4 Mart 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

4 Mart 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çocuk masalları Arabistan'da vaktile Mansur isminde bir köylü vardı. Bu köylünün evinin bahçesi o kadar güzel güller ve çiçeklerle bezen mişti ki herkesin imrenmekten ağzının suyu akıyor ve methi dilden dile geziyordu. Mansur bir gün gene her sabah FAYDAU BÎLG5LER Dünyanın ağırlıgı Dünyanın ne ağırhkta bulun duğunu hiç düşündünüz mü? Güstave Orlberg isminde Upsal Darülfünunu mualliralerinden îsveç'li bir âlim bunu ancak üç senede hesap edebilmiştir. Çünkü neticeyi elde etmek için pek karışık ameliyeler yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Elde edilen rakam şu sı< ; ifade edilebilir: 6 sekstrilyon ton yani 6 nın önüne konacak 21 sıfırla gösterilen adet miktarında ton. Diğer taraftan profesör Orlberg bütün insanların ne kadar ağırhkta bulunduklarım da hesap etmiştir. Bu rakam da 37 milyar kilodur. fkisi mukayese edilecek olursa dünyanın ağırlıgı bu ağırhktan 60 milyon defa daha fazladır. Bilmeceyi halledenler Kazananlar Oeçen defakı bilmecemızln haîli «Ka nada> idl Bazı kuçuk kartlerimiz «Göztepe» ve diğer kehmelerle halletmişlerse de bu yanlıştır. Bümecemizde şehır \e kasaba değil memleket ismı dememıze dıkkat etmemişlerdir Dogru halledenlerden birin ci mukâfat bes lirayı Ankara Mımar Kemalettin 'Jk mektebinde 507 numaraU Asuman Nazmı Hanım, Cafealoğlu yoku sunda foto Etem'de resım çıkartmayı Beyoğlu 15 inci ilk mekteDten Besımi Ibra him Bey İMındaaı Birer şife kolonya kazananlar: Ikinci ilk mektep 211 Şenfe, SulUnahmet sanayi mektebi Mehmet Galıp, Zingal orman şirketinde Cevdet Bsym kız kaı desı Şeref Anadoluh'sarında Sak ne Per tevnlyal lısesaıde Sadun Haluk, Karabaş camii sokağında 1 Necdet, Istanbul 12 ıncı Uk mektep 133 Leman, Ermenı Eseyan kız lisesinde Verkin Goçyan Kadıkoy Cevız lik 43 Zeyjat Asaf Cumhuriyet kız orta mektebı 329 Nedıme Beşiktaş 24 uncu ılk mektep Senıha Istanbul altıncı İlk mektep 272 Muallâ Cumhuriyet kız orta mektebl 227 Medıha, Kasımpaşa Biıyükpıyale 239 Fatma Ntgâr, Pertevnlyal lUesı 368 Nusret. Aksaray Hamam sokağı 19 numarâda BürhanetUn, Davutpaça ılk mektep 39 Cevdet Behçet, Gedikpaşa Amerıkan mektebinden Güner, Istanbul 44 üncü ük mekt«p Mustafa Beytur, Arnavutkoy Amerıkan kolleji Margerit Melkonyan, Dıvanyolu 11 numarâda Asım. ki gibi o kıymettar gül f idanlarım zevkle seyretmeğe gelmişti. Baktı ki yaramaz bir bülbül gagası ve tırnaklarile henüz açılmamış bir goncayı didikleyip duruyor. Köylü müthiş bir hiddetle kuşun üzerine yürüdii ve onu kovup ka çırdı Ertesi gün bülbül tekrar gel miş ve bir başka goncaya mu sallat olmuştu. Kusun bu garip inadı ve tahripkârlığı karşısında kendini kaybedecek dereceye gelen Mansur bülbülün üstüne öfkeli öfkeli öyle bir sopa fırlattı ki az kaldı biçareyi yaralayıp öldürüyordu. Fakat çevik kuş sıyrılıp kaç mağa muvaffak oldu. Bu şekilde hmcını alamıyan Mansur lıjleye müracaate karar verdi. Eğer kuş bir daha gelecek olursa onu tutmak için gül fidan larının arasına bir ağ kurdu. Bir gün sonra bülbül ağa tu • tulmuştu. Onu bir kafese koyan Mansur zavallıya şöyle nasihat veriyordu: Gelip te güllerimin goncalannı harap etmeseydin ne buraya hapsolacak, ne de arkadaş Iarından ve yavrularından ayrılacaktın. Dünya etme bulma dünyasıdır. Çare yok, cezanı çeke • ceksin! Bülbül bu sözlere cevaben de • diki: Beni kafese tıktın, bari acı sözlerle büsbütün kaHnmi ktr • ma.. Yaptığım kusur senin ba na tertip ettiğin ceza kadar ağır mıydı? Benim bu kabahatimi affetseydin belki mükâfatını da görürdün. Mansur, kusun bu sözlerinden merhamete geldi: Peki, dedi, eğer bir daha gelip güllerimi didiklemiyeceğine söz verirsen seni salıveririm. Zaten ben senin goncalannı d'iiklemeğe gelmemiştim. ki.. Onlara musallat olan böcekleri ayıklayıp yiyordum. Böcekleri ayıklamak senin nene gerek.. O işi ben pek âlâ yapıyorum... Pek âlâ söz veriyorum, bir daha güllerine dokunmıyacağım. O zaman köylü kafesin kapısmı açtı ve bu kadar çabuk hür • riyetine kavuştuğundan dolayı biraz da şaşıran bülbüle: Haydi arkadaşlarının, yavrulannın yanına git.. Yalnız buralardan geçerken verdiğin sözü unutma. Dedi. Kuş sevincinden cıvıldıyarak kanatlannı çarptı. Sonra havalanıp yuvasına döndü. Yavrularmın karnını doyurduktan sonra tekrar köylünün bahcesine geldi. Onun çalısaiakta olduğu yerin yakininde bir ağaca kondu: Mansur Efendi, dedi, ba na yaptiğın îyiliğin mükâfatını hemen şimdi göreceksin! Köylü güldü: Senin gibi küçücük bir ku şun elinden ne gelir? Diye sordu. Bülbül cevap ver di: Seni dünyanın en büyük zenginlerinden biri yapacağım. Mansur adeta kulaklarına i • rtanmıyordu: Nasıl, ne şekilde? Şu konduğum ağaç yok mu, onun dibinde altın dolu bir küp var. Peki a kuşcağız, dedi, na sıl oldu da sana hazırladığım tuzağın, kurduğum ağın farkına varmadın da burada hazine gö • mülii olduğunu öğrendin? Bazan dünyadaki mahluklar böyledir. Kendi menfaatle \ rine, hayatlanna taalluk eden işlerde gözleri kapanır da hiç alâkaları olmıyan mes'elelerle uğraşırlar. Maamafih bugün sen de ben de hem birer hayır işledik, hem de birbirimize f aydamış dokundu ya, sen ona bak! Kusadan hisse: tnsan iyilik bulmak için daima iyilik yap malı, karşısındaki ne kadar ka çük olarsa olsun onu hakir gb'r • memeli! < 1 s) tincikânun «Ihş gelcfi» bflmecetini dojru halledenierin resimlerini bas • mağa devam ediyoruz. Bunlar mükâ fat kazanmışUrdır. Ama bize fotoğraf gönderdikleri için maksadımız emeklerinin bopa gıtmemesinı temin etmektir. Soldan itibaren sıra ile: 1 Ankara Istıklâl caddesi ılk mektep 15 Aflfe Asım. 2 Anadoluhisan 34 üncu Uk mektep Bulent. 3 Kadıkoy 7 incı Ilk mektep 106 Nezahet Sureyya 4 Maltepe birinci ük mektep 178 Bürhan 5 Afyonkarahısar Belediye doktoru Ali Rıza Beyln kıza Mehpare 6 Akşehlr ilk mektep mualhm vekili Edıbe Hanım oğlu Necdet 7 Inegol Gazipaşa mektebı 22 Fahri 8 Beyoğlu Hamalbaşı Tekır sokak 15 numarâda Süat Cevat 9 Fatlh on birinci ilk mektep 212 Mu10 İnegöTde OaVaTekuı Hâlftr Beyüı oğlu Nakip 11 fatanbul 3 flncfl ilk mekl r 186 Suzan 12 Kuzguncuk Arapzade Barıçık sokak 9 numarâda Ragıp 13 Uskudar 46 ıncı ılk mektep 3 numarâda Necatl 14 Galata Arapcami Ekmekyemez Turan haıu Fortune Habip 15 Ankara Mimar Kemalettln Uk mektebl 199 Ihsan 16 Fenkoy Babce sokak 35 numarâda Angel Dudaş 17 Çapa 31 incı ilk mektep 341 Neri Yarıntfar düzüne mendil ka . zananlar: Tire birtnci İlk mektep 102 Suat Yılmaz, Ankara Yenlşehir SelânDs caddesi Seyfl Bey apartımanı Malatya meb'usu beyin kun Neriman, Düzce Namık Kemal İlk mektebi 18 Atıf, Kayseri lısesı 6 mcı smıtta. Kemal, Harbıye Ermeni mektebinde Koharik, Mudanya Karaîatma maballesi 94 Nezihe Sacit, Kayseri Hacı mansur ilk mektebl 93 Iffet Tevfık, ıkinci Uk mektep 210 Mehmet Ali. Akbıyık 8 numarâda ŞerUe, Laleli apartunanı 307 MeUha, Osman Bey Glritlıyan apartımanı Zerran, Malatya jçarsı mektebi 127 Suheylâ Tevllk, Ku tahya çlnl fabrikası Vedat, Karamürael, Pazar mektebi 79 Refik, Ankara ı^ıklar caddesi Nilufer sokağı Ibrahlm Bey apartımanı 6 Türkân Fethi, Kadıkoy Baharıye caddesi 77 Hediye, Uskudar Doğancılar 218 Orhan Alâettln, Kadıkoy Osmanağa Hüdaverdi sokağı 41 Talât Emın Beyazıt Darulfunun caddesı Gonul Fent, Altay; Karadut mahallesı No 16 man Bu hal gösteriyor ki insanların dünya üzerinde var veya yok olması dünyanın ağırlığına ne fazla bir şey ilâve etmekte, ne de ondan büyük bir miktar eksilmek tedir. Pamuk ekmeği Sanki bütün dünya üzerindeki buğday raahsulünün fazlalığı, Amerika, Avustralya ve Avru • pa'daki muhtelif memleketlerin ambarlarında buğdayın taşmakta olduğu yetişmiyormuş gibi Almanya'da Heidelberg Darülfü • nunu muallimİCTinden bir zat pamuğu yakarak un çıkarmak ve bu undan da çok lezzetli bir ekmek vücude getiraek usulünü keşfetmistir. Halbuki hali hazırda asıl lâzım olan pamuktan ekmek yapmak değil, buğdaydan iplik istihsal ederek kumaş do • kuyabilmektir. 18 Karaman Gazı Pa#a mektebı 26 Hayati 19 Bursa 1 ıncl ılk mektep 596 Ismet 20 Çemberlıtas. Boyacı Ahmet sckağı 8 numarâda Feridun Haydar 21 Malkara Şahin ilk mektebı 85 Rahml 22 Maltepe İlk mektep 45 Seniye 23 Kadıkoy Moda 8 Incl mektep NeJat Zı\a 24 Karaman Gazi Pasa mekteblnde 418 Şukru Bey ve Hanımlar Meraklı şeyler nmıııras ımıeg''@Des» Avrupa'da, Amerika'da ve bizim memleketimizde mirasa, hele şöyle okkalıca bir mirasa kon mak çok tatlı bir şeydir. Fakat Çin'de miras işi oldukça tehlikeli bir mes'eledir. Çünkü pek yakın akraba olunmadığı halde bile ekseriya hazır paraya veya alacağa değil, borca ve vereceğe de mi rasçı olunmaktadır. Geçenlerde bîr amca iki yeğenine bizim paramızla 100 bin lira kadar bir borcu miras bırakmıştır. Şanghay gazetelerinde okun • duğuna göre Çin'de Han Ken şehrinde genç bir Çin'li kadınla evli Portekiz'li bir tacir karısına bir amca zadesinden geniş arazi miras kaldığını haber almış ve \ • Yartmşar düzüne defter kazü', nanlar; Cumhuriyet kız orta mektebi 227 Medıha. Istanbul birinci ilk mektep 375 Mnnzzez, Adapazan orta mektebi 23 Sabahat, Istanbul Kapıağası 7 numarâda Saad»x, Gedikpasa Amenkan mektebinden Ihsan Veli. Uskudar 21 ıncl ilk mektep 336 Jale Hakkı, Unye Hayatspor Fuat, Bursa yeşü otobus durak mahaUi 2 Türkân, Antalya Gazı Uk mektebl 391 Vedia, Adapazan orta mektebi 325 Muammer, Izmır Karsıyaka Turk bırliğı mektebl 288 Neriman Hu£nu, Niğde beledive azasından Reflk Bey oğlu Avni, Uskudar Amerikan kız kolle jlnden Nüzhet. Trabzon lisesı 417 Hakkı Ali Trabzon Tokatlı zade Alıcan EfePdi kızı Saadet, Unye Agâlı Beyın oğlu Murat Heybeliada Mehpare sokağı emine, Galatasaray Uk kısmından Osman, Kum kapı 3 uncu Uk mektep 284 Necat, Topkapı Maltepe'si Zahide, Kadırga 3 üncü ılk mektep 471 Suzan Mart bulmacası Tarihte öyle bir Törk kahramanı bulunuz kî ismine bakıldığı zaman hiç yaya yürü mediği yanmda daima bir binek hayvanı taşıdığı aıeydana çıksın. Doğru halledenlerden birinciye beş lira, ikinciye Foto E tem'den 6 kart ve bir ağrandisman resim çıkartmak hakkı takdim olunacak, diğer yüz kîşiye faydalı ve muhtelif hedi yeler verilecektir. Her hangi mükâf at kazananlann ve bilmeceyi halledenlerin resimleri de bize fotoeraflarını gönderdikleri takdirde • gazeteye basılır. Cevaplar Nisanın birinci gününe kadar «Cumhuriyet Ço cuk sahifesi muharriri» adre sine gönderilmelidîr Hal suretleri aşağıdaki cetvele yazılmalıdır. Bu şartlara riayet etmivenler hedive kazanamazlar. met memuru gelmiş ve ölen adamın arazinin diğerinden belki on misli fazla borcu olduğunu söyleTnişler ve bunun ödenmesini istemişlerdir. Adam hesap etmiş, sevinerek arazinin bulunduğu ye1 kitap etmiş mirastan vaz geçmere gitmiştir. Orada köylülerle yi daha muvafık bulrnuştur. Fabundan sonraki idarenin şekli kat memurlar böyle bir şeyin imhakkında konuşurken iki hükukânı olmadığını bildirmişlerdir. 1S11 HIK AV Yanmfar düzüne kalem kazttnanlar: Kayseri Amerıkan mektebı Ragıp Ke mal, Kabataş erkek llsesi 375 Omer Ibra hım, Beyoğlu 18 ıncı Uk mektep Fuat Behcet, Alman lisesi 68 Nezıhe Mustafa, Ka lecUc muallım Ihsan Beyden Nezihe, Adapazan orta mektebı 224 Bekır, 11 mcı ılk mektep Sevım Gelenbevı orta mektebz 597 Irfan, Mardm merkez ılk mektebi 361 Lâmia, Elâziz askeri şube reisl beyin oğlu Doğan, Bılecık nafıa başkâtıbi Mehmet Bey kızı Perıhan, Araç kaymakamı Raif Beyın oğlu Servet, Haydarpaşa Nemlizade sakağı 25 Turkân, Uluköy 29 uncu ilk mektep Hunye, Erenkoy kız lisesi 620 Melâhat Hasan, Trabzon Hacıkasım Uk mektebı 3 Şukran Mumtaz, Kasunpaşa Buyükp. yale 348 Mahmut, 19 uncu ük mektep 236 Kenan, Vanıköy 26 Sevım Süheyl Adana'da Abidınpaşa caddesi doktor Ib rahım Beyın oğlu Necat, Tarsns AmerikaR koUeji 242 Mustafa Cezmi Istanbul'da bulunan kariMejtaıizin 9& zartesı gununden itibaren m»'iu. t ^ a müracaat ederek hadıyelerinl a. , u ^ J J rlca ederız. Başka yerdekilere larafunjsdan gonderUecektır **• BÎZÎM MEMLEKETTE ÇÖCUKLAA Şu yavru • nun uyuyuşu na bakın ! Kendi kızının bu güzel resmini çıkartan foto muhabi • rimiz N*mık Bey ne güzel bir zaman intihap etmiş. Bebeğile bir likte sütlü bir rüyaya dalan yavrucağın takıncl .,. bu tatlı pozdan haberi bile yok. Hayat'n atffîıklarmdan uzak. Çocukluk devresi bir daha ele geçmiyen ne kıymetli bir zamandır, bilseniz! Film hortumunu Kara Koğu zanneden vahşinin akıbeti Yerimiz kalmadığı için birer kitap kazananların isimlerrni * e lecek defaya bıraktık

Bu sayıdan diğer sayfalar: