13 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

13 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TESENEPEŞAZ i us a “Gezintimiz asız — Eğleficeli — Güzel sayifada — Hediyemiz: Şimali Afrikada Türkler —Yakında vermiye başlıyoruz— Li 5901 Yazı İşleri Telefonu: 24879 ç Balkan misakı önünde yeni Bulgar hükümeti mütecavizin tarifi mukavelesinden korkuyor. Halbuki, kacılığa harp ilân eden bir Bulgar hükümeti (Müte- koymaktan çekinirse kendi m Bulgarlar ere imza ş olur. —A Hariciye vekilimiz Tevfik ln | şünmek ihtiyacına (tabii bir şe; tüBey bu defa Cenevre dönüşün- | denilemez. Çünkü kendisine ya- de Sofyadan © geçerken Bula pılan teklife karşı hemen irmi arşamba, 13 HAZİRAN (6 ıncı ay) 1934 İdare Telefonu Sayısı 5 Kuruş 24370 Bütün Dünya Silâhlanıyor! Almanyanın silâhlanması İngilterede endişe uyandırdı. Avam kamarasında hükümeiten izahat istenildi beyanatta bulundu. Gere! icap edecek ortada bir ( zaruret ik Rüştü Beyin sözlerinden, ge-| yoktur. Sofya hükümeti haftalar- Tek Bulgar gazetecilerinin sual) ca değil, daha aylarca düşünebi İstinden çıkan £ bir hakikat var: lr. Balkan misakını imzalıyan Bu günkü Bulgar | ib | ici 1 Balkanlı mşularina karşı mu-| cek içtimalarmı birinci (o teşrinin #Yyen ve kati surette ( vöziyet al-| yirmi yedisinde Ankarada yapa- MIŞ, kendine göre açık yürekli) caklardır. Bulgaristan misaka bir siyaset tutmuş & değildir. Zira) karşı alacağı vaziyeti debu içti- Balkan misakın: ada tetkik edecekl Bina ki aleyh Bul devletler namına yapılan teklife| nı o içtimaa yetiştirmek üzere is: tediği kadar düşünebilir. Yalnız #imdiye kadar cevap vermemiş- m ge ia vereli mucip o bi küm sinin biraz iü. e i zum im geliş? Anlaşılan Vr ii m idaresi bir midi da- ha düşünmeğe ihtiyaç görüyor Yeni Bulgar hükümetinin düzl Mehmet ASIM (Devamı 4 üncü sayfanm 1 inci sütununda) Erzurum, Şehinşah Hz.ni Tezahüratla karşıladı . İzi Şah Pehlevi Hz.nin Ankara ziyaretleri filme alınacak.. Erzurum, 12 (A.A.) — bah saat Bu sari ardi durarak izahat istemişler- dir. Bu meyanda bilhassa Zırnı Hazretleri saat kalesi hakkında malümat ez da Erzuruma teşrif eti i ler, lerdir. Karstan ayrılırlarken halkın un tezahüratı ile uğurlan: nan) al mii kendisine res, ne askeri kıtaatı alâka ile dinlemişlerdir. yol imtidadınca SarıKamış ve Er- kta- eden önce üç nol lar ve kendilerine verilen izahatı Am ondra, ee — Deyli m spres (gazetesi şunu (yazıyor “Sovyet esi büyük OE nusa karşı limanı ve kapısı ©- lan Velâdivostok askerle, atlar- la, toplarla, tanklarlı Bu limana uğrıyan gemileri: çi si, harp malzemesi taşıyor. veli halkı harp korkusu ; geçi Ki Polisçe yakalanan <'tı kişi Müddei umumilikte Altın lira meselesi etrafın- daki tahkikata da devam ediliyor Yy: Yirmi bin Ley miktarında Ru- men parasmı ii satmak suretiy- le Türk parasını koruma kanunu- na muhalif irisi bulundukları| iddiasiyle polisçe yakalanan altı kişi, dün sabah müddeiumumiliğe z şah Hazretleri birçok e Belçika ve Çekoslo- mi, b, klar Amerikaya telarını vermiyor hu ve istan, 12 (A.A.) — Belçi- 1 lovakya ( sefirleri, tarihinde hükümetlerinin R - İran hududunda neler My gr larak breşik Ame- dl yazımız Beşinci sayıfada rte vam ediyor. Yukardaki resimde, bi diyede bulunnamıyas| irmişlerdit, reli iki genç kızı görüyorsunuz. İ ş E > verilmiştir. x yanında Aran kenarın-| alâka ile dinlemişlerdir. Bunlar, komisyoncu Yorgi, ırlanan yere gelmişlerdir. a ili meli Albert, İsak Bah Yu - irade i sym va Tapiler aş Me 4 Eke efendilerdir. . ii — ” < ddelmenmnilik, bu altı kişi- Yoğ, sm da ile a Eşkiya parasile ge- » birinci istintak dairesine gön - bi 1, yazılı) , ermiş, birinci müstantil - ye ik ştur. « Şehinşah çinenkumandanP). . maf e e burada kurulan çadır- e kadar sorguya eekilmişlerdir. vü tetkik etmişler ve İranda ça- emişi m (Devamı 10 uncu sayfanm 3 Üncü sütununda) em fakat İran ordusu için " . vana şekil tercih buyurmadık- Tevfik Rüştü Beyin e in itibarla, çadırların na Sofyadaki ağam ii Sikkatini celbetmekte olduğu gaydada) Ni b, Jemişlerdir. Saat taml V luk Sirketi. e apurculu. Şir etinin |) Kars a 1 başına neler yi ncü sayıfada;| Kadın ticareti artık kâr gemi. 9 uncu sayı! Eroinle helk ta müca- dele etmelidir (9 uncu sayıfada) Kadın sayıfamız ve tayyare piyankosu numar aları İç sayıfalarda ) | yeri Aİ, erika filosu geçit resmi Par kaçakçılığı Hazreti Isa'da Yahudilik halinde .. e Japonların bu şehri işgal etme- cek. Otuz yıl evel Japonlar bü“ EDE akdei le ponlar, harp etmeden mak- iazlmlir mail sene — etmiyecekler sadı, sarar Çine dikmek- kat o zaman Amerika (obu harbe karışmamıştı. Kİ kayin Amerika, J derek, harbin neticelerini kendisi toplyacaktır.,, r. Fakat Japonlar Sovyetlerle tu- tuşacak olurlarsa vaziyet değişe-! Almanları meşgui eden dini bü —ş———— (Devamı 10 uncu sayıfanm 1 inci sütununda, kanı varmı ? zı idi. vii İsa babasız olarak dün. Almanyada Nazilerin Rasizm cen. k Ya hudilerin din e bile ka- aşi Yahudilik var mı, yok mu? bu noktayi bul etmedikleri dur. mla - ilmi surette hal- ra göre bir Yahu: e teli gi letmeğe lüzum görüyorlar. vak kalır. Hristiyanlığı kabul etmesi: | © Ahiren Nazi ilâhiyatçılarından biri nin hiç bir kıymeti yoktur. Wartemberg'de (Deutsche iye bu esasa ifrat derecede ei va gazetesinde bu meseleyi tet- lan Alman kya so, ik ederek şu mütaleatta bulunmuş « rl “Hazrel a m” » mesele sini Zira ie Hazreti İsanın validesi Yahudi i- ls 2 ye bir Yahudi (Lütfen sayıfayı çeviriniz) Selçuk ekici atölyesinde Selçuk kız Sanat mektebi Talebe kooperatifi atölyesinde tertip edilen sergi düm halkın ziyaretine açılmıştır. Resmimiz, bü gözel sergiden bir köşeyi ve mektgs bin talebesinden bazı rı gösteriyor, Yazısı 9. uncu sayıfamızdadını,

Bu sayıdan diğer sayfalar: