11 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

11 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 KURUŞ Telefon 23872 szatlk., -ınııııhı îâ'""ı * UĞ HABER 11 Haziran Pazartesi 1934 Filomuz hafeket etti Tevfik Rüştü bey geldi, doğruca Yavuz zırhlimıza — gitti Iran Şehinşahını hududumuzda bü- yük bir merasimle karşıladılar, öğ- leyin Kağızmana vardılar Iran Şehinşahı Rıza Pehlevi Hazretleri “Kağızman, YO (Hüsüsl) — &b ran Şehinşahı Haşmetlü Rıza Şah Pehlevi Hazretleri dün sabah sa- at dokuzdanberi Türkiye Reisi - cümhuru Hazretlerinin ve Türk milletinin misafiridirler. Şehin - şah Hazretleri dün sabah * at dokuzda Maiyetleriyle — bimı...le Gürcübulak mevkiinde — hududu geçerek topraklarımıza girmişler dir. Reisicümhur Hazretleri tara - fından Şehinşah Hazretlerinin mihmandarlıklarına tayin edilen ordu müfettişi birinci ferik Ali Lehistanda da bir dahili harp mı başlıyor? lran Veliahtı Mehmet Mirza Hazretleri Kemal paşa, hükümet namına Beyazıt valisi İmadettin bey ve istikbal heyeline dahil diğer ze- vat saat sekizde hududa varmış- lardı. Gürcübulakta hudut nok - tası üzerinde “Hoşamedi,, yazılı bir tâk kurulmuştu. Tâkın bir ta- rafında bir İran piyade alayı, ö- te tarafında da bir piyade tabu - rumuz mevki almıştı. Şehinşah hazretleri, refakatlerinde İranın Ankara elçisi Sadık hanla Tah - ran elçimiz Hüsrev bey olduğu halde, kapalı bir otomobille, saat dokuzda hududa geldiler. Askeri | — Devamı 8 ncide — Yahudi çocuklarına zehirli şeker yediriliyormuş, fakat yahudiler mukabeleden çekinmiyorlar Londradan #son posta ile ge'en| yahudi aleyhtarıdırlar, Lehistanın | İngiliz gazeteleri, Lehistanda da - hili bir harp vücüde gelmesinden endişe edildiğini bildirmektedir. Vak'a yerli hıristiyanlarla, yerli yahudiler arasında bir mü - naferetten doğmaktadır. gene | Hükümet sıkı tedbirler âlıyor. | Mücadelenin bir yanımı teşkil e- den hiıristiyanlar, “Nasyonal radi- kal,, namı altında kurulmuş — br firka mensuplarıdır. Bunlar ayni zamanda kendilerine — “1ehistan Nazileri,, adını — vermektedirler. Almanyada olduğu gibi tamamen| merkez şehri olan Varşovada d>h-| <.ç şetli münazaalar, vukua gelmektedir. yaralanmalar İngilizce “Deyli Herald,, gazete si, hâdisenin son bir kaç gün için KURUŞ —a Sene 3 Sayı: 760 Tramvay şirketi müdür- lerinden uçu de alâkadarmış Büyük bir döviz, altın ve vergi 'kaçakçılığı meydana çıkarıldı; kişi zannaltında.. Gümrük muhbafaza teşkilâtı| memurları ile emniyet memurla - vi büyük bir kaçakçı şebekesini meydana çıkarmışlardır. Bu şebe kenin döviz, altın, vergi kaçakçı-| lığı yaptığı anlaşılmıştır. Bugün | öğleye kadar 16 kişi zan altma a-| hmmıştır. Memleket dahilinde ecnebi pa- rası satın almak hakkı muayyen teşekküllere, banka ve bangerle- Başkalarının ec E nebi parası almaları ise memnu - dur, Son günlerde Yorgi isminde | bir adam şehrimize gelen Roman| ya muhacirlerinden 21000 ley almış, bunu Galatada sarraf Li - gora satmıştır. Ligor bunu 22600 re verilmiştir. vreRaa KeDEE e AseNaRA veREM LA SeYErENLEEmEre errsaLenamAmN Hangi çiçegi tercih edersiniz Bir Illlllhlxlklk şu hakikati mey-; ia ediyor: İn- arasında het varmış.. Bir ği tercih — ederse ayatı da ona benzer - tetkiki ancak zarif bir eğlence addetük. büyük bir mü adam, hınm şiddetle çoğaldığını, teh'ike kis -| bettiğini yazmaktadır. Varşova gibi, yahudileri hayli yekün tutan bir şehirde, her han- gi bir hâdise karşılıksız — kalma - makta ve yahudiler de, ken#ileri- ne yapılan taarruzlara mukabele de bulunmaktadırlar. Bir yahudi semtinde olan vak - ÇDevamı 8 inci sayıfada) | Yarından itibaren hat i- le neşredeceğiz. Çiçekler arasında kendinizi n ve bi !(hgmlzlı de ha - ya ıt ve seci yi elerini . çalışa - KDaayyrartikE y ggt op gaA yyyyaz Htamymaz l Piyanko Çekilen numaralar gorta şirketinde tahrirat leye iblâğ ederek sarraf İsak Be-| hara satmıştır. Bu da lâstik tüc - carı Leon Lasniğe, o da ünyon si- | kalemi şefi Dimitri Çikakise vermiştir. Tahkikat derinleştirilince bu a - damlar şubat ayı zarfında elek - trik şirketi direktörlerinden Lâz-| yan namına (20000) küsur altın I topladıklarını söylemişlerdir. Bu| paraları Lâzyanla birlikte gene| Viyana, 11 (A.A.) — Yeni sui 2 nci sayıfada tedir. kastlar vuku bulduğu bildirilmek-] Döviz, altın ve vergi kaçakçılığına sahne olan Metro han direktörlerinden Katis ile Jironun — müştereken toplattıkları anlaşılmıştır. Me « murlar hemen tramvay şirketinin merkez binasına giderek kasayı açtırmışlar ve içinde bulunması icap eden 20.000 altın yerine an- cak 400 altın lira bulmuşlardır. Kasa aranırken bir de saklanmış gizli defter bulunduğu söylen - tramvay şirketi (Alt tarafı 8 nci sayıfada) Havraya bomba attılar Viyanada tedhiş hareketleri alabil di ğine yürüyor, bomba ve bomba.. Yenlden tedhiş hareketlerine sahne olan Vlyıııı . Tiroldeki Siefeldte Bavye- Ç(Alt tarafı 8 nci sayıfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: