30 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

30 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Askeri Bahisler ni kuponu: 16 “Vakıt,,ın tertip gittiği büyük VAKIT gezintiye İri ip bunu — Yedinci Sayıfada — kesip saklayın 7 inci Yıl « Sayı: 5918 Yazı İşleri Telefonu: 24379 Cümartesi, 30 HAZIRAN (Gıncı ay) 1934 idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Küruş Hitabe in lılar, Türkiyeyi kendinize x yurt ve Türkleri kardeş gibi bilniğ. — Şahenşah Pehlevi — Yüksek Bir Şa henşahı bebieyi Petler” italyan filosu Yunan denizinde dolaşıyarmlüşi ! “Bu Akşam Büyük Bir Fe- ner Alayı Yapılacak evvelki gün İ de toplanan İranlı kardeşlerimize hitaben söylediği bu güzel sözler tarihi bir kıymeti haizdir. Çünkü kardeş ve komşu milletin büyük rehberi bu hitabeleri ile iki mem - leket Fe miğeri hudutla - tm ta ük Gazi Hz. ile Şahenşah Hz. dün bir deniz gezintisi yaptılar Atina, 29 (Neotera) — Kor fudan elen si göre Yu inde bahriy ye kuv- en k sek ebeliği ile resmen ifade gmiştir. e ile İran arasında siyasi bu smeliye o zamn) hudutların ta- nan sahilleri ikametinde iler- lerken İyi ekli ret da daimi su- bir f leceği hâber verilmektedir. almıştı. İran Ağtıd Türkiyeye bir ei arazi b ış, buna mukabil "Türkiye va hudutlarına dahil olan © arazid. İranın istediği bir mıntakayı ver- mişti. Bu arazi mübadelesi —— Za - rasında solamıyacağını çık nası: “Türkiye ile pir p hudut sa: taksimat işaretidir., demekti adece bir id en ral Türkler ile İranlılar coğrafi, ırki, dini ve hissi rabıtalar ile biribirlerine o kadar pen iki millettir. ki Er mem- e bir veee Bu hâdisenin pek 8-| ; Memel arazisi Yabancı bir devlete ilhak) için çalışılıyormuş Reisicümhur-Hazretlerile büyük misafirleri: Suadiyede ve Büyük ada Yat an aksi işletmesinin İzmir Röisicimhür Hazjetleri, dün üç a ve ime vapurları B buçukti sonra Böyükede yat klübünü teş -| Burada da bir! Kaunas, 29 (A.A.) — Elta a- ansı şu u haberi vermektedir: 1934 karak motörle; Dolinabahçe sara- | müdet İstirahlttemi Garra “avdet! r Vapurda Şirketinin Bartın 1 arma Meme esini şu yın ii gelmişler, dü İran ş ahe iş şahı Büyününeie vapuru: n .. f ah isiye idaresinin cankurta » . eli al, “Christlish Saiihe zayi kri deni s eş mötörü ayı “e ran vesail ses Ciamsinarkafız ve sahis “e Moda önlerine v bir deniz| la eni Ça: e Nan Kalamış ve Heybelia « — — tische . Vol ii. . Bu martesi ii de e başl da vapurli edi yapmı siyasi teşekküller koraşu bir mem - İki i devlet reisi bilâhar arma - ül ak: mak üzere İsti iel eli bir de- e caktır. uşlar, Suadiy öddet kaldık D. şii Hayriyenin Araba va « niz fener “er yapıla: pa Madde yı (Devamı 10 cu sayıfanm 4 üncü sütununda ; — Bu deniz ei alay - yeyi teşrif buyurmı azinosunda bi i hudut - ie” sadece idari taksimat haline gelmesi de a kele mezdi. Ara - nevi sarya da pe tamamen Silinmesi iktı- ederdi. N iğ Arnavut > ki —— (Devamı 9 uncu sayıfanın 1 inci sütununda) Arnavutluğun .. 3 bir tebliği | Dünyanın en yaşlı adamı Zaro Ağa 157 yaşında öldü ümetinden müsaadea ii te evvelki gün Şahenşah Haz - işi retlerinin İran konsoloshanesinde söylediği güzel sözler Türk ve İran, Tana avdet eni zaman bütün ehmet AS —— MDöyam: 4 üncü sayfanın | İğci sütununda) madan Draça çakar r Zaro ağa son saatlerini nasıl geçirdi, ölümünün sebebi Tirana: 29 ,A.) — Arnavutluk maun büren ağdaki - nedir, ceset nasıl tetkik edilecek ? mii olunan miğde verilen öeak Bilme gesi rak, İtalya Draç limanındaki faaliye vutluk hükümetinin zırlanmâamış ve bu bapta hiç bir işar da vuku bulmamış olduğu. nu bayâna mezunuz.” Garip bir maç! Galatasarayla Beşiktaş takımları sıfır sıfıra berabere kaldılar böylelikle yıl içinde üçüncü defa berabere kalmış bulunuyorlar. Bundan başka Süleymaniye ter- Zaro Ağa ölüm döşeğinde — ölümüne ağlıyan fi müsabakasında kazandı. Pera) © Dünyanm en ihtiyar adamı olarak | mış olan slam ven dakikaları bak - de ha ile Şişli oyuncuları © topu bırakıp) tanınmış bulunan Zaro Ağa ve det kında malümat mensup olduk- | Etfal hastahanesine nakledil, biribirleriyle adam akıllr dövüş - e müşahede kâğu ları gazetelere Gi rağadı i baş olduğu halde, ima ge tüler, ce saat Heri — eg ne idi? Tafsilâtını 6 mcı sayıfamızda bu- mal dar ol lacaksınız. Resmimiz Gan Beşiktaş maçından bir safhayı gös-| teriyor, İk Mi dn İmei çe yerli bancı bütün matbuat mümessil « leri, otel hastahaneye — , bu bir buçuk asırdan fazla ya, ren edi re, yani azotlu mad- delerin kanda ziyadeleşmesi ve böbrek: leri mahe veçhile es göreme « idi, Bundan iki ay kadar evvel, yarı derhal Behçet Sabit Bey evi altına almış ve bize zat meşgul olmuştu. (Devamı 10 uncu sayfanm 1 inci sütunundağı şükürle e İĞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: