17 Aralık 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

17 Aralık 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

!İ7Kâm]nuewell933 Cumkarivef 1[ Haftalık radyo programı j] flBu akşamki program J Çarşamba: 20 K.EwelJ ANKARA: ANKARA: 12,30 gramofon 18 orkestra: 1 12,30 gramofon 18 orkestra: 1 Schubert (OuveTture Rosamund), 2 Thomas (OuvertUTe Mignon) 2 Saint Saens (Suite Algeryime) 18,45 keman konseri (Ekrem Zeki Bey), alaturka saz 20 ajans haberleri. 3 Holmas (Fantaisie Le Movtaque İSTANBUL: noire) 18,45 dans musikisi 29 :ıjsn 17,30 gramofon 18,30 Ruhsar habeTİeri. Nazmi Hanım tarafından konferans tSTANBUL: 18,45 orkestra: 1 Artok Rhapto 17.30 gramofon 18,15 fransizca fantasie, 2 Mendelssohn Romance, ders (ilerlemis olanlara) 18,45 şe 3 Drigo, Pas des Bohemiennes, 4 hrr tiyatrosu artistleri tarafından temTango orke9trası: Bedriye Hanımın işsil 19.30 Bedayii Musiki heyeti tirakile türkçe sözlü tangolar 19,30 21 gTamofon 21,30 kemanî Re kemanî Reşat Bey ve arkadaşları 21 şat Bey ve arkadaşlan. gramofon 21,30 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat ayarı. VİYANA: Yeni A d l i y e Heyeti Vekilede binası için para dünkü müzakereler Icrada kalmış olan para Iktısadî programın mü nın harcanması fikri zakeresine dün başlandı Zonguldakta avukat Hilmi Beyin Adliye binası yangını münasebetile şayanı dikkat mütalealarmı neşretmistik. Hilmi Bey bu mektubunda yeni Adliye binası için icrada alınmarm» ve mururu zamana uŞramıs paralardan istifade edilmesrni bildiriyordu. Salâhiyettar bir zat bu hususta dün demiştir ki: « tcranm sahipsiz paralanndan bes yüz bin lirası tahsis edihnek suretile 100 odalı asrî bir adliye dairesi yapmak mümkündür ve bu ihtiyaca kâfidir. Esasen yanan 219 odalı Adliye bmasıntn bir kısrm metruk vaziyette idi. ÇünkS ihtivaçtan fazla idi. tcranm sahipsiz paralanndan 500 bin Krası bu îse aynldıktan sonra kalacak 500,000 lira, bu paralann hazineye intikali için geçmesî icap eden bir buçuk sene zarfmda müracaat etme • si muhtemel alacaklılarm isfa'hkakla rma kifayet edeceğmden derhal tat • hikata geçilmesine hiçbfr mânî voktur v Postanenin üçiîncü ve dördüncü kat Iarmm adliye dairelerine tahsisi hak • kw1a henüz bir emir gelmemistir.» Baro reisi Halil Hilmi Bev îse bu meselenin bütçe kanunOe halledilebf leceğinî, müterakim îcra paralan ha « zineve ratikal etse bile ancak devletin varidat bütçesine ithal edildikten sonra sarfı mevzuu bahsolabileceğmi, z3credilen paralann mururu *a»"w"tı tn tulmasî îçm lâzm gelen moddet henSz gecmediğinden haien devletin ma!ı addedilnuyeceğini işaret etmiştir. tstanbul Ticaret Odasmm avukatı Methî Sait Bey, icrada kalmtş ve mururu zamana uğramı» paralann adliye binası fnsaatına tahsisi çok muvank o!s»<~*>5ı mütaleasmda buhmmustur. Birinci aahifeden mabat teşekkülün faaliyetleri esaslı surette takip edilecektir. Kredi hareketleri geçen sene kabul edilen ve memleketin ödünç para işleri kanunu ve Halk Bankası kanunlan ile devletin küçük kredivi tanzim hususunda aldığı kanunî tedbirleri en kısa zamanda ve en modern şekilde tnhakkuk ettirecek surette tanzim edilecek ve bu suretle bir taraftan tefecilikle mücadele edilirken diğer taraftan da esaslan hazırlanan Halk Bankası teşkilâtı biran evvel mevkii ffle konulacaktır. İktısat Vekâleti iktısadî cepheden aldığı büyük tedbirlerfn seyrini yakmdan takip etmek ve teşkilâttnm faaliyetini murakabe altında tutmak üzere bir teftîş heyeti kadrosu vücude getirecektir. Bundan başka programm sanayi kummda gerek mevcut gerekse şimdiden sonra vücude getirilecek esvaya ait sanayi müesseseierinin. istifade edecekleri muafivetler ile mevaddı iotidaive listeleri hakkmda da hükumler vardır. Bu hükümlerle mevcut sanayün istifade edecekleri muafiyetlerin nisbet ve hudutlanmn bes sene icin değismiyecek surette tesbit edilmesi ve bu sanayiden mevaddı iptidaiyelerini dahi'den tedarik edebileceklerin bu müddetin hhamında buna imkân bulabilmeleri için tedbirler düşünülmektedir. Efrat tarafmdan yeniden vücude getirflecek sanayîe muafîyet verilebilmek için bu sanayirn daha ziyade mevaddı iptidaiyesi memlekette mevcut veya kabili tedarik sanayi şubelerinden < 1 *ması badema esaslı bir prensip oiacakfar. Sumer Bank Fabrikaları VtYANA: 18,05 hafif musiki konseri19,45 konferanslar 20,45 havadisler2O,5 5 bestekâr Serge Bortkiewicz piyanoda kendi eserlerini çalıyor 21,35 Amsterdamdan naklen Vivana musikisi kon seri: (Strauss'un. E. Kalman'ın Leiv Fall'in eserleri) 23,20 havadisler 23,35 dans plâkları. BUDAPESTE: 18.35 tefrika 19,05 tsiean orkestrası 20.20 havadisler 20.45 kon ferans 21.20 skeç 23,05 havadis ler 23,25 Nevyork kahvesinden nakil : orkestra konseri 24,25 bir lo kaı^adan: tsigan musikisi. BÜKREŞ: 18,05 muhtelif musiki parçaları 20,05 konferans. plâklar ve haftanın reportajı 21,05 şarkı konseri (Banton) 21,25 orkestra konseri 22,05 bir konferans ve orkestraya devam 23.05 dansing. 18,25 konser saati 19,15 konfe ranslar 20 05 radyo orkestrasi 21 havadisler 21,10 senfonik orkestra konseri: (Brahms'm ve Anton Brückner'in eserleri) 23.25 havadisler 23.40 konferans 23,50 bİT kahveden naklen dans havalan. BUDAPESTE: 18.35 klârnet konseri 19.05 itaiyanca ders 19.35 Trio konseri20.05 konferans 20.35 Puccini'nin (Ma dame Butterfly) operasından parçalar21,05 şaTkı konseri • 21.45 b'rr skec23,25 plâk nesriyatı 24,20 tsigan orkestrasi. BÜKREŞ: . . 18,05 orkestra konseri 20,05 konferans. plâk nesriyatı 21,05 Trio 21.35 konferans 21,50 şarkı konseri 22,20 piyano solo: Gavotte (Brahms); Preludes (Chopin) 23,05 Rumen halk havalan. Bir bugün, bir yarın kaldı Fırsatı kaçırmayınız! tenzilât * c Yerli Mallar Pazan tstanbul: Bahçekapı caddesi Beyoğlu: tstiklâl caddesi Ankara: Çocuk Sarayı caddesi Samsun: Bankalar caddesi Her ne isterseniz bnlursunuz Pazartesi: 18 K.EvvelJ Perşembe: 21 K. Evvel J ANKARA: 12.30 gramofon 18 alaUrrka saz 18,45 viyoionsel konseri (Edip B.) 19.20 alaturka saz 20 ajans haber leri. tSTANBUL: 17,30 gramofon 18.15 Selim Sırrî Bey tarafından konferans 18,45 or kestra ve türkçe tangolaT. (Emine Hanım tarafından şarkılar) 19,30 Kemal Niyazi Bey ve aTkadaşlan 21 gramofon 21,30 Bedayii Musiki heyeti. VİYANA: .,., ., t 18,30 piyano »olo.t (ScarTattı, M. Rayel, C. Debussy, f. Liszt) J 9 . 1 0 konferanslar 20,10 piyano Tefakatile şarkı konseri 20,55 havadisleT 21,05 konferanslar, havadisler 23,15 ak şam konseri (plâklarla) ..BUDAPESTE: 18,35 orkestTa konseri 19,35 ingilizce ders20,05 ttalyan, Rus ve Macar şarkıları 20,45 konferans 21,15 plâklar 22,05 tiyatro 22,55 hava disler 23,15 tsigan musikisi 24,05 almanca b h konfjrags 2 ,müteakıben: cazbant. BÜKREŞ: 18,05 muhtelif konser 20,05 konferanslar 20,45 plâklarla bİT opera. VARŞOVA: 17,45 kadın programı müteakıben: muhtelif solo konserleri 19,25 skeç20,10 havadisler 21,05 senfonik orkestra konseri 23,05 şarkıiı plâklar23,20 kabare musikisi. ANKARA: 12,30 gramofon 18 alaturka saz 18.45 dans musikisi 19,20 alaturka saz 20 ajans haberleri. tSTANBUL: 17,30 gramofon 18 fransîzcâ ders (ilerlemiş olanlara) 18,30 Aliye Esat Hanım tarafından konferans 18,45 Münir Nurettin Bey ve arkadaşları 19,30 Ahmet Şükrü Bey tarafından konferans 19,45 Bedayii Musiki heyeti 21 gramofon 21,30 Kemal Niyazi Bey ve arkadaşları. VtYANA: 18,25 pTyano konseri: .(Brahms. Chopin, Liszt) 19 konferanslar 2Q (Tannhauser) NVagner'in üç kısımlık büyük operası şehir operası binasmdan nakledilecektir istirahatlerde: havadisler 24 dansjnusikisi plâk ları. BUDAPESTE: 18,05 plâk neşTİyati 19.10 kon ferans 19,35 bir kiliseden naklen dinî musiki 20,35 (Der Tenor) Er nst Dohnanyi'nin operası mütea kıben: (Pester Karnaval) Liszt"in musikisi istİTahatte havadisler prog Tamın sonunda: Brftania otelinden: dans havalan. BÜKREŞ: * .18,05 radyo orkestTasi 20 05 konferanslar, plâklar 21.05 oda musi kisi 21.35 konferans 21,50 şarkı konseri (Soprano: Mozart, Brahms, Verdi, Delibes) 22,20 piyano solo23,05 Rumen havalan. Ankara 16 (A.A.) B. M. Meclisi bugün reis vekili Hasan Beyin riyasetinde toplanmıştır. Celsenîn Sofya 16 (Hususî) Roman • açilmasını müteakip reis Hasan B<#y yadaki fasist teşkilâtı feshedilmiftîr. ruznamed'e bulunan kanun lâyihaZabıta kuvvetleri emri bildiri • larının bugün tevzi edilmîş bulun yorken, teşkilâtın yatağı cYesil t* • duğunu, bunlarm müzakere edilmetihkâm» a hücum ederek birçok evleri için heyeti umumiyece bir karar rak elde etmişlerdir. verilmediği takdirde muayyen müdBundan sonra Bükreş sokakların detin geçmesi lâzım geldiğini söyleda polislerle teşkilât taraftarlan mişrtir. çarpışmıslardır. 3u esnada bir poli» Hasan Fehmi Bey (Gümüşane), öldürülmüş ve 153 kisi . tevkif eMeclisin müstacel isleri nizamna dilmiçtir. meye bakılmaksızin istediğr zaman ruznameye alarak müzakere edebileceğmi, fakat bugünkü ruznamede Kahire 16 (A.A.) Yüzde 3 fa müstaceliyetle görüşülmesi icap e • izli ve ikramiyeli Mısrr kredi fon • den bir lâyiha bulunmadığından âosiye tahvillerinin 15/12/933 tarihli layi müzakerenin pazartesiye bı • çekilişinde: rakılmasını teklif eylemiştir. 1886 senesi tahvillerinden 152878 j Bu teklif kabul edilerek içtimaa numara 50,000 nihayet verilmiştir. Romanyada Faşlst teşkilâtı lâgvedildi DOnkO Meclis içtimaı Zonguldak Aemle Birliginden: Kozhıda eski kışla mevkiinde deniz işçüerme mahsus olmak üzere însa ettir!lecek ve bedeli kesfi on yedi bin sekiz yüz sekiz liradan ibaret bulunan binanın mşası yirmi gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlartn keşifname ve plânlan Zonguldakta Amele birliği merkezinde ve tstanbulda dördüncü Vakıf handa İstanbul mıntakası Maadin Mühendisligmde görebilecekleri ve her talibe işbu evrakın on lira bede] mukabilinde ita edfleceği beyan oiunur. İhaleye girebilmek için mühendis veya mimar olmak ve yahut mühendi* veya mimar kuüanmak mecburî oldugu gibi bu gibi isleri hüsnü muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair vesika ibrazı da şarttır. Münakasaya iştirak edeceklerfn şeraiM münakasaya tamamile uygun olarak bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetindeki teminat akçeleri veya muadil banka kefalet mektuplarile kânunuevvel 933 cumartesi günü saa* 15 te Zonguldak faale odasında hazır bulunmalan lüzu'iu ilân oiunur. yevmi ihale olan 30 Amele birliği heyeti (11116) Kredi Fonsiye keşidesi c Sah: 19 K. Evvel r ANKARA: 12,30 gramofon 18 orkestra: 1 Doppler (Ouverture tlka), 2 Lakome (Suite Cotillon) 18.45 ala turka saz 20 ajans habeTİeri. tSTANBUL: 17,30 gramofon 18,30 orkestra: \ Beethoven, Geistertrio, FeTdi Statzer B. (piyano), Necip Yakup B. (violon), Mesut Cemil Bey (Çello), 2 Chopin, Ferdi Bey tarafından, 3 Hasan Ferit Beyin eserlerinden bazı parçalar 19.30 Eftalya R , Sa di Bey ve aTkadrsları 2 1 gramofon 21,30 Bedayii Musiki heyeti. VtYANA: 18,25 keman konseri 19.05 kon feranslar, havadisler ve fransizca ders20,35 dinî program 21,35 Yugoslav musikisi. (Birinci kısım Laibach'tan. ikinci kısHn Zağrepten, üçüncü kısım BelgTattan naklolunacaktır^ ?2,35 konferanslar, havadis'er 23 25 or kestra ile aksam musikisi. BUDAPESTE: 18,35 oskestra konseri 19.35 fransîzca ders 20,05 plâklar 20.35 konferans 21.05 oiyano solo 21.45 havadisleT 22,05 bestekâr E. Dohnanyi'nin idaresinde ooera orkestrası tarafından konsçr 23,45 tsigan musi îtisî BÜKREŞ: 18,05 muhtelif konser 20,05 konferans ve plâk nesriyatı 21,05 şarkı konseri: (Puccini, Massenet, Mascag ni) 21,25 senfonik konser 22,05 konferans 22,20 senfonik konser devam ediyor. . u Birinci sahifeden mabat tadır. Yeni kurşun meşhur dumdum kursunundan daha müthiş yara aç maktadır. Çünkü dumdum kursunu gibi temas ettiği zaman yayıldıktan ANKARA: başka süratinin son derece şiddetm12,30 gramofon 18 oTkestra:Schu den şimdiki kurşunlann yüz nrisli mann (4 em. Symphonie) 18,45 ala derinliğe girmektedir. turka saz 19,30 dans «ıusikisi • 20 Dr. Gerlich icat ettiği rüfek ve ajans haberleri. kurşunun dehşet ve şiddeti hakkıntSTANBUL: da istenîlen tafsilâtı vermekte ise de 17,30 gTamofop 19 fransızca ders kurşunda kullandığı barut ve namlı (müptedileTe mahsus) 18,30 Belhakkmda çok ketum davranmak kıs Hanım 19,30 tanburi Refik Bey tadır. ANKARA ve arkadaşları 21 gramofon 21,30 Dr. Gerlich tüfeğini ve kursunu 12,30 gTamofon 18 Keman kon Bedayii Musiki heyeti. nu Danimarkalı meşhur bir silâh VtYANA: seri (Ekrem Zeki Bey) 18,40 franfabrikası müdürüne teklif etmiştir. 18,30 plâk nesriyatı 19,35 havasızca ders 19,15 gramofon 20 a disler 20,05 halk konseri 21.15 tiMüdür, yeni tecrübelerirs matlup nejans haberleri. yatro 21,50 orkestra 23,20 havaticeyi vermesi şartile bu teklifi kaİSTANBUL: disler 23,35 bar musikisi. bul etmiştir. 12,30 türkçe gramofon nesriyatı BUDAPESTE: Dr. Gerlichin satış müdürii Al 17,30 gramofon 18,30 orkestra: 1 19,05 salon orkestrasi 20,05 mekWolmga paraphrase, 2 Jocelin, Ber tuplar 20,25 tsigan musikisi 21,20 manyalı M Kern gazetecilere şu maceuse. 3 Offenbach, Hoffman hi lumatı vermiştir: havadisler 21,35 tiyatro 23,40 plâk kâyeleri, 4 Rus romansları 19.30 nesriyatı. « Doktorun ke^fi ateşli silâh hanımlar heyeti 21 gramofon 21,30 BÜKREŞ. larda yeni bir inkılâp teşkil edecekBedayii musiki heyef 18,05 OTkestra konseri 20,05 kontir. Kurşunun iptidaî sürati şimdiye feranslar, plâk nesriyatı 21,05 koro VİYANA: kadar görülmemis bi' derecede ve ile şarkılar. 18,25 şarkı saati 19 konferans fevkalâdedir. Bu tüfek ile her hangi VARŞOVA: Iar, havadisler, haftalık tefrika 21,05 1 7,45 Lembergden naklen org kon bir tayyareyi herhangi bir süratle doğumunun 75 inci senei devriyesi müseri 21.35 çocuk programı 22,05 uçarken vurmak mümkündür.» nasebetile Giacomo Puccini'nin eser koro ile şarkılar 22.50 haftalık Cholerinden konser: (tenor, soprano ve pin konseri: orkestrasile) 22,40 havadisler 1 Barkarole FisDur, 2 NocSevgili zevcim ve pederimiz Kütah22,55 akşam konseri (bir salondan turne Op. 72 3 Mazurcas, 4 ya meb'usu Rasim Beyin pek acıklı ölünakil). Scherzo Op. 39 23,35 Lembergden mü dolayısile gerek bizzat gerekse tahBUDAPESTE: (şarkılar) 24 10 plâk nesriyatı. riren taziyette bulunmakla kederimize BELGRAT: 18,35 şarkılar 19,15 konferans işb'rak eden zevatı kirama ayrı ayn 18,05 Sırp şarkıları 20,05 musa19,45 orkestra konseri 21,05 şarkı teşekküre teessürümüz mâni olduğunhabe. plâk 21,05 piyano ve keman konseri 21,45 konferans 22,20 hadan bu vazifemizi gazete vasıtasile ifa konseri 21.35 muhtelif operalardan vadisler 22,40 orkestra 23,55 tsi etmek mecburiyetinde kaldıfımızı be şarkılar 22.05 orkestra konseri gan musikisi. yan ve tekrar tekrar tes<»kküratımızı ar22,35 halk şarkıları 23,05 plâk zederiz efendim. Merhumun refikası BÜKREŞ: 23 50 dansing Seniye ve çocuklan. (11087) 18,05 radyo orkestrasi 20,05 konferanslar, plâk neşriyaU 21,05 sen Zayi Bursa emvalmden alınan fonik konser 21,55 kıraat ve senfo 575645 ve kayit numarası 3921 ve 199 nik konsere devam. Paris 16 (A.A.) Rambouillet'ten maaş cüzdanımla mühürü zatimi zayi VARŞOVA: 15 kilometre mesafede kurulan yeni ettiğimden yenismi alacağundan eskisi1 8,1 5 keman ve piyano ile sonatlaT Radyo Paris telsiz merkezi 18 kânin hükmü yoktur ve mühürü zatimle nunuevvelde işlemeğe başlıyacaktıj'. 20; 10 muhtelif 21,05 musahabe kimseye borcum yoktur. Emine Naciye. Bu Istasyonun kuvveti 80 kilovat ve 21,20 senfonik konser 23.45 tsigan (11090) tulümevci de 1724 metre olacaktır. havalan. 1903 senesi tahvillerinden 614754 numara 50,000 1911 senesi tahvillerinden 370731 numara 50,000 frank kazanmışlardır. İstanbul ikinci İflâs Memurluğundan: tstanbul Adliye binasınm yanması üze rine sattşı yapılamıyan müflis Tepebaşmda Perapalas karşısmda antikacı S. Hayim Efendiye ait mallarm açık arttıma suretile pazartesi, çarşamba, cuma günleri sa at dokuz buçuktan itibaren on üçe kadar satışa devam edilecektir. Birinci satış 18 kânunuevvel 933 pazartesi günü bashyacaktır. Riisumu tellâliı ye müşteriye aittir. tstiyenlerfn mezkur g8n ve saatlerde mahallmde hazır bulunmalan ilân oiunur. (11111) «Kanatlı belâ» Cumartesi: 23 K.Ewel j Nafıa Vekâletinden: 16, 18/12/933 tarihlerinde münakasası icra kıhnacak olan (150,000' kayın normal ve (1716) adet kayın makas traverslerinden (100,000) kayın normal ve (1170) adet makas traversine ait münakasa müddetleri görülen lüzum üzerine 25/12/933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ve (50,000) kayın normal ve (546) adet kayın makas traversine ait münakasa da 25/12/933 tarihinde saat 15,30 a kadar uzatılmıştır. Şartnamenin teklife ait madd !eri tadil ve teklif mektubu şekli tertip edilmiş olduğundan bu hususfaki nümunelerin alâkadaranca Ankarada Nafia Vekâleti Levazım Dairesinden ve Haydarpasada Li man tşleri Müdürlüğünden almaları. (6911) Sel gide», kurn kalır! Cuma: 22 K. Evvel J Eski, sabit, kuvvetli ve t.aklı şöhretlerden şaşmayınız! KREM PERTEV Emsali içinde bir harikadır ve bir harika olarak kalacaktır... TE Ş E K K Ü R FiKRi TEVFıK Otomobil ve makinist mektebi Taksim Cumhuriyet abidesi karşısmda Şotorlere. veni ders devresi Kânunusanî ilk haftasmda başlıyacakür. Müddet üç av, ücret yalnız nazarî 20, direksiyon talimlenle 40 veya 50 liradır. Talimler: Türkiyede ilk defa tarafımizdan vücude getirilen çift direksiyonlu bir otomobil üzerindt yaptınlır. Bu tertibat, koiayiiÇı, emniyeti ve muvaffakiveti temin ettnektedir. Amatörlere, kayit muamelesi her zaman eçiktır. Tafsilât için şoför ve amatörlere mah^os olan her ıki progTamımızı da isteyiniz. Te1efonj42?08 Yeni bir Fransız Radyo istasyonu

Bu sayıdan diğer sayfalar: