12 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

12 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mİ Yl » Sayı: 5900 Yazı İşleri Telefonu : 24379 SALI, 12 HAZIRAN ( Guncı ay) 1934 ulhü muha- aza için.. Harbe hazırlanmaktan yp — kalmadı! öm ii. arana! bir neti 8 re “ei “.. cemiyetini bıra: Nu vel Hile m ve b mü: Almanyanın harp hazı » ibi türk türlü ifşaat oluy. © Şimdi yeniden il iiinliğnn ha oruz. Son mebusa- Re ncümeni Kara, deniz| hava milli müdafaa ku Tini ssıslarım i dinlendi. Nihayet” Fran- Sanm milli yn kuvvetlerini | arttırmak için hazır! an bir ka | yen İyihası kabul edildi. Bu ke Gi birinci lke göre nelerinde € » frank sarfederek ni ve si lem ene Ee Fransa- Mm, gerek şimal Afrikadaki müs temlekelerinin cap eden Yinde, rika yi yapmak in ayrı bir program va: Bu Mun sebebi kareyi am halinde Yedumun m ile bir; yerle- m ae Sili ve ha- kuvvetlerini tahrik et tmek ai | | | | | | pe el eli! Es) ru müzakere siri mü : i Sö Divanı muhasebat mazbatası kabul edildi Murakabe hakkı meclisin | en yüksek hakkıdır Millet Meclisinde Mi iğ REN rapo-| A ya Mecliste şiddetli münakaşalara sebep olan Nusret Bey ve bu bahiste hara - retli sözler söyliyen Rasih Bey pen, 11 Ae — B. M. ın Kâzım Paş iyase- ei erer. Polisin vazlleri i dair lâyiha asliye encümenine e i verildikten sonra divanı —çkekNi kar. cemi oldu orunun müzakeresine baş- Manisa mebusu Refik evket B. söz aldı: kında hakiki bir kanaat sahibiyim. Dedi, İsparta mebusu em Beyin gecen celsedeki izahati- ni mevzuu bahis ve Mükerrem yin ortada bir dava mevzuu olma- dığın işaret etti. Mükerrem Bey müdahale etti: — Öyle değil Şevket Bey kendi 4 Devamı 6 ner sayfanm 4 üncü sütununda) 2 Döviz kaçakçılığı Tahkikatın son safhasına! göre hadisenin mahiyeti | ük muhafaza teşkilâtı! ei emniyet memurları- Gümrü lana çil tık, dt Bi TRİDİMİ İ şan Yorgi isminde biri İekkimize! uhacirlerinden gelen Romanya | | ispanyol güzeli yirmi bin — toplamış bunu lâstik; tüccarı Leon Lâsing'e oda yen si ii şirketinde tahrirat ka- ni lemi şefi Dimitri Çikakisiye ver-| miştir. İ Tahkikat MER elektrik irketi m üdün a yirmi bin tak m; olabilir. ve benzi mıştır. Bu paranın ( direktö nn laşılan bundan yalnız İspanyada vaz- bilen cap eden Mark lceyiş el birkaç kişiye ait olduğu (Oda) geçilmemiş olmalı ki, geçenlerde Mad: erinde kâf derecede mazot ve söylenmişti o “Bellas Arles” klübünde bir mü- depoları bulunmadığı sabaka yapılmış, İspanyanın bir çok Tary, ÜNİ etti vi İzin 'de- zerine bir tarafta mu-| şehirlerinden gelen kızlar arasmda Yam ettiği takdird di faza Diler taraftan zabıta me-| Sevil güzeli “İspanya güzeli” seçil - kivvetleri irde milli müdafaa| yurlarının sıkı tahkikatı netice-| miştir. İspanya güzelinin adı Serorita yi” eri hareketsiz kalı: in) “öğ ziyetin bambaşka bir şe-| Maria Eugenia Enriguez'dir, yirmi ise kati bir tehlikedir. kilde olduğu tahakkuk etmiştir, ip Ki Pie MAİN atla ni 3 Diğer taraftan Fransanın ha-| oda şudur: kilm Me Güzelliğine seslliği nen Ya kuvvetlerini takvi ii Veni bi i tg bir takım tedbirler almacak- yordu. ir. btn ve kuvy, sonra daima silâh- sarfetmişti. Bu hu- bitibiri arkasına üç İş Bi Be hat ir Mn ki Yücude getirmişti. «sk Fransanın Al nın zaptedilemez geldiği söyleniyordu. Mehmet ASIM artk A Ki Say 1 İC dayanın 1 tac sütununa) ne vakit| İ ,.| (Devamı 4 üncü sayfanın 1 inci sütününde) | Elektrik şirketi amele üker- | | ma Be-| çizi Üstte: İran Şehinşahı Hazretlerini Trab ye karlışamağa piden Hariciye V. avuz ilimiz, Yavuzun güvertesinde, altta: Dretnotumuz hareket salindii Şehinşah Hz. dün gece- yi Karsta geçirdiler Rıza Şah Pehlevi Hz.ne umumi harpte Kars harekâtına dair izahat verildi Filomuz ve hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü'Bey Şe- hinşahı karşılamak ü üzere Trabzona hareket etti Kars, 11 (A.A.) — İran Söhne rinde olduğu gibi merasimle uğur» dm dide İğdırdan ayrılmışlar, gelişle- ni uncu sağı Hitler ve Musolini Vene- dikte konuşacaklar! , Mülâkat, Alman başvekilinin göster- diği arzu üzerine kararlaştı Alman Başvekili Hitler ile ile aya > münasebatının mahiyetini aydın » Başvekili önümüzdeki Cı e Cu - a hizmet edecektir. martesi günleri (yi ani H aziranm on | » Roma ll liner e. (e beş ve on re ymar a te bir | lan menabiden öğ mülâkat vukubulacaktır. | ma Başvekili M. g4 ile M.N e Ba lilik içide Alis Başvdii | selini arasmdaki mesiikek SENE 4 & Venedik arasında kâin bir villâda vu- Hitler tarafından gösterilen arzu üze- rine kararlaşmıştır. kubulacaktır. v M. Hiti — oi bu imülüketim ne Von Neurath olduğu halde Cuma ticesi fevkalâde müşkül bir safhaya | günü tayya Venedige gelecek ve girmiş olan beynelmilel (siyasi vazi - vi ünde cak - ola yette İtalya ile Almanyanın müteka sandığı idare heyeti bir pk | da mevcut paralariyle altın a —u— alma- Dikkat m Gezintimiz p 'Or1U — Ne olacak, onunla evlendim!., parası. bir gezinti hazırlıyoruz Tafsilât Sinci sayıfamızda Hediyemiz Şimali Atrikada Türkler mi İrikada Türkler)â; ile çok kı ir eser vücude ge- tirmiştir. Bu eser şimdiye kadar t bu ma halinde kerilerin& vermeğe baş- İyacaktir Yahudi Saki tutar mı? üpk's İran hüdutlarmda neler gördüm?” vena inci sayıfamızda meşrettiğimiz yazı ni bu günden itibaren çok enteresan safhalarına gelmiş» tir, Resmimiz Bağdat köprüsünün bir görünüşünü tesbit ediyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: