11 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

11 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

y HABER — Akşam Postası arasında siyasi münasebat kuruldu ' Rusyanın sulh için mütemadi mücadelesi onu bu anda harpte menfaattar olmıyan memleketlere yanaştıracaktır Bükroş, 10 — (Hususi) — Dün akşam saat 10 da Sovyet — Rusya | ile Romanya arasında normal dip- lomasi münaşebatının iade edil - | diği matbuata resmen tebliğ edil -| miştir. | Küçük itilâfla Sovyet Rusya hü- kümeti arasında evvelce gir şi'm'» olan müzakerelere son zamanlar -| da Cenevrede devam — edi'miş ve | nihayet dün Cenevrede Bezgucs o-| telinde M. Titü'eskonun d-icesin- de M. Litvinof, M. Benez, M, Ti -| tülesko ve M. Yevtiçin huzurunda | Sovyet Rausya ile Rorranya ve Çe- koslovakya arasındaki itlâfnsme- ler imzalanmıştır. Sovyetler kücük itilâf devletl>- ri tarafından tanınması — haberi her tarafta çok iyi lesirler yap - mMmış'ır. Romen, Çekoslovak ve Leh mat buatı bu iti âfın lehinde makale!er yazıyorlar. A'man matburtı bu iti- lafı Fransanın bir eszri addediyor- lar, Moskova, 11 (A. A.) — İzves tiya gazetesi yazıyor: Soveyt Rusya ile Remanya ve Çekoslovakya arasmda —- normal diplomatik — münasebaliın tesisi Sovyet Rusya halk kitleleri ve di- İtalya - Türkiye misakı uzatıldı Ankara, 11 (A, A.) — İtalya ile Türkiye arasında 1928 sene 2| sinde aktedilen bitaraflık misa - konm temdidi mer'iyetine ait pro tokol bakkındaki tefsiri nota a - hiren Ankarada imza edilmiştir, » İşbu nota ile yukardaki proto- kolda derpiş olunan 3 — senelik temdit müddetinin bitaraflık mi-| sakinın 'jyot.ge berdevam ola- ' r'ı'iı y“eâ?&ş senelik devrenin in- kızası tarihinden itibaren başlıya cağı tesbit edilmekte ve bu su - | retle mezkür misak 29 nisan 1942 tarihine kadar temdit edilmiş bu- launmaktadır. ——— Izmir ve İstanbul limanı | Ankara, 11 (Hususi) — İzmir ve İstanbul liman şirketlerinin devlet inhisarı şeklinde idareleri lâyihası dün iktısat encümeninde müzakere edilmiştir. Madritte grevler devam ediyor Madrit, 10 (A, A.) — Çiftçi - lerin yaptığı grev bütün vilâyet- lerde şiddetle devam ediyor. Ho- en eyaletinde Marmolehoda ya - pi amelesi, toprak amelesiyle bir- leşerek birdenbire grev ilân et - mişlerdir. ğ Kastelarda grevciler patron - larına hücum ederek bunlardan ikisini yaralamışlardır. Memleke- tin her tarafında birçok tevkifat yapılmıştır. Amerikada kasırga Nevyork, 10 (A, A.) — Sal - vador cümhuriyetini altüst eden kasırga kurbanlarının çok fazla olduğu anlaşılıyor. Ancak mem - leket dahilinde seyahatin güçlü - ğünden bu sayıyı kat'iyetle tes - bit etmeye imkân yoktur. Trenler iki ay zarfında tamir edilemiyecek kadar bozulmuştur. Yağmur hâlâ durmadan yağmak- tadır, Kanlı basur, veya tifo sal - gınından korkuluyor. VAKİT — Mehmet Asım bey /— bugün “Dost İran Şehinşahma se — Tâm,, başlıklı makalesinde dost — devlet hükümdaftının memleketi- izi ziyaretindeki büyük ehem -| Miyeti anlatıyor. Asım bey Türki! €ümhuriyeti ile İran devleti araşındaki — münasebetlerin bir| tarihçesini 'yaparak bu münase - betlerin daima dostane olduğunu işaret ettikten sonra şehinşah haz retlerinin şahsi — meziyetlerini, İran halkının ona karşı olan de- rin sevgisini anlatıyor ve “Şehin- şah Rıza Han Pehlevi Hazretle - rini Türk hudutlarından içeri girdiği sırada yüksek şahsiyetle- rini en derin sevgilerimiz ve say-| gılarımızla selâmlarız,, diyor. CÜMHURİYET — Yunus Na- di beyin bugünkü başmakalesi | “Gene — gayrimübadil — bonoları | hakkında,, dır. Nadi bey bonola- | tten düşmesi gayri tabii inkü bunların, karşı- senetleri oldu- lüyor ve “Bonoların asıl sahibi | ettir ve çünkü banları #mzalere varan: Bendisi. | Sabah gazeteleri ne diyorlar? şıyan bir senedin sebepli ve se - bepsiz kıymet kaybetmesine kar- şı lâkayt kalamaz ve kalamamak lâzımdır.,, diyor. ZAMAN — Bugünkü sayıda “Ebüzziya zade,, imzasiyle çıkan makale “Hürriyeti matbuat,, 1 mevzu olarak almıştır. Ebüzziya zade bey, “Başka mil letlerin ekseriyetle bir Asır, veya en aşağı yarım asır mücadele ve mücahededen sonra nail olduk - ları bir hürriyeti bizim gibi bütün hayatı müstebit idareler altında geçen bir milletin çeyrek asır zar fında ihrazını istemek muhal o - lur,, mütaleasındadır. Maamafih diyor ki: “İki üç senelik bir tecrübeden sonra mat- buat kanununun tatbikında görü- len güçlüklerin gene meclis tara- fından izale edileceğini ümit edi- yoruz, Çünkü azası meyanında birçok münevverler bulunan bu - günkü meclisin matbuat hürriye- tinin, bir milletin terakki ve te - kâmülü için ne kadar büyük ve belki de yegâne âmil olduğunu ergeç takdir etmemesine imkân ğer memleketlerdeki bütün sulh dostları tarafından memnuniyet- le karşılanmıştır. Sovyet Rusyanın sulh için olar mütemadi mücadelesi, onu bu an da harpte menfaattar olmıyan bütün memleketlere yaklaştıra - caktır. Diplomatik münasebatın tesi - si, harp tehlikesini nmeş'um bu - lutları Avrupa kıt'ası üzerine çök tüğü bir sırada vukubulmaktadır. Bu vaziyet ,sulhün idamesini ar - zu eden bütün memleketlere müş | terek gayeler için çalışılmasını emretmektedir. SİYASE'T Şarki Türkistana dair Belhi zade 8. Ahmet İsa. Bu isimde bir zat Şarki Türkistan hakkında, bize şu kısa ve faydalı mek- tubu göndermiştir: Bugün istiklâlini muhafaza için ça- Lışan Şarki Türkistan Çin iştilâsma girmederni evvel Emir Yakup Han ta - rafından idare edilmekte idi. Bu ülke- nin vasi toprakları Çin diyarının üçte biri kadardır. Tanm havalisi münbit araziden müteşekkildir. Kâşğar idare merkezinden gayri Yarkent, Orümci gibi ticatet merkezleri var - dır.-Nüfusları on dört milyonu geçer, | Bu halk kâmilen Türktür ve Tungan gibi Çinli Müslümanlar da ayrı safta bulunur. Son vekayide bu Tungan ka- balli bir taktm şahsi düşünce gilden partilerin iğfalâtına kapılarak ülke - | nin öz sahibi Türklere karşı kıyam etmişlerdi. Yerli Türk hükümeti kuv- vetleri tarafından çoğu temizlendi, ve asayiş te yerine gelmektedir. Lâkin, iki seneyi mütecaviz zaman vardır ki, bu üÜlkede dahili harp bitmiş değildir. Milli Çin Nankin hükümeti Ceneral Şang Kay Şeki büyük bir orduyu Tür- kistan mücahitlesirin Üzerine sevket- mek istiyordu. Sonra bu kararınden vazgeçti. Sebebi de Çin dahilinde ko- münizm mücadelesidir. Çin milliyetçi bir hükümet tarafından idare ediliyar. Bu milli hükümet dahili bozukluğu yoluna koymak istiyor. Ondan sonra diğer işlerle alâkadar olmak ihtimali vardır. Türkistan Cümhuciyetinde bu dahili harpler devam ederse Türkista- nın Şarki istiklâli için büyük bir tehli- Iıedlg.unwekı kocık ka= ülke - sinin inkisama uğraması hep dahili i- daresizlik, ademi itimat ve ittihatsız - hıktandır. Şarki Türkistan Reisicümhuru Ha- €t Niyazi Hoca ülkesinin tam istiklâli için Ssavaşıyor, ve ordusunu awrli va- sıtalarla takviyeye çalışıyor. Bu zatır kurduğu Cümhuriyet usulü Amerika Birleşik hükümetleri idare sistemidir. Bu teşkilât daha nüve hâlindedir ve bir çok inkılâplara uğramak ihtimali de vardır. Şarki Türkistanda Emir Ya- kup Hanm vefatı üzerine oğulları a - rasında zuhuür eden ihtilâf ve saltanat kavgası yüzünden müstevli Çin ordu- ları bu zengin diyarı ilhak ettiler. Bir takım Çin valileri de halkı hareca kes- ti. Neticede bu aksülâmel tevellüt etti ve bugüu oras: İstiklâl havasiyle cırpını yor İ Emir Yakup Han Sultan Azizden muavenet istemişti. Fakat, Saray bunu hoş görmedi ve ora Türklerini inkisa- rı hayale uğrattı. Yakup Han İstan - bulda bulunduğu esnada Eyüp Nişan- casında sabık Şeyh Murat tekkevinde Şimali Afganistan âlimlerinden Süley. manı Belhi Efendide misafir hl—ı- İ tır, Yakup Han akıllı bir Emirdi. " Kolça, | ugün çelki'len Y1 Haziran 1824 piyanko W numaraları Rusya ile Romanya ve Çekoslovakya 25000 lira kazanan| 10523 4000 lira kazanan | 21339 '3000 lira kazanan H MS çe 1000 L. kazananlar | 15956 5763 500 lira kazananlar 74956 — 8082 24700 — 17556 | 8397 21673 12554 12419 4903 23377 17356 1203 6335 3671 1505 22992 — 2716 150 lira kazananlar (18976 20529 16350 20133 | 11940 12844 23645 17872 17357 15801 20160 — 17370 | 3199 10989 11463 — 19471 | lıs.m 11795 — 20043 — 10024 15392 — 7260 |> Ş 100 lira kazananlar 15030 3833 24224 — 18893 | 18169 — 16377 12475 22665 | 22459 5247 17176 17254 | 8374 16769 21082 | 10082 20652 18663 16528 | 19657 16921 14933 — 14139 8622 — 8106 — 8255 23166 | 13369 1547 4369 — 14199 13601 46687 23n1 9391 | 4321 246 — 21704 | | 13683 | 50 lira kazananlar | BönR — 5628 — 28054 — 18224 12187 17118 17525 10180 6499 5400 — 11907 4108 İS28S — 14988 2157 3880 | 65138 — 10926 6323 2521 16638 20898 9300 4115 — 24424 22484 13003 17158 — 1298 7125 — 1407 — 6399 13483 24783 6134 16688 TTTT 23922 24553 — 5377 24096 17636 23925 16850 21752 19039 13986 18459 13493 8464 22031 10314 — 10618 12224 — 1317 — 8829 23072 23856 22258 — 5136 15668 8763 16724 24453 — 24320 6804 17364 11301 — 8741 10197 24050 — 1819 — 3556 950 — 724 — 5449 10130 | 3200 — 5686 10660 — 15086 | 16145 21538 22632 15196 5160 — 2461 20952 22756 11934 — 1458 21788 — 8192 20778 21903 16976 4065 23358 15041 — 21520 — 19060 22889 18856 15564 18348 | 14624 7641 — 14896 3015 30 lira kazananlar 4578 24211 22737 14869 | 5847 15453 18846 — 19305 | 6250 — 5765 12950 17335 | 17486 20913 — 5179 — 6247 | 5573 3618 — 7465 18081 7509 12077 — 4283 7665 24568 — 8674 — 6025 — 20638 1048 13810 19928 — 5051 2858 10941 17892 — 2560 1802 15848 — 5l167 — 1153 15374 5873 20157 — 8121 2409 — 9701 22416 — 6364 22809 18013 | 12915 22751 19076 — 2125 | 3994 16705 15803 — 8834 12606 — 24388 8680 — 24418 9923 254 — 889 — 1390 13401 — 19858 6 12140 216 10227 — 9753 19510 23992 — 9007 — 6095 — 16182 5521 21866 — 365 — 9504 24698 14827 19848 11727 9843 18306 — 8018 13285 15145 7961 21974 — 14500 4262 12133 19279 15419 4039 12772 — 1092 12658 23728 — 12979 2183 — 10562 17970 — 15891 — 23030 7616 19515 22955 13013 — 4254 73909 — 66878 10560 — 2973 5084 — 10487 4411 2966 1130 10395 — 554 — 8133 10185 — 4640 3474 — 4348 3937 21427 7354 — 21567 20509 24238 — 8566 18702 21428 — 3366 338 8081 9957 — 789 — 2997 1717 326 — 1897 23081 12422 14569 21595 — 5722 7846 22684 24973 10158 1598 12878 22948 8639 16430 — 8189 — 9192 13128 21436 Ankara haberleri: L RARTT | e SKLAL AUK EETR U Metr Salem — Mahkeme, Metr Salemle Leon Faraci Efendilerin mevkufen muhakemelerinin icra- sı hakkında — müddeiumumiliğin itirazı hakkındaki kararını bu - gün verecektir. Yabancılar hakkında — Ya - bancıların tabiiyet vazifeleri hak- kında verilen kararlar aleyhine Şürayı Devlete müracaat edip et- müivecekleri ususnmum tefsiyii — çin hükümet, meclise bir- lâyiha verdi. Gedikli zabitler hakkımda — Tekaüt kanununun on üçüncü maddesinin gedikli zabitlere şa- mil olup olmadığı hakkında hü - kümetin talebi üzerine meclisçe | şu tefsir tesbit edilmiştir. “Benebi kadınlarla nikâhlı ve ya nikâhsız yaşıyan ve henüz ta5- fiye olunmıyan deniz gedikli za- bitanr hakkında 1688 mumaralı kanunun 12 nci maddesi hükmü tatbik olunur. Yaş tahdidi — Dahiliye vekâ- leti tarafmdan ahiren tanzim € - dilmiş olan yaş tahdidi projesine nazaran muhtelif vilâyet emnivet kadrolarında otuz kişi açıkta bi- rakılmıtatır. Son Dakika v İki sabıkalı arasında.. ““Ticaret serbest, dir! istediğim yerde hırsızlık edebilirim.. Bugün saat bir. raddelerinde, Tophanede Kılıcali camiinde, sı- caktan bunalan bir yabancı uyu- maktayken, sabıkalı hırsızlardan biri, kendisine Yaklaşmış, ve bu adamı soymak istemiştir. Fakat © civarın diğer sabıkalılarından Ahmet, bu şikârı yabancı bir sa- bıkalıya kaptırmak istememiştir. Bu havalinin hırsızlığı kendisine — ait olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine, uyuyanı soymak - istiyen adama kızarak şabıkalı “Ticare * tin serbest olduğunu,, (!) ileri sürmüş; aralarında münazaa çık- mış, neticede, sabıkalı Ahmet vu-

Bu sayıdan diğer sayfalar: