8 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

8 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Teşrttıisani 1930 1 nnııi'"ijjL"Wi ÎÎİ l:;[illlllıı~mllHII: ."ııIlltlllilıZullliJlnTT Camhuriyel |{] Hiç bek?enilmediği bir zamanda jjj birdenbire zeng n olmak ancak Tayyare piyango bîleti almakla kabildir. Onun için: L î 4. üncü keşide 11 teşrinisani 1930 dadır. Ereğli Türk Anonim Ş<rketi Merkezi: İSTANBUL'DA Merlcezi idaresi: PAR1S, Londra sokak No. 24 (9e) % 5 FAİZLİ VE BEHERİ 500 FRANKLIK TAHVİLÂTI MÜMTAZE 15 teşrinievvel 19 J# kur'a keşidesi: Kur'a kesidesinde çıkan (227) adet tahvilâtın 1 teşrinisani 930 tarihinden İtibaren 41 numarau knponnn merbnt bulundutn senet mukabilinde tediye edflecek olanlann listesi: 40 numaradsn yukan noksan olan knponlar tediye olunacak meblâğtan tenzil olunacaktır. 5.026 ilâ 5.030 939 3.116 ilâ 3.120 8 766 ilâ 8.770 936 ilâ 3.171 3.175 1.24€ » 1.25» 5.276 > 5.279 8.921 ^ 8.928 5.736 » 5.740 > 1.345 9.616 3.281 3.285 " ».818 6.026 > 6.030 > 1.415 3.376 3.378 9.620 1.411 6.036 > 6.040 3.3M 9.631 9.635 1.421 » 1.422 6.201 > 6.205 3.867 9.816 9.820 1424 > 1.425 3.870 6.332 > 6.335 3.941 9.966 9.970 1.546 > 1.547 3.945 6.467 > 6.470 3.971 10.146 10.150 1.549 » 1.550 3.975 6.946 > 6.948 4106 10.241 10.2.45 1.726 » 1.730 4.110 6.950 4.166 10.331 10.335 1.S16 » 1.820 4.170 7.016 » 1.S55 4.371 1.8S1 7.020 10.415 4.375 10.411 7.461 4.477 2.021 > 2.025 4.480 10 706 10.710 7.718 4.561 2.661 » 2.665 7.720 4.562 10.911 10.915 8.586 4.672 2.961 > 2.965 8.589 4.675 Tediyat: Istanbul'da Osmanh Bankasmda (22) Türk lirası hesabüe, Parbte Meyerbcr •okafınd* 7 n n a u n d t kâin Osmanlı Bankasile Buluvar Hosmanda (29) nnmarads (Societe Ceneral) ve şuabatında safi 492 frnak, Jöneyde (Unlon Pbuuıciere de Geneve) tarafından Parta kambtyo fiatlan fiıerinden icra olunacaktır. MUKADDEMA İCRA EDİLEN KUR'A KESİDESİNDE AMORTİ OLUP TEDİYE ED1LM1YEN TAHVİLLER; 15 teşrinleyrel 1926 kur'a keşidesl: 33 nnmarab koponn havi tahTHatm tediyesi: tstanbal'da (22) Türk Hrası. Pariste: (494) frank, Jönevde: Kambiyo Ibraz fiatı üzere: 129 808 829 1.018 1.288 1.289 1.305 1.444 1.450 1.468 1.545 1.577 1.566 1.643 1.645 1.721 6.830 6.930 6.986 7.078 7.091 7.453 7.453 1.990 2.301 3.632 4.334 5.194 5J22 6.331 7.817 1.992 2.319 3.671 4460 5.208 5.929 6.627 7.849 2.010 2.018 2.052 2.103 2.130 2.199 2.287 3.396 3.455 3 456 3.533 3.573 3 587 3.612 3.677 8.890 3.939 3.968 3.977 4.184 4.321 4.476 4.871 4.828 4.967 5.063 5.087 5.129 8.255 5.256 5.S21 5.406 5433 5J34 5466 6.042 6.049 6.057 6.099 6.122 6.161 6.161 7.919 8.086 8.134 8.164 8.192 8.244 .8J844 8.339 8.606 8.826 8.988 9.160 9.176 9.216 9.747 .9.747 9.767 9.771 9.809 10.053 10.621 9.814 10.122 10.661 9.857 10197 10 681 »J90 10.199 10.715 9.906 10.358 10.845 9.915 20.363 11.061 9515 10.363 11.064 9.849 10.479 .... . . G AZ I Milletin o BOyiik Mürşidi dıyor ki:| Bilhassa asri memleketlerde hissolunan cihanşümul bir iktisadî buhran vardır. Bu buhran tabiatile bizim memleketimize de temas etmiş ve ağırlığım hissettirmiştir. Bu sıkıntı karşısında emsalsiz tahribattan, dar ve kurak senelerden sonra vatanımızın gösterdiği hayatiyetle tahammül; ancak Türk milletinin bünye sindeki kudret ve B. M. Meclisinin tedbir Ierindeki isabetle izah olunabilir. Senelerdenberi alınan tedbirlere önümüzdeki sene daha geniş mikyasta ihtiyaç vardır. Gayet tasarrufkârane bir idare tarzı resml ve hususî btitün muamelâtımıza hâkim olmak lâzımdır. 1/11/930 nutokların'ian Büyük Gazi'nin Işaret ettiği tasarruf yolunda mavaffak olmak için en kolay vasıta TASARRUF KUMBARALARI dır. • TAYYARE PıYANGOSU BiLETiNi ALINIZ m |Büyükikramiye45,000| 8 '•1 L I R A D I R. m n»i"g'»ını Tütün Inhisarı Umumî Müdürlüğünden: 25,000 kilo kırmızı Selluloz kâğıdı. Kapah zarf usulile satın alınacak olan bu kâğıtlar 63 x 95 eb'adında ve metro murabbaı 82 gram sıkletinde olacaktır. Taliplerin teminat mektuplarile beraber 24 11 930 pazartesi günü Galata'da mubayaat komisyonuna müracaatları. ÛîISÎ Tütürı İnhisarı Umumî Müdürlüğünden: ( **• T Ü R K l Y E İ Ş B A N K A S 1 Galata ithalât gümrüğü müdürlüğünden: Kilo Çuval 1500 23 AM,KM kenevir tohumu Rıhtım antrepounda bnlunan balâda muhır.cr tohum 611 93^ tarihinden itibaren bir hafta müddetle müzayedeye konmu> olmakla taliplerin saüş komisyonuna müracaadın. (2500) yarda yeşil ve (5000) yarda beyaz yağlı kaneviçe kapalı zarf usulile bilmünakasa alınacaktır. Talip olanlann teminat mektuplarile beraber (29 teşrinisani 930) cumartesi günü saat 11 de Galata'da mubayaat komisyonuna müracaatları. Afyonkarahisar Elektrik müessesesi müdürlüğünden: Müessesenin zirde evsaf ve miktarı bildirilen Mazot ve Silindir yağmın ihalası 1511930 cumartesi günü saat on beşte Encümeni Vilâyette münakasai aleniyesi icra küınacaktır. Taliplerin kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuk teminatlarile makamı Vilâyete müracaatlaru Miktarı Cinsi Evsafı 1000011000 kalori 40000 Kilo mazot Sıklet 0.89 Kg. 50 derece Celzizyos 3 Engler Luzuciyet derecesi. 128 derece celzizyos Iştial tncimat 1 » » s: 500 Kilo silindir yağ sıklet 150 Celzizyos 0.905 Kg. Luzuciyet 50 derece Celzizyos 9.8 Engler tştial 265 derece Celzizyos. 9J50 10JM» | ViJâyet Daimî encümeni ilânları w 15 teşrinievvel 1927 kur'a keşidesi: 35 numaralı kuponu havi tahvilâtın tediyesi: İstanbul'da: (22) Tirk Hrası. Paris'te; (491) frank, Jönevde: Kambiyo ibraz fiatıüzere: 160 811 1.023 1.030 1.037 1.045 1.046 1.068 1296 1.359 1.516 1.548 L646 1.647 1.692 1.717 1.826 1.845 1.939 2.004 2.014 2.043 2 083 2.095 2.142 2.193 2.294 3432 3.044 3.143 3.146 3.157 3.379 3.435 3.502 3.513 3.566 3.591 3.6«4 3.693 3.710 3.845 3.902 3.936 4.003 4.156 4.313 4446 4.413 4.452 4.465 4.554 4.558 4.581 4.672 4.707 4.732 4.779 4.873 4.919 4.948 4.998 5.084 5.148 5.167 5.200 5.206 5 280 5.439 5.443 5.444 5.453 5.613 5.695 5.701 5.725 5.913 5.935 5438 5.963 5.978 5.992 6.305 6.348 6.400 6.466 6.480 6.533 6.546 6.549 6.599 6.842 6.886 6.918 6.919 7.146 7.235 7.300 7.701 7.716 7.717 7.981 8.036 8.140 8.176 8.198 8.229 8.338 8.422 8.430 8.458 8.468 8.496 8.590 8.612 8.635 8.652 8.732 8.76»8.779 8.812 9.569 10169 10.825 8.882 9.582 10.259 10.849 8.931 9.608 10,288 10.883 8.947 9.613 10.398 10.905 8.959 9.619 10.433 10.908 9.097 9.659 10.449 ,.. 9.116 9.868 10 533 9.184 9.883 10.553 9.238 9,°^ 10.585 Bartin memleket hastanesinin ihtiyacı olan 236 kalem alât ve edevatı cerrahiye 9.250 9 943 10.845 930 senesi ikinei teşrininin 19 uncu günü ihale olunmak üzere münakasaya 5.468 9944 10.670 ' konuh^ıuştur.^^ralip olanlann şeraiti anlamak ve fazla malumat almak ve al^t 9.501 10.099 10.680 ve edevatın listesi gönderilmek üzere Vilâj'çt Ş. 1. M. müdürlüğüne müracaatları. § Düyunu umumiye karşısında rustempaşa medrese binas uç sene müddetle icare verilmek üzere 26 teşrinisani 930 çar amba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümeni vilâyete müracaatları. Zongu|dak Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürlüğünden: Seyrisefain badık Zade Bıraderier Vapur an Karadeniz Muntazam ve Lıir» psstıs 15 tefrinievvel 1928 kur'a keşidesi: 37 numaralı kuponn havi tahvilâtın tediyesi: tstanbul'da: (22) Türk lirası. Paris'te: (491) frank, Jönevde; kambiyo ibraz fiatı üzere: 158 1.423 2.181 3.428 3.907 4.582 5.376 6.226 6.775 7.729 8.764 9J00 10.159 19875 170 1.440 2.291 3.436 4.013 4.602 5.479 6.259 6.797 7.735 8.777 9.506 10.234 10.721 1J34 1568 2.407 3.469 4.022 4.783 5.490 6.261 6.805 7.754 8.910 9.554 10.270 10.727 1.048 1.086 1.278 1.286 1.291 1.306 L352 1.361 1.375 1.398 1.639 1.652 1.658 1.978 2.067 2.085 2.109 2.157 2.161 Z.171 K.980 3.012 3.077 3.083 3.160 3517 3.233 3.248 3.254 3.372 3.509 3.527 3568 3 722 3.732 3.757 3.767 3.822 3.865 3.866 4.032 4.164 4.179 4.280 4.351 4.359 4.369 4.422 4.423 4.471 4.814 4.968 5.130 5.176 5.236 5.249 5.274 5.291 5.317 5.355 5.518 5.620 5.680 5.699 5.858 5.880 5.940 6.034 6.090 6.164 6.265 6.313 6.370 6.423 6.427 6.502 6.512 6.551 6.574 g. 6 2 2 6.825 6.866 6.884 6.901 6.935 6.951 6.971 7.051 7.082 7.274 7.977 8.063 8.291 8.330 8.380 8.469 8.477 8.684 8.685 8.716 9.0*« 9.148 9.166 9.179 9JB19 9.229 9.255 9.281 9.445 9.463 9.658 10.307 10.859 9.672 10.319 10.929 9.754 10.397 10.934 9.763 10.419 10.977 9.975 10.448 10.987 9.907 10.486 10.991 10.029 10.555 10992 10.030 10.598 11.057 10.073 10.608 10.088 10.625 ilân olunur. EYERSHARP Hfitıen yetişir ve vazifeleri kolaylaştınr ve güzeüeştirir. Her desende ve herrenkte mürekkepıi kalemler vardır. Umumî a^entalaa* Sıdney Novil ve şiirekâsı Gal ta Bey Kevork han EVERŞARP Mahkemede, meptepte, yzıhanede ve acele yazmak icap ettiği her yerde Da?ma hazırdır Merkez acentası: Galata köprü başında Beyoğlu 2362. Şube acentası: Sirkeci'de Mühürdar z»de hanı altında Tel. tst. 2740 INONÜ ™ ^ , Pazar iZıVlİR SüR AT POSİ (GÜLCEMAL) vapuru 10 teşrinisani pazartesi 14,30 da Galata rıhhmından kalkarak salı sabahı tzmir'e 14,30 da vanr ve çarşamb? kalkara' bir or İzmir'den akşamı S rkecı nhtiınından hareketle (Zonjîuldak, Inebo'u, A'vanak. Sarosıİr. Ordu. Girtsufl,'Trabzo)i ve Rize)ye azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Meymenet hanı altında acentahfına müraca.ı Telefon tstanbul 2134 15 teşrinievvel 1929 kur'a keşidesi: 39 numaralı knponn havi tahvilâtın tediyesi: Istanbol'da (22) Türk lirası. Paris'te: (491) frank. Jönevde: Kambiyo ibraz fiatıüzere: 16« 9M 1.021 1.024 1.526 o^rşembe sabahı gelir. Vapurda mükemmel Vestra •« cazbant mevcuttur. DOYÇL LEVAlM Linye Hamburg. Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah arasında azimet ve avdet muntazam postalan Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan limanıcni^a muvasalan beklenen vapurlar DELOS \apuru Iimanıtri7da ANDROS VOLOS ATENA w ilâ 3. J• 831 n ft 169 835 1.000 1.022 3.CS1 3.633 3.841 3.851 3.991 4.376 4.921 4.981 5.051 5.053 5.226 5.726 5.826 5.926 3• ı• J• 3• 3• 5.055 5.230 5.730 5.829 5.928 flft 3.635 3.844 3.855 3.994 4.380 ... 4.925 4.985 5.930 6.021 6.046 6.050 6.142 6.176 6.611 6.791 6.861 7.147 7.946 8.041 8.045 8.051 > 8.055 ilâ > 6.025 6.048 6.150 6.180 6.615 6.795 6.865 7.150 7.950 8.371 8.681 8.941 Uâ ilâ J• 3• 3• 3• 8.375 8.683 8.942 3• ı> 1.925 :• ]• 1.530 1580 1.605 1.735 2.090 2.275 2.380 2.620 3.465 İÜ76 1401 1.731 2.086 2571 2.376 2.616 3.461 3> ı• > 3• 3• a • » 3• J> 3• 333' • 8.944 ]> 8.945 9.285 9.282 : 9.485 9.481 : 9.515 9.511 • 9.746 9.750 9.748 ı 10.846 3 10.848 10.850 > 11.068 11.066 11.070 (GÜLCEMAL) vapuru 10 teşrinisani pazartesi 14,30 da İzmir sür'at postasına. (CUMHURtYET) vapuru 11 9 teşrinisaniye 9 12 . , I teşrinisani salı akşamı Trabzon birinci postasına Galata rıhtı mından kalkar. . , . TAVILZADE VAPUR LARI Burgaz, Varna, Köstence Kaias ve Ibrail için limanımızdan hareket edecek vapurlar ANDROS vapuru 9 10 teşrinisa nide tahmilde VOLOS vapuru 911 teşrinisanide tah ' ilde Hamburg, Bre^, Anvers, Roterdam ve Dançig için yakında limanımızdan hareket edecek vapurlar P0MMERN vapıru 911 teşrinisanide tahmilde DERINCE vapuru 1112 teşrini sanide tahmilde.' VOLOS vapuru II16 teşrinisanide tahmilde Yakında Rados, Anvers, Noterdam KIEE ve Hamburg limanho için hareket edecek vapurlar. vapuru 812 teşinisanide tahmilde EVERS l KALEMLERI istanbul limanı sahii sıhhiye merkezi baştabiplîğinden: Urla tahaffu/hanesinde tesüm edilraek üzere alenî münakasa suretile 65 ton çamlı tnaden kömiirü alınacaktır. Münakasa günü 17 teşrinisani 930 rarihine müsadif pazartesi günü saat 14 olarak tesbit edilmiş oldugundan talip olanlann şartnameyi görmek üzere her gün Gaata'da Kara Mustaiapaşa sokağmda kâin mtrkezimiz levazım ve mubayaa memurluğuna ve mnnakasaya iştirak etmek üzere ve yevni mezkurde mubayaat komisyonuna müracaatları ilân olunur. AYVALIKIZMÎR POSTASI SAADET vapuru her pazartesi âkşamı 17 de Sirkecı'den hareketle Gelibolu, Çanakkale, Ayvahk ve Izmir/e azimet ve Çanakkale'ye uğnyarak avdet edecektir. Yolcu bîleti vapurda da veriür. Adres: Yemişte Tavilzade biraderler. Telefon: istanbul 2210 Sinop C. Müddeiumuimliğinden: Sinop hapisanesinin 112930 tarihinden itibaren 315931 gayesine kadar altı aylık ekmek ihtiyacı şeraiti atiye dairesinde 111930 tarihinden itibaren otuz gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 Yevmi alınacak ekmeğin adedi asgarî 475 dir. Bundan fazlasını talebe hapisane müdürü mezun olacak ve noksan talep edildiği takdirde mütaahbit tarafından bir guna itiraz varit olmamak ve ekmeğin Samsun veya Boyabat düz kırmasından mamul ve her tanesi üç yüz dirhem olması lâzımdır. 2 Taliplerin 487 lira 50 kuruşluk teminatı muvakkatelerile teklifnamelerite birtikte 3011930 pazar günü saat 15 e kadar ihale 'komisyonuna tevdi etmeleri şarttır. Bu saatten sonra vuku bulacak tevdiat kabul edilnıiyecektir. 3 Ihale Adliye Vekâleti Celilesinden badelistizan icra edilecek ve cevap vuruduna değin mütaahhidin taahhüdü baki kalacaktır. Deha faıla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenierrin Hükumet da i iresinde müteşekkil hapisane komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. ] ALE MDAR ZADELER VAPURLARI vapuru Çanakkale Vilâyetinden: BalyeÇanakkale yoîunun Çanakkale'den Ahlatlibunm köyüne fcadar olan 69 kilometroluk kısmınm tesviyei turabiye ve imalân sınaiye inşaatı kapah r zarf usulile münakasaya konulmuştur. '™"*'*" Bu inşaatın muhammen bedeli 914,000 liradır; münakasa 20 teşrinisani 930 perşembe günü saat 15 te Çanakkale Vilâyetinde yapüacaktır. Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplaruıı ve muvakkat teminatlarım ayni günde saat 15 e kadar Çanakkale ValiliğLne vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şartnamelerinl Çanakkale İstanbul Balıkesir Izmir Başmühendisiiklerinde mütalea edebilecekleri ve 15 llra bedel mukabilinde Çanakkaie ve istanbul Bnşmühendisliklerinden ve Ankara Yollar Umum müdürlüğünden alabüecekleri ilâa olunuc. Pazar 9 teşrinisani günü akşamı saat 18 de Sirkeci ıhtımından hareketle (Zonguldak, inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize,Mapavri ve Ho pa) ya azimet ve Vakfikebir, Görele ünye'ye u£nyarak avdet edecektir Müracaat Mahalli istanbul MeymenetHam altındaki yazıhane Telefon: istanbul 1154 VOLOS vapuru 1617 teşrinisanide tahmilde Fazla afsılâc için Galata'da Ovakımyan hanında umuiıî acentalığa mii' racaat Telefon Beyoglb 641674 •

Bu sayıdan diğer sayfalar: