6 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

6 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Köylii çocuklarını nasıl okutabiliriz? Programı sarih ve gayesi muayyen 10 senelik bir «Köy Maarifi» seferberliği ilân etmek ve en amelî yoldan yürümek lâzımdır 2[*] txraît cHususî» Mektep idaresi | te almarak köy nrarahhaslarile mek • yalmz talebenin değrL teessüa ettigi bütep beyeti idaresinden morekkep bir tün mmtakanra, butSn köylerin ve köy. mecHs tarafmdan tanzim edilecek ve 15lerin mektebidir demiştik. Binaen • vflâyet mediri umomilerince tetlrik ve alevh beyeti UJimiy«i ve idare heyetî tasdik olnnarak tatbik edüecektir. K ö y mektep kadar mmtakalanndaki köy > lerde haDca tevzi olunaeak hi$»ei isti • lerle de meşgul olacak ve ba bususta rakte adalet gözetUmesi şarthr. Ba hukendiltrine verileeek vazîfeleri yap • •asta mükelleflerin itirazlannı tetkik mağa mecbur tutulacakbr. edecek bir hakem heyetmin tayini de lâzıradır. Yamız itirazlarm yapılnoaıı Bhıaenaleyh her mektep kendi mtnve tetkik olunarak en kua ve muayyen taka*mdı>ki koylerin yol itlerîni, *ıb • bir zamanda karara ba&lanması için kahat ijletmi, hayvan baknnı ve ziraat mm veya tatimata maddeler konulmaîşlerim, *a, lâğım, köy evi, orman ve sı da l&zundır. ağaç dikms ve baknm ve y*bani agaç* lann aşılanmaa gibi hizmetleri beş seMektep açılan mmtakalardaJd köy • nelik bir programa bağlatarak lrovlü • lerin birer kooperatifi de olman şart • ye yapfaraeak ve köy kooperatiflerini far. Ba kooperatifler mektebin teskü de teşkfl elüıeıek nezsreti ve bimaye • edeceği kooperatrfm birer şubesi ola ri aitrada çalutıracakhr. Bunon içm cak ve mekten namma butun mubaya • mektep idaresmde çalısacaklara bir ka« at bu vasrta ile yapılacakhr. nonia icap eden vazife ve vedbfeler Kooperatif mektep ihb'yacma art metevdi okmacaktır. vat ile köylfilerin butün mü^tBİısılata Ba şereit altinda girşece&imiz savaşm onuncu yüdönümünu Türidyede ve dünyada yepyeni bir eihan yaratmıs oimakîa tes'it edeceğimize şBphe yok ttır. Bu programı 935 tenesinde tatbik •ttiğimize göre 944 d e n seneti niba • yetinde mekteplerhnb meveodn tam bir mflyondur. tikmektebi bitirenler se> Iriz ySz bindir. Meslek knmında tah • nlde bnhmanlar yüz beş bindir. Met • lek kunum bitirenler yetmiş beş bin • <Iİr. ait piyasa rayiclerini gfimi günöne takîp edecek ve ba alım ve sahma delâlet e • debilecektir. Mükellefİvetmi istihsalâtiIe Sdemek isb'yenler mallarmı pivasa rayidne «öre kooperatife vermekle borçlarmı ödiyeceklerdir. Köyce îsHho»! edîlen mevattan intfyacını o köylerden bir nisbet dahilînde ve ihtiyar heyet • leri ütirakile mubayaaya mecbardur. Kooperatif maamelitında suiistimal yapanknr için ihtilâ» yapan memarlar hakkındaki mevaddı cezaiyenm tatbTa esastır. Bundan arayemiz köylSyS ko • rumak, köyhiyıe nafi obnak, köyliiye nSnmne olmak, köylâye tnökellefiye • tini eda etmek iktidarmı vermek+ir. Mektebin iktısat maallimi ba işi tan • zma edebiiir. Bu nıretledir ki köyKi ilri bin hane mektebin on beş »enede öde» necek inşa bedeKni, Mşesini, flbasuu ve diğer maıraflarmı kolayhkla ödiyebilir. Zaten yapacağımız mektep iktuada ve köy ihb'yacmn en uygun şartlarla ya pılacakür. Talebe temiz b:r köy kıya fetile giymecekttr. Temiz bir köy yataİmda yatacalrtir. Temiz bir köy yemeği yiyeeektir. Her işhnizde iktnat ve iyi bir köy sistemi esashr. TarhedOen vergıTer için mükeliefiyetini ifa etmi • yen köyluler hakkmda tshsili emval kanunu tatbik ediiecektir. Bunu muhaaebei hasosiye tahsüdarlan tatbik edecektir. Ba işlertn tererraatma ait ve her ta • retle kabfli tatbik ve köylerimizce ve köylülerimizce ifan matlâp hidemat i • çm Cumhuriyet devri en rmisait zemi ni hazırfamışhr. Köyla Maarif ibtiya • cnu tamamen doymuştur. mJalâpçıIa • ra bfiyiik emniyeti ve fthnadı vardır. ÇSnkS TSrk halaskarlanm biür ve ha Iiskarlarmın emrine bötün varlıjile i • taat ediyor. Yolanroz onlan yokselt • mek, yaaatmak yoludur. Omm icindir ki köyKi ba tedbirleri ve gayelerimizi onlara ciddiyetle anlattığtmız ve işbaşına da temiz, vazifesini bilir iş adamlarmı getirdJgımJz gün herşeyi istedigımiz gi • bi yapmiş olacaktn*. Turk köylüsü o zaman hakikaten e • fendimizdir. Türklüğe ve Türk köy Iösöne btma yapmakla ve başarmakla en boyiik hizmetimizi yapımş, en büyiik borcumuzu ödemiş olacağız. Ba mu • vaffakiyet, Turk tarihini ve varlığmt knrtaran, Gazi Mastafa Kemale, kor tard»ğı varlıgın en btiyiik mükâfah o lacakfar. •*• [*] Birinci makale 26 mayıs 934 tarih ve 3610 numaralı nüshamızdadır. M. M. Vekâleti tekaüt şubesinde işi bitenler Muameleleri Tekaüt ŞubeBİnce ikmal edilerek retmi tenetleri Muntazam Borçlar Müdürlüğüne gönderu lenlerin liateleri: Tekaüt zabitler Muamele memuru Muhittin B. Fatih emvalinden resmî senedl 34/14774 No. 13/5/934 Miralay M. Murat B. Bursa emvalin den resml senedl 34/15706 No. 22/5/934 Binbaîi M. Kemal B. Ankara emvalind«n resmî senedi 34/1570 No. 22/5/934 Tabur kâtibi M. Zarif B. ailesi Fatih emvalinden resrai senedi 34/8968 No. 16/5/934 Oüverte blnbaşı O. Tevfik B. ailesi Beşiktas emvalinden resml senedi 34/9095 No. 16/5/934 Miralay Rüştü B. ailesi İzmlr emvalinden resmi senedi 34/14367 No. 31/5/934 Binbaşı Rerit B. ailesl Üsküdar emva linden resmî senedi 34/6762 No. 21/5/934 Yüzbaşı Sadık B. ailesi Üsküdar emva1 llnaen resml senedl 34/14210 No 21/5/934 Yüzbaşı Mustafa B.fcllesiBeşiktas emva linden resmî senedi 34/14832 No. 21/5/934 Yüzbaşı S. Rahmi B. ailesi İzmir emvalinden resmi senedi 34/11871 No. 21/5/934 Yüzbaşı Mustafa B. ailesi Fatih emvalinden resmi senedi 34/14650 No. 21/5/934 Yüzbaşı Halil B. ailesi Lâpsekl emva linden resmî senedl 34/14813 No. 21/5/934 Yüzbaşı M. Şerif B. ailesi İzmir emvalinden resmi senedi 34/13574 No. 21/5/934 Yüzbaşı M. Emin B. ailesi Ankara emva linden resmi senedi 34/16259 No. 22/5/934 Mülâzim Sallh B. ailesi Erzlncan emvalinden resmi senedi 34/14509 No. 21/5/934 Mülâzim Vehbi B. ailesi izmir emva linden resmi senpdi 34/9450 No. 21/5/934 Mülâzim Şerif B. ailesi Beyoğlu emvalinden resmi senedi 34/15127 No. 21/5/934 Mülâzim Mehmet B. ailesi İzmir emvalinden resmi senedi 34/15246 No. 21/5/934 Mülâzim H. Mehmet B. ailesi Eskişehir emvalinden resmi senedi 14869 No. 21/5/934 Mülâzim Akif B. ailesi Afyon emva • linden resmi senedi 34/14324 No. 21/5/934 Mülâzim M. Ata B. ailesi O. Antep emva linden resml senedl 34/4517 No. 21/5/934 Mülâzim M. Tevfik B. ailesi Adana emva linden resml senedl 34/2290 Na 21/5/934 Mülâzim Celâlettin B. ailesi Ankara emvalinden resmi senedi 34/15826 No, 22/5/934 Mülâzim İbrahim B. ailesi Mersin emva linden resmi senedl 34/14820 No. 22/5/934 Hesap memuru Hidayet B. ailesl Üsküdar emvalinden resml senedl 34/12575 No. 21/5/934 Hesap memuru A. Hami B. ailesi Balıkesir emvalinden resmî «enedi 13491 No, 21/5/934 Cerrah Şemsettln B. ailesi Eskişehir emvalinden resml senedi 34/15174 No. 21/5/934 Kâtlp A. Recai B. ailesi Aydın emva linden resmî senedi 34/11347 No. 21/5/934 A. Kâtlbl A. Hayrullah B. ailesi Eminönü emvalinden resml senedl 34/6762 No. 21/5/934 Kamacı M. Hayrl B. ailesl Fatih emvalinden resml senedl 34/14523 No. 22/5/934 Deniz kâtibi binbaşı M. Fahri B. ailesl Fatih emvalinden resml senedi 34/14664 No. 21/5/934 Çarkçı kaymakam Osman B. ailesi Fatih emvalinden resmî senedl 34/14156 No. 21/5/934 Kâtlp yüzbaşı Refik B. ailesl Ankara emvalinden resml senedl 34/14331 No. 21/5/934 Hekim binbaşı Nurettin B. ailesi Beyoğlu emvalinden resml «enedi 34/14633 No. 21/5/93» Camhuriyet r HaOk sütumuı 6 Haziran 1934 Yeni Eserler Mülkiye mecmuası Malül neferler Mustafa oğlu İsmail Ankara emvalin den remü senedl 34/10233 No. 15/3/934 Sohbaz oğlu İsmall Eminönü emvalinden resml senedi 34/12246 No. 15/3/934 Musa oghı Ömer Ankara emvalinden resml senedl 34/11343 No. 15/3/934 Tosun oğlu M. Nuri Erzurum emvalinden resmî aenedi 34/7628 No. 15/3/934 Halil oğlu Mustafa Edirne emvalin den resmî senedl 34/11314 No. 15/3/934 Şakir oğlu Arif Edirne emvalinden resmî senedl 34/13476 No. 15/3/934 Abdurrahman oğlu Behçet Olti emvalinden resmî senedi 34/9683 No. 15/3/934 Mustafa oğlu Mehmet İzmlt emvalinden resml senedi 34/3027 No. 15/3/934 Abdülkadir oğlu Tevfik Kadıköy emvalinden resml senedi 34/11185 No. 15/3/934 Abdülâziz oğlu Mustafa Üsküdar emvalinden resmî senedl 34/11555 No. 15/3/934 İsmall oğlu İbrahim Korkutell emvalinden resml senedi 34/1223T No. 15/3/934 Murat oğlu Sallh Sinop «ravalinden resmi senedi 34/7886 No. 15/3/934 Hasan oğlu Sallh Edirne emvalinden resml senedi 34/12737 No. 16/3/934 Yusuf oğlu Ali BÜnyan emvalinden resml senedi 34/10621 No. 16/3/934 Mustafa oğlu Hamit Edirne emvalinden resml senedi 4/11552 No. 16/3/934# Ahmet oğlu Hıfzı Niğde emvalinden resmi senedi 34/13225 No. 16/3/934 Veli oğlu Mustafa Söke emvalinden resml senedl 34/12217 No. 16/3/934 Mehmet oğlu Halil Antalya emvalinden resmî senedi 34/12892 No. 16/3/934 İbrahim oğlu Muharrem Orhaneli emva linden resmî senedi 34/7542 No. 16/3/934 Mehmet oğlu Hasan Menemen emvalinden resml senedi 34/5275 No. 16/3/934 Osman oğlu Mehmet Bucak emvalinden resmî senedl 34/11685 No. 20/5/934 Cuma oğlu Mehmet O. Antep emvalinden resmî senedl 34/5048 No. 20/5/934 Rastt oğlu Halil Mihalcık emvalinden resml senedi 9193 No. 20/5/934 Mehmet oğlu Halil Çumra emvalinden resml senedl 34/10269 No. 21/5/934 H, Mehmet oğlu İzzet Ankara emvalinden resmi senedi 34/12280 No. 81/5/934 İbrahim oğlu Hüseyin İzmlr emvalin* den resml senedl 34/13661 No. 21/5/934 Suleyman oğlu Huaeyin Fatih emvalinden resml senedl 34/14985 No. 21/5/934 Hamo oğlu Acem Eleşkirt emvalinden resml »enedi 34/14977 Na 21/5/934 Mehmet oğlu Süleyman Bur«a «nvalinden resml senedi 34/12812 No. 24/5/934 HüseyİH oğlu Ali Muğla emvalinden resml senedi 34/15143 No. 24/5/934 Abdullah öğlu Ali Muğla emvalinden resml senedl 34/15317 No. 24'5/934 Her ay muntazaman lntisar ttmekte olan Mülkiye Mecmuasının 38 lnci sa Halk sutununda neşredilmek yısı zengin mündericatla çıtanıştır. İçtlüzere gönderilen şikâyet mektup' mai ve siyasî ilimlerin her subesine ait lannın daktüo üe yazüıp gön faydalı ve kıymetU yazılar taşıyan bu derilmesi l&zımdvr. Elyaztsile mecmuada Mülkiye ve Üniversite profegönderilen mektuplar ne$redile~. sörlerinden bir çoğunun etütlert bulun me». maktadır. Bu nflshada profesör Crozat, profesör Röpke, profesör Neumark, profesör Nielsenin de makaleleri vardır. Her Karilerimizden İbrahim Mustafa imnüshası çok genlş bir münevver kütle zasile aldıgımız bir mektupta denillyor ki: slne hitap edebilecek bir «englnlikle çı«Her hafta perjembe günleri Kocamus kan Mülkiyeyi okuyuculanmıza bilhtuu» tavsiye ederlz. tafapasaya, cadde uzerine bir pazar kurulmaktadır. Bu pazarda satış yapan balıkçılar yol kenarına balık başlarını at • Talebe Blrllği tarafmdan neşredileri makta ve pls balık sulannı dökmekte • Birlik gazetesi dün çıkan 12 nel sayısile bir yaşını doldurmustur. Çıkaranlan tebdirler. Ertesl gün, Beledlye diğer çöplerle rik ederiz. beraber bu müzahrafatı toplatmakta ise Belediyenin nazarı dikkatine Birlfk iki yaşına bastı de pis balık sulan, caddede bir iskara olmadığından, yollann kenannda birikintller halinde kalmakta ve etrafa dayanılmas derecede lğrenç bir koku yay maktadır. Bilhassa bu sıcak yaz günlerinde slneklerin içinde kaynastıklan bu sular tahammül edihnez bir mlkrop yu • vası haline geldi. Bu civarda oturanlar, bu pls kokulann ve bu mikroplu sulara kcnan slneklerin lçeri gelmemesi İçin pencerelerini açamaz oldular. Beledlye buraya ya ana lâğımma gitmek için bir iskara yaptırmalı veya balıkçı esnafını tenha, münasip bir arsaya yerleştirmelidir. Alâkadar makamatın nazari dikkatlnin celbi İçin gazetenlzin tavassutunu rica ederiz efendim.» IST. MR. KUMANDANLIGİ SA. AL. KU. ILANLARI Harbiye mektebi için taahhü> du'nü yapamıyan müteahhit nam ve hesabma 13,600 kilo çavdar sapı 7/6/934 perçembe günü «aat 14 te alenî münakasa ile ah • nacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün ve taliplerin belli saatte teminatlarile Merkez Satmalma Komisyonuna gelmele • ri. «1162» (2519) *•• Bürhaniyenin Ağacık köyünden Mehmet oğlu Halil Efendiye: Şikâyet mektubunuz fllâkadar makama gönderilmiştir. Cem Sultan Avrupada da heyecanlı bir romevzuu olarak tanınmif ve irçok muharrirlere, retsamlara lham kaynağı teşkil etmi» olan anlı prensmin hayahnı en iyi e en cazip şekilde tesbit eden deerli bir eserdir. M. Turhan Beyin sayıtıı eter • ere müracaat «derek yazdığı bu nefis ve pek nefU romanda tarib vardır, şiir vardır, ask vardır, ııtırap vardır, heyecan vardır. Yeni çıktı. Fiah yetmiş beş kuruştur. İdare ve talim heyeti Tah mekteplet luıiıin İdare ve tvlim heveti programnrazdald deraleri na • zarî ve amelî bîr rurette i*tedi$imiz gî« bi o§retecek kudrette ve evsafta ola • eakfar. Ba maallnnler meslekleri Riba • rile imitehassıslardaa mürekkep ted • ris heyetleri taraftndan yapılaeak dera müfredat programlanı» göre mektep • te okutaeaklan ve oğretecekleri den • ler içm snreti mahsmada yetiştirileeeklerdir. Muallimlere meslekî kısımlara ah tedrisat ve tatbikat ak oiduklan vekâletlerce gös*eri}ecek ve neticede bu işe ehliyet gösteren muallimler seçHerek Maarif emrine verilecektir. Ma•rif Vekaletinde ba isin idaresi ve ki taolarm ihran ve tab'ı, tedrüatra mo • rakabesi işlerine bakacak ve malî te • dabiri ittihaz eylemek ve hasılı pro • gramm tam ve müsmir bir şekilde tatbikmı temin eyliyecek her hususta sa Ifthiyettar bir teşkilât vueude getirile cektir. Mektepte ziraî, sdıht, baytarî, rniMt ve ticart bflgilere ak denlerle di|er mnroatı programlarma tevfTkan nazart ve amelî sahada bihakkin ta • fim edecek mnallimlerle köylere tah • mil edilecek vezaif ve hidematı ifa et tirecek idare adamlanndan mürekkep bir heyet vazire yapacaktır. Kadın Avcısı Belli olan deliliklerin sayin yetmiştir, bilinmiyen deliliklerin sayıını ise Allah bilir derler. M. TurBey, bu eserinde işte bu gizli lelUiklerden birini tahlil ve teşrib liyor, ortaya düşündUriicU bir koyuyor. Yeni cıktı. Fiatı yüz kuruştur. Merkez Kumandanlığına bağ lı kıtaat ihtiyacı için müteahhit namı hesabma 221940 kilo un 13/6/934 çarşamba günü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. Talinlerin belli »aatte Topane de Merkez Satmalma Komisyo nuna gelmeleri. «1207» (2918) •• • Merkeze baglı kıtaat ve müe«sesat için 47,500 kilo ayşekadm fasulyası, 26.500 kilo kırmızı do« mates, 88.500 pathcan. 16,000 kilo taze bamya, 2.300 kilo yeşil ince biber, 6 800 kilo dolmalık biber 30/6/934 cumarte«i günü saat 14 te kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartnamesini göre ceklerin hergün ve taliplerin bel li gün ve saatten evvel teklif mektuplarım Topanede tstanbul •Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuna getirmeleri. «3» (2966) **% Harp Akademisi için 45 bin kilo saman 14/6/934 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. Talipılerin belli sa * atte Topanede Istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuna srelmeleri. «5» (3001)] Nefer yetimleri Ahmet oğlu Osman ailesl Antalya emva linden resmi senedl 33/14598 No. 9/5/934 Mehmet oğlu Hüseyin ailesi Gördes emvalinden resmî senedi 34/8637 No. 9/5/934 Reşit oğlu Mehmet ailesl Zlle emvalinden resml senedi 34/11787 No. 9/5/934 Murat oğlu Ahmet ailesl Edremlt emva linden resml senedl 34/1266 .No. 9/5/934 Ali oğlu Hüseyin ailesi İnegöl emvalinden resmî senedi 32/39743 No. 14/5/934 Mustafa oğlu Ali ailesi Bursa emvalinden resml senedi 34/3962 Na 14/5/934 Hüseyin oğlu Feyzi ailesl Orhanen emva linden resml senedi 34/1726 No. 15/5/934 Ahmet oğlu Ahmet ailesl Cide emvalinden resmi senedi 34/6560 No. 15/5/934 Ali oğlu Ahmet ailesi Mannaris emvalinden resmi senedi 34/3369 No. 15/5/934 Alibaz oğlu İshak ailesi Ş. Koçhisar emvalinden resml senedl 34/9048 No. 15/5/934 Mehmet oğlu Habip ailesi Smdırgı emva linden resml senedi 34/12590 No. 16/5/934 Mehmet oğlu Ali ailesi Soma emvalinbinerken etrafma bakradı Fakat sokak kâfi derecede aydınlık değildi. Uttelik (is te vardı. Göremedi. Madam Mortimrr kulüpte Mi* Bri • gerlanda rasgelmeleri ihb'mali olduğu • nu çıtlatmısh. Bu itibarla Lidya o »rrada onu görünce hayret etmedi. Mi* Brigerland etrafma birçok gençler toplamış, onlarla gülüşüp aakalaşıyordu. Lidyayı görünce sevinçle ayağa kalktu Onu yanına oturttu ve etrafmdaki deUkanlılan kcndisine tekdim etti. Lidya bunlann hepsmi ilk defa görüyordu. tçlerinde yalnız âsina çehre olarak bir Marküs Stepney vardı. Mis Brigerland bir aralık cazbandm gürültüleri arasmda sordu: Dans eder muiniz? Lidya batını iğerek evet dedi ve drrhal bir delikanlınm kendisini dansa kaldırmak üzere önünde diküdigini gördü. Bu delikanh oldukca iyi giyin • mifti. Fakat tahammül olunmıyacak derecede gevezeydi. Muttanl Mis Brigerlandı methediyor, onun güzelligia • | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları \ Çırpıcıda Satılık Tarla Zabit yetimleri Binbast M. Ali B. ailesl İzmir emvalinden resmî senedl 34/13667 No. 12/5/934 Blnbaşı M Şükrü B. ailesi Eminönü emvallnden resmî senedi 34/12828 No. 13/5/934 Binbaşı İ. Vehbi B. ailesi Kadıköy emva linden resmi senedi ^'US&S No. 14'5'!?34 Miralay M. Ali B. ailesi Giresun emvalinden resml senedi 34/6015 No. 16/5/934 Yüabaşı M. Niyazi B aUesi Fatih emvalinden resmî senedi 34/14362 No. 16/5/934 Yüzbaşı İ. Şevki B. ailesi Beşiktas. emva linden resmî senedi 34/13917 No. 16/5/934 Mülâzim Refik B. ailesi Eminönü emvalinden resmî senedl 34/13665 No. 13/5/934 Mülâzim Ömer B. ailesi Ermenak emvalinden resml senedi 34/14703 No. 14/5/934 Hesap memuru M. Tevfik B. aiV»l Kadıköy emvalinden resml senedi 34/13632 No. 12/5/934 bir sebebi de vardı. Mis Brigerland1 ona orada sevdiği bir adamla buluşmayı kararlaştırdıklarını, bu mas • rafı bunun için ihtiyar ettiğtni söy • Iemişti. Bu takdirde bu güzel »eyabat bir nevi hizmet t e olacakh. Mis Brigerlanddan şimdiye kadar okadar çok para almı?tı ki böyle bir bizmeti esirgeyemezdi. Genç kız dan ald'ıği talimat mucibince Lid yayi Kap Martene davet ettikten ve muvafakat cevabı aldıktan son ra talimat harici bazı sözler de »öyIfdi Monte Karloda kazanmak iatiyeni yüzde yüz kazandıran bir u»ul bildiğini v« bımu kendîsine ifşa edeceğini anlattı ki bu suretle az. kalsm seyahatin bütün cazibeaini mahvedecekti. Bereket Lidya ku mar merakluı değildi. Onun için Madam Moetimerin *z kulak astı. »özlerine pek Malî ktstmlar A Açacağınnz mekteplenn ida • re ve taKm heyetlerrâin maaş ve ma» raflan muhasebei husosiye butçeain den. B Levazmü dersiye ve tesisiyesi ve kitaplan Vekâlet (hükâmet) bütçelermden. C taşe, ifbas, tenvir ve teshtn frfbî hususat köylerin kudret ve kabfli yetleri nisbetinde rmntaka köylerine takskn edifanek saretfle koy btitcele rinden temin edüecektir. Her mmtakanm ibtiva ettiği köy • lerm bütçesi bütön ihb'yaçlar ve mm taka kSylerinin vaziyeti nazan dikka , Temîriat Mevkii ve nev*' Esas Lira No. 609 Çırpıcıda 46 harita numaralı 30 dönüm tarla 400 Yukarıda yazılı arsa 8 taksitle ve pazarlıkla satılacağından talip lerin 9 haziran 934 cumartesi günü saat onda şubemize müracaat • leri. (2995) den resml senedl 33/40106 No. 16/5/934 İbrahim oğlu İzzet ailesi Orhaneli emva linden resml «enedi 34/4604 No. 16/5/934 Ali oğlu Murat ailesl Balya emvalinden resml senedi 34/11027 No. 16/5/934 Mehmet oğlu Mehmet ailesi Sandıklı emvalinden resml senedl 34/6529 No. 19/5/934 Susur oğlu Terhat ailesi Konya emvalinden resml senedi 34/3277 No. 19/5/934 İbrahim oğlu Süleyman ailesl Ayas emva linden resml senedl 34/13708 No. 20/5/934 Ali oğlu Mustafa ailesi Konya emvalinden dem vuruyordu. Lidya bunlara hiç almmedı: Haklumız dedi, MU Brigerland hakikaten çok güzel ve zariftir. Lord Staker ismrâi taşıyan genç gözleri parhyarak mmldandı: Harikulâde... H^rikuiâde?.. Sonra yaptıgı gafı farkederek aptal aptal ilâve etti: Maamafih onun güzelliği sizin de güzel olmanıza mâni olamaz, ya! Lidya kahkaha ile güldü. Müstrbzi bir eda ile cevap verdi: tltifatımza teşekkur ederim, efendim. Lord Staker sözüne devam ediyordu: Bir takıra ahlâksuknn bu me lekler kadar güzri ve masum kıza diş bilediklerini düsündükçe insanın çıldı • racağı geliyor. Meselâ şu Glover denilen herif te bunlardan biridir. Ah onu bir ele geçirebilsem b«« yapacağunı bilirim. Lidya birdenbire gülmeyi buaktı. Mbter Glover benim çok «evdi • den resmî senedi 34/13024 No. 20/5/934 Nurullah oğlu Halit ailesi Balıkesir emva linden resmi senedi 34/10256 No. 20/5/93' Kadir oğlu Osman ailesl Balıkeslr emva' linden resmî senedi 34/5087 No. 27/5/934 Ali oğlu Mastafa ailesi Kozan emva linden resmî senedi 34/11384 No. 20/5/93 Hasan oğlu Mümin ailesi Bursa emva linden resml senedi 34/10623 No. 20/5/93 Ahmet oğlu Abdülkadir ailesl AkseU emvalinden resmî senedi 34/12326 No. 20/5/934 ğim bir dottumdur, dedi. Buna nriiteessifim. Mi» Brigerland da Mister Glover için tizin gibi mi düfünüyor? Haytr hayır zannetmem. Maa mafih bu halin ne zamana kader devam edecegini kendi kendine sordugunu an> Iıyorum. Lidya dans bib'p te yerine oturune* derin bir düşünceye daldı. Mis BrigerIandm kendisine şimdiye kadar GIo * ver aleyhinde bir tek kelime söyleme • diği muhakkakh. Maamafih biraz ev • velki mükâleme onun dottlannı Glo ver aleyhine kıskırttığını gösteriyordu. Denvk Mis Brigerland zannettiği ka dar iyi kalpli bir kadın değildi. Her halde bu noktaya mim koymak lâzımdı. Eve gelince îogsun henüz gelmedi • ğini anladı. thtiyar biraz «onra kapıda gSzöktö. Sırhnda eski bir asker kaputu vardı. Bir »aat kadar evvel başlıyaa jrağmur onu feci bir hale sokmuştu. (Mabadi var) )feİİBLİS . u«u/i. aagar Vauas Tercüme eden: Ömer Fehtnt 38 Zavallı genç kız yatın o tabah kiralandığını, malikanenin bîr gün evvel telgrafla tutulduğunu ve bunlar için lâzım gelen paranın da Mi* Brigerland tarafmdan tediye edil • diğini öğreıueydl herhalde çok sa facaktı. Madam Kole Mortimer zengin olmak şöyle dursun gırtlağına kadar borç içinde bir kadındı. Giinlerini alelekser alacaklılarla saklambaç oynıyarak geçiriyor du. Bu itibarla Mis BrigerlandUn Kap Martende birkaç hafta geçir mek teklifini kabulde hiç te nazlanmadı. BütUn masraf başkaları tarafından görüleceğino göre neye nazlanacakta ? Bahıuus bu misaiirliğin Lidya bu davetten çok memnun eldo. Derhal kabul ettL Madam Kole Mortimeri zengin bir kad^n olarak tanıyordu. Işte »özleri de btıau Upat ediyordu. Kap Martende bir malikâne, bir yat... Değme zen«inler bunlara malik değildiler. Tiyatrodan sonra gece yemegi için bir kuliibe gittiler. Tiyatrodan cıkmca Lidya gayriihtiyari Jogsu düşündü. Dün gecedenberi onun hakkındaki fi • kirleri büsbütün degişmişti. Otoroobüe

Bu sayıdan diğer sayfalar: