16 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

16 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

••>? t Esbak Musul meb'usu Sokakta bir cinayet Camhariyet 16 1 esrmisanı IV3U Sehir ve memleket haberleri Adalara su Üç aylıklar Türk• İngiliz I Avusturya ahvali yeniden karıştı. Sosyalistlerin Şutzbund denilen musellâh teşkilâtıle burjuva fırkalaruım hukukunu muhaI \ Muhakemenin ikİ8İ netice fazayı deruhte eden Heimver teşkilâtı araBir şirket bu hususta Bele '2025 yaşındaki kızlann ikrasındaki zıddiyet ve rakabet Avusturya'yı lendirilerek karar a diyeye teklifatta bulundu mhilâle suruklediği bir sırada Viyana polis miyeleri def'aten verilecektir j bırakılmıştır müdürü M Şober Başvekâlet makamına Belediye bu sene Adalara iyi su sevgelerek memleketi kurtarmış idi. MumaileyMuhassasatı zatiye miıdürü Hilmi Dün Turk Ingiliz muhtelit hakem hin hizmetleri Avusturya için pek büyük ve ketmek içın tetkıkatta bulunmaktadır. Bey, Ankra'dan şehrimize gelmiş. vei mahkemesinde üç dava ruyet edilmistir. Maltepe'de Serasker Rızapaşa çiftliğinkıymettardır. Sosyalistlerin dostu olma [dün Muhassasatı zatiye muhasip Izmir erkek lisesinin bulunduğu bina makla beraber bunlara karşı aunacak ted deki menba suyunun Adaya borularla mes'ullüğünde maaş işleri ve üç ay nın Ingiliz himayesınde bulunan Evan birlerde kanunu esasinin hududu haricine sevki düşünülmektedır. Burası yüksek lıklar hakkında bazı tetkikatta bu geliki rum mektebine ait olduğu iddia çıkmadığından sosyalistler kendisine karşı olduğu için su sühuletle sevkedilebilelunmuştur. Hilmi Bey, şehrimizde edilmistir. Bu mektebin 3040 kadar da alenî isyanda bulunmamışlar idi. Diğer tacektir. bir hafta kadar kalarak Ankara'yaZ akarı varmış. Mektebin Yunanistan'da raftan Heimver'lerin kanun harici hare Bir grup Belediyeye muracaat ederek avdet edecektir. , bulunan meclisi idare reisl İngiliz hima kette bulunmalarına musaade etmemiş idi. suyu deniz altından borularla sevketmek M. Şober'ın ıcraatı kanuni ve tedbirlerî Üç aylık mütekaidin. eytam ve era» yesine istinaden Turk Ingiliz mahkeiçin teklifatta bulunmuştur. Bu grup son sistem ve her türlü tazyika mütemil maaşlarının kânunuevvel içinde mesinde Türkiye hükumeti aleyhine bir hikmeti hukumete muvafık olması kendisine hammil olduğunu iddia ettiği bir boru verilmesi için hacırlık yapılmakta ': dava açarak bu binalann iadesini iste hariçte gayet buyuk ithnat telkin etmiş idi. miştir. Dünkü mahkemede ajanımız Na Bu sayede M Şober haricî siyasette büyük nümunesi arzetmiştir. Bu boru tetklk dır. (20) ile (25) yaş arasında olan şit Bey bu zevatın İngiliz tebaasından edilecektir. Muvafık görülurse grupla kızların ikramiyelerinin defaten te olmayıp İngiliz himayesine mazhar bu muvaffakıyetler kazandı. Mumaileyh Avusturya'yı mağlup devletleruı sırtma tahmil müzakereye girişilecektir. diyesi hakkında Vekâletten cat iş L lunduklarını ve esasen bunun Yunanis edilmiş ağır tazminatı harbiye yiıkü olan Belediyece Adada kuyulardan su çıleri muhasipliğine tebllgat yapılmışŞ tan'a mübadele suretile gönderilmiş tamirat mükellefiyetinden kurtardı. Avuskaran bir motör mubayaa edilmişti. Betır. Bu yaşlarda bulunan kızların ikT eşhasa ait ve vakıf emlâkten bulundu turya'nm hariçten istikraz almasına meylediye bu motörü elektrikle tahrik etmeramiyeleri talep vukuunda defaten ğunu ve mübadele itilâfnamesi muci dan vermiyen memnuıyeti kaldırdı ve memğe karar vermişti. Fakat bu, ancak Adatediye edilecektir. (25) yaşından yu| bince emlâkin Türkiye'ye intikal ettieri leketin sanayi ve iktisadiyatınm gayet ya elektrik verildikten sonra kabil olabikarı olan kızların ikramiyelerinin ni söylemiştir. muhtaç olduğu büyük istikrazı temin etti, lecektir. Avusturya'nın buyük devletler ile ve aleluMuhakeme karara itasına da devam edilmektedir. mum komşularile ve bahusus Italya ve AlİMnci dava da şudur: maktul nun tSeyın ailesi efradı İskoçya kilisesinin musevileri tanas manya ile münasebatuıı samimileştirdl. Evvelki gon akşam ustu Taksim'de Şişsura davete memur edilen komitesinin Belediye memurlarının maaşları M. Şober'in bu muvaffakiyeti kendisini li sokağında s&bık Musul meb'usu Nuri Romanya vapuru niçin hamulesini Izmir'de yangın yerinde vaktile bir has sosyalistlere karşı tutan Hristiyan sosyalist ücrete kalbedilecek tahanesi, bir mektebi ve doktorlara yani Papaz fırkasının ışine gelmedi. Ka Bey kasap Hacı Emin tarafından bıçakVerilen malumata gore belediye memurlaçıkarmamif mahsus bir kaç evi varmış. Komite bun nun harici vesait ile sosyalistleri kahret la öldürülmüştör. rının barem cetveli Ankara'ca kabul edll Köstence ile limanımız arasmda nakliyat Dun bu vak'a hakkında yaptığımız mek istiyen Heimver'ler dahi Başvekilden memiştir. Bundan başka bütün belediye yapan «Prenses Marya> vapurunun limanı ların iadesini talep etmektedir. Muhakemede Naşit Bey bu yangın pek memnun değildi. Papaz furkasmm gamemurlarının maaşlarının ücrete kalbl de mji^ft T.irnan jnhitfff.T' şirketlnin lâkaydisi tahkikata nazaran hâdise şu şekilde cetakarrür etmiştir. yüzunden hamulesini tahliye etmeden av yerleri tarla haline geldiği için bir defa yesi memleketin idare ve mukadderatuıı reyan etmiştir. aynen iadesine imkân olmadığmı maa munhasıran kendi eline almak idi. Bu îırBu işleri Ankara'da takip eden belediye det ettiği yazılmış idL Nuri Bey bundan evvel Türkiye'ye iltireis muavini Hâmit Bey de bugün veya ya Bu hususta Romanya vapur acentası, ge mafih esasen burada harpten sonra tar kanm çevirdifi entrikalar M. Şober'i de 2a etmiş ve hukumet tarafından kendi rın avdet edecektir. minln Köstence'den (70) ton şeker ve me la kaidesi tatbik edildiğinden mahke vlrdi. Papaz fırkası hükumetin başına geçsine Taksim'de Şişli sokağında dört katHâmit B. Ankara'da belediye kanunu için vaddı gıdaiye hamulesüe îimgpn^'f^ gelip menin salahiyeti hariclnde bulunduğu tL Fakat M. Şober'i seven küçuk diğer burlı bir ev verilmiştir. Günün birinde Nuyapılan talimatnameleri de tetkik etmiş ve vesait bulamadığı cihetle hamulesini tahliye nu iddia etmiştir. Mahkeme heyeti ajan Juva fırkaları yani Alman ırkuım ittihadı ri Beye verilen evin beşte bir hissesine tüğii belediyenin bu husustaki noktai nazarlannı etmeden gene Köstenceye avdet ettigini, lığımızı burada tarla kaidesi tedbirinin ve çiftçi fırkaları mumaileyhin bayrağı alsahip olan hir varis zuhur ederek haktüccann şikayette bulunduğunu ve acen tatbik edilmekte olduğunu lsbata davet tma girdl. Papaz fırkası bundan endişe edeanlatmıştır. kını isbat etmiştir. Fakat aradan bir Belediye fen işleri müdürü Ziya B. tanın da Uman inhlsar sirketinl protesto etmiştir. Fühakika burada harpten son rek Heimver'leri hukumete iştirake davet müddet geçtikten sonra beşte bir hisseye ra tarla kaidesi tatbik edilmiş olduğun ettiler ve bunların liderlerinden ikisini devIstanbul belediyesi fen işleri müdürü Zi ettigini beyan etmiştir. sahip olan şahıs bu hissesini Aksaray'da ya Beyin Nafıa müsteşarhğına taytni haberl Diğer taraftan Liman inhlsar şlrketl mü dan belediyeden celbedilecek resmî ev let işlerinde tecrübesiz bulunmalarına rağ' o ıran Zehra Hanıma satmıştur. men dahiliye ve adliye gibi iki mühim netahakkuk etmektedir. Ziya B. Ankara'ya durü Hamdi Bey de; geminin limanunıza rakla bu cihet isbat edilecektir. Zehra H. bilâhare Nuri Beyle aıılaşazaretin başına getirdiler. Bu suretle yeni Uçüncü dava şayanı dikkattir: teahhurla geldlğini, burada iki saat kadar gitmeden evvel de böyle bir teklif karşısında rak kendi hissesine nmkabil evin üçünBir Enneni vatandaşımızın dört kızı intihap mucadelesine girişildi. Fakat hıtikalmış ise de kabul etmemişti. Fakat bu kalarak yükünü çıkarmadan İzmir'e gitticü katnu Lşgal etmiş ve diğer kısımlar kere Ankara'da yapılan teklifleri kabul et ginl ve avdette tahliye edileceğini söylemiş varmış. Bunlardan biri bir Ingiliz'le, di hapta Heimver'ler yani faşistler papaz fırda Nuri Bey tarafından mubtelif kimseğeri Fransız'la ve üçüncüsü de bir İtal kasından ayrı namzet listesi ilân ettiler. miştir. Ziya B. in tayini keyfiyeti iradel mil tir. leıe icar edilmistir. Vapurun acentaaı geminln Köstence'ye yan'la evlendlği için ücü de kocalanmn İntihap neticesinde ekseriyet sosyalist a liyeye arzedilmiştlr. Karısı ve dort çocuğile Beyoğlu'nda olan leyhtarlarında kaldı. Ziya B. belediyede bulunduğu 23 sene avdet ettigini söylediğl halde Hamdi Bey tabilyetine geçmişlerdir. Bekâr Tunel başmda ayn bir evde oturan Nuri ZehraH. İzmir'e gittiğini beyan etmektedir. Bu hu dörduncü kız da elyevm Türk tabiiyeFakat bunlar toplu ve müttehit değildiler. zarfmda iyl Işler yapmağa muvaffak ohnuş Bey kiracılardan para almak üzere he hâdiseyi şu şekilde anlatmaktadırlar: IUCU her gun Taksim'deki evine giderek Sosyalistler bir iki fazla meb'us çıkararak ve herkese kendini sevdirmiş çok çauşkan' susta Ticareti bahriye müdürü Zeki ve tindedir. men « Biz o gün öğleden sonra hava al bir memurdu. Bunun için müsteşarhğa ta müdür muavini Müflt Necdet Beyler de uçüncıi katta oturan Zehra Hanımın oKızlann babası vefat ettiği için Ay en büyuk tek fırka imtiyazını papaz fırkaademi malumat beyan etmişlerdir. dasında yarım saat bazan bir saat kadar mak maksadile gezmeğe çıkmıstık. Ak ylni memnuniyetle karşılanmıştır. dın'da 10,000 dönumlük çiftliği kızlanna suıdan aldılar. En çok muvaffakiyet kazaşam üzeri saat altıya doğru evimize geloturmakta imiş. kalmıştır. Kızlar çiftlikteki hisselerini nan fırka Şober'in yeni fırkasıdır. ViyanaZiya Beyin buğün Ankara'dan vürudüne Ecnebi mallar Türk'çe isimler » almak İçin hükumet aleyhine İngiliE, da il niç yoktan 19 meb'us çıkardı. PaDiğer taraftan Karaağaç mezbahasın dik. Fakat bütün kiracılann da gezme intlzar olunmaktadır. Mumaileyh Terkos altında ithal edilmîyecek ırka UUUlIIBtU r ransız ve ıtaıyan manKemcıennae oı bu y da kasaphk eden Hacı Emin Efendi, öte ğe çıknu* olmaları ve anahtarunız da işlerini takiDte devam etmektedir. îstan r loarrrcıuc ""• şistler y yani Heimver'ler ise ancak sekiz denberi Zehra Hanunı sevdiği halde ken olmaması dolayısile eve giremlyerek ka bul'dan istedigl evraK kendîslne gönderll ra tacirleri arasında bir thtilât çıkmıştır. mak üzere üç dava açmışlardır. Dün şist pının önünde beklemeğe mecbur olduk. miştir. bunlardan Ingiliz mahkemesinde olanı meb'us çıkarmışlardır. Şimdi bu netice karRüsumat Uumum Müdürlüğü; memleketidisinden yüz bulamamakta imiş. Kasap Tam bu nrada Nuri Bey de geldi ve şısuıda Heimverler tehditkâr bir vaziyete mlze ithal edilen kumaşlann dahilde imal rüyet edilmiştir. Emin Efendi, bundan bir ay evvel Şişli Ajanlığımız ortada bir mes'ele olma geçtiler. kendislnden kapıyı açmasını rica ettik. edildlği his ve kanaatini verecek surette sokağına giderek Zehra Hanımla konuşYeni millî mecliste hukumet akalliyette damgalı ve etiketll olarak ve Türk'çe isimler dığını, çünkü kızlara ait olan çiftlik hismak istemiştir. Emin Efendi, Nuri Beyi Nuri Bey anahtarını çıkarmak üzere eliÇok çocuklu aileler ni cebine soktuğu esnada kasap Emin'in orada gorerek fena halde kızmış, kendi Çok çocuklu ailelere hükumetin muavenet altında sipariş edilerek getirildiğini gormüş sesinin iade edileceğini bildirmiştir. Fa kalsa bile papazlar ile birlikte bulundukları sine hakaret ettiğinden aralarında kav ozaktan Nuri Beyin üzerine doğru kos. etmesi hıfzıssıha kanunu ahkâmmdan ol ve miH! mamulâta bir kasıt teşkll eden bu kat müddeiler bütün çiftliğin yani dör iktidar mevküni kanun harici tedbirler ile tuğunu gördüm. Ve Nuri Beye: «Kaç hale nihayet verilmek üzere bu eşyanın it duncü kıza ait olanın da verilmesini is muhafaza edeceklerini ve Viyana'da kendi ga ve husumet başlamıştır. adam Emin, gene geldi!» Diye bağırdım. Fakat duğundan bunlara ait Vilâyete blr çok halin sureti kat'lyede menetmiştir. temlşlerdir. Fakat AjanUğımız bunun başlanna bir nevi devlet kuran sosyalistleri 30 yşlarında genç ve dinç bir istidalar gönderilmektedir. Vilâyet bu kahayli birdenbire şaşıran ve kaçmağa vakit bil kimselerin hakkında bir muamele yapmağa muhte buradan tardedeceklerini ilân ediyorlar. olan Emin Efendi, Nuri Beyi bir dogrudan doğruya hıf Bu karar üzerine menfaatlerl muhtel olan hırpaladıktan sonra: «Seni yaşatmıya bulamıyan Nuri Beyin boynundan kan zıssıha komisyonuna muracaat etmeleri ithalâtçı taclrler Ticaret Odasına şikâyet lit mahkemelerin salahiyeti olmadığını Sosyalistler dahi musellâh teşkilâtlan vacağınV» Diye tehdit ederek evden uzak lar fışkırdığıru gördüm. Emin hiç bir ve kazalara vaki olacak müracaatların etmişlerdir. Ticaret Odası da bu mes'ele bildirmiştir. sıtasile lâzun gelen mukabelede bulunacakşey söylemeden derhal kaçmıştı. Zavallı kaymakamlarca kabul edilmemesi alâka hakkında blr karar vermege salâhiyettar lanna şüphe bu*akmıyorlar. laşmıştır. Nuri Bey biraz yürüdü ve duvara daya darana bildirllmiştir. Merkezî Avrupa'da siyasî vaziyetin anaholmadığmı beyan etmiştir. Aradan bir kaç gun geçtikten sonra narak: «Ben ölüyorum, polise haber vetan makamında bulunan Avusturya*nm Buğday, un, ceviz, fındık ihracatı kasap Emin, Nuri Beyi tekrar Takslm'de Tahriri müsakkafat komisyonu Çocuklar ve sinemalar dahilî ahvalirdn alacağı kat'i vaziyet gayet Harlç memleketlere un sevkiyatunız artgezerken görmüs ve başına bir yumruk rin» Dedi. azaları geliyor Nuri Bey polis tarafından şakağından maktadır. Başka memleketlerde un tahniye Altı yaşından aşağı olan çocuklarm si mühimdir. Politika âlemi neticeyi büyük vurarak hafif surette yaralamıştır. Fatih'ten başlıyacak tahriri müsakkafat nemalann matine ve süvarelerine, on ıki merak ile bekliyor. Nuri Bey polise muracaat ederek boynundan ve omuzundan kanlar aktığı komisyonu azalanndan Nafiz B. dün An fiatlannın yüksek olması şehrimizde üğühalde zükur hastanesine nakledilmiş ve tülen buğdaylann un şeklinde öıracmı te yaşından aşağı olan çocuklarm da yalnız MUHARREM FEYZÎ Emin'i tevkif ettirmiş, fakat Emin bir kara'dan gehnlştir. Diğerlerl de gelmek ü müı etmektedir. Son bir gün zarfında şeh gece oyunlanna alınmamalan hakkında kolayını bularak kefalete rapten tekrar isticvap edildikten sonra vefat etmiştir. Dört çocuk babası ve elli yaşlarmda zeredir. rimizden 734 çuval un ihraç edilmistir. Buğ yeni hıfzıssıha kanununun maddei mahsuserbest bırakılmıştır. kadar olan Nuri Bey kiracıları ve ahbapVali B. iyileşti day ise 129 çuval, cevia 715 çuval, fındıkiçi sasına göre ittihaz edilen karar zatoıta Nihayet evveiki gun saat altıda gene ları tarafından çok halim, selim ve iyi Rahatsız bulunan Vali Muhittin B. ladei 307 çuval, kuş yeml 25 çuval ihraç edllmls tarafından sinemalarla oyun yerlerine tebŞişli sokağında Nuri Beye tesadüf ede kalpli bir adam olarak tanınmıştır. afiyet etmiş ve dün makamına gelmiştir. lllğ edilmistir. rek kendisini bıçakla öldürmüştür. Zevcesi Rahime Hanım katil hâdiseZehra H. vak'ayı anlatıyor sinde Zehra Hanımın da parmaği olduBu tüyler örpertici cinayeti pek ya ğunu iddia ederek mahkemeye müracakmdan goren Zehra ve ayni evin dördünat edeceğini söylemektedir. eü katında oturan Melâhat Polis komîserlerinin muhakemesi Kadıköyü'nde Kuşdili'nde Cemal isminde birlni kasten öldünnekle maznun polis koTrikotaj ve çoraplara alâ miser muavini Süleyman ve Bican Ef. lerin meti farika, sakat mallara olmayıp şahsi mahiyette olduğunda ıs muhakemelerine dün Ağırcezada devam e( Birind sahifeden mabait ) dilmiştir. Dün lki polis memuru, iki bekçi stok markası vazfı Belçika'lı bir profesör, kadın lüks için okuduğunu kabul etsek bile, Beylerden teşekkül etmiştir. Celse açı rar etmiştir. ve Cemal'in evinde kiracı olarak ikamet ekadın mes'elesi, muayyen bir hu mecburidir Hikmet Bey sozlerini bitirdikten sonhnca. reis Hikmet Beyin verdiği İstidaden oyuncakçı Recep, zevcesi Lutfiye, Ce için okur, diye bir safsata savurdu. ra, Kenan Beyin vekili Kenan Ömer B., mal'in zevcesi İsmet Hanımlar şahlt olarak ıın okunmasını soylemiş, Hikmet Bey, Darülfünunda Leh'li bir kadın, kız dut içindeki kadın mes'elesi değil Ticaret Odasmda müteaddit içtimalar dava, iki adliyeci arasında hâdis olmak dinlenmişlerdir. İsmet Hanım, hadise esdir. Belçika'lı profesör iddiasım söz kendinin olduğunu söyliyerek davave mevzuu çok fena intihap edilmek do nasında komşuda olduğu için vak'ayı gö dı, bu iddiayı reddetti. Ben de ka yaparken, muhakkak Türk kadını akteden mensucat komisyonu dün de sını teşrihe başlamış ve ezcümle şunları layısile çirkin ve Adliyenin şerefile mütetoplanarak ipekli kumaşlann metre itiremediğini soylemiş, diğer şahitler ise dının lüks için okumadığım, dünya aklına bile gelmemiştir. demiştir: barile, tulünün gram İtibarile sıkletinin nasip olmadığmdan bahsederek, kendi maznunlarm aleyhinde şehadette bulun mikyasında kadının çok faal roller Hanım teyze, dünyayı galiba neden ibaret olduğunun etiketlere yazıl« Ben karar vermek salâhiyetini şahsi namına, davadan feragat edilme muşlardu. Muhakeme, iddia ve müdafaa için oynadığını iddia ettim. haiz bir hâkim aleyhine mes'uliyet ve sini rica etmiş, fakat Hikmet Bey da başka bir güne kalmıştır. Son Posta'nın bir hanım teyzesi köydea şehre inen köylünün, şehir masma ve alâmeti fankalar vaz'Ue tazminat davası açmadım. Kenan Bey vasında ısrar eylemiştir. Bunun üzerine «Şarj» lı kumaşlara daire içinde Ş marvar. O da çenesi düşük bir ihtiyar den ibaret sanması gibi, kadın de kasının mecburî olarak konulmasına kahakkındaki davam tamamen şahsidir. Kenan Ömer Bey her hangi bir dava igibi, söze kanştı, zamane kadmına yince, ancak bu toprağın kadınını rar vermiştir. Kenan Beyden şahsi ef'al ve harekâtı kamesinde serbest olduklarını, ancak Dünkü sis sanmış. Bundan başka trikota3, çorap gibi her nın hesabını sormak için mahkemenize dava vesilesile tarafeynin yekdiğerinin Dün sabah limanımızı gene oldukça ke çatmak fırsatım kaçırmadı. Misal Fikir itibarile, Hanım teyze pro nevi mamulâta fabrikalar alâmeti farımuracaat ettim. O ef'al ve harekât ki vakar ve haysiyetile oynamağa hakkı sif bir sis tabakası kaplamış ve slsten se olarak ta yanındaki iki Darülfü • tarihe intikal etmiş olan devri Hamidi' olmadığını dermeyan ederek dava ar vahili mütecavire postaları intizammı kay nun kızının sözlerile mes'eleyi hal fesör Ferdinand'la birleşmis.. Olur kalarını koyacaklardır. Eğer sakat mallar olursa bunlara da istok markası koye mahsus ihbaratı sadakatkârane tar zuhalinin usulu hukukiye kanununa betmiştir. lettiğini zannetti. Bu hanım kızlar a... Bu salhorde ihtiyarın, zamane nacak ve mallarm sun'î ipek, halis ipek, Boğaziçi vapur seferleri ancak saat dozındaki ef'al ve harekâtın Cumhuriyet tevfikan iptalini mahkemeden talep dan biri demit ki, evet, Darülfünun kadınını hakbin bir gözle göreme pamuklu veya mahlut olduklan zikredikuzdan sonra başlıyabilmiştir. devrinde adalet ve hakku hakikat tim etmiştir. kızları lüks için okurlar; gayeleri yişini ben ihtiyarlığına verdim. Ko ccktir sali olan Adliye gibi bir dairede basübaHey'et müzakeratta bulunmak üzere evlenmektir, evlendikten sonra ki ca kadın mes'elesini getirip, geti Komisyon; müteakıp içtimalarda itdelmevt şeklinde bir tekerrüründen i çeldlmiş, Kenan Ömer ve Hikmet Beyrip küçük bir Darülfünunun ve Tür tihaz edeceği mütemmim kararlan blr tabı kaparlar. barettir. Kanun, müddeiumumiliğe ce ler de müzakere odasına çağırılmışlar rapor halinde Odaya tevdi edecektir. raimi ve mürtekiplerini takip hakkı dır. Bir müddet müzakereden sonra celTürkiye'deki Darülfünunun kız kiye'nin içine sokması da bu mes'eGirit mübadillerinin nakli bahsetmiştir. Yoksa adi kılükali Adliye se açılmış, Hikmet Bey tarziye verilirse Girit'ten gelecek 250 Türk'ün naklı içın ları lüks için mi okurlar, ne kadarı ledeki dar görüşünün bir misalidir. Vekiline ve Adliye müfettişlerine arzı ferağat edeceğini söylemiştir. Kenan Öhayata girmis, ne kadarı evlenmiş Lüks için okuyan kadın var. Ha4000 lira tahsisat verilmiştir. sadakat şeklinde iblâğ eylemek makamı mer Bey, ortada tarziyeyi icap ettiren bu bir tahminden ziyade bir adet nım teyzenin gözü önündeki balo iddianın vazifesi değildir.» « Hikmet Beyin, davasının, noktai mes'elesidir. Bu adedi hanım teyze bir fiil olmamak dolayısile bu talebin salonlarında elbiselerini ve vücutHikmet Bey, bundan sonra Kenan Bey doğru olamıyacağını bildirmiştir. Kenan nazarıma gore mahiyeti Gıdasız çocuklara yardım kanuniyesi söylemiyor. Yanındaki iki hanım lerini teşhir edenler... Ama, bütün şehrimizdeki ilk mekteplerde bulunan tarafından kendi aleyhinde yapılan Beyin difer vekilleri de feragat tekli yoktur. Binaenaleyh böyle bir dava karkızın sozlerini de bir istatistik di bir memleket ve bütün bir dünya gıdasız çocuklara Hilâliahmer tarafından haksız sikâyetleri tadat etmiş ve bu fi finde bulunmuslardır. Bunun üzerine sısında tarziye vermek bir an için bile ye kabulde mazuruz. illerin vazife noktasından bir alâkası Hikmet Bey davasından ferağat etmiş hatıra getirilemez. Davasının kanunî e\>unlardan ibaret değildir, hem Ha yapılacak olan yemek tevziatuıa salı günü Buradaki Darülfünun kızlarının nım teyze galiba ancak bu cemiye başlanacaktu. Yarduna muhtaç çocuklarm saslara istinat etmediğini anlamış ola ve dava sukut etmiştir. fazla alkışlanmıştır. gazete okumadığım, (ki bunda ben te mensup ta, aşağıda hayatlarını listesi Maarif idaresinde ikmal edilerek HiMuhakemenin hitamını müteakıp cak ki ferağat etmeği tercih etmiştir. Bütün dünya, yüzunden peçeyi a Hikmet Bey müzakere odasında Kenan Bu da kendisi için belki hayırlıdır. İfa de şüpheye düştüm. Geçenlerde kazanmak için okuyan, fikir âlemi lâliahmer'e verilecektir. Cemiyet salı gü cumartesi, tan, yer yüzünün en hür, erkeklerle Ömer Bey tarafından tarziye verildiği edilen vazifenin hesabını Hikmet Beye Almanya'da bir gençten Darülfü • ne girmek için kavga eden, çarpı • nünden itibaren haftada üç salı ve çarşamba olmak üzere gün gıdasız taen müsavi kadını olan Türk kadını için davasından ferağat ettigini söyle karşı değil, her hangi bir makama kar nun kızlarının da boyandığına dair şan kadını tammıyor.. Eski devrin lebeye peynir, ekmek ve helva verecektir. şı da her zaman vermeğe amadeyim. bir mektup aldım. Darülfünun kız nı görmek istiyor. îşte 1931 Türki miştir. Hilâliahmer, bu yardım için (8) bln lira Memleket efkârı umumiyesi müddeiyi larını cevaba davet ettim, ses sada kadınmdan bunu istemek te çok... tahsis etmiştir. Bunun beş bin lirası hüye Güzellik Kraliçesi olacak bahti Maddeiumumî Kenan B. ne diyor? CtCİ ANNE kumetten alınmıstır İmkân bulunduğu takyar genç kız, hür ve mes'ut Türk Hikmet Beye tarziye verildiği hakkın de müddeaaleyhi de yakınen tanıdığı i cıkmadı) havata girmediğini, lüks çin bu dava hakkında fazla söz söylemedirde yardun tevsı edilecektir. da Kenan Beyden ne düşündüğünü sorkadınhğını bütün dünyaya göste ğe lüzum görmem.» duk. Kenan Bev. bize dedi ki: recektir. Nuri Bey öldürüldü Kati> Emin firar etmiştir, Emin'in bir kadını kıskandığı an'aşıhyor MaUepe nıenba suyu sevkedilecek Kânunuevvel içinde verilecek J Muhtelit mahke mesinde üç dava.. Avusturya Yeniden^kanştı Mühim bir karar Yerli mallarına marka konulacak Hikmet ve Kenan Beyler davası Hanım teyze ne diyor ?

Bu sayıdan diğer sayfalar: