12 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

12 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Aziz misafirimiz dün akşam Karsa vasıl oldu Şahinşah Hz. her tarafta büyü tezahuratla ıstıkbal edılıyor 1 Arnavutköyü önünden
 Sömikok fabrikası Zonguldak civarında /zülmezde toprak tesviyesîw ameliyatına başlandı bir heyet tarafından Avrupada M'ı...
 Ankarada bir sergi Mektep talebesinin el leri teşhir edilecek Ankara 11 (Telefonla) — Maarif vekâleti 18 haziranda Necati bey
 Cenevrede vaziyet Konferansınteşrinievvel bırakılması muhtemel Komisyonlar bir anlaşma zemini bulmağa çalışacak Cenevre 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aka kk Mahtumları Bütün Türkiye Mehmet Efendi Kahvesini içiyor kçarşı kapı karada AKŞAM İ Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini st Munrçarşısı kapısı karşısında iyor ns Tayyare. piyangosu: . © Sene 16 — No: 5629 — Fiatı her yerde 5 EE SALI — 12 Haziran 1934 Telefon 24240 dare) - 24249 (Tahrir) 24248 (Matba) - 20113 (ye). azanan numaraları “a üncü sahifemizde okuyunuz. Aziz misafirimiz dün akşam Karsa vasıl oldu Şahinşah Hz. her tarafta büyük tezahüratla istikbal ediliyor Aziz mi iz Şahinşah Rıza Pehlevi Hz. ni hükümet ve Rei cumhur Hz. namına Trabzonda istikbal edecek olan hariciye ve kili T evfik Rüştü ve riyaseti cum- hur kâtibi umumi vekili Hasan Rıza bepler | Yavı Trabzona hareket etmi vuza Mecidiye kruvazi torpilo refakat ediyor. Alınan haberlere göre Şahin- zarhlısile rdir. Ya. ü ve 4 le vakti Kağızmana vâ- sil olmuştur. Öğle yemeğini bu- rada tenavül ettikten sonra akşam üzeri Karsa muvasalat etmişler ve geceyi Karsta geçirmişlerdir. Bugün Karstan Erzuruma hare, ket edecekler Aziz imi her tarafta halk tarafından büyük tezahü- ratla karşılanmaktadır. Hududumuza girerken Iğdır 11 (Hususi) — Aziz mi sal Şahinşah Hz, nim di sabah hududumuza O muvasalat- dıra kadar olan sey akkındaki tafsilât şudur: sabah erkenden hudut Gürcübulak mıntakasında büyül bir faaliyet var. büyük tak önünde bir tabur asker mevki almıştı. Saat 6,40 ta iki otomobil, Şa- hinşah Hz. ne ait eşyayı hâmil olarak huduttan girdi. Müteaki- ben bir tabur İran askeri gelip hu- dudun diğer tarafında mevki Bü sırada sinemalar, fotoğrafçi Arnavutköyü önünden geçerken, iciye vekili Tevfik Rüştü Sömikok fabrikası Zonguldak civarında lar büyük bir faaliyetle çalışıyor. Üzülmezde toprak tesviyesi ardı. İran taburunun intizamı ve mükemmeliyeti çok nazarı dikka) ti eelbediyordu. Bu taburun muh- telif hareketleri sesli filme alındı. Saat sekiz buçukta ordu müfe işi Ali Sait paşa ve di mmandarlar vâsıl oldular. Sait paşa) ile İran kıtaatı kumandanı Emi Leşker pek samimi surette selâm- daştılar. Bu sırada Şahinşah Hz. inin bindikleri otomobil göründü. Otomobil İran taburunun önünde durdu, Şahinşah Hz, aşağı indiler. Üzerlerinde hâki renkte büyük İran askeri üniforması vardı. İran askeri kendisini (zindebat) ve "(hurra) diye selâmladı. Şahinşah Hz. askerin selâmina mukabele | ellikten sonra taka doğru ileri ediler. Ali Sait paşa kendilerini istik- bal ile selâmlarken şu sözleri söy- le «Âlâhazret. Cumhur re Türkiye devleti | e Başkumandanı- Puiz Gazi Mustafa Kemal Hz, ve (Devamı ikinci sahifedel ameliyatına başlandı Zonguldakta bir sömikok fabri kasının kurulacağı ve bu husus için, bir heyet tarafından Avrupada tet- kikat yapıldığı malümdur. Fabrikanın Üzülmezde, İş ban- kası ocakları civarında «Baştar. anlaşıl. Bu iş için getirilen mü: tehassıslar, fabrika yerinin tesbi- ile ve krokilerle meşguldürler. Bir Kaç gündenberi toprak düzeltme işi yapılmaktadır. Yakında fabri- ka inşaatına başlanacaktir. Üzülmezde yapılacak bu fal rika, yalnız kok kömürü yapmak: la kalmıyacak, amonyak, lizol ve #aire gibi Kimyevi maddeler çıka-) racak, ormanlarımızı tabrip edil mekten kurtaracak ve yüzlerce ameleye de iş bulacaktır. Sıcaklar hafifledi ” Bir kaç günden beri hüküm sür ron sıcaklar hafifler Dün termometre 27 dereceden yukarı: ya çıkmamıştır. Cenevre 11 (Hususi) — Kon föransın dağılması tehlikesi şi dilik ortadan kalkmakla beraber vaziyet elân gergindir. Bunun için bir anlaşma zemini bulmanın komisyonlara bır: ransın uzunca bir “müddet içini müzekeratını tatil etmesi müble- Hattâ teşrinievvele kadar tatil yapılacağı rivayet ediliyor. Maamafih bu hususta henüz katl bir şey yoktur. Londra 1i (A.A. )— Tay bas makalesini Cenevre işlerine tahsis etmiştir. Taymis, M. Bartu, lort Eden ve sir John Simonun müşterek gayretleri ile silahları bırakma umumi komisyonunda elde edilen neticeden memnani: yetini de gizlememekie: Taymis, Cenevrede yapılan Iş leri şu suretle tasif etmektedir: İİ Akşam karileri biz İ lardır, Bürhan Cal PAT | macerasıdır. Pp. A.E bey teşyi edenler Ankarada bir sergi| Mektep talebesinin el işleri teşhir edilecek Ankara 11 11 (Telefonla) — Maa- rif vekâleti 18 haziranda Necati bey mektebinde büyük bir sergi açılmasını kabul etmiştir, Merkezi lâyet ilk mektepleri ile mülha- kat ilk mektepleri #slebesinin bir sene zarfında yaptıkları el isle- rinden terbiyevi ehemmiyeti haiz olanlar seçilecek ve bumlar Neca: ti bey mektebinde dershaneyi iş gal edecek muazzam bir sergi ha- linde teşhir edilecektir. Maarif idaresi bu sergide bu lundurulacak alçi, kâğıt, renk, be- ve saire gibi malzemelerle yapılan işler etrafında köylü ço- cukların ruhiyatıni tetkik edecek ve bir heyet tarafından bıma dai kitap neşredilecektir. Sergi hı ran sonuna kadar açık buluna. caktır. YEDiGÜN MECMUASI Bugün 16,000. münevver. gibi siz de bir Yedigün alınız. Zangin münderecatı sizl teshir edecektir, — İnsanlarin ceddi biriz galibak. — Neden anladın? İ) mevzuu tamamile bugünkü bayatın alt ve üst tabi Cenevrede vaziyet Konferansınteşrinievvele bırakılması muhtemel Komisyonlar bir anlaşma zemini bulmağa çalışacak mevreye dönmesi muştur. 3 — Lokarno pre lar sistemine tercih edilmekte ve idame ettirilmektedir. iâhları bırakma umumi kom Feransı bugün yeni şartlar içinde toplanacaktır. Bu şartlar, bir hafta evvel, konferansın akıbetin- den endişe edildiği zamanda den daha pek çok müsaittir. Esasen bizzat silâbları bırakma muahedesinin üzerinde, tahdit müddeti ve gayesi solea yapıl iç | üzere çalışılmamıştır. Umumi komisyonun şimdi ya- cağı iş, bu mesainin yürümesi için sadece komiteleri caktır. Komiteler kendilerine ha- vale edilen işlerde bir metice alamasalar bile biç olmazsa kon- devamını temin edebile iki gün sonra yeni: roma bey bu romanmı büyük bi RON Para bulranları ve meslek mücadeleleri içinde alevlenen bir gönül Akşam karileri bu romanda bugünün beynelmilel hadiselerini ve iktisadi buhranların cemiyet hayatında nasıl İ) inkeliplar yaptığını da göreceklerdir. Bu romandaki tiplere hemen. her memlekette fesadüf etmek mümkündür, Çünkü: R 0 N rından alınmıştır. Gizenz Cemal Nasip — Onlar da silihlerini bırakamıyorlarl:n.1

Bu sayıdan diğer sayfalar: