12 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

12 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 AKŞAM 12 Haziran 1934 işte Üçeyin hali Ağrıları ve soğuk alg islerken7'dalma bu lâcağınız mal, hı Israrla Ambalajlarda"ve kompri melerin üzerinde © macı ulak reza dik; 779 Yaz geldi. Sıcak- a lar başladı. Şöyle bir sayfiyeye gidip te deniz havası alabilenlere ne | mutlu!..... Fakat | bu zannedildiği kadar imkânsız bir şey değildir. Kışın, eğer İş Ban- kasından alınmış bir kumbaranız | varsa, yavaş yavaş artırıp topladığı İ nız paralarla her © sene bir sayfiye sa- fası sürebilirsiniz. Kendinizi bültehlikeli, Şişkinlikten Fiyati” v7 1. iması Siyahı 20 7; Liragıdam, İl üm lenin Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden : Miktarı Cinsi: eşya Kilo G. 4 450 22 top ipek miktarı yüzde elliden fazla şapka kurdelâs. Yukarıda cins ve evsafı ve miktarı yazılı 22 top şapka kurdelâsının 4 Temmuz 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 te Sirkeci şimendifer Gümrüğü Satış Komisyonunca alenen bilmüzayede satı- lacağı cihetle talip olacakların pey akçelerile birlikte işbu günde « hazır bulunmaları ilân olunur. 8017) © Nafıa Vekâletinden: Kasaba hattının Afyon isiasyonu ile Aydın. baltının karakaya istasyonları arasındaki mıntıl 'Nafın Vekâletinin göstereceği asım ve istikameti umumiye takriben 85 kilometrelik bir demir- yolu güzergâhının etüt ve . aplikasyonu kapalı zarf usulile müna- kasaya konulmuştur. . Münakasa 20 Haziran/934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teminatı muvakka- ta, Ehliyet ve Ticaret odası vesikalariyle birlikte aynı gün ve saatte komisyanda bulunmaları lâzımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri beşer lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vekâleti Mal- zeme dairesinden ve İstanbulda Haydarpaşada tesellüm ve mu- TURKIYE BiRİKTiİREN RAHAT-EDER Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM vw Maliye vekâletinden: Biz aliye vekâletinden: | Kurtar! Kâğıtları hazineden verilmek üzere üç muhtelif boyda on sekiz milyon sekiz yüz üç bin adet muharrerat zarfının imaliyesi yirmi gün müddile ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şartnam. İstanbulda Dolma bahçede kırtasiye deposundan alınacaktır. M nakasaya iştirak etmek istiyenlerin bin iki yüz elli lira temi rakkatelerile 14 haziran 934 tarihine müsadif perşembe on beşte merkezde müteşekkil mübayaa komisyonuna müra- caat eylemeleri, (2723) Umum Emlâk Acentesi Bahçekapı TAŞHAN No, 29 - TELEFON: 20307 Diş etleri Kuvvetlen - dirirl Ağız kokusunu defeder! Ağızdaki e Ehven şeraitle Emlâk idaresi muzir KİRALIK APARTIMAN EMLÂK kala ALIM ve SATIMI ” 100 Orta Tedrisat Muallim! olmak isteyenlere : ha Maarif Vekâletinden: | önürir Polonezköy (Kirazköyü) ne muntazam Otobüs servisleri Kadıköyünden © Polonezden dün olunur. (2953) Günler mat | Günler saat Perşembe ak. 18,80) Parşambe ak. 20,80 i Ankara valiliğinden: |(::*“! Ankara vilâyet çifiçiler için şartammasi yeçbile “200, adet sap |, |, 7, Zi eezerdir beri AN ve | arabası alınmak üzere kapalı zarf usuliyle 28/haziran/934 perşenba | Şiir yapılır en Tie | günü saat 15te ihale edilmek şartiyle münakasaya konulmuştur. | “2 > Biğlerin bir çün evelden ted | Talipler kanunun tarif ettiği veçhile “1005, liralık teminatı muvak. | riki rica olunur. Fiyati 1 ira, kata makbuz veya bir banka kefalet mektübunu teklif mektabiyle | 8 — Müracaat mahal İ beraber bir zarfa koyarak ihale saatinden evvel Ankara vilâyeti | Sahibvin | daimi encümenine vermeleri ve şeraiti-anlamak için Ankara daimi | © (©0409 encümeni kalemine ziraat müdürlüğüne ve Istaobul ve Eskişehir ve Bursa vilâyetlerile İnegöl ve Adapazarı kaymakamııklarına üra- Yüksek Mektep mezunlarından ve yahut ebliyetname ile Orta önyallimi ayene memurluğundan tedarik” edebilirler, 2913) Gaat etmelidir. “3102,

Bu sayıdan diğer sayfalar: