11 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

11 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

h 'SAYIFA 6 HAKİMİYETİ MİLLİYB SİNEMA ve TİYATRO. Bir Radiyo dram sanati mi ? havel Literer mecmuası bu başlık altın hı rirlerine müracaat etmiştir, Çı e cevaplardan bazılarını o neşredereğiz. ediyoruz: Eşhur bir piyesin temsiline ancak bir- Gi rik eliver Fak buki muharriri Jan |, —— lere Filimler ve Gençlik Fransız sinemasının gençlikten mahrum oluşundan sık sık şikâyet edildi. Tabii biz ekrana tiyotro âdetlerimizi getir: dik > atkârlar ölün: kadar tecrübe, m — e sa- ler. Venedik sinema sanati ikinci sergisi. Önü üzdeki Ağustos ayında açılmak ü ar| milel sergisi hazırlanmaktadır. Teşhir edi- lecek filimlerdi iyi İtal ii yıy ” İ kupalar M. Musolni tarafından hediye edil- miştir, Venedik şehiri tarafmdan hediye A pi EE pyesin oynanmasmı görmemiş olan milyon larca insan vardır ki, onu radyo ile dinle- mekten pek memnun şii bip değildir şist Temaşa Cemiyetinin büyük altın madal mek istemez, i ilâhlara ra iimatsız- vu en iyi aktöre verilecektir. En güzel fi- ik gözler Fakat a nihayet bunlar Edebiyat sanatı, ücude e sine taraftar ei Cidden ie ei lan bir eser görmek, mer e dinlemek için de ie Eğer onları cedeni hazırlamasını bilir sek, geniş Ee in leyici kütlesi di ye çabuk alışacaktır. Tkderşa dinleyicile- rin zevki radyo proşi havasından ve ir ön hafif bir şa ip linleme- vet Her ai ein siyasette ve ol iy da görülür izim doğ. gum sığın tın madalyası, i dökü; arif Nezareti altın madalyası, en iyi canlı perimler ala sanayi konfederasyonunun ei yepek sını intaç etmiştir. Ba ye ii gayrı tağşiş © eya der si sildi aynı m in e diyenler ie Sv e en vee flime > U. C. E, milli ensti- ün kupası verilec. ir. Bunlardan başka ti kıtadaki filim- ez mıyor. Radyo postaları Va el a biri ayrı dinleyici bül Lie emekli zumunu hissedecekleri diden, ancak ai vasattan let görünmiyen bir birlik vücude getirirler. Bunun içindir ki bu ay içinden gençlik iş şii lm: Lak © Dam ve Genlik. Bu eserler aşağı filimler gösteren sinemalar ihdasınm by ilk üş olsalardı bile, ki hal faydaları görülmüştür. ; > Tiyatroya ik mek far inte pek > olan ri taş > e onların güzel tazeliği bunu rada n ederdi, riyaya tevessiil halli e e zn en ıkça i Se Yeri e > mühim rada yazılmış dramatik e vi Yoda meşcedilmesini dinledim. sz hakkak ki, radyo pek çok ki onsuz ei olmadan kalacakları Ve eserleri wmak fırsatını vermiştir. i nya'da birçol muharri, radyo için nr ie e Şimdilik m ba nu düşü, all den, mesela sk m e b le haykıtır ve ses damarlarımı ek teh likesine uğrardım. nini mesiyeleri ve vE beni bu mıştır... Şimdiden Belçika ve Fransa'da sinema münel ke ve meli e Brigite Helm'in güzel bir pozu. “11 HAZİRAN 1934 PAZARTESİ Jerecektir. - İngiltere henüz bitmemiş olan bir e TALİ bili > pi Eği büsata mea Venedik'te yapılacak müsabakalara pek v memleketler iştirak edeceklerdir. İtal ya'nn Luce sinema firmas, bilhassa sergi için yeni ve orijinal bir filim hazırlamak - tadır. Avusturya Wili Först'ün çevirdiği bir fi | Jimi li ir. Çekoslovakya da fırtma” isimli dokümanter bir filim; F- Tansa, Albatros v ve Rene Kler'in yaptığı mil | r. filimleri Alman ropoj oganda Nezaret müsabakaya giştirâk ir “Dağlar- ni gönderecektir. dığı için iştirak eçhuldür. mükabil İpekçi ee Leblebici isi ağa” gibi son derece zayıf ve fena bir filim le Türküye: yi temsil | edeceklerdir. Bizden İsinemacılıkta şüş iphe si iz ki çek ileri olan leh hilerin “filim gi plan Gen çekinmelerine mukabil bu ka, Na fena bir eserle Türkiye- , İni temsil siler hiç de lehimize bir intiba bırakmı; Bile e ağ devletleri de sergi için en güzel ” birkaçını göndere. alın Sia Japonya da iki üç filimle iştirâk filimlerin her fikisi si de mükemmel taraflara ve zayıf nokta le maliktirler; çok şey vadediyorlar, ve vaitlerinin ancak yerisını e getiriyor pi biraz ekşi ve hamdırlar. Fakat onların Jan Girodu. sa 2 de ayrıca mükâfatlar konulmuştur. iye halen Holan: li Avusturya, Fran- © “nir ve ii v See 43 senedir durmadan haftalık resimli gazetenin kütüphanesidir. Senelik Abone Serveti Fünun neşir vaziyfesini yapmakta olan bu Ankara'da gümrük re: madan bl ya ii edilecektir. salı, yeri AKBA 10 lira. Beher sayısı 20 kuruş. nılması ii tesir bırakacal korunmak lazımdır. Tabii bir tiyatro eserini zaman £ İki e e ve Amerika'nın en meş- re ye evel eee iş a tadil ıkündür. tam bu filimler tesadüf edildiği Le el VE l E hik eee İn di k kâfi iddi faziletlerd. sabakalar ii için e a Güme ALEKSANDR ARNU .. a . Hariciye Yele birler 1452 numaralı kanun mucibince hakkı etmemek ve 9 uncu derece maa ka bir A mütercim alınacal tesep teşkil şı veril ilmek ül üzeie bilmüsaba- tır. darlar. in kanununda musarrah | şeraiti haiz taliplerin 25 j bul i ge tibat alınmış ve bütün filimleri seyretmek Hara 1024 pazartesi e kadar vekâlete müracaatları. he — mazi Si e vpn mide! mi im bl Jı abone biletleri b (1144) 7—2036 Sİ ii ” .. . . ip . . il ykrar mat seren ları, |almak azm gelecek Cümhuriyet Merkez Bankasının 7 Haziran 1934 vaziyeti görünmiyen şahısları, trajik ve lduğu gib 6 li dı. Büyük kütlere hitap ediyor | edecekti : z , mevzuları vardı. Büyül p ediyor İedecektir. AKTIF PASİF | LİRA LİRA YARA; Sİ Ra Kasa: : 1.000, Altın: Safi Kar. 13.078,628) (| 18396175,93) Sermaye: 15 G0Ü00Eİ Mei 12.851.604, —| 4 « Ufaklık 696.853,38) © 3194463351) İhtiyat Akçesiz 663.914, Dahildeki Muhabirler: a Altın: Safi Kar. 1.788,026) (| 2.515.00746 Tedavüldeki Banknotlar: Türk lirası MAREA) DİBİNİ aş zel 158.748.563, Hariçteki Muhabirler: Altın: Safi Kgr. 3.745.142 5.267.B52,77 kilima nk eliy 0319.563,— Alina take kabil Serbest a a leme maka düvizl 376441047) © 9.032.26324) akiyesi, 149.369.000, — er Karşılığı işmamen alm ol. tak tedavüle vazedile 688.000, — zle m ra e e Türk Lirası Mevduatı! Ken e veli Vadesiz 20.497.908,46 lerine teyfikan vaki tediyat 2.379.563,“ 149.369.000,—) © Vadeli —— 2049790646 Senedat Cüzdanı: Döviz Mevduatı: Hazine bonoları 835.400, —İ 613.032; Vöaesiz 7.366.601,04 Timi vaz 5 a ER OSSİ a 219117491) 955777595 Muhtelif: 42.419.887,45 Esham ve tahvilât: Derul ie edilen evrakı nakdiye karşılığı (itibari. kaymetle)| O 2702747022 « Babam ve Tahvili | ARANMA azes 4112659 Hissedarlar: pe : Yekün Yeki 246.196 484,16 Amerika'nın en eyi jön prömiyelerinden Kari Kuper.

Bu sayıdan diğer sayfalar: