30 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

30 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAZL1K Plâj Bornuzlarım Ucuz fiatle BURSA PAZARINDA bulabilirsiniz Onbirinci sene: No. 3 6 4 5 Tagm T» mewnp a * * ; cmnhuriyet, istanba^ Posta tutusu: tstanbui. NO. 246 Cumartesi 3 0 Haziran 1 9 3 4 Tetefon: Baçmuharrlr re evl: 24290, Tahrlr heyeü: 24298, İdare ve matbaa kısmüe Matbaacılık ve Neşriyat şirkeü, 24299 umhu Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtamları Kahvesini içiyor Ist Mısırçar«i8i kapısı karjisında Almanyanın ilân ettiğj moratoryom Bugünkü vaziyetten Hitler mes'ul tutuluyor Amerika hükumetinin Alman notasına verdiği cevapta şiddetli bir lisan kullanılmaktadır Vaşington 29 (A.A.) Hükumet, munakalelere moratoryom konuldu ğunu bildiren Alman notasma cevabı nı Alman maslâhatgüzanna venniş • tir. Amerika nohısmda ezcümî^ şun • lar söylenmektedir: « Amerika hükumeti Almanyanm üzerine yüklenen malî müşküllerden haberdardır. Fakat Amerika, Alman yanm bugün içinde bulunduğu vazi • yetten Hitler rejiminin takip ettiği «iyaset dolayısüe büyük bir mikyasta mes'ul olduğu kanaatindedir. Alman hükumeti, bu siyasetin, dünyanın muhtelif yerlerinde tiçarî ihti • lâflar ve Almanyanm münakaleler hususundaki kabiliyetinin azahnası şek • linde tezahür eden bir muhalefet çı • kardıgını şüphesiz büiyor. Amerika, Almanyanm tediye hususunda bütün gayretini sarfedeceğine istinat etmek tedir. Moratoryom, beyneunflel tica • ret ve maliyenin parçalanmasmı arh racak ve dünya iktısadî müsküllerinin halli için yapılacak beyneknOel teşriki mesaiyi korkutacakbr.» Büyük Şef, Suadiye InıınnınnMn •• plâjmda deniz .....ı.................••! Iki metre kutrunda Bir güneş Istanbul güneşi! U stanbulda serbest serbest iki metre II kutra kadar büyümüş bir güneş vardır ki onu belki bütün tstanbullular da bilmezler, hatta zannederiz, Ra satane müdürü Fatin Bey büe. Tahmi nimiz öyle ki bu güneş Izmit körfezi | e Alemdağı ormanları arasında ağaç|armm koyu gölgeleri sulannın canlı soğukluğüe tamamlanan loş bir cen • nette seleserpile büyüyerek adeta bir güneş *"Tt*"' haline gelmiştir. Onu bu büyüklüğile daha nerelerden gör tnek mümkündiir bilmiyoruz, fakat sabahlan Büyükadanın Maden tarafın(da ve tercihan deniz Jayuında karşı • lardan onun çıkışını tarassuda koyu • lursanız, yax mevsiminde bu iki met • l e kuturlu güneşm Tuzla sahillermi çerç eveliy*n tepelenn arkasından tıpıs öpıs, rahat rahat, işte böyle çok yavaş bir süratle doğduğunu enikonu temaşa edebilirsini*. Bızim tecrübemiz, rasıt denizin içmde bulunduğu zaman te • r^^ 1 " 1 1 en mükemmel olduğu mer kezindedir. Başka yerlerde yakan g\iDeş burada tnsana adeta serinlikler ve* rerek doğar, ve tekrar ediyoruz iki metre kutrunda olarak doğar. ! Bu Istanbul güneşidir. Onun sırnnı tuenler bu iki metre kuturluk büyük • lüğün bir göriiş yanlışı olmadığmı gurup zamanlarnvda da kontrol edebHirler. Adalardan Anadolu kıyılanna kadar her yerden, meselâ Fenerbahçe par • kmdan batan güneşi takip ederseniz onun bpkı doğduğu zamandaki fld metrelik kutrile battığını görebilirsiniz. Şu farkla ki sabahleyin beyaz altm serinliğile doğan güneş buralarda akşamlan kan renginde kızıl bir kor olarak, Ori metre kutrunda yuvarlak bir ateş parçası gibi batar: Bütün etrafnu yangın yerlerinin kızıl ateşlerine garkede rek. { Batan tstanbul güneşinin Marmara enginlerinden temaşası büsbütün acayip bir manzaradır. Güneş oralarda denize batar ve denizi yakarak batar. ö y l e zannolunur ki tstanbul güneşi bütün gün göklerde yanıp tutuştuktan sonra akşam Marmaraya inerek bu denizm derinlüderinde bütün gece yı kanır, ertesi sabah suya verilmiş çeuk gibi bembeyaz ve bu defa serin bir ateş halinde tstanbulun doğu ke narlanndan aheste bir süratle tekrar yüksebnek için. Bu tstanbul güneşidir. Adeta insa • nm bu Türk güneşidir diyeceği gelir. Bu güneş yalnız tstanbulda işte böyle iki metre kuturla doğar ve batar. Bu bir tabiat garibesi değildir. Bu, tstan • bulun binbir güzelliğini taçlandıran esaliri bir güzell'ktir. Denebilir ki Is tanbuhm işte böyle kendisine mahsus bir güneşi vardır. Kendisine mahsus bv ayı olduğu gibi. Filhakika burada ay da hemen he men güneşe yakın bir büyüklükle doğar. Şu farkla ki o ufuktan mat bir bakır rengile adeta yuvarlanır gibi çıkar, yavaş yavaş yükselerek ve yükseldikçe küçülerek som güroüş parlaklığında karar kıîmak içro Bellidir ki burada ay güneşi taklit ediyor. Mukallit yükse • YUNUS NADl (Mabadi ikinci sahifede) Muhtere m misafiirimiz ve Gazi G isaf Hz. nin dünkü tenezzühleri Iki devlet reisi Suadiye plâjını ve Büyükadada Yatkulübü teşrif ettiler «aatten fazla kal mışlar ve halkm coşkun tezahürat^ ve alkıslan arasmda otomobülere bt> nerek Suadiye va pur iskelesine git • mişler ve buradakt gene Sakarya mo • törile Büyükadayı teşrif etmişlerdir. eğtencelerini seyrederlerKen • ~Gâ~zî Hz. ile aziz misafbUrbd yaşa nidalarile selâmlıyan gençlir Şehmşah Hz. dün, öğleye ka dar Dolma babçe saraymda • ki dairelermde ittirahat buyur muşlar ve öğle ye> meğini yamız ola rak yemişlerdir. Reisicumhur Hz. de dün Beylerbeyi taraymda ittirahat bujrurmuş lar, öğleden son • ra saat 2,5 ta motörle ve maiyeti erkânile birlikte Dohnabahçe sa • rayım teşrif etmiş m. ItUler M. Hul, diğer devletler alacaklan • nin yapılacak anlaşmalarla tercihli mu« amelelere tutulabüecekleri hakkmda Id malumah kaydetmekte ve Ameri « (Mabadi dSrdSneu sahifede) Galatasaray Beşiktaş 00 berabere kaldılar Müsabaka çok heyecanlı ve o nisbette zevkli oldu, iki laraf ta gol, yafîamadı Büyükadada Şehinşah Hezret* lerile Gazi Hazretlerinin Büyükada • yı teşrifleri coşkun tezahürata vesile ol« muştnr. Büyâkadar Can Hazretleri ve ntuhterem miaafirimiz Yatkalübm gidiyorl*. hlar, Büyük Gaziyi ve muhterem mi lerdir. Bu snada, Şehrafah Haz • vürudünü haber alır almaz motör safirini büyük bir muhabbet ve Utiyakretleri de saraym bahçesme in ve kayıklarla. Sakarya motörünün la karşdamışlardır. Şehinşah Hazret • miş bulunuyorlardı. tki büyük reU etrafım «armif ve coşkun tezahü • lerile Gazi Hazretleri vapur iskelesin kua bir müddet bahçede kaldıktan ratta bulunmuştur. Etrafta sandal den çıküktan sonra arabaya binerek sonra Sakarya motörüne binmişlerbulamıyanlar da (yasayın, var o • Yatkulübü şereflendirmişlerdir. dir. Bafvekil tamet Paşa Hazret • lun) nidalarile ve gönülden kopan lerile Hariciye Vekilimİz Tevfik Rüştü Bey, Şehinşah Hazretlerinin mihmandarlan Ali Sait ve Fahrettin Paşalar, tran Hariciye Veziri ve Jeneralleri, Tahran ve Atina sefir» lerhniz, Reisicumhur Hazretlerine refakat eden meb'uslarımız, iki tarafm teşrifat müdürleri de beraber bulunuyorlardı. bir sevinçle sahilden bu tezahürata iştirak etmişlerdir. Ada balkı, iskeledra Yatkulübe kadar olan caddeyi iki laraflı doldurmuş, Büyük Gazisini ve aziz misafirmi du rup dinlenmeden alkışlamıştır. Suadiye plâjmda Sakarya motörü Modada beş on dakika durduktan sonra tekrar hareket etmiş ve Suadiye plâjına gelerek nhtıma yanasmıştır. Muhte resn misafirimizle Reisicumhur Hazretleri plâjın kazino kısmına çıkmışlar ve terasda oturmuşlar ve denizi temaşa etmişlerdir. Şehinşah Hazretlerile Gazi Hazretleri kazinoda bir müddet istirahat ett&ten ve dondurma yedikten sonra, kazinonun dans edilen kıs mmda dans eden ve eğlenenleri seyretmişlerdir. Şehinşah Hazretlerile Reisicumhur Hazretleri Saadiye plâjında da halk tarafından hararetle alkışlanmis ve bu tezahürat uztın müddet devam etmiştir. Şehinşah Hazretlerile Reisicumbur Hazretleri Suadiye plijmda bir YatkulUpte Şehinşah Hazretleri ve Gazi Hazret» leri Yatkulüpte bir müddet btirahat buyurmuşlardır. İki devlet reisi, gene halkın alkıslan ve «Yaşa, varol» temen nfleri arasmdan YatkuMpten aynhnış lar ve Sakarya motörü ile saraya av> det buyurmuşlardn:. Moda önlerinde Şehinşah Hazretlerile Reisicumhur Hazretlerinin bayraklannı çeken Sakarya motörü saat üç bu çukta Dolmabahçe sarayı nhtımından aynknıştır. Diğer motorler de Sakarya motörünu takibe başla • mışlardır. Sakarya motörü Moda önlerine geldiği zaman Kalamış koyuna sapnuş ve Moda öniinde bir müddet tevakkuf etmiştir. Moda ve Kalamışta cumayı ge • çhen binlerce balk, Şehmşah Hazrelinrile Reisicumhur Hazretlerinin DünkS maçtan Şilt maçlarmm dömifmali dün Ga latasaray Beşiktaş takunlan arasm da Takskn stadyomunda yapıhmştar. 90 dakika zarfmda iki taraf ta gol heyecardt bir an yapmağa muvaffak olamadan nizamt müddeti berabere btnrmişlerdir. Bu ' nun üzerine oyun on beşer dakucadan (Mabadi altınct sahifede) MiııımmııııııııııııııııııııııımmmımııııiMiıııııııııuııııtııııııııııiN ııınııııııiMUiııiıııııııııııınııııirııııııınıııııııııuıııııııııııııııııııııııınıııııııı Bu geceki fener alayı Şehinşah Hazretleri şerefine bu akşam limanda ımıazzam bir. fener alayı yapılacakfar. Merasime Denizyollaruun, Va • purculuk şirketinin, Akay ve Şir • keti Hayriyenm vapurlarile, romorkörler, mavna ve salapuryalar, a > raba vapuru iştirak edecektir. Fener alayı Köpröden saat doî(Mabadi befinci adhifede\ Zaro Ağa da öldü.. Hiç ölmiyecekmiş kadar çok yaşıyan, bir buçuk asırlık ihtiyar, evvelki gece gözlerjni hayata kapadi Çehînaah Hz. ile Gazi Hz.tâ "~ " hâmil Sakarya motörü Moda önlerinde tezahürat yapan tandalları arasında halkm idSiastna göre 162, nüfuM gb're de 130 küsur yaşmda ölen Uzun müddettenberi Etfal hastanestnde tedavi edilmekte olan Zaro A • ğanm hastalığı son günlerde artmış ve tezkeresme gore 157, döktorTara Zaro Ağa olüm doşeğinde iLtiyar, evvelki gece saat iki buçukta üremiden vefat etmiştir. Dünyamn ef (Mabadi altınct aahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: