyan S. Fırka yertne H. Firlası reyleri konul tesi «efendiler, hayır müesseselerine dil lk ciddl ve müsmir teşebbüs Atina'da ediyor. Fener btraz daha falk amma htr, bunifln ştflfletll aikitlarfaı karşıladımuş deniyor. Halk tesirle istlda yazarak uzatmaym Bir akşam gazetesinin ve toplanan Balkan konferansıdır. Balkan Iar. Rum çocrikları, otomdbillerinin peınüessfr degil. intihaptan şik&yet etmiştir. remle mücadele cemiyetine hücumu konferansmın hakikî maksadı siyasî olAris'te değisiklik İnnir'de faaliyet şuursuzca bir harekettir» serlevhasile ması, tabiî Balkan'larda alâkası ve ümiTramvay yolunun Tarlabaşı'na Zlto! Bo arada Tanan'lllarln en fvi oyunİzmir 24 (Hususi) tzmir 8. Fırka hulftsaten şöyle diyor: di olan büyük devletlere hoş görünme nakli Üiye «Bu müesseseye Veremle mücadele miştir. İtalya matbuatı Balkan konfe tularından olan sağ müdafileri bir çarvilâyet ocağı daha geniş bir faaliyetle Istiklftl caddesindeki izdlhamm tahfifi azamî ransının toplanmasından hiç te mem p'ışma neticeslnde sakatlanarak çıktı. Fener'Hler bir maç daha ittediler için ba caddedeki tramvay hattının Tarla çalışmaktadır. Fırkanm Değirmendere cemiyetine yardım için halkı Fenerlîler, geîeeek eıma için bir mae bası eaddesine nakli lehinde Belediye riya nahiye ocağı açılmıştır. derecede teşvik l&zım gelirken Son Pos nun olmadı. Sovyetler dahi bu konfe Hakem, öyuncu degişip defişmiyecefini gazetenin ukalâca hoşlanmadılar. sormamış. Tarafeyn kaptanlarına bunu daha istettıişflerdfr. Fakat Aris takıtnınm setine baeı müracaatlar vakı olmuştur. Zeynel Besim B. in Hizmef e ta denilençok hayretlere şayanba^ı mü anstan devletler dahi can ve gönülden taleaları görül Diğer bo maç< kabnl edip etmiyecefi masordn. Anlaştüar ve sağ müdafi degişti. Reyi âm neticeleniyor müştür. Bu gazete, maddi zaruretleri memnun değildir. ÇUnkü Atina konfe bir telsrraf ı lum defildir. Beşiktaş'ta blr Belediye teslsi için SimMaç tekrar başladı. Mütekabil hfieumİemir 24 (Hususî) Hizmet gazetesl takdir edemiyecek bir tecavüz ibraz e ransının açtığı hareket Balkan Balkan'ZiySfet diye kadar atılan reylerin hemen hepsi tar devam ediyor, fakat Fener yavaş yadiyor. Müessesenin aleyhinde bulunmak lılann olması gayesini güdüyor. maaDün gece Torkuvaz'da Arls takımı | e byafc, yanl muvafıktır. Reyi ftm pazartesi başmuharriri Zeynel Besim Bey gaze vaş. gevşiyor. Yalmz Zeki ile Kadri cantesine çektiği bir telgrafta cYeni Asır» ister gibi tavırlar takınıyor ve müesse haza bu gayenln husulü için bir çok mâgünö neticelenecek, sah günü sandık açıla başla oynnjorlar. Yonan'lılar, her !ki refine bir ziyafet''verilnıistir gazetesinin başmuharriri İsmail Hakkı senin şimdiye kadar ne iş gördüğünü so niler vardır. Kzcümle Bulgar'larJJe^rp'lari* reyler tasnil edilecektir. * •* rayet tehltkeli İld akm yaptllar, her tkiBeyin genlâ bir çevirme hareketile ruyor. lann arasında çok derin ihtilâflar varSokaklara 500 lâmba ilâve ediliyor tekrar H. Fırkasına döneceğinl İzmirpa Son Posta, son zamanlarda çok karı İır. Arnavut'lar ile Sırp'larm arası dahi Blni de Re??* gayet btiyük bir zekâ ve Balıkesir mıntakası da Şehrin muhtellf semtlerlne ilâve edilecek îas'ta İzmir meb'usu Vasıf Beye söyledi şık ve şüpheli yollardan yürümege baş )öyledir. Balkan'lı milletler Türkiye İle Soukk» * • '» g$stererek topu kaleciye • * e? yüz elektirik lâmbasının yerleri tesbit ğinl, S. Fırka İamir ocak reisi doktor ladı. Şimdilik bu efendilere bir Ihta funanlstan arasındaki itilâfı kendilepcevap verdi verdi. lekelemeyin •ine hakikl nümune tutacak olurlar ise Unıuml spor kongresinln toplanması hak edilmis ve direklerin dikilmesine başlan Ekrem Hayrl Beyin istifa için Vasıf Be rımız vardır: Muhalefeti Vtîîi&n'lıların golü ye müracaat ederek bir şekil mes'elesi ve insanl müesseselere taan etmeyin!.» işte o zaman Balkan birliğine yol açılkında İstanbul mıntakası tarafından 22 mıştır. Birttıcl "îlfevrenin sonn yaklaşıyor. 89 mmtftkaya fönderilen mektup ve telgrafBira fiatı inmiyor mış ve hariçteki devletlerin müdahale ve ;rar. Atİstn sağ içi müdafaayı geçerek lara cevaplar geldlğini yazmıştık. BalıkeBomonti bira şlrketi, bira fiatlarmm tesirlerine set çekilmiş olacaktır. ;g4zel fir gol yaptı. MUHARREM FEYZt sir mıntakası bu davete cidden şayani dik indirilmiyeceğini lokantaeılar cemlyetlne blldirmiştir. Cemiyet, bu mes'ele ve hususî DuhrirTre tarafının merkezini işgal e kat olan şu eevabı vermlçtlr: 20/10/1930 tarihli meictubumttuıı eevabı istihlâk vergisinin kaldırılması için teşebAen Rumiar şiddetle alkışladılar. • büste bulunmak üzere Ankara'ya bir heyet dır: Bo de?re gene mtttekabii hücumlarla Nlzaml şetillerfnl hakikaten kaybetmi? gönderecektir. \ Blr bire bitti. Birinci devredeki vaziyete Şehir Meclisinln ruznâfii6i! Inazafan Tunan'lıların nefes kabiliytleri olan federasyonlarhı alâkamısa pek tabii Şirketler dairesine fazta Nafıa Vekâleti mes'ele ile olarak çoktan kesmiş bulunuyoruz. tlimizAy başında ilk içtimaım aktedecek olan [iİaha yüksek görüntiyordu. Yalnı* mndeki yasalarımızla faallyetimlzi temin et yeni Şehir mecllsinin ruznamesinde şu mad ehemmiyet verilecek, sigorta meşgul oluyor. Maliye de İiaclm hattında lyi ve müessir bir anlaşmekteyiz. deler vardır: yardım edecektir komi&erleri kaldırılacaktır , iha yoktn. Vuruşları daha temlzdl. Bu Teşkilâtınızı alkışlar». Bttan sporctı1 Riyaset divanı lntihabatı, 8 Bncü[flevrede hemen hemen hiç favul yapma luğun ittihadı ve tam bir vefakı için umu menler mtihabatı, 3 Mülga Emanet ve ( Baş makaleden mabait ) Alman malumata göre yeni Nafia Veİktisat Vekâleti teşkilâtta mühim değişikmî merkezi eahlandırmak şayani arzudur. Idarei hususiye 929 hesabatınm tetkiki, likler yapmağa karar vermiştir. Bu cümle kili Zekâi Bey, İstanbul'un su mes'ele tütfln inkılâplarla tezyin ve tarsin edeIçtima İstanbul'da olmalıdır ve 1 kftnunu 4 Bir aylık bütçenin tetkik ve tasdiki. den olarak bilhassa şirketler müdiriyeti en Ikinci devre ek onu Avrupa'nın medeniyet ailesi saniden 8 kftnunusaniye kadar devam etmühim noktayı teşkil etmektedir. Vekil sile yakından alâkadar olmuş ve ter ervanına kanştırmışız, ve şaşmız ki Şehir tiyatrosu 4'İ4 te başhyan ikinci devre Mustafa Şeref B. tadüftt hakkında bütün kos mes'elesine ait Vekâletteki dosya unların hepsini on esenelik dünkü tarimelldir. Bu t a « kalral edildifi takdirde Yapılacak şehir tiyatrosunun Beyoğlu daire mtidürlerinin fiklrlerini istimzaç et ları tetkik etmeğe başlamıştır. [Hfle Feherin nefes kabiliyetl itibarile biz de murahhaslarımızı gönderebilirir. cihetinde yapılması takarrür etmiştir. proimizin yalnız yarısından daha az ta uî&tfiftlarından haylı zayıf olduf u meyâa miştir. Şirketler Müdiriyeti Vekâletin en Terkos tesisat ve şebekesinin şehir manda yapmış ve bitirmişiz! Selâmlarımız, hürmetlerimle. jeler hazırlanmeıya kadar münasip bir yer kurvetli şubesi haline getirilmek suretile [ ç i f c t i . Çiinkü top blr miiddet ortada Balıkesir mıntakası merkezi tedarik edileceği ümit edilmektedir. Bun bütün şirketlerin kontrolu bızibat altına a namına satın alınması, şehrin su ihtiEğer bütün bu işleri dün bir, bugün l^olaşlrtttan sonra Yunan'lılarm tazfiki Bn suretle umumî kongrenin içtimaım dan başka evvelce Taksim'de yer altmda ol lınacak, gayri faal olanlarınm muamelesine yacını temin etmek için en amell çare ki denilecek kadar kısa bir zamanda latfI. Fener'in bir hücumu esnasında istiyen mıntakalar istanbul ile beraber beşe görülmektedir. apan bizler isek guya tek eksiğimiz mak üzere bir tuvalet salonu Inşasma ka nihayet verilecektir. İol hıüdafüeri yerlere yatarak bir fol baliğ olmuştur. Vekâletin Ziraat Müsteşarhğı tefkilâtı da Terkos şirketihİh imtiyaz müddeti 30 !Fransız parlamantarizmi imiş gibi bu rar verilmlşti. Şimdi birde İstanbul cihetinde yer altmda bir tuvalet salonu yapılması mtihim mikyasta genişletilecek. vilftyet »u sene sonra bitecektir. Terkos şirketile ne idlği belirsiz ikinci bir fırka tebeleri kuvvetlendirilecek, bam yerlerde rirai belediye arasındaki iptidal jidrtesT akşamı, ekspresten y«rım bir itilâfa ebbüsü ile ortalığı hercümerç etmek dtifünülmektedir. lâboratuvarlar açılacaktır. fiaat sdfıra Haytfarpaşa'dan Hare Belediye ile Evkaf arasında ihtilftf Sigorta komiserliklerl Iftfvedllecek, eskisi g6re yüz bln lira verilmek ve 30 senede ğimizln çok büyük bir dalâlet olacajhEvkafla Belediye arasında Üsküdar tram gibi bu şirketler iki komlserin kontroluna 3 milyon lira ödenmek üzere bütün te ı teslim eylemekten başka çare yoktur. tct e'decek hususî trenle Ankara'ya vayları yüzünden yeni bir ihtilâf çıkmıştır. tevdi olunacaktır. Açıkta kalan komlserler sisat İmtiyaz mukavelesi ve mevcut şe Hiç bir millet siyasî noktai nazardan fiâfeteittir. Evkaf, bu hattan alacağı taksltlerin defaten Vekâletin yeni teşkllatma alınaeaktır. beke belediyeye devredilecektir. Öeleâi endi hayatını tanrim etmek için baş.( Birinci sahifeden mabait ) Venizelos Reisicumhura veda Umumî Müdürlüklerde de tesviyesini teşkkül eden şlrketten istemek ye İstanbul suları için şimdilik bütçe ta milletlerin tart ve tisullerinden Is ret ve zetkle temaşa ettim. Memleketietti tedir. Belediye, şirketin mahlyetlni ve vatebeddülât tnı? sinden 100 bin lira tefrik etmektedir. tiane edemez. İstiklâl cldalini bize FrenAnfcara 24 (Hususî) M. Vehizde kısa bir möddet zarfında vtieüde ziyetini anlatmış ve matlubatmın nısfını Ankara J4 (Son Posta) İktisat Vekili Vaki olan müracaat üzerine Maliye Ve a mı öçretti ve Cumhuriyetin ilânı da fftizeîos'un riyaseti altında dün ya getirilen büyflk eserler meyanmda An hisse senedi almak suretile şirkete iştirak Mustafa Şeref B. Müsteşarlıklarla Umumî kili Saracoğlu Şükrü Bey; İstanbul su ahil olduğu halde yarattığımız inkı yapılmasına iılan hfeyeti vükelâ içtimamda An kara şehri kıymetli bir mevki işgal edi etmesi Evkafa teklif edilmiştir. Bu teklif Müdürlüklerde esaslı değisikliklistesi Heyeti ihtlyacının temini şartile belediyenin âplarda Türk milletinin hayatî icap ve karar vermiştir. Tebeddülât aruretterinden başka kimden ders alhakkında bir cevap verilmemlştir. tara sefiri M. Polihronvadis'e veri yor.» Vekileden çıkmış ve âli tasdika arzedilmiştir. maliyeden alacağı olan 650 bin lirayı lık? derhal tediye edeceğini vadetmiştir. Hüleh son talimattan sonra Ankara Misaflr Fransız nazırı ilâve etti: Memlekette milletçe başardığımız iskumet terkos tesisatının satın almmaıüzakeratının ikmal edilerek tica « îürk Fransız an'anavt dostluğu rin teessüs ve tekâmüllerini temin etBadema memuriara Vekâletin müsına karar verir vermez, bu para inşaata ret ve ikamet Te konsolosluk itilâf hergün Inkişaf etmekte ve sfir'atle kuvmek için millî bir aşk ile kendimisin Bir kumüsyoncu tecziye edilecek saadesile işten el çektirilecek lârına sah çekilmesi beklenmekte vetlenmektedir. Memleketinizl ziyareZahire Borsası mukarreratma muhalif tahsis edilecek ve azami dört sene so eni yeni hamleler göstermekliğimİB Mülkiye müfettişleri tarafuıdan muhtelif nunda yevmiye su isalesi 50 bin tona aima mümkün ve gidilecek yol bnn timden kıymetli hatıralarla ve çok mü dairelerde yapüan teftişat neticesinde yüz muamele yapıldığı görülen Balıkpazan'nda çıkanlacaktır. [an ibaret iken meydanı şahsiyat ve fhBu takdirde M. Venizelos cumar tehassis olarak ayrılacağım.» den fazla memura işten el çektirilmiştir. Maksudiye hanmda sarraf ve kumüsyoncu Halbuki şirket imtiyazı temdit edil irasata geniş açan fırkaeılık yolona Marko Efendinin tecziyesi takarrür etmiş»si günii Ankara'ya hareket için M. Flanden Haydarpaşa'dan muşla Dahiliye Vekâleti bu kadar fazla memurun tlr. mek pahasma tesisatını 6 senede biti ökülmeği neden ve nasıl iltizam edebilvazifelerinden uzaklaştırılmasını dikkate İtitün hazırlıkları ikmal edecektir. tstanbul'a geçerek defruca Fransız serecek ve ancak 45 bin ton su temin e miş olduğumuza yalnız bizler değll, bttşayan görmüş ve mühim bir karar Devlet Bankasma tacirler nasıl lâşvekil dün Reisicumhur M. (Za farethanesine gitmiştlr. Bu^ün İstanbul fettişleri işten el çektirilmesine lüzum hasıl decektir. Terkos şirketi direktörü M. ün dünya hayret etse yeridir. Bu yaniştirak edecek lis) i ziyaretle Türkiye seyahati matbuat mümessillerini kabul edecek olan eşhasın isimlerini, vazifelerini, yolsuz Kastelno dün Ankara'dan şehrimize av ş yol öyle bir yoldur ki bir tek ferdi b.aTicaret Odası meclisi, azanuı Cumhuriyet det etmiştir. iç olmamak üzere herkes hüsnü nlyetle luklannı ve istiçvap evrakını doğrudan doğle çıkacağı için arzı yeda etmiştir. olan Fransız tiearet nazırının akşama neşbu olsa gene perişanlığa ve innlhlâle ruya Dahiliye Vekâletine gönderecekler ve merkez bankasma hissedar olmaları içlh İefirimiz Enis B. de kendisi ile be Sofya ve Atina'ya hareketi muhtemeldir. Vekâlet müsaade ettiği takdirde memurları icap eden teşvikın şeklini İdare heyetine ötürür. > 0 ibet Ankara'ya gelecektir. Hayır, öyle şey olamaz. Dtin blr, ba Momaileyh dün 6fle yemefini zevee vazifelerinden ayırabileceklerdir. Bundan terketmişti. İdare heyeti, en iyi teşvik vasıStıis B. in Hariciye Nazırını sile birlikte Beyazıt'ta Emin Efendi İo ^aşka işten el çektirilen memurlar da tahki tası olmak üzere erbabı ticaret ve sanayi Hastanesiz yerlerde tedavi evleri ün iki denilecek bir tarihin bize temin den mürekkep olan mecliâ azasının evvel ttiği yüksek muvaffakiyet ve haysiyet kantasında yemiş ve möteakıben bazı kat etrafında bir şikâyetleri varsa Vekâlete emirde üçer, beşer hisse almalarmın muvaziyareti açılıyor müracaat edebileceklerdir. ıeticelerini her hançi çürtimüş blr hürfık olacağma karar vermiştir. Âtltıa 24 (Hususî) Atina me camilerl ve müzeleri ziyaret etmiştir. Sıhhiye Vekâleti hastane olmıyan kasaba iyet prensibinin ufunetleri içinde bofakfili ticaret mukavelesi müzake M. Flander'in Ahkara'yı «iyareti, Rus larda muayene ve tedavi evleri açacaktır. mıyız. Milletin akh seliminin uyanması ktı esnasında Yunanistan'ın bir ya aleyhlne iktisadi blr blok teşklli makBu evler beş yataklı olacak ve hükuniet âzımdır. Millete gideceği en doğru yo>k Türk tekliflerini kabul ettiği sadma müstenit oldufn yolundaki rivaH. F. nın Garbî Ariadolu teşkilâtı doktorları tarafından idare edilecektir. Bu iun gösterilmesi lâzımdır. Her halde bıı ol preıisipsiz parlamantarizm yölo de * Miihendis mektebi mezunları llhetle Tiirkiye'nin de gümrük ta yet, Fransız mohafllittde tükrip edilCumhuriyet Halk Fırkasınüı yeni vilâyat evlerde tedavi edilmiyen hastalar vilâyet Geçen sene Mühendis mektebinden ne teşkilâtında İzmir ve Garbî Anadolu'ya merkezJerindeki hastanelere gönderilecek ildir. ifesinde yapılmasını istediği tadi mekteâir. şet eden 23 efendiden blr kısmı, daha ytik büyük bir ehemmiyet verilecefi, şimdiki tir. Parası olmıyan hastaları hükumet ît teklifinde artık ısrar etmiyeceYUNUS NAD1 sek tahsil görmek için Avrupa'ya gitmişler İzmir Fırka Müfettişi Zühtü B. den maada bedava naklettirecektir. %\rii ümit etmektedirler. dir. Bu sene mektepten 31 genç meztıh ola Vasıf B. in de Garbî Anadolu'da yapılacak bep olmadığı cihetle bunun muvaŞayet müzakereler yarın bitnıezcaktır. Mektebin birinci sınıfına bu sene teşkilât ile meşgul olacağmı İzmir gazete Çok çocuklu annelere mükâfat Bulgar Kralı Hz. fık bultınmadığını söylemlştm Bas 80 talebe kaydedilmiştir. Sıhhat Vökâleti, her mmtaka Sıhhiye se M.Venizelos'un hareketi 23 gün leri yazıyor. Bulgar Kralı Boris Hz. nin Kramüdürlüğtinden, altı ve daha eiyade çocuk Sehir ve memleket haberleri Siyasî icmal Tehlike S. Fırka erkânı bugün TürkiyeYunamstan Tütünlere bir has Ankara'ya gidiyorlar talık arız oldu Bozdağan gençler! merkeze bir telgraf çekerek tekrar H. F. na avdet ettiler r • MnhuTİyei : ? *•• = l'eşrinievvel Vİ'M) / C Ikhsat Vekâleti "Terkos,, şebekesi teşkilât yapıyor satın mı alınıyor Dün bir, Bugün iki,» N Fransız Naztn Ankara'dan geldi teahhur edecektir. Türk Sefiri E vekilin hareketi yarırt Ahkafa'dah ... gönderildîler S. F. Yeşİl Tulürhba öeagı açıldı lu annelerin mıktarını sormuştur. Bu an içe İle birlikte teşrinisaninin 3 i'rtnis B. Hariciye Nazırını ziyaretle gelecek haberin müsbet olmasına Edirne'ye nakledilen Gazi Paşa şehiryatı S. Fırkaın Fener'de Yeşil Tulumba ocağı nelere mükâfat verilmek üzere yeni sene de ttalya'dan gelerek Varna'ya rfltiseyahatin teahhuru için hiç bi rs1 mütevakkıftır. mektebi talebesi, dün Edirne'ye gitmiglerdir. dün vilâyet ocak heyeti huzurile açümıgtır. bütçesine tahsisat konulacaktır eveccihen limanımızdan geçecek eri haber verilmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: