June 14, 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

June 14, 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tir. sonar A Yunan hükümeti iki cteneralini tevkif etti İinci Yıl * Sayı: 5902 Hava muharebe- lerine hazırlık 2: tecrübeler esnasında dar insanın rumen bile gör- N sızlar gaz mul ler Onlar da bu yol- da birçok faaliyet kediler. meclisi mebusi Ni edilişini Jânlar vücude geli el Ür. Bu plânlar birl teşhir olunurken “Hava mi a Ba teşkilâtm Miyetini gi Li m i göten in Başvekil al nde bulunduğunu salli 4 Mi v . Kil Şimali Afrikada beraber bir O kısım U Bem tele iktifa et- ürkler Eke) o eiikeini Mm Erzincan Mebusu Mi Samih e verecek ter.) Pütün BEP ve sark iliği haber iie iğne Bibi mühimame bas almak. maskeler dağ ak, 'ne dikkatle taraya- iy aitlarmda barmacak mahzen- a Çim Airiada eril ismi meseleyi hall : li gelecek gazlı taarruzla- Ya karşı daha müessir mücadeli aramak, bı Uörasmak Tâzemdır.,, diyorlar. #ehmet ASIM Meva Şi Kay A a eki çk tak olary oilüleri aralama keaferan. ir), ne olu mi Henderson — Hiç bir muharebe bizim kararlar ittihazında olamaz!, vi oğu: Kr, Re suretle atılan #azların gerek ai gerek sivil ahali üzerimdeki male ameli uharebelerine be tedbir almak hususunda lâ- al lar ve gene bu karşı milli Kiel tel büyü! Bm ulmak için Yazı İşleri Telefonu: 24379 ———————— Perşembe, 14 HAZİRAN (6 imc ay) 1934 o Yarffki sâyımız Çi SAYIFADİR» İdare Telefonu Alman başvekili M. Hitler Hitler bu, gün neee ile İtalyaya gidecek- tir. ve Strada İtalyan başvekili, M. Min ile iki gün görüşe-! --Hitler-Musolini anla bugün başlıyor Mülâkatta görüşülecek üç mesele; Avusturyanın vaziyeti, silâhlar ve Al- *-manyanın Milletler eeliyeiaş Ral şey bu suallere e bül; Her Cümhur Reisimiz ve | mu buyuran Şehinşahı, erlere şu yazısını rmişlerdir: Iran Şehinşahı SAA hazreti hüma- yun Rıza Şah Pehlevi Hazretlerine: / Kars il ilerinin sıhhat ve a- fiyetle seyahat buyurmalarından mü-) tevellit memnuniyetimi ve huzuru bi- ( nına tahassürle intizar o eylediğimi kalbi muhabbetlerimle arzederim. iM. İran Şehinşahı Hazretlerinin ) bereli BAZ yazısı şudur: Cümhuriyeti muhterem reisi Aç tafa Muhterem kardeşimden, de - rece memnuniyet ve teşekkürümü mucip müveddetkâr telgrafı fırsatını ganimet bilerek Türkiye güzel içe ha — görenler hüsni re sille minnettat yemi kari, sonsuz iştiyakla arzu ettiğim j ümidiyle arzederim. Rıza Şah Pehlevi 24370 Sayısı ruş i Cümhur Reisimiz Şehinşah Hz.ne Kalbi Muhabbetlerini Bildirdiler ŞehinşahPehleviHiz, bu sabah Trabzona varıyorlar “) Filoile birlikte istikbale giden Hariciye vekilimiz Trabzonda Gümüşane, 13 (A.A.) — Şe- heal Ha; şii a sabah saat altıda ede rek 10,30 di burda gelmiştir. Öğle yemeğin iŞ Hazret- leri ik dil yade alayı ei yökdil lerdir. erke: siyle yal Hazretleri, yakalan iii ve otomobillerine binmeleri hususundaki ricaya rağmen, ken- a rasimeyi ihtirami amiyeyi ifa tmekte olan askeri kıtaatı sia —— dar ve halka ilti- fatta uşlardır. Bu gece (Devamı 9 uncı sayıfanı 1 inci sütunünda) tırlamak lâzımdır: M. Hitler Al- anyada ikisi meevEiie göçtik- Ii! cektir. mülâkat Arrupa gaze- nil İ gal Sala Acaba alya ile AL leri bu mülâkatta neler örüşöneli tir? Aralarında ne gibi kararlar verecektir? eee siyasi münasebat sami-| miyet peyda etmişti. O kadar ki o günlerde Almanyanın bir sözü bim sözü imiş, yahut İtalya: Devamı 9 uncu sayıfanın 3 üncü sütununda) silâhlarını 7 13 a — <a askeri Bulgar hükümeti halkın topluyur! memurlar, vazifelerine baş tebinüyleiriliği Mathalk şekile Hediyemiz mame! > e A e. > çok gi hakikatle- rüatiyle göstermek- tedir. ak) iti İba eseri şi ma halinde lıyacaktır. karilerine verme; mii Hilâliahmerin yardımı Tarmı teslim etmeleri 'ri için bir kaç gün mühlet vermiştir. Silâhların dercine memur olar hiç mukavemet ve “e > amel e maruz Halk silâhlarını kendi ves — teslim (etmektedir. Memleketin (Devamı 4 üncü sayfanın 5 inci sütununda) rafından para tevziiri te N e daki zat Hilâliahmer reisi Ali Paşadır. Başvekil Ziraat Enstitüsünü gezdi nkara, 13 (Hususi) — Baş- vekil İsmet Paşa Hazretleri “e ziraat vel halde ziraat enstitüsüne giderek lâbora-| | tuvarları Vakıt'ın VA rasız olacak ve kari! yerlerini tetkik etmişlerdir. gezintisi Okuyucularımız bu gezintiye - parasız olarak iştirak edebileceklerdir KIT, okuyucuları için bir > tertip ediyor. Bu gezinti pa- ilerimize bunun verilecektir. mer” ee ni ne Fm ile Mi tayin de karilerimizin in davetiyeler Tafsild Beşinci sayıfamızda okuyunuz! Ge

Bu sayıdan diğer sayfalar: