13 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

13 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 — VAKIT ih Beyin bizim gazetede iileP a hellim uyor 2? Bu | bir hududun tahdidini | musunu: da ih Beyin yazılarını okur- | tırda meşhur dedenin kan- SM! bikiyesini hatırlıyoru Lime lime olmuş, bağları çöşülmüş | bir. topluluğun daha iyi bir iş çıkara- | k, dan i nuyordu. bütün Günlük şu t edin, belki unuturum. Paşayi ecnebi sefirlerle ışmaya — sevkeden âmili e errtiim nuz tabii... gıkarmayın... Ertesi rine göre me . idi. ın içindir rmayın.. komisyon reisine > sea Balan, Sadrazam Pa- #a diyor *— Mir müjde, istediğin ol - yordu. yapılmış (Pey Sadrazam Wee rn oldu, dediği mesele, çok ist ii zam | mürettebatı nin teslim e atılan Nevra tığma ürek freni işten ge em" pa paşanın da du. lerdir: me bu sadrazam paşa - a ir yeni vw çok sıkı kayıtlar konmuştu. a göre filosuna ve edilecek vapurların temiz, zel krenlnki e başına neler gölmiz ? Acıklı bir vapur alma hikâyesi SOHBETLER Istanbulda tiyatro binası elzemdir babil ula, küçük taşı eri Paris, F Resimde beğenilen vapur— İngiltereye gidenlerin hay- reti — Pey akçesiile yol masrafı yanıyor — Bundan ii | başka vapurun yol masrafını da istiyorlar! Vapurculuk Türk Anonim simleri İstanbula erimi Bu imler Dom. akçesi olarak beş bini İngiliz lirası verilmiştir. cak vapurculuk şirketi gemi ığı takdirde yapıla" eli mukaveleye u kelkd mukabil gemi sa- hipleri de vapurun Amerikada iş- lemekte olduğunu emir (o üzerine İngiltereye getirileceğini gemi a kdi 8 800 — Mirai yo masrafı ? B , kül ri Turne gin ei mi yo ve aero ezleriy! riyle, vilâyet, ei ve çeleriyle, fırka teşkilâtiyle, Türkiye Cümhuriyetinin —— bir şehridir. yah evvelâ İstanbula gelir, ee buldan g Sey: sti mek istemiş İngilterede tanınmış raya gidecekler ml yö ri edilmi; erler. İstanbul, cibince beş bin İngiliz lirası pey akçesinin yandığı gibi 2800 İngi- liz lirasını da vapurcutuk şirketi- nin ödemeğe mecbur olduğu bil- ki şin asıl acı" yönü de bu ya bulda bir ti ve yapılamıyor. Neden? “banu l Bunun cevabını vermek hayli güç“ ai üzerine heyet İstanbula: çö. Türküye vanmeifi, nimet Köl imdi vapur sahip- ! Radyo ve sinemayi, sinema ve Radyo leri abii 2800 İngiliz kirasını! kadar tiyatro ve musikiyi özlü bir kül- istemektedir. Şirket de bu parayı! tür mi k kabul etmiştir. vermiyeceğini bildirmiş tir. Öğ- Benimsemiştir. : rendiğimize göre vapur sahipleri paya va siriyigi Are ii ei ine“ — A ik 205 N 7 MEZ ve sahı verilen ehemmi- Dün Vapurculuk Türk Anonim gri ei 5 yetin önü! bir delilidir, şirketi — - Beki Do- Melanin. Halk ve ordu evlerin . monika satın alınması e veril hal Pia kanlar öyle i — Domonika vapuru mukave- leye muhalif çıktı. Biz de almak- tan sarfınazar ettik.,, 5 Pey akçesinin geriye alınıp a- ira Uınamıyacağı ve vapur sahipleri"! sı, eni öl men değildir. nin istedikleri 2800 lira hakkında Neden' lim. Her sabah köprü- ise bir şey söyliyemiyeceğini ilâve | den erken Kernel yapıl » etti. makta ol bakıyorum da, tam sevinemiyorum. Bize mide, kafadan daha öz, yanke bi bitti Alâkadar! muntazam bir gemi pedi için n haklı bir le ie yle bir men dık: emnuniyet duyuyorlar ebe i İsyanın bastırılması hususunda iki | madiyen bundan bem evvelki ;tarihle arzı malümat edil. | dr. Bu itibarla mukaveleye mu- ğl Mişti. Hattı hareketimiz hakkında he- | halif çıkmasından dolayı geminin , 5 ” kaldı. Çü bir telgraf a - anlı Sadrazamına ge- Osm i— bir telgraf e kaybolabilir olmuştur: : e Göle DEN iğ, < V purculuk şirketi vapur satım i ii Mİ teker in za ğu EE almak için teşebbüsler: e ulunur- hn men Merdan yl Tetkikat | Ken bir zatın delâletiyle İngilte- Nihayet mesele paşa Perşembe mn çıktıktan sonra e kadar şöyle bir ta- şladı. g İ ta göre geminin alım işi şu şekilde | renin tanınmış kumpanyaları he- par işlemekte olan satılık D. onika ismindeki bir vapurun re- manlar dışardan Ka kolay, harap olur mu imiş? ğ ğa edermi! u let içinde | - tulmuş! £ © İ iş Mühürdar Beye, kötiplere falan & Böylece memleketin bir köşesinde uş prrmiş! Yani sizin anlıyacağı - | isyan çikiyor. Sadrazam bunu © maç yembe günleri akşamından muyor deği fakat herkesten sonra ? : men Kdk davet ila; bali ( Kendiliğinden duru uş! m am telgra i Tevekkeli değil, onlar içerd düş gür #cesi ağalara verilmiş, ağalar da dış yıkmasalar ii ea rahatsız etmemek i - şehi vermemişler, araya Cuma İl Cuma girince de telgraf unu DEHRİ Sadri Etem —fendi pm vapurun geldiği söylenmiş, fakat limana Ki bütün he- yet azasiyle süvari, kaptan hay- retler içinde kalmıştır. Zira li manda bulunan “Domonika,, ile resimde görülen “Domonika,, a- ur, İ kat bu resimler geminin ilk kızak- tan indiği otu: çekil- miştir. r posta gemisi olarak hazırlanmış gemi sonrala- rı para kazanamamış © şilepçilik sene eve zamanlar yapmak için kamaraları kaldırıl- m EL A Ape rika, Afrika ve Avrupa arasında hayvan el yapan gemi bir çol k defalar tamire girmiş — ları, TEE eskimiş velhası ye etle hiç bir alâl — sı kalm Haya et ile nu görünce haklı ola- rak gemiyi tesellümden vazgeçmiş fakat vapur sahipleri dig erikadan gelme ücreti e k 2800 İngiliz pe istemiş- lerdir. Nasıl Heyet bunu protesto et- mi çok lâzımdır? Diye, Selin, “of ip tayyare pi yan; gi inci sk bedi i dün bitirilmiştir. Sonları 15 ve 20 ile nihayetlenen numaralar yirmişer ira amorti alacaklardır. Munta- zam numara listemiz on birinci sayıfadadır. Semi ltiraz komisyonu Maliye hem İstanbul mın- asında muva: bir itir: İstanbulda bir tiyatro binasınm bü- lunmadığını düşünürken; binlerce ki- üşür şinin ve binlerce kişi arasında yaban- cılar da, Tepebaşı ii i yeni mektep ir seçmiş YON. game taba çim her ya vel riyasetine Feyzi Rasim ve azalır İstanbulda: yapılâni her ve ğmi yüksek iktısat ve ticaret| ,., yi “si ihtiyacını o kat das mektebi mezunlarından ükmi| ha hisseti En tanınmış. m4 ünl dere verdi Üü büyük Beyler tayin edilmiştir. Diğer aza- iin be alimi lar ——— re tiyatro binası nasıl beri Yolu işgal davası Nede gaski pre Şga — ai nun sapik bir Ke bu Fatihte Aşıkpaşa caddesinde 1 dante bahçe duv. taki tabule tiyatro > bi rı yaptırmak suretiyle i nasi pe kararı belediye tarafından Mükerem a elle Adliye dairesinin yeri- Salâhattin Beyler © aleyhine bir) ”* “ yi dava açılmış, bu davaya dün hı sr mi hagi m - i La kuk mahkemesinde muştur. | pere tenbul Belediyesinin ei kalmaştar: | halde, & Dava, tahkikat anma 1 te isinde bir tiyatro binamız olsun. kik safhasındadı Selâmi izzet Görüyor? » Tevfik Rüştü Bey kurt zuyu nu Ne arada mrirein bri Efendi, harici alya | li berkey be e ile ku- ss Menba doktorluğu savesinde her nabza göre şerbet vormeği bildiği için mi siyaset ai bu derecede muvaffak oluyor' Dehri Efendi — Evet, çok okuyan | bilmez, çok gezen bilir, derler amma, ber ikisi de doğru olabilir, ss. Yoksa çok okumuktan ziyade, çok gezmeğe ehemmiyet verdiğinden mi? Ayı 13 HAZİRAN 1934 — |)!

Bu sayıdan diğer sayfalar: