11 Haziran 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

11 Haziran 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye p Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor Ist, Mısırçarşısı kapısi karşısında Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT ! Bü'ün Türkiye' | Mehmet Elendi Mahtumları Kahvesini içiyor Ist, Mısmrçarşısı kapısı karşısında. FİATI 5 KURUŞTUR Küçük sanatlar Ve İşçi terbiyesi ANKARA, 9 Heziran Türkiyede Türk vatandaşları» na tahsis edilen sanat ve hizmet- ler hakkındaki 2007 anam Dun 21 mayıstan iibaren tat ka söy” bulunuyor. Bu, içti- mai hayatımızda tesirlerini kısa zamanda gösterecek kutlu bir dise, Türkün ve işçisinin benliğini sbat için yıldızlı bir sahaya bakan geniş bir kapının ona açıldığı ta- Bugüne kadar birçok sanat ve işlerde ecnebi bileğinin işlemesi- Bi görmekle baklı bir üzüntü duy- duğumuz bu memlekette bu sa- bat ve işlerin güzel tanzim edil- miş bir plân dahilinde (nihayet ön iki ay zarfında memleketin Öz çocul Yırına intikalini hudut- suz bir sevinçle takip (edeceğiz. Ve cümhuriyetin feyizli eserlerin- den birini teşkil edecek olan bu hareket, Mustafa Kemal Türki- yesinde başlı başma bir devir o- larak sayrlabilecektir. Mevzuu ba- his kanunla Türk vatandaşlarma inhisar ettirilecek ( sanat ve hiz- metler tetkik edilecek olursa, gö rülür ki bunların içinde Türkün tam muvaffakıyet O gösteremiye- ceği tek saha yoktur. Meselâ kun- dura imalciliği gibi Türk işçisi- işçilikleri göze çarpıyor. Ankara gibi yeniden yapılan bir şehirde, amak ve Kayaşın pembe taşın- dan temeller ve duvarların yanına kurulan iskelelerin üzerinde ma- mak Kayaş yüzlerce ecnebi işçisi- min çekiç ve mala kullanması, bu ü kalan veya kazanci sınıf namına insanı üzen bir manzara (değil midir? Daha sonra Anadolunun birçok yerlerinde devlet, vilâyet ve be- lediyeler emrinde Türk işçisinin başarabileceği birçok hizmetlerde €cnebilerin kullanılmakta olduğu - mu, acı bir şikâyet (halinde duy Muyormuyuz? eçmiş devrin pürüzlerini dü- zeltirken, el atılan böyle bir da- vanın halli yolunda hayırlı ted- birler alındığı şu sırada, Türk iş- Çisine terettüp eden ve onun mil- vazifeleri sırasında sayılabile- cek bir vazifeyi hatırlatı tır, Bu vazifenin ismi işçi ir, En kısa zamanda teesi mü dilediği maralı deki tatbikatmı kolay- laştıracağı kadar; bu kanun hü- kümlerile Büyük Meclisin bu s1- Nıfa uzattığı sıcak elin ne kadar Yerinde olduğunu isbat etmiş ol- mak cephesinden de ehemmiyeti haizdir. Dikkatli olmak , titiz olmak, İşe sadakatle sarılmak ve zenaat- ta her gün biraz daha ilerlemek inde 1s- Yar ettiğimiz işçi tet b e Mecdi SADRETTİN 'TASHIH: Dünkü Başmakalenin 14 Üncü satırındaki (ancak herhangi ha- Yatımız içinde şümul ve ehemmiyet) diye başlayan cümlenin (ancak her- #ün hayatımız içinde şümul ve ehem- Miyet....) şeklinde okunması lâzım- dır. Itizarla tashih ederiz. Avukatlık kanunu rTuznamesine alındı ANKARA, 10 (Telefonla) — Ad - Hye encümenince hazırlanan avukatlık ununa müzevyel kanun lâyihası ruz- e alınmıştır. Bu lâyihaya göre | atık kanununun bazı maddelerini | yüaddel 708 numaralı kanunun altinci yaddesi mucibince beş dava vekili bv- moşayan yerlerde dava vekili ak üzere imtihanla kendilerine verilmiyecektir a kanununun ilerine güre tten çıkarıl - Devamı 7 inci sahilede) iz bu terbiye, 2007 nu- sonra bu gibilere merasimle Gücübulak'ta bir sahra bataryası 21 top atımı ile büyük misafirimizi selâmlamıştır e İran Şehinşahı Hz. Şehinşah Hz, ni karşılamaya gidecek olan filomuzdan bir parça Aziz misafirimiz Şehinşah Hz. hudutta | karşılandı GURCUBULAK, 10 (A.A.) — Anadolu Ajansının hususi muha- birinden: İran Şehinşahı Haşmet- lâ Riza Şah Pehlevi Hazretleri bu sabah saat 9 da maiyetleri ile bir- likte Gürcübulakta üzerkide (Ho- şamedi - yazılı takı geçerek hudu- dumuza girmişlerdir. Türkiye Cüm huriyeti Tahran büyük elçisi Hüs- rev Bey, Ankara büyük elçisi Sa- dık Han Şah Hazretlerine refakat ediyorlardı, Geceyi Maküda geçir- miş olan İran Şahı Hazretleri hu- dutta Reisicümhur Hz. tarafmdan mihmandarlıklarına tayin buyru- lan üçüncü ordu müfettişi birinci ferik Ali Sait Paşa ve Kolordu kumandanı Kemal Paşa ve hükü- met namına Beyazıt valisi İmadet tin Bey, Hariciye vekâleti üçüncü daire şefi Kemal Bey tarafından. istikbal edilmiştir. (Devamı 7 inci sahifede) Rusya ve Küçük İtilâf Küçük itilâf devletleri “Sovyet Rusyayı tanıdı Bu hâdise Bükreşte ve Prağda herkes tara- M. Litvinof BUKREŞ, 10. A.A. — Dün ak- şam saat 20 de Hariciye nezareti Romanya ile Sovyet Rusya arasm- da, M. Titulesco ile M. Litvino- fun Cenevrede teati etmiş olduk- ları mektuplarla, normal diploma- Turnuvası için kayıtlara devam ediliyor sene tertip ettiği tenis turnuvası bu sene de başlıyor. Bu seneki turnuvanın da her cihet- Milliyet'in her on beş Haziranda çe pike olması için komite lâzım gelen hazırlıklarını almaktadır. M. Titül esko mite şu zevattan mürekkeptir: Mahmut Bey, aza Ahmet Şükrü Bey, Acar Bey, Sait Salâhattin Bey. M. Eric, Armitage, M.C. Ben- net, Galip B., Server Bey, M. A. Whittall, M. Dubois, Ahmet Bey, Esref Şefik Bey, Adil Giray Bey, Kayıt muamelesi başlamıştır. Bü hususta Ateş Güneş klübü- ne (Saat 10-17), Zeki spor mağazasına, “Milliyet” ve (La Tur- nie) gâzetelerinde M. Dubo'syo Saat 18-22 müracaat edilebilir. fından büyik bir memnuniyetle karşılandı | EEE 1 M. Benes si münasebetlerinin tekrar tesis e- dilmiş olduğunu matbuata tebliğ etmiştir. Yarı resmi rivayetlere göre da- Zagrep konferansın inikadı (Devamı 7 inci sihifede) hazırlıklara ve Tevfik | | 9 uncu sene No.2993 PAZARTESİ 11 HAZIRAN 1934 İtalya ile Türkiye Bitaraflık misakı 29 nisan 1942 tarihine kadar temdit edildi ANKARA, 11, A.A. — İtalya ile Türkiye arasında 1928 sene- sinde akted'len bitaraflık misa- kının temdit mesaisine ait pro- tokol hakkındaki tefsiri nota a- hiren Ankara'da imza edilmiş- tir, İşbu nota ile yukardaki pro- tokolda derpiş olunan üç sene- lik temdit müddetinin, bitaraf- İk misakının meriyette berde- vam olacağı yeni beş senelik derrenin inkizası tarihinden i- #baren başlayacağı tesbit edil- mekte vebu suretle mezkür misak 29 Nisan 1942 tarihine kadar temditedilmiş bulunmak: tadır. M. Maksimos Cenevrede elde edilen neticeden çok memnun ATİNA, It (A.A.) — Atina A- jJansı bildiriyor; Cenevreden av- det etmiş olan Hariciye Nazırı M. Maksimos ga zetecilere beya- natta bulunarak Cenevrede elde ; edilmiş olan ne- ticeden fevkalâ- | dememnun oldu ğunu söylemiştir M. Maksimosun Cenevrede Bal- kan anlaşma mi- sakına dahil ar- kadaşları ile yapmış olduğu görüş meler, hepsininide bu misak hak- kındaki noktai “nazarlarında tam bir mutabakat mevcut olduğunu meydana çıkarmaya medar olmuş- tur. Bu görüşmeler ayni zamanda kan itilâfı mümessillerine mem leketlerini alâkadar eden ve bu- gün dört devleti biribirine bağlı- yan rabıtalar sayesinde kolaylıkla (Devamı 7 inci. sahifede) M. Musolini Hitler mülâkatı Mülâkat ihtimal per- şembe veyahut cuma günü yapılacak ROMA, 10. A.A, — İyi bir kay- naktan öğrenildiğine göre M. Hit- ler ile M. Moussolini arasında tas- mim olunan mülâkat gelecek haf-. ta zarfında, ihtimal perşembe veya cuma günü vukubulacak ve iki gün sürecektir. Mülükatın nerede ola- cağı henüz belli değildir. « Fransa, bu mülükattan çok ü- mitvardır. Fransız matbuatı, İtal- yanın, Alman ve Fransız istinat noktaları arasında bir iltisak tesis etmek suretiyle kat'i bir rol oynıya- bileceği kanaatindedir. Fransa hariciye nazırı M. Bart- hou bu mulâkata iştirake davet &- dilmişse de, bu davete icabeti muhtemel değildir. Lâkin mümai- leyhin temmuz iptidasında M. Mac Donald'ı ziyareti, Fransız-İngiliz münasebatının tecdidi için müsait bir fırsat telâkki edilmektedir. EEE DK Bugün 2 inci sahifede M. Maksümos Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 3 üncü sahifede Susuz İstanbul ! Mümtaz FAİK 4 üncü sahifede İranda Türk tesiri Hüseyin DANİŞ Öz dilimizle Solâhattin | Yeni fabrikalarımız Temelatmamerasimlerini Başvekil Hz. yapacaklar Bunlar İzmitte Kâğıt, İstanbulda Cam, Zon- guldakta Kok ve Semi antrasit fabrikalarıdır Memlekette yeni kurulacak fab rikaların temelatma merasimleri yakmlarda sıra ile yapılacaktır. Her biri, memleket sanayiinin ye- ni birer şubesini teşkil edecek olan bu fabrikaların temelatma mera- simleri aldığımız malümata naza- ran bizzat Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından yapılacak- tır. Bu fabrikalar İzmitte kâğıt, İs- tanbulda cam, Zonguldakta sömüi İ kok ve sömi antrasit fabrikaları- | dır. Bu meyanda inşaatı biten Ba- kırköy bez fabrikasını yeni bina- sının da küşal resminin yapılması muhtemeldir. Bu temelatma ve kü şat resimleri için yeni fabrikala- rm kurulacağı mmtakada Başve « kil İsmet Paşa Hz, bir seyahat ya- pacaklardır., Bu seyahatte Başve- kil Paşa ile birlikte İktisat Vekili Celâl Bey ve Sümer Bank umumi müdürü Nurullah Esat Bey bulu - nacaktır.. Bu seyahatte diğer bazı vekillerimizle o mebuslardan bazı zevatın bulunmaları muhtemel gö- rülmektedir. İktısat Vekâleti sana yi umum müd İsmet Paşa Hz. miştir. Aldığımız malümata göre Recai Bey şehrimizde yeni fabri- kalara ait hazırlıklar ve sair sana meselelerile meşgul olacaktır. ecai Bey yarın Ankaraya avdet e 'decektir. Kambiyo kaçakçılığı Para ve altın kaçakçılığı Bu işte şehrim Bir müddettenberi şehrimizde mühim kambiyo kaçakçılığı ve bor- inde muamele yapan bir mevcudiyeti © hissedil- mekte idi. Nihayet dün Gümrük muhafaza teşkilâtı ve emniyet me- murları tarafından bu şebeke mey dana çıkarılmıştır. Sarraf komis. yoncularından Yorgi namında bi- ri Romanyadan gelen muhacirler- yapan bir şebeke tutuldu de bir şirkette mühim birer mevki sahibi olan üç kişi de alâkadar den topladığı 21000 leyi Galata sarraflarından Ligor vasıtasile Ba lıkpazarında sarraf İsak Behara satarken emniyet ve muhafaza teş kilâtı memurları tarafından yaka» lanmışlardır. Tahkikat neticesin- de bu sarraflar da dahil olmak üzere sekiz kişilik bir şebekenin bu suretle para alım satımı yaptık- (Devamı 7 inci sahifede) Silâhsızlanma kon feransında Diplomatların “vesuyer, 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: