11 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

11 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 den: İran şehinşahı haşmetlü R: za Şah Pehlevi Hz, bu sabah saat 9 da maiyetleri ile birlikte Gürcübulakta üzerinde...
 Küçük itilâf Sovyetleri Tastik vesikaları dün Cenevrede imza ve teati edildi Yoldaş Litvinot Bükreş 10 — Hariciye nezareti M.
 Tren 936 senesi baharı da Diyarıbekire varaca istasyonu, Malatya istasyonu şeklinde yapılacak Diyarıbekix * Asker konağı, 4 -
 Şamram hanım sahneden ayrılmağa karar verdi.. “Halkın Teveccühünü kaybetmeden sahne hayatından çekiliyorum,, Uzun...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Sene 16 — No: 5628 — #iatı her yerde S'kuruş ütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Masrçarşısı kapısı karşımda PAZARTESİ — 11 Haziran 1934 Telefon: 74040 İdare) > 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Rusya, küçük İ lâfla anlaştı İran Şehinşahı ii dün | hududumuza girdiler Bir tabur asker, bir batarya top, hudut üzerinde resmi selâmı ifa etti Gürcübulak 10 (A.A:) — Ana- dolu ajansının hususi muhabirin. den: İran şehinşahı haşmetlü Ri- za Şah Pehlevi Hz, bu sabah saat 9 da maiyetleri ile birlikte Gürcü- | bulakta üzerinde (hoşamedi) ya- Zılı takı geçerek hududumuza gir- işler Türkiye cumhuriyeti Tahran büyük elçisi Hüsrev bey, Ankara büyük elçi refakat ediyorlardı. Geceyi Makü- de geçirmiş olan İran Şehinşahı Hz. hudutta Reisicumhur Hz. ta- rafından mihmandarlıklarına ta: yin buyurulan ür incü ordu mü- Tren 936 senesi baharın- da Diyarıbekire varacak istasyonu, Malatya istasyonu şeklinde yapılacak Diyarıbeki dan bir manız: Diyarıbekir Zipaşa - Diyarıbekir hattı Diya- Sadık Han Şah Hz. ne konağı, 4 - Kumandan (Hususi) — Feve | rıbekire doğru ilerledikçe şeh- | zimizde de faaliyet o nisbette ço- almaktadır. Iki sene evvel Ma- latyadan Fırat İstasyonuna ka- dar gelen tren hattı bu istasyon- dan 345 inci kilometrede ve Elâzize dört kilometre mesafede ki Yolçatı istasyonuna gelmiş ve yolcu kabul etmeğe başlamıştı. Şimdi ise haziran nihayetlerine doğru tren düdüğünün Elâzizde ötmesi kuvvetle memuldür. Yol- çatı İstasyonundan itibaren kısım kısım müteahhitlerine ihale edil. miş tesviyei turabiye ve ray fer- şiyatı ise kemali faaliyetle ile, Jemektedir. 'Mukavelenameleri 347 nci kilometreye tesviyei turabiye mucibince kadar mart 934 te bitmiş ve Ergani madeni- pe kadar da 935 senesi inci ferik Ali Sait paşa ve kolordu kumandanı Kemal pa- Beyazıt Hariciye şa ve hükümet namına valisi İmadeddir. bey, vekâleti üçüncü şefi Kemal bey tarafından istikbal edilmi Şehinşah Hz., hududu te rinde bando İran ve Türk marjla- rını çalmış, bir tabur piyade resmi ihtiramı yapmış, bir sahra batar- yası 21 top atımı İle büyük misa- Giri selâmlamıştır.. Gi istikbalde bulunan zevat, mili mandar paşalar tarafından Şehin- şah Hz. ne takdim edilmiş ve hur dutta kurulan çadırlarda bir müd. kadar ikmal edilecektir. 430 uncu kilometre ile 445 inci kilometre arasındaki 26 ncı kı. sım geçen sene ağustosunda mü- teahhidine ihale edi Bu yolun da tesviyei tur mek üzeredir. 26 ncı kısmın ni- hayeti Ergani Osmaniyesine beş kilometre kadar yaklaşmaktadır. 445 inci kilometreden Diyarıbe- kire kadar olan 27, 28 ve 29 uncu kısımların daha geçen sene mih- ver kazıkları çakılmış nisan ayın- da 27 ve 28 inci kısımlar mülte- ahhidine. ihale edilmiştir. Diyari. bekire kadar olan 29 uncu kısım Diyaribekire yapılacak istasyon binalarile beraber beş haziran- da ihale edileceğine nazaran bir kaç Türk grupu talip çıkmış ve | det istirahatten sonra Şah Hz, ve maiyetleri erkân otomebille Be- yazıta hareket etmişlerdir. İ | — Samsun 10 (A.A.) — Ayınon beşinde Samsunu teşrif buyuracak olan İran Şehinşah Hz, ni istikbal Ve teşyi için Samsun belediyesin- ce fevkalâde istihzarat yapılmak- tadır. Gazi iskelesi İran ve Türk bayraklarile tezyin ve civarında muazzam bir tak inşa edilmekte dir, Şehinşah Hz. ne hediye edik- mek üzere Samsun ve Bafranın en nefis ve kokulu tütünlerinden se- silerek sigara hazırlanmıştır. Küçük itilâf 4Sovyetleri etleri tanıdısı; 'Tastik vesikaları dün Cenevrede imza ve teati edildi Yoldaş Litvinof Bükreş 10 — Hariciye nezareti M. Titulesei evrede teati etmiş oldukları mek- tuplarla Sovyet Rusya ile Roman- ya arasında, normal diplomasi masebetlerinin tekrar tesis edi miş olduğunu matbuata tebliğ et- miş Daha Zağrep konferansinin i kadı sıralarında küçük itilâf Sov- yet Rusya ile diplomasi betlerini nermalleştirmenin zama- ni gelmiş bulunduğuna karar ver- işti, Küçük itilâf devletleri hükü metlerile Sovyet Rusya hükümeti arasinda evvelce girişilmiş olan #mlizâkerelere son zamanlarda Ce- | nevrede devara edilmiş ve bu müzakereler Romanyanm bütün inenfantlerini tatmin eden nameler akti ile neticelenmiştir. Diyarıbekire gelerek mahallinde tetkikatta bulunmuşlardır. UDevamı 4 üncü sahifsdel l er Dün Cenevrede Börgues otelin | de M, Titulesconun dairesinde M. | Devamı ikinci shifedel | hanım bi Şamram hanım sahneden ayrılmağa karar verdi.. “Halkın Teveccühünü kaybetmeden sahne hayatından çekiliyorum,, Uzun senelerdenberi kantolari Je, danelarile, şarkılarile” alicilar nan meşhur Şamram hanım artık bu seneden itibaren sahneden çe- kilmeğe karar vermiştir. Şamramı aydanberi de sahne- ye çıkmamaktadır. Dün bir tulünt üstadından bu haberi alınca Şamram hanımın şi onundaki evine gittim. Güler yüzlü ve neşeli sanaikâr bana kendi elile kapıyi açti, Şamram hanım bizim. «Mistin- guette» imizdir. Şamram hanım Mistinguette gibi yaşının. ilerle mesine rağmen daha bir iki ay kler yapımı Eski Aristolratlar i szizim, halk kaymet bilmiyor! türür mü, Bütün iye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst. Masırçarşısı kapısı karşısında, Yeni românımız: PATRON Yazam Bürhan ös “Bu buhranlar, değişmeler arasnda kuyruklu bir yıldız gibi geç- ir gönül bubranını anlatıyor. İnsaf et birader, kıyıcı bilmese gu kanapelerin tahtaları söküp gör.

Bu sayıdan diğer sayfalar: