11 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

11 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

il VE HAKİMİYETİ MİLLİYE ip Ji PAZARTESİ 1934 ON BEŞİNCİ YİL. No. 4627 Her gün Ankara'da çıkar. SAYISI HER YERDE S5 KURUŞ IÇ SAYIFALARIMIZDA Üçüncü Sayfada: Yarı siyasi: Gezme katarları — Burhan Asaf Dördüncü e Fikir hareketleri Yabancı postası. Beşinci Sayıfada: İyran Şehinşahı Hazretlerinin Ziyareti Kizi Han Pehlevi Hz. dün sabah saat dokuzda Türk toprağında mih mandarları tarafından karşılandı. iddet istirahatten sonra Şah Hazretleri Hava ordusu ati mecbüriyeti — Şakir Hazim! Altıncı Sayıfada: az erkânı otomobillerle Beya - zıta hareket LR (AA) metli Riza Şah Pehlevi Hazretleri bu sa-| bah saat 9 da . ile birlikte Gür kt Dün gelen Hariciye Vekilimiz akşam tireni ile Istanbul'a gitti. Tevfik Rüştü Bey, Istanbul'dan Yavuzla Trabzon'a giderek İran Se Hazretlerini karşılıyacaktır. Sinema ve tiyatro. li ia Saasun'da Şehinşah 1 karşılama ei. girmişlerdir. lik ükl Sami — Aym onbeşinde Samsur | 2 için e Ba me eşi il olan İran Şahı Hazret- BUĞDAY KORUMA KANU — | yüz > retlerine refakat. edi | lerini istikbal ve tegyi için Samsun belediye NUNA DAİR. since fevkalâde istihzarat © yapılmaktadır. hi A hi b i e balerin. Resi Gaz skelsi İn ve Türk bayık tez iye Cümhuriyeti Tahran Büyü Bağday kli i it 1 inşa edil i çe yazmak yan; Bu defa Büyü dir. Şah Hazretlerine he diy Tisind k birinci buğday k e ükü badi an ” Tee — en Eziz ve ko- azırlan edilmek : sn Hariciye vekilimiz Ankara istasyonunda mundan daha gömllü ve daha kuvvetlidir. ra A) e Veköleti üzü zi lerinde kü dendirecek verimler vermiştir. Bir. ire derini m Onun daha fazla kalmasma de Gemi Şah Hazretleri, hududu e Küçük iytilaf dev EEE İlin iL bem yoktu. bunu ii için ye “Koruma işinin hadutlarını bürür4 daha ettirdi. “Buğday ko oruma davasmda ikv son iş buğday satın almak deği ildir. Buna safiri Vm iştır. niŞ- alde bulunan zevat İpe vanda Şah Ha: » Bükreş 10 (AA. . — Dün akşam saat | mihmi aki SR aamak üzeri treni ile İsta har e “Rusya arasında normal diplomasi sw münasebetleri tekrar tesis edildi. eket etmiştir. lüşrileş İstanbul'dan | Trabzon'a giderek Şehinşah Hazretlerini ir letleri ile Sovyet Vekilimiz istasyonda “Büyü ilef eb Reisi Kâzım riyle e iel sm ei : al yiti ve müsia başka âmiller de vardır. Bunlardan biri e arasında, M. Title ile M. Litvi- 'de buğday saklama ambarları ve re e Geçer ük Mi vi £ Meclisinden iz üm ie i tuplarla, normal dip İlomasi. münasebetleri- e tatbikine başla -İMusolini - Hitler olsak tezli eli oldeğuln. gratlafa Nitekim inn he aj a 2 , tebliğ etmiştir. anla cal ola: Ayin Kğ: Halğsiz l mesini haftaya nı res ları ile ani yerlerdeki ambarlar bunun VALA) — İyi bir kaynaktan | yetlere göre dal delilidir. Yahuz elde kâfi derecede pâra ol: re göre ME. İller ile M. Muso- Krep i larmda küçük iti ün fazla silo ve arar ral im > e a m | ven a | ğu ii ğa buğday korum: a 5 a ER ç zi "nu ile silolar ve ikide da halletmek ik “ii a Ça eş cn Of ii Bi Kaan m yeni kanunu meclisten iste Yeni bu ğday koruma Karli, gerek | buğday alımı. ve gerek sile ve ambarla, ar i in- çin Fransa, bu mülâkattan — ümitvardır. Fransız. Sile İtalya'n alman ve bir ilti- ke irmenin Zâ si ger engin M. Litvinof wetle umarız ki, bu sayesin ç yıl “içinde aklar ii ini rmda, gerek ihracat iskelelerinde bar ve si m yapılmış bulunacaktır. Ea e yabileceği kanaatindedir. guna Karar vermişi Fransa Hariciye Nazırı M. bu İĞ ” Küçük lülaf erleri hükümetleriyle A rtu, emr nm davet Mn de, bu pkinplar ten: ye erkânı tarafından a tk iile. Mek ———— .———— plarm o müstal i İması demek, bi : e e Italya ile aramızda ılmış oldukla- .1: dan dolayi her ki bitaraflık proto iki memleketin ay- : “iy: pe sünamda bü işe kolu temdit edildi. bbüs etmiş ol- demektir. talya ile Türkiye arasında 1928 Teati etmiş oldukla senesinde aktedilen bitaraflık misa- rı mektupların birin Elli ; citinde iki bi ari çer kınm temdidi meriyetine ait proto - ja hakkındaki tefsiri kara'da imza edilmi ii u nota ile yukardaki proto - )kolda derpiş olunan 3 senelik temdit (müddetinin bitaraflık misakının me- riyette (o berdevam En 5 |5 senelik devrenin inki nota ahiren miştir. di hi rinin normal diplomasi inenkelei e DE etmek ve sefirl, in eylemek hi in cihanda, ötedenberi hububat “raç le zirai memle| Ee mylei ardı değildi a temiz iin in. Mink rişilmiş olan müza â tetkik edecek olursak oi e ok er ve silolar i di iy ve "bab batı in hem a hatlarından | “Ba itibarla — > p kerelere son za- e fırsat ii larla Genet Ye EEE rede devam edil- miş ve bu sonmü- “kümetin ini m ei kanuni ve hem de m bağlar koruma işinde esas, İmadığı gibi silolar da del Benler birlik daha mühim işler Onlardan birkaçı da şimendifer ve va- dei nakliyesidir. Bugün o memleketimizde imendife: edir. “day satm ği gili ir. rdır. aka NE he | zakereler Roman Bu 'nm bütün men, ye ve uu çıkan ve faatlerini © tatmi; mz mi bal dl iye İrem eylemli miş. Dün Cene Gazeirlerile İirçök iye yanlar ra yi K M. Benes sanda bnğdayım defe indiri tölesko'nun dairesinde M. Litvinof, M. Be: meselesi de görülmektedir. Bilir e m İN ki zler umümiyetle devletin eind Vekâlet et Rusya, Romanya ve Çekoslovakya da mütekabilen aktedilmis itilaf, ta den itibaren iy rap ri mekte ve bu süretle mezkür mis: 29 nisan 1942 tarihine ear ii Jedilmiş bulunmaktadır. . Titülesko. iz daha Siyâde iğ yüyen bir A yel ve hakiki ve sağlam (Sonu 2. inci sayıfada) © Yarın “Bizim Akdeniz,, On birinci resim Başmuharririmiz Afyonkarahi- 5 .. sar, İsparta, Burdur, Antalya ve sergisi, Hire dolâşarak şehrimize dön Türkiye Fezi MER birliği resim ii şmuhatririmiz bu seyahati. likte Gk hür di ai li saat diz - ali temeet İizesmle ge eki intibe larını «killerimizin büyük hüsnü niyetleri malı du addı ziraiye) rek yurttan şi vi rmel: için müş külat vardır. Binsenzleyh. is'n içinde bir ie E yaklya izleri varır. Bilhassa emi ununun istediği İml bu iş de mutlaka işi eliz li im olan sı ire borsaları meseeleriğir. za tin sil rin | nun: ında e demektir. den | nunun tatbikinden il ö ii Ben bu kanunun 1 he Yoğoslavya, küçük isi vi meclisi ımızda yazdığımız gibi, sergiyi arif Vekil Hikmet iile açması mukar- rada yerlerinde alınmış birçok resim lerle gazetemizde neşre başlıya- rel bağa Vel zi yn m arzu eylediğimiz | tatbik edi caktır. Milli talim ve ilecekti; erene Titüleske ile M. Ltvinof, iki seri mü ee ey rm be çelik iiiyaca veli İlan şe e) derek ilin lee ime, io e EN Son dakika Cihan futbol #emp yen rice sir imkânlarını görüyorum. len arzu edilen şeyle: ikta m sonra © vakıt almacak ya i ted mıştım. alani zürram menfaat .hiç de temin edecek şekilde bir meli ii dir. Muhterem İktisat Vekilimiz. e Beye- her iktısat işinde ol: rsa de ele alıp yakmda lde ies Yalniz tem a ktısat ve Zira: ie Va kölelerin e işi birlikte görüşerek halletmiş olm: Büyük Millet Meclisinde gerek birind ma'da cihan futbol şampiyonu - Dün $indid n keskin bir inhisar umdukları. e da Dial diye birkeğörme. vi va a İsa ei Elde merci kanunun yukarda yazdığın | anda gon dakikada aldığımız tearaf 5 esaslarla birlikte tatbiki Birkaç yal çin mem | dur: v ve eği yi peieler vereceğine karim, Mu: | «© Roma, 10 (AA) — Gihan fvbel şam run, iye a rel isi — İhsan al kb milli Ja- | delal, eni riyle, ben açıyo « takımları arasındaki maç 121 Berabere Kastamonu mebusu TAHSİN kalmıştır. Maç tekrarlanacaktır. Si - Dün açılan resim sergisinde balunanlar. (Sonu 3, üncü sayıl ada). Türkün her tada olduğu gibi,

Bu sayıdan diğer sayfalar: