12 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

12 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DE amme enini 32 Haziran 1934 Sabite 11 kasan zeylinyağı ile ve Hasan kremile yapılmış” gayet kuru ve mükemmel ve büyük: (10 ve 15 kuruş HASAN Ecza Deposu Toptancılara teshilât İ Deniz yolları İŞLETMESİ cemile Karküy - Köybaşı "Tel, 42983 — Birkeci Muhordarsade Ilan Tek 2740 Trabzon yolu VATAN yi? Salı 20 de Galata rıhtımın dan kakacak,. Gidişte Zon guldak, İnebolu, Sinop, Sam- sun, Fatsa, Gireson, Vâkfıke- bir, Trabzon, Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Sürmene, Or- duya uğrayacakt (3058) Ayvalık Yolu BANDIRMA "yp Haziran Çarşamba 19da Sirkeci Rıhtımından kalkacaktır. “3146., Beandinavlan Hear Easf Agency Galata 6 ncı Vakıf han (Sabık Arapyan 4 üncü kat Tel, 44057 -8- 40923 Svenska Orient Linien Gothenburg Gothenbürg, Blokholm, Oslo Danzlg, Göynis > Copenmhag Abo Revi ve bütün balk lmanlar Şark ve Kar deniz başlıca imanları aracında 16 gönde bir azimet ve avdet İçin mur taram potalar. Gdynia - Danzig - Geihenburg ve Oslodan beklenen vapurlar. Blaland vapuru 23 Hazirana doğru Vikingland. vapıru 28 Hazirma doğru Roland vapuru 25 Temmuza doğru Yakında Istanbuldan Hamburg Rotor dam - Kopenhaç, Güynir Getenbure, Denizi Blokholm, ve Osle, Ilmanları için bareketedecek vapurlar. Blaland vapuru 26 Hazirana doğr Vikingland yapuru 80 Hazirana değru Roland vapuru 25 Temınza doğru. Yazla bafl, için Galata'da Binet Yakıf'han (eski Arapyan hanında) 4ünen katta kilin acantalığına müraesat, Tel, 4 99 88) GLANDOKRATIN Ademi iktidara, zariyeti umumi yoyo ve asabi buhranlara karş, aşbur prof. Brown Geyvarl ve Ştolnatın keşfilir. Eczanelerde 200 kuruşa saklı. Deposu; İstanbul Zaman, ecza dapesi LİSESİ) Emniyet sandığı müdürlüğünden: Felimiye 1. 12 Nisan 984 tarinde sandığımız bıraktığı para çin verilen | 83030 numaralı cüzdanı kaybettiğini | söylemiştir. Yenisi verileceğinden eski. | sini hükmü olmıyacağı ilâ olunur. İst, £ nen leya memurluğund Tamamına Ehlivekuf taraf Tira kıyma. takdir oluan B: Şehit Muhtar eo in kalurifer vergisinden İp maruf apartmanın maya vazedilmiş hinde | gartcamesi ed Camar dar 1417/034 ün ul İtin dördüncü icra dairesinde ahık art gurelle atılacaktır. Arrttırın için yüzde yedli buçuk termin alırır. Müterâkim vergi, Belediye, icaresi yesimlor! müşteriye aitlr ma bedeli mmibarnmen keymetinin yaz. de yetmiş, beşini bulduğu takdirde iha: pi Aksi halle er son aranın taakııbdu baki kalmak özere a on beş gün daha temi edil 1 - 034 tarihine müsadif Pazar azl artırana 2004 Ne.ln ler günü lalesi © yapılacaktır. ayal saatte 62 kanenunun — 12811 fikan ii al bususile faiz irlikte bildirme: 20 gün içinde lere dair erimli. Akai belde hakları tapa ricileril. sabit olmadıkça. satış bedelinin haylaşınasından hariç kalılar, İş mad ii kanunla, ahkâ edilmek ve daha fazla larin 988/104 dosya mum iyetimize müracaatları ilâ Akyazı askeri kereste fabrikası müdürlüğünden 935 senesi mayıs nihayetine kadar devam etmek üzere Fabrik: mızın kürt karığı ormanından Tokurcunda Fabrikamız Şubesine sekiz bin metre mik'ap ve kuzuluk civarında fabrikamiz anbarlarından Adapazarı istasyonuna nakledilecek üçbin metre mikâp mamul ve gayri mamul mubtelif cins kereste ve tomruk 10 Hariran binden itibaren yirmi gün müddetle vekapalı zarf wsulile münakasaya | konuldu $0 Haziran 934 o Cumartesi giinünde saat on dörtte Adapazarı Maliye Dairesinde Ibalei kat'i- yesi yapılacaktır. Taliplerin (,7,5) dan lüt kırığı orman içinde bin beş yüz altmış ve Adapazarı için dört yüz seksen dört pey akçelerile ve yahut muteber bir bankanın bu miktar temi havi mektuplarile usulu dairesinde ve vakti muayyeninde öğleden evvel Komisyonumuza ve şartnameyi görmek isteyenler fabrikamı- Ea ve Adapazarında birinci park kar İst. Evkaf Md. ilânları 1 — 4 üncü Vakıf han, Asma kat No.lı3 oda Ze m ikindi» 30 eki ” i » 36» 2 zemin katta, dahilden 11,12,13,14 hariç- No hı mağazalar. 5 — Balıkpazarı, Hacı Mustafa, Balıkpazarı caddesi 49 Nolı dükkân Taşçılar , 19103 Basmacı Şerif tekkesi (1) No ki, Bayram Paşa, harem dairesi, 8 — Beyoğlu, Ağa hamam, Üçüncü Vakıf hanı (9) uncu dairesi. 9 — Galata Mehmet Ali Paşa han iç kısımda 40/1 yazıhane 10 — Hobyar, Yenipostahane, 56/68 dükkân ve odalar 11 — Beyoğlu, Ağa hamamı, üçüncü Vakıf hanın (1) inci dairesi. 12 — Çelebi oğlu Alâettin, eski postahane, 2/15 dükkân B—, » — Sultan hamam, 4 No lı dükkân 14 — Şeyh Mehmet Geylâni, sebze hane 2/4,6,8 maa oda dükkân. 15 — Mahmutpaşa, Hacıköçek Camialtı 42/15 man odu dükkân. 16 — Küçük Mustafapaşa, Molla Hüsrev, Şerefiye sokağı 34 Nola dükkân. 17 — Vefa Molla Hüsrev, Vefa caddesi Evliyaefendi med- resesinden müfrez arsa. 18 — Mahmutpaşa, Sultanodaları No, 15 Sultan hanında oda, 19 — Dayehatum, Büyük yeni han orta katta 31 No.lu oda 20 — Çenberlitaş Mollafeneri, Boyacı sokak 3/5 No, lu hane. 71 — Unkapanı, Yavuz er Sinan, Mahmudiye ve aralık No. 10ve 2 iki bap dükkân. 22 — Mahmutpaşa, Hacıköçek Rızapaşa yokuşu 258/104 No.lu dükkân 23 — Çelebioğlu Alaettin Yenicami avlusu 89/53 Ho.lu dükkân. 24 — Aksaray, Şirment Çavuş, Arapmanav 10 No. hane. 25 — Dayehatun, Kalcılar ban alt kat No. 39 oda. Yukarıda yazıl emlâk 935 senesi Mayıs nihayetine kadar pazar. lıkla kiraya verileceğinden taliplerin 14/Haziran/934 perşembe günü saat on beşe kadar Evkaf Müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. (3103) * 'Galatada Arap Camii mahallesinde kâin eski Bedesten muhafız- larına evvelce berayı muhafara tevdi edilmiş olan kasaların bu kerre sahiplerine iadesi mukarrer olup şimdiye kadar bir kısmının ibraz ederek kendilerine ait ınamamıştır. Taribi ilândan itibaren bir aya kadar alınan kasalar ile dolapların sahipleri müracaat ederek evrakı müsbite ibrazile alınıp gönderilmesi aksi takdirde sabipsiz addile Maliyeye teslim edileceği ilân olunur. 6122) Çinkografi şubesi iz Gum | Son model makinelerle mücehhez yegâne atelyedir Bakır, pirinç, çinko Üzerine klişe imalâtı | Müdü: Telefon 20113 | : | istanbul belediyesi ilânları | - Şehzade başında Mimar Kasık medresesi: Teminat 24,5 li Çiçek pazarında Haseki Mustafa ağa mektebi: Teminat 24,5 lira, Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müzayedeye konul- muştur. Talip, olani anlamak üzere Levazım müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı teminat akçesi mak- buzu ile 14/6/934 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi enclimene müracaat etmelidirler. 2166) * Büyükadada ceki Belediye binası pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar şerait anlamak üzere her gün, pazarlığı girmek için de 30 liralık teminat akçesi makbuzu ile 14/6/934 Perşembe günü, saat on dörde kadar Büyükada Kaymakamlığı ve B. $. Encü” menine müracaatlar. — (3064) Maarif vekâletinden 1 — Orta tedrisat mekteplerinde Türkçe, “tarih - coğrafya, Fen bilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, İngilizce muallimi olmak istiyenler için bu sene imtihan açılacaktır. 2 — Itihanlar 1 temmuz pazar günü İstanbul Üniver başlıyacak 3 — Bu imtihana dahil olacakların: A) Türk olmaları, B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamaları, C) Hüsmübal erbabından oldukları, cinayet ve cünba nevinden mahkümiyetleri olmadığı bakkında mahalli vilâyet veya keza idare beyinden bir mazbata ibraz etmeleri ( halen memur ve mu: olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire amirinin vereceği vesika kâfidir D) Her türlü hastalıktan ve muallimlil etmeğe mani vucut arıza” larından salim olduklarını isbat eder tasdildi hekim raporu ibraz, E) Lise veya yedi senelik idari ve yahut muallim mektebi me- zunu olmaları, Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu- allimlik etmiş bulunmaları lâzımdır. 4 — Namzetler Imtibanda muvaffak oldukları taktirde 1702 numaralı kanunun 1inci maddesinde gösterilen dereceler dabili de herhangi bir orta tedrisat muallimliğine tayin edileceklerdir. 5 — Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekâ- lele müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. A) Nüfus teskeresinin asıl veya tasdikli sureti, | | | B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl veyahut suretleri, C) Hösnühal mazbatası, D) Mahalli maarif idaresinden nümumesine tevfikan tasdikli E) Mahalli maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, F) Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, Bu vesikaların en son 15/6/1934 tarihine kadar vekâlete gön derilmiş olması lâzumdır. Ba taribten sonra vekâlete gelmiş olan veya evrakı müsbetesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hak- kında muamele yapılımyacaktır. Keyfiyet ilân olunur. (2954) M. M. V. Harita Umum Müdür- l renmek istiyenler. Ankara'da Cebeci'de Harita Umum ü Kartograf şubesine, İstanbul'da Töpanede Sanayi mek- binasında İstanbul Harita şubesi müdürlüğüne müracaat (2853) Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: İdare için aleni münakasa İle altmış ton saf kurşun alınacaktır. Münakasa 2 Temmuz 934 saat İd.den 16 ya kadar devam ede cektir. Şeraiti anlamak isteyenlerin Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 14 den 16 ya kadar Muhasebeye müracaatları ilân olunur. “3068, tebi etmeleri, AVUKAT EKREM iLHAMi - ATIF FEHMİ Yarıhanelarini Yenişostakane arkasında Açıretond!. cülüeri Türkiye Han 43, 48, 44 numaralara makletmişlerdir. BMENEM539) İstanbul Maarif Müdüriyetinden: Lise ve Orta Mekteplerin mezuniyet İmtihanma tabi olmayan sınıflarında ikmale kalan veya dönen bilumum talebenin derhal mekteplerine müracaatları beyan ve ilân olunur. İnhisarlar U. Müdürlüğünden: | (17) kalem levazım alınacaktır. Pazarlığa iştirak etmek İsteyen lerin (94, 7,5) teminatlarile beraber (16/6/934) Cumartesi günü saat (14) de Cibalide Levazım İdaresi binasında Alım Satım Ke: misyonuna müracaai 0312)

Bu sayıdan diğer sayfalar: