13 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

13 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Cumhuriyet' !3 Haziran 1934 Bursa Halkevinin faaliyeti Tarihî Bursanın tarihle olan sıkı münasebeti hakkında yapılan tetkikat semereli neticeler vevlvor Tayyare piyangosu yanjjosunun v ikinci keşidesine dün de Universite konferans salonunda devam edilmîstir. Bu keşidenin 20 bin liralık mükâfatı en son cekilen kırk numara arasmda tak^im edilmistir. Bunları be&er yüz Hra ka zartan numaralar acasında bulacaksmız. Ayrıca nihayetleri 15 ve 20 olan biletlere de yi> mijer lira amorti isabet etmiştir. Bunlar onda bir hesabile ikişer lira alacaklardır. Dünkü keşidede ikramiye ve mükâfat Hava treni tecrübeleri Motörlü bir tayyare ile ona bağlı olan iki motörsüz tayyareden mürekkep tren Moskovadan kalkarak bin üç yüz kilometro mesafe katetti Keşide dün bitti, 15 ve 20 rakamlarile nihayetlenen numaralar amorti alacaklaı On yedinci .tertip Tayyare Pi 50 lira kazananlar 159 775 484 525 701 973 1069 1165 1390 1673 1778 1963 2155 2187 2273 2290 2608 2619 2942 3296 3580 3373 4004 4049 4CR1 4201 4498 5226 5458 •5600 5630 5714 5971 6294 6310 6408 6533 6965 7029 7137 7307 7314 7849 8061 8524 8535 8698 8911 9025 9099 9248 "9362 9457 9487 9817 10238 10247 10349 10435 10978 11033 11200 11261 11315 11489 11821 11834 12055 12224 12371 12841 12881 13238 13669 14292 14469 14755 14851 15174 15429 15S48 15664 15798 15937 16255 16276 16298 16416 17480 17672 17739 17939 18073 18248 18507 18590 18802 18655 18731 18937 19171 19267 19687 19719 19935 20241 20578 20623 20712 20905 21026 21409 21760 22096 22138 22206 22232 22257 22332 22600 22848 22923 23015 23156 23219 24123 24208 24654 24691 6297 ıvloskova 12 (A.A.) Bir tay yarenin yedeğide iki planör (mo törsüz tayyare) den mürekkep hava treni dün Moskovadan hareket etmiş ve 1300 kilometro mesafede bulunan ve seyahatin menzili olan lutu trenin üzerine doğru geliyo.du. Planörler kâh tayyarenin üstüne çıkıyorlar, kâh altma iniyorlar dı. Buluttan kaçmağa imkân yok tu. Birdenbire planörlerden biri amudî bir şekil aldı ve süratle ka • yarak tayyareden seksen metro a • şagı düştü. Phnörcü Jürlefin so ğukkanhlığı sayesinde tren büyük bir kazadan kurtuldu. Mumailey eı son ande planörii tayyareden ayır gayet dar içinde hiç mağa muvaffak oldu. Bu hâdise üzerine tren Kamenskte bir balçık satıh mecbur oldu. Beş saat va Katnensk üzerine inmeğe Barsa Halkevinin Temsil Bursa (Hususi muhabirimizden) Bursa Halkevinin üç senelik mesaisi, bütün Türkiye Halkevlerine örnek olabilecek kadar esash ve verimlidir. Bu sebepledir ki: Fırka kâibi umumı liği de Bursa Halkevini müteaddit takdirlerile teşvik etaniş ve Halkevlerinin bu seneki yddönümünde Necip Ali Bey tarafından söylenen nutukla Bursanm çalışma hususunda Ankaradan sonra birmciliği aldığı kaydohmmuş • tur. Hakikaten; Halkevimizin her ştıbesmdeki arkadaslar memleketin bu hars ocağmda kendilerine diişen vazifenin azametini bihakkm müdriktir • ler. Onun içm geceli giindüzlü; hatta çok kere kendi işlerini dahi fhmal e • derek çahsıyorlar. O kadar ki, bazan Evm biitün odalan ve salonlan <*o'n • yor ve bir komite toplanacak yer bulamadığından içtimaını tehire mecKu»1 kalıyor. Yalnız Halkevimîzin zayıf bir noktası var: Yaphklarmı balka bildi • rememek... Bu ihmali Halkevi erkânı da samimiyetle itiraf ediyorlar. Hal • buki şimdiye kadar sessiz sadasız yapılan işler ve bundan sonra yapılacak olanlar o kadar derin ve o kadar esaslı tutulmuş işlerdir ki insan derakap meyvalannı elle tutup toplıyacak zannediyor. Maamafih bugün için eser meydanda yok ama biz onu görüyoruz. Bittabi bu işler hemen meyva ve roahsul verecek şeyler değildir. Tarihte Bursanın hanlan, hamamlan, türbeleri çok ehemnvyetli eserler • dir. Bunlara ait hakikî malumat meydana çıkarılmış ve ayrı bir tetkik nrvab•ulü olarak bir broşiir neşredilmiştir. Müradiye türbelerinde yatanlann isimleri bile tarihe ve hatta Maarifin res mî kayitlerine yanlış geçmiştir. Evkaf mahzenlerindeki eski sicillere ve tak'î vesikalara istinaden bunlar tashih edilnrştir. Bu tashihler (3000) tane olup henüz istinsahına vakit bulunamadı ğından yalnız 146 vesika Tiirk Tarihi Tetkik cemiyetme de gönderilmiş ve cemiyet Evimizi takdir etrvstîr. Bun dan sonra da; tarihi alâkadar eden tznik, Abolyont gibi yerlerde tetkikat yapılacak ve Bursada gizli kalmış veya yanlış bellenmis tarihî bir eser buhnumyacaktır. Tarihe Celâli eşkiyası diye geçen insanlann bizim bildiğimiz çekilde eşkiya olmayıp Osman oğullaımra zulmune karşı isyan etmis ve hürriyetlerini almağa ahdetmiş öz Turkler olduğu kuvvetle muhteroel goriiN düğünden bunlar üzerinde de ayn ve derin bir tetkik yapıhnağa başlanrnısta. Bütün Bursa mahallelerinin isimleri türkçeleştirilmis ve bir liste tanzim edilerek Belediyeye verilmiştir. Hal • kevinde bir mkılâp müzesi de yapıl • mıştır. Aynca bu sene Türk büyukleri köşesi yapılacak ve buraya b'nlerce senedenberi gelip geçen Türk büyük • ler'nin ve Türklüğe büyük hizmetler şabesi bir temsilden sonra de bulunanların resimleri konacaktır. Bir de; bütün Türk büyüklerini taziz için senenin muayyen bir gününde ihtifal yapüaeakür. Köycülük şubesi yepyeni bir sistenv le çalışıyor. Memlekette ilk defa köy müsabakalan tertip etmiştir. Bütün köyler arasmda yapılacak olan bu müsab&kada hangi köyün temizliği, sıh hati, halkm kıyafeti, evlerin iç ve dış badanalan, halâ çukurlannm akar sekli, verilen direktife uyuyorsa o köy sandığma, istedikleri hayırlı bir i*e sarfedilmek üzere elli lira mükâfat verilecektir. Bu müsbaka bir nevi im tihandır ve 15 haziranda yapılacaktır. Bursa köycülerinin köylerde tatb'k ettiği bayrak çekme merasimi umumî merkezce esas tutularak bütün d'ğer Halkevlerine tamiro edilmistir. Bu *ene aynca kır bayramlan da yapılacakür. Güzel San'atler subesinde çal'»an orkestraya bir de bando ;l?'e <"'<1 miştir. Orkestra sık sık Bursa halkına konserler vermekte, bundan baska müntehap plâklar da çahnmaktadır. Musiki derslerinde piyano, şan, ve keman dersleri verilmektedir. Halk dersanelerinde fransızca, injnlizce, almanca derslerile ticaret ve inşaat dersleri verlmektedir. Almanya dan getirilen muhtelif sıhhî mevzulu filimler bir aydanberi muhtelif yer lerde 22 defa gösterilmis ve filim gdsterib'rken bnr arkadaş ta konferans vermiştir. Halkevinde alçıdan mücessem bir sekilde bir çocuk bakımı müzesi de yamlacakbr. tctimaî yardım şubesi Bursada bir (Yoksullara Yardım Cemiyeti) teskil ederek dilencil'ğin ve fakrü zaruretin önüne geçmek üzeredir. Kütüpane ve nesriyat subesinde kitaplar tasnif edilmiş ve bir kütüpane yapılmıştrr. Bu sene de bir mütalea salonu açılacaktır. Spor subesinde avcılar, biniciler, atıcılık, tenis kollan vardır ve bunlar Evm en faal uzuvlarıdır. Evvelce dağ sporlan kolu da Halke • vinde tesekkül etmis ve resmiyetini alarak faaliyete geçmiştir. Bu sene bir jinmastik salonu yapbnlacaktır. Evin yapmak istediği ve yapacağı daha pek çok işler vardır; fakat bir taraftan binanm darhğı diğer taraftan da bütçe mülâhazası bu îslerin hemen tahakkukuna imkân vermemektedir. Musa kazanan numaralar sıra tertibile asağıdad'r: 10 bin lira kazanan 11443 2 bin lira kazananiar 15217 23379 30 lira kazananîar 159 558 1575 2653 3312 3959 4996 5874 7114 8047 8862 9384 10280 11501 12086 12869 14186 15251 16035 16649 17520 18245 346 371 381 669 888 1067 1737 1780 1849 2784 2807 2852 3337 3370 3461 4074 4404 4565 5000 5079 5382 5940 6214 6284 7152 7261 7382 8083 8251 8257 8888 8926 8952 9542 9733 9662 10479 10517 10530 11503 11633 11888 12340 12365 12467 13367 13342 13474 14315 14457 14549 15313 15331 15397 16058 16083 16088 16786 16791 16505 17547 17590 17591 18467 18496 18667 19454 21136 22177 23143 23936 24662 433 1165 2079 2909 3547 4629 460 1239 2319 3110 3553 4712 5396 6669 7570 8286 483 1478 2350 3222 3565 4867 5674 6849 7932 8353 Bataikte yere inmiştir. Tren bu mesafeyi altı saatte katetmiş ve fırtına yüzünden ancak bir defa Bataikten 100 kilometro mesafede yere imneğe mecjuı ^^.uiışıir. Katar kumandanı Borodin bu bapta şu izahatı vermiştir: € Bidayetlerde hava uçuşa çok müsaitti. Fakat Voronejden sonra kalın bulut tabakaları gözükmüş ve Kamenskte yağmur yağmağa başlamıstır. Muazzatn bir fırtına bu Bin lira kazanan 23101 500 lira kazananlar 71 57 2911 3240 4811 5224 9180 9489 12002 12906 682 727 1680 1917 3552 3684 3874 3955 4274 5795 7386 8175 8583 8872 9958 10427 10708 11298 11886 12927 12983 13885 15241 15789 289 16129 16380 16709 17552 18474 19160 19552 19691 20098 20645 20745 20942 21484 23634 23770 23826 24090 150 l«ra kazanan'ar 277 947 1180 3305 5397 5490 5646 6993 7560 7609 10731 11029 13896 14031 14721 17004 21130 100 lira kazananîar 557 3165 8261 12417 17685 23351 679 976 1156 1514 2953 3017 5032 5271 11905 12249 16229 17554 22303 22395 3875 4130 4311 4520 8398 9396 10294 10745 12640 14119 14926 15252 18310 19831 20888 21285 18937 19347 19453 20327 20439 20854 21956 22063 22083 22768 22923 22982 23595 23691 23780 24308 24381 24623 5395 6500 7390 8261 8967 9089 9332 10175 10238 10278 10597 10611 11150 11972 12054 12057 12661 12788 12862 13671 13713 13792 14826 15102 15184 15620 15709 15978 16219 16449 16521 16855 17171 17490 17663 17672 17819 18696 18768 18934 1S501 19650 19781 21176 21413 21879 22190 22223 22532 23174 23301 23450 24068 24093 24276 24954 24987 yere inmeksizin katolunan Moskoseyahati bir dünya rekonı teşkil eder.> *ç; C'^aJ \t IVEBİZ Muhterem misafir imizin seyahatleri (Birinci aahifeden mabat) şah Hazretlericıe malumat verdi • ler. Sehin«ah Hz. saat dört buçukta Erzurumu tesrif ettiler. Muhterem misafnrimiz burada parlak mera simle karMİandi. Muhterem misa • fir«miz sehrin methali olan Kale köprüsünden geçerken müstahkem mevkiden 21 pare too atılmak su retile selâmlandılar. Bir kıt'a asker resmi selâmı ifa etti. Askerî bando Türk ve !>an millî marslarını çaldi, Erzurum lisesi talebeleri ve izcileri, Iran kolonisi, mektepliler, binlerce halk büyük misaiirini istikbal etti. Sehinşah Hz. otomobillerinden in • dikten sonra askeri teftis buyurdular. tran kolonisi, büyük misafirin kudumu serefine kurbanlar kestiler. Sehinsah Hz., halkın coskun teza hüratı arasmda tekrar otomobilierine brnHilf'r ve ikametlerine tahsis edMen Vali konağını şereflendir • diler. Sehinşah Hz. aksara yemeğini yalnız olarak yediler. Sehinşah Hz. nin maivetleırindeki zevat »erefinp kolorduda bir ziyafet verildi. Muhterem misafirimiz, yann sa bah Gümüsaneye hareket »»decektir. Rüitu \ (özsoy) 19 haziranda temsil edilecektir. Sehinşah Hz. ne hediye edılecek tayyare Kayseri (Hususî) İran Sehinsahı Hz. ne hedive edilecek olan tayyarenin in«asi bitmiş, tayyare Kayseıriden Ankara ya gitmistir. Büyük m'safırinrz için Ankarada hazırlıklar Ankara 12 (Telefonla) İran Sehinşahı Hazretlerini istikbal hazırhklarına devam edilmektedir. Resmi geci de iştirak için Eskişehir, Konya ve Adanadan 500 izci geliyor. Buradaki mektepler de resmi geçide istirak edeceklerdir. Sehinşah Hazretlerinin Ankarada ikametleri ve resmi gecit sesli filme alınacaktır. Devlet Demirvollan Umum Müdürii Ibrahim Kemal Bey Sehinşah Hazretlerini Samsundan getirecek trenle Samsuna gitmiştir. Genç Mühendislerimizden Nüvit Osman Bey Hiç yüzünden bir c.nayet Bursa (Hususî) Burada bir hiçle başlıyan kavga yüzünden bir cinayet olmustur. Altıparmakta Hüseyinin dökümhanesinde dört beş arkadas rakı içmişler. Bir müddet sonra Mehme'le Kadri ismindeki iki ark?das arasında çıkan kavgayı Hilmi isminde genç bir çocuk kesmek ve kavga'anna mâni olmak istemiş. Bu sırada Mehmet evvelâ kendilerini ayırmak istiyen Hilmiyi yaralamış sonra ayni bıcakla Kadriyi de ağır surette yaralamıştır. Kadri hasta nede ölmüş, katil yakalanmıştır. Yanlanna yaklasınca Mis Brigerlanda: Yanşlarda şansınızı denemek istemez nr'siniz? dedi. Benimle beraber gelhseniz size epey bir para kazan dırırım. Mis Brigerland soğuk bir tavırla cevap verdi: Hayn, teşekkür ederinv Benim yarışlarda kaybedecek param yok. Ben fakir bir kaduıım. Fakat madam Me • redit size refakat eder, zanmndayım, O hiç te benim vaziyetimde değil. Marküs seri bir bakifla Lidyayı süzdü, sonra Mis Brigerlanda: Eğer paranız yoksa bende var, dedi. Size bir nv'ktar ikraz etmekle çok memnun olurum. Ileride, ne zaman i»terseniz bana iade edersiniz. Size bir milyon kazandırabilirim. Teşekkür ederim, hayır. ödünç para almak âdetitn değildir. Hem ben Madam Mereditin de öyle milyonluk bahislere girişmiyeceğine eminim. Küçük bir oyun belki. Isıktan Doğanlar Ismi altında çok kıymetli bir eser neşretmiştir. Eserde: Fotoğraf, renkli fotoğraf, sinema, renkli filim, sesli filim, çinkograf ve tabı san'atlan, resimli telgraf. uzağı gören ve gösteren aletler, »aniyede üç milycn resim almak ve mücessem sinema gibi mahiyetlerini pek az bildiğimiz fen harikaları hakkmda çok esasiı ve yeni malumat vardır. Tevfik Salim Paşa (Birinci »ahifeden mabat) günlerde tebliğ edilecektir. Yeni bütçede tedris eheyeti azasının neşekilde maaş alacakları bütçenin tebliğinden sonra belli olacaktır. Yalnız bütçenin asistan ve döçent lere ait kısmında döçentlere Fakültelerdeki kıdemlerine göre maaş verilmesi ve bunun için de döçentlerin muhtelif sınıflara ayrılması kararlaştırılmıştır. Şeh'nşah Hz. şerefine Ankarada verüecek müsamere Ankara 12 (Telefonla) Ankara Halkevinde İran Şehlnşahı Hz. şerefine Münir Hayri Beyin (özsoy) atlı eseri oynanacaktır. Eserin son provası bugün yapılmıştır. Provalarda Gazi Hz. de hazır bulunmuşlar, muharriri ve tenuilde rolü alan gençleri takdir buyurmuşlardır. muştu ve baska bir lisanla konuştuğa takdirde karar vermekte müşkülât çe: keceğini b lmiyordu. Şoför fransızca cevap verdi. Lidya da merakını defedemedi. Hıncahınç dolu bir kazinoya girdiler. Tam kahvaltı ederlerken masalanna bir erkeğin yaklaştığım gördüler. Bu adam Marküs Stepneydi. Gene iki dirhem bir çekirdekb". O kadar süslü ve o kadar şıktı ki insanın yeni çoraplar, yeni kravatlar, yeni gömlekler seçmek için bu adamın her gün sabahtan akşama kadar dükkân dükkân gezdigine hükmedeceği geli yordu. Lidya onu zengin bir adam zanne diyordu. Hıleli iskambil kâğıtları sa yesinde hayatını temin eden bir serseri olduğunu nasıl bilebilirdi. Zaten bunu bilen pek az kimse vardı. Marküs her yerde hüsnü kabul görüyordu. Avrupanın en zengin adamları hangi mevsimde nerede toplanıyorlarsa o da orada görünüyordu. Şimdiye kadar memleketimizde böyle bir eser nesredilmemiştir. Eser herkesin anlıyacağı tarzda yazılmıştır. Fennin bu son harikalarina yabancı kalmamak için bütün mektep muaMim ve talebesinin ve gençîerimizin bu eseri okumaları lâzımdır. Büyük kıt'ada 180 sahifeyi, 350 resmi ve 3 tabloyu havidir. Herkesin istifade edebilmesi için posta ücretile beraber fiati yalnız 150 kurustur. Matbaamızdan ve bütün kitapçdardan tedarik olunur. Ikindi üstü Kap Martene döndüler. Lidya çok neşeliydi. Marküs ona bahsi müşterekte 20,000 frank kazandırm:»tL Bunu b:lnvyen Mister Brigerland kızına sordu: Madam Meredit bhşeye çok memnun olmus görünüyor. Ne var? Yirmi bin frank kazandı. Mar küsle yanşlara gittiler. Talihleri yar dım etti. Şu Marküs hayli kurnaz adam. Seçtiği beygirlerin adını Lidyaya an cak yarışlardan sonra söyledi. Anlı yorsun ya bu 20,000 frank bir nevi yem. Marküs balığın oltayı yutup yut • madığuu anlamak üzere emjniro bu aksam buraya gelecektir. Mis Brigerlandın dediği çıktı. Mar • kus Stepney cenaplan yemekten evvel damladılar. Gayet sık bir sbvare elbisesi gıymişlerdi. Mister Brigerland bu ansızın gelen ( misafirden hiç te hoşlanmadu Odası na çekildi ve yemek zamanına kadar meydanda görünmedi. Mis Brigerland Marküsü hiç gözden ayırmıyordu. Onun Lidyayı bir tuzağa düşürmek istiyeceğini biliyordu. Bu tesebbüs ye mekten sonra vaki oldu. Bahçeye çıkmışlardı. Hava oldukça serindi. Marküs Stepney kadmlarm kürklerini örtünmelerine yardım ettikten sonra iskemlesini biraz uzakça oturmuş olan Lidyanın yanma taşıdı. Vakti münasip gelnr'ş olacakh. Mis Bri gerland derhal onlarm mükâlemele rine karısmağa hazırlandı. Bu sırada Lidya Marküse yüksek sesle sordu: MU Brigerlandın haberi var mı? Hayır, nereden olacak? Ona söyliyebilir miyim. Hay hay. Lidya Mis Brigerlanda döndü ve anlatmağa basladı: Mister Marküs bana yarınki yanşlarda harikulâde bir oyun oynamak imkânmdan bahsediyor. Hiç tehlike olmadan 5 nv'lyon kazanılabilirmiş. Doğrusu güzel bir oyun. (Mabadi var) »a2u«. tdgar vauas Tercume eden Omer Fehmi 45 iyi fransızca konuşur. Ayni zamanda çok mahir bir şofördür. Babam onun Londraya gelip tamamen bizim hizmetimize girmesini istiyor. Fakat Mordon muvafakat etmiyor. Geçen gün bana on senedenberi Londraya ayak basmadıgını söylüyordu. Ingiltereden hoşlannuyormuş. Bu sözler Lidyanın şüphelerini kısmen izale etti. Maamafih müsabehet insanı şaşntacak kadar barizdi. Dikkat ettikçe bunu daha iyi anlıyordu. Arabadan inerken kendisine bir iki söz söyledi. MakratJı sesini işitmekti. Fa kat o bu aeu ingilizce konuşurken duy Otoroobıl sahılı takıp ederek Mon te Karlodan geçiyordu. Miı Brigerland cevap verdi: Mordon mu? Alh yedi senedir yanunuda. Avrupa seyıdiatlerinds ondan başkasına enmiyet edemeyiz. Çok

Bu sayıdan diğer sayfalar: