1 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

1 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” mürden yağ, tahtadan şeker çıka- Tat, Miserçi Kapitalismin Sonu mu? i hakkında neşriyat var, Ka- sm artık karikatür haline ge- geldi iriliyor. Bu (neşriyat hakiki bir şey mi ifade ediyor, yoksa politi- kacıların propagandası mıdır? Meseleyi Almanyada Freiburg Üniversitesi Iktısat Hocası Diehl ele almakta ve Belçika'da çıkan maruf bir iktisat mecmuası olan Revue d'Etudes'de tetkik etmekte. dir. Diehl diyor ki, bir ke; ferdiyetçilik) v yerine devletin bir derece müda - halesi geçmiştir. O halde, kapita- tır. Bunun Tismin sonu ği zaman, tam ferdiyetçiliğin sonu anlaşılıyorsa, bu çoktan vakidir. Mesele şudur: iktısadi faaliyetin | nâzrmlığını hüsusi müesseselere mi | yoksa bunu devletin — yaptığı bir plâne göre nâzımlık edecek bir ve. ya birkaç merkezi uzva mı bırak malı? Diehl burada, — ikinci fikri namdar mümessili olarak e Üniversitesi İktısat Hocası Som. bart'ı gösteriyor ve ona şu şekilde hücum ediyor: 1 — Sombart diyor ki, tekniği tekâmülü bitmiştir. Onun bri > | pitalism ancak teknik sahada yeni memleketlerde olabilir, teknik te eskilerde olamaz. Teknik bilhassa şu sebepten bitmişir. Dünyada ham madde tükeniyor ve toprak te nakus eden nemâ veriyor. Som - bart'a şu surette cevap verilmek. tedir: Ham madde bitmiyor, bili. kis ham madde çıkarmak usülleri ekemmül ediyor. Meselâ havadan | zet çil tadır. Böylece zi- | raat ihya edilmektedir. Keza kö. rılıyör. zamanda yapıldı. Yakında sun'i a enli pamuk yapılacaktır. Hattâ terki - usulile — gıda maddeleri istihes edilmek üzeredir. Toprak psa nım da artabileceği anlaşılmıştır. | Binsenaleyh teknik duruyor sözü doğru değildir. 2 — Sombart'a göre iktısadi ba. kış tarzı değişmiştir. Artık teşeb. bös adamının teşebbüs kabiliyeti azalmıştır. Nerede eski iktisat şefleri, nerede şimdikiler? Diehi buna karşı diyor ki, iş hiç öyle de. ğildir. Speculation fikri hem bu. gün vardır, hem de bundan sonra da geniş bir cevelân sahasma ma- liktir, Hâlâ finats adamları ne ka- dar cesurca plânlar kuruyorlar, te. şebbüslere girişiyorlar, Bilâkis, te. şebbüsün azaldığı hiç görülmüyor. 3 — Nihayet Sombart cari niza etiğini bildiriyor. Diyor lemde serbest hareket vardı. Bugün tazyik ve takyit var, Bu ten burocratisation baş. lamiğter. Bu hal, Bareket imkânını selbediyor. Meselâ kartellerde bu takyit #iddetle görülmektedir. Son. bugün her yerde fiatler kontrol VA gpevamı 7 imei sahilede) 7 Türkiye ? Simet Efendi | (/// (it hn Kahvesini içiyor tumları arşısı kapısı karşısında 9 uncu sene No.3013 PAZAR 1 Temmuz 1934 Geceki deniz şenliklerinden bir kaç intıba Kardeş milletin büyük Reisinin yarın | Bütün Türkiye hmet Efendi ahtumları Müdür : 24318, Yaar ileri müdürü: 24319. İdare ve Matbün : 24310. Tel: ( 3 Almandada karışıklık şehrimizden ayrılmaları muhtemeldir | Eski başvekil tevkif edi- Deniz şenliği şimdiye kadar bir eşi daha görülmemiş çok muazzam bir şenlik oldu.. Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları önünde kardeş milletlerin büyük R Büyük misafirimiz Şehinşah Haz“ retleri, evvelki geceyi de Dolmabah- çe sarayında geçirmişler ve dün dai - relerinde meşgul olarak hiç bir yere Şıkmamışlardır. Gazi Hazretleri de Beylerbeyi sa- rayında istirahat etmişler, akşam üze Ti saat 17,30 da maiyetleri erkânı re“ fakatlerinde bulunduğu halde Sakat. ya motörile Boğazda bir tenezzüh yap, muşlardar. Denizdeki şenlik pek muhteşem olda Dün gece Şehinşah Hazretleri şe refine denizde yapılan fener alayı gok muazzam ve güzel olmuştur. Ali ya, Deniz Yolları idaresinin İzmir, Eğe, Vapurculuk şirketinin Bartin, Akayın Heybeliada, Kalamış, Şirketi Hayriyenin 72, 73 numaralı ve Hali « di lı vapurları ile tahli- cankurtaran vesaiti, beş romörkörü ve 5 irak etmiş, kılavuzluk ro morkörleri ile otuzdan fazla hususi motör de arkada sıralanmışlardır. Bü tün bü deniz vesaiti tepeden tırnağa kadar eelktrikle ve Türk - İran bay» raklarile donatılmışlar, Dolmabahçe önünde demirli duran Yavaz zırhlı - mızla diğer torpidolarımız ds tamami le tenvir edilmişlerdir, Şehinşah Hz. n'n teşrifleri dolayısile donanan İs. aasasasan tanbul hakikaten nurlu bir gece daba geçirmiştir. m Mh hazırlıklar Saat 19 da Eğe ve İzmir vaparları Galata rıhtmamdan kalkarak Topha- Pe önlerinde evvelce tayin edilen şa- mandıraya bağlamışlardır. Bu arada keaseressasesen eaeseeeee | ölümü de hayret verdi! “Ömrü tabii,, haddini yenen Zaro Ve- remide yenmiş ve 157 sene dolaşmış Dün ceset üzerinde otopsi yapıldı ve Zaronın yaşa- mak kabiliyetinin yendiği bir çok arızalara rastlandı Otopsiden alımacak son neticeler Bütün dünya tıp âlemine ilân edilecek Zaro Ağanm cena- zesi dün yapılan fethi meyitten sonra ailesi- ne teslim edilmiş ve belediyeden gönderi - len cenaze otomobi ile kaldırılarak Eyü- be defnedilmiştir, Co- pazenin merasim ile kaldırılacağı, cenaze » | de polis ve asker bulu- nacağı söylenmiş, fa. kat yalnız cenaze a; bası geldiği zaman Za ronun bütün akrabası müteessir olmuşlardır. “Cenazeyi bize sabah- leyin verseydiler, beş yüz kişiile kaldırır. dık,, demişlerdir. M amafih cenazeyi ailesi efradı beş otomobil ile takip etmişlerdir. Za. ro Ağa, Eyüp camiinde ikindi vak Zaro Ağanın fethi m eyitten sonra yüzünün alçıdan ka lıbı alınıyor l ti namazı kılındıktan sonra ailesi tarafından yeni ihzar edilen kab- (Devami 7 indi sahifede) eisleri şerefine yapılan tezahürat Zaro ağanın hayatı kadar Ölüm ve doğum Gazi Hazretleri motörden denizdeki halkın çoşkun tezahüratını seyrediyorlar Şirketi Hayriyenin araba yapuru da Kabı bı nı rinde demirlemiştir. Haliç 4 vo 9 numaralı vapurları deniz ticare ti müdürlüğü önündeki rıhtıma yanaş- (Devamı 7 inci sahifede) .. derhalbildirilecek Hükümet yeni bir kanun lâyihası hazırladı ANKARA, 30 (Telefonla) — Mektum nüfusların tesçili hak- kında bir kanun. lâyihası hazırlan- mıştır. İhmal veya diğer bir sebeple yeni doğum ve ölümleri kaydet - tirmiyenler hakkında — cezai hü- kümler tatbik olunacaktır. Bu lâyiha esaslarına göre nü- fus kaydı mecburi (o tututmakta doğum vak'alarının bir ay içinde ölüm vak'alarının 10 gün içinde m verilmesi lâzım gelmekte - ir, Haber vermiyenler hakkında vilâyet ve kaza idare heyetleri 5 liradan 25 liraya kadar nakti ceza- ya karar verebilecekler ve bu ka- rarlar kat'i olacaktır. BUGÜN 3 üncü sahifede AVUKAT B. GZBE Mİ? Felek AYAKKABI FİATLARI VE MÜŞTERİLER Mümtaz FAİK 4 üncü sahifede ÖZ DILIMIZLE M. Salâhattin lirken öldürülmüştür M. Göring diyor ki: “Bize mukavemet edenler kurşuna dizilmişlerdir,, Von Papen'de isticvap edildi i zümreleri are- sında isyan Çıktığı rivayetleri dönmek tedir. ( ee Münih şehridir. a olu Ajansının notu: haberi teyit eden in alınmamıştır. z Eski Başvekil öldürüldü PARİS, 30. (A.A.) — Eski Alman Başvekili jeneral Von Sehleicher'in Ber- lerle münasebatta — bulunduğu ve bu (Devamı 7 inci sahifede) M. Göring Sinemaların kapanmasın- dan hazine zarar görüyor Dün bir heyet Başvekili ziyaret etti ve Ankaraya bir murahhas gönderdiler Maliye Vekâletinin Belediye Reisine sinemaların açılmasını ve Devlet hazinesine ait vergilerin kaybına meydan verilmemesini bildirdiği söyleniyor Sinemalar, İstanbul halkının E'ldiği veçhile Darülüceze ( hissöti a somalar, İstanbu ; Et yerilmediği için bir müddettenberi belediye tarafından, kapatılmış gön akan Görüşler Iranlılarla bir hasbihal Aka GUNDUZ | Bu bağlanış yalnız, ikimiz için değil, fakat bütün bir dünya i - çin yepyeni bir olgu “hâdise” ve yepyeni bir meseledi. Biribirine bu kadar pi bu ki ii öisâ Konuk old İda yü ın bize konul u. Tü yöğeiy eği En Büyük'le iki En Büyük Ulus maddi, mâ- nevi bir bayram içindedir. Ba konuk günlerini bir parlak se- vinç bakımından önce, bir yeni tarih bakımından tahlil ve mü- talea etmi . Iki Büyük Ulus'un geçmişin- JE de olduğu gibi bugününde ve ge leceğinde olan hayatlarındaki tıpa tıp benzerliği, sonunda iki- | lâhlar, ve hepsi birden ülküler — sinide biribirine bağlamıştır. (Devarm 7 inci -sahifede) STAN izsüz, kadar meselesiz bağlanan i- illet ve devlet - bugün - az görülür. Düne kadar aramızda var gibi görünen ve mesele sanılan şeylerin, bugün anlaşıldı ki hiç birisi yokmuş ve olmıyacaktır. Gönüller, kafalar, nabızlar, si - TT

Bu sayıdan diğer sayfalar: