1 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

1 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Tür Mehmet Elan” yaam Istanbul yeniden — | Bü . ler altında milletten millete betler pek ciddi ve tahrip edici zor- luklara uğr. ğ in caktır, yeri .vrupi inhisar edip kalacak bir nimel te ola - maz, Misal diye kaydettiğimiz bu suret, ıranın bizi götürüp yetiştireceği en ebed: dl m bi şe ii A hiçbir se - ai İstan tabii diğ zelliği bile burasını çimi Merkezi a sevkedecek kuvveli ilerden i daha i içiyor Kav: st be vi karşısında Onbirinci sone: Mo. ie Telgrat ve mektup gdresi; gam İstanbul » 'ANBUL “— CAĞALOĞLU Posta. - kutusu: “İstanbul, No, 246 evli 24200, Tahrir heyeti: bir fener v yapıldı Bütün Istanbul halkı denizde ve kara- da aziz misafirimizi candan alkışladı bir inteba ciye Vekilimiz. olduğu İsaiy motörle Pazar | | Temmuz 1934 keti, 2 108, İdare ve matban kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirk İtaatı efradı i Schleicher öldürüldü, M. Hitlerin önünde Von Papen de tevkif ve istiçvap olundu misafi, Hazret « i de.dün & leri, dün ak; kadar Dolmabahçe ii kadar Beylerbei sarayında İsti aziçinde bir gezini lardır. sara) susi dairelerinde istira- buyurmuşlardır. Hazretleri Reisicumhur imdi Kavaklırı ka hat huyurmuşlar, kiçbir. yeri teşrif ek. | öğh akşam saat beşte -röfekailerinde “|. dar gğseliler ve Beylerbeyi ssrayma av.| J mişlerdir. aşvekil Paşa Hazretleri, Hari (Mabadi beşinci sahifede) ada layan çıktığı ve isyama başı: re ! . : : Berlin 30 (A.A.) — Royter a - | Yunanistan heyecanlı | Üs yüz muallim | sanmam bir gece geçirdi Flasiras taraftarlarının bir darbei hükümet ha- açıkta kalıyor Orta tedrisat kadroların- Atina 5 Cilunusi) Karkmsier rütbeli zabitanın hazırladık - a söylenmiştir. Bu şayiaları duyan hükümet der- hal tedabiri lâzimeyi a vekil M. Çaldaris Harbiye ve Bah- riye Nazırlarını nezdine çağı kendilerile kısa bir müzakerede bulunmuştur. Nazırlar ordu ve do- manmanın böyle bir harekete işti - dir, Bu müzal tedbirler alınmıştır. Selânikte er ini karşı azır bulundurulmuştur. Keza kı - «kereden sonra vü . Abimi ire ve taat kumandan! in ba; bulunmaları emrini almışlardır. Bu sabah şehrin her tarafındı künet hükümferma idi. Diğer şe - hirlerde de ayni hal müşahede o - lunmuştur. Dünkü şayiaları teyit e- decek hiçbir hâdise vuku bı . mıştı Söyle göre böyle bir dar. bei hükümet hazırlandise bile hükü- fı alınan tedabir sa - 1. a | da mühim değişiklikler ve a tedrisat m rın © türkçe a tedrisat ecnebi ii ri Hasan 1 z den, 3 temmuzda riyaziyeden, 6 temmuz- (Mabadi altıncı sahifede) aran, © yonal sosyülist farkasının bazı şübe- lerinde isyân çıktığı rivayetleri dön * mektedir. 'M. Göringin evi, zabıtanın neza- | Türkiyede şi yeni bir Yeni ticaret mümessillerimiz rm my ormana Ticaret mümessilleri hak- Hi fta: kında şayanı dikkat kararlar Atina 30 (Hı ayaz ae Na Telefonli ie İktmak sn Jen Kondin deveran eden e e atıldığını beyan mlm ——. Gi Külamettin Al Bey Londra ticaret iradir, Kaldı ki insan ya- pisi ol ii o e Ma > bae getirmenin aş Triyeste ticaret mümes- pe beraber hükümet ve ize iya Bey Roma ticaret me imi bakkile, re hay iyi anlıyarak gideceklerin* şüphe ol: | vaziyetini yalnız bilmek “kâfi değildir. mıyan bundan son! lar, Bu vaziyeti kolaylaştırmak ve sit işlerini yüksek yaşama Abiliyeti ımak lâzımdır. Bu işin kendine göre an bir yı etmeğ şüphesi: çok ehemmiyetli icapları vardır. tercih edeceklerdir. Sinesile kalaba- İstanbul transit merkezi olacak de - Yık insan kütleleri saklamak'abiliyetin- | mek, burada tahmil ve tahliyesi ko - w ver daha kolay > ilin ve emin olduğu kadar ucuz eşya lurlar. Senenin altı 7 top * | depoları bulunacak demektir. Bi de m. vi ye ir gü - sm tam, yarım, vii meşin » Rleni ti kil ve derecesinde sisatın eh Üy korliklara hiç serbest le En ii > mazhar edilirse edilsin seenkei tır. Epey: unuttuğu © etmeği hiçbir zaman hatta 7 bile, İstabul bu itibarla vaziy işte Yıp tatbik etmekte artık daha ziyade gecikmemeliyiz. Bu hakikati İstanbul Binbir misalden bir tanesf rel ik dünyanın dört iran halıları, evvelce olduğu gibi şimdi dahi ilk merhale olarak yalnız İstanbul olarında hasir ve neşir olabilir. U. hüsnü muamele. İşte bu büyük 4 hifede işin basit sırları bı a toplanır. Bu Spor haberleri yede ve bunlara mümasil diğer & toe ii misline Babür beni bu. sö mubalâğa dk N <a Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları ini içiyor ist Misırçarşısı kapısı karşısında bi Almatiğadi kanlı hâdiseler /Milli sosyalist hücum kı- isyan ettiler Birçok kimseler kurşuna. dizildi, Jeneral Von hücum kıtaatı erki kânı- harbiye reisi Hücum kıtaatı Mba vahim hâdise a sahne gemi yem ila birle Münihte, ulunduğu sanater. yomda tevkif! esnasın da öldürülen Jeneral Von, Sehleleher Röhm 'Tirzarten mahallesi, M. Görin « gin hüsüsi polis - (Mubadi rketleri olan Staviski! Belçikalı bir serseri Türkiyede kurduğu muhayyel şirketler hesabına milyonlar “dolandırmış ve ciğerleri muhafaza Zaro Ağanın çehresinin Dünyanın en yaşlı adamı meğer veremmiş! UN NADI Tabalık, başların lerindeki vasisi ve Efendi ve vekil > Brüksel 27 (Hususi irimiz. ee Staviski» demektedirler, den) — Bel zabıtası Türküye ef - Tibo Viktor Fransa tarikile Türki - kâr iyesini yakmdan alâkadar e yali gitmek üzere iken Fransız hudu- decek mühim “e dolandırıcılık mese - lunda kâin (Mons) miiedii yari lesi meydana çıkardı, Hâdisenin kah - | ele vermiştir. yamanı sasi > hamında bir ser * Tibö Viktor mu » yaman bir | hayyel şirketler teşkili yolunu tutmuş, Mr ikmni Bi kendisine (Mabadi ikinci sahifede) Ma Zaro Ağa dün gömüldü İhtiyarın cesedi üzerinde otopsi yapıldı, kalbi, beyni edilmek ga ami gö eml alçı ile ir alinirken Tevfik leri avukat kini olduğu akde ait den cenazenin ra uğu Şişli Çocuk hastanesine mü- ön Zon vasiyeti mucibince, cenazesinin Eyüp mezarlığına defne - dilmek üzere Kendal teslim edil- mesini İstemişlerdir. Hastane başhe - kimi Rifat Hamdi Bey, Zaro Ağanın (Mabadi altıncı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: