30 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

30 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* < “ » p Haftalık Radyo Programı L 1 Temmuz Pazar 3 225 Khz, VARŞOVA, 1345 m. — 18,1 lonya musikisi, 19 müsahabe. 19,15 sir könseri, 10.45 müsahabe. 20 muhtelif bahis - sağ < 15 hafif musiki( orkestra) 21,02 ak - | badi 8. 22,02 neşeli ve habe, 28,80 plâk. 24.05 dans musikisi, ci Khz. Viyana, 507 m. — 20,20 Viy sikisi. 21,50 ii 22,05 Şumen 23 haberler. 23,15 akşam yana mu - konseri. musikisi, 1: plâk seri, 280 Khz. Lüksemburg 1804 m. — 20 Akor- ya ile yanam 21, 15: haberler. 20,20 ça icon 10,20 ili ny Eer 4 Temmuz çarşamba 228 Khz. Varşova, 1345 m. — 18,15 Polon- ya şarkıları 1850 ia 3 Sig sayi ve 823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. — 11,30 egri; sa 45. dini musiki, 12 plâk. 18 sü | 18,45 nl, 14.15 haberler. 14.40 plâk, 17! pe eyy - ra köylü musikisi. 18,30 Mafko orkestra- si. 2 > 0 rt ei plâk. 21 pi sahabe. 22 plâk. Elm . devamı. 28 Babetler 28. 39 dans musikisi 545 Khz. Budapeşi Mi şarkıları, müsahabe. 2 b ei şe neler. 28, 40 Lakatos ei takımı. 24,30 dan£ musikisi » pe” Pral, 470 m. — 20,05 askeri iie be. 20,15 hafif —— (Çitt piyano ile ie ni). 21,12 taganı (meraların milli bie. mn haberler. rem o i orkestra, 28,05 Roman tefrikasr. İsi, e ra — 13-15 her günkü ne müsahabe. hafif musiki, 20 elek .i i tagannili konser. 21 genç- Uk neşriyatı. 21,45 müsahabe. > k haber- k harmonik takımı. 23 Haberler ve ii * Mi a Mei haz, ız. Homa, 420 m. “11 Conte melodram dad eserlerin - 4, ler. 23,80 kahvehane konseri. 545 Khz. Budapeşte, 550 m. — 20,45 klâr- net konseri, 21,15 müsahabe, iğ me e b ik 20 plâk. 20,15 haberler. 20,20 Beyi milsahabe. 20,30 radyo orkesi pi eaalariz wi Di mantik şarkılar. 28,80 v5 parçalı 8 Temmuz Cuma 228 Khz. Varşova, 1345 m. — 18,45 Sopran) MUM! muhtelif bahisler, 19,15 ii ger parçalar. (plâk). mental ler. 21,17 sönfo; — bei tra o koni aki 15 çi musikisi, 823 Khz. Bükreş, 364 m. günkü program. 19 müsahabe, mala 20,15 vine Orkestrası. 21 müsaha » 21/15 keman konseri. 21,45 müsahabe. 22. a parfaları, sofon & konseri. 545 Khz. Budaj — 21 küçük ti peşte, 550 m. yatro temsil. 21.50 orkestra tarafından m 28,10 Lakatos siyan takımı. 24.15 caz di — Tk 470 m. — 20,40 (Husites) isimli beş perdelik melodram. 28.15 plâk, haberler, Khz. 718 Roma 420 m. — 2145 (Madam di Tebe) isimli Lonabardon: m : Yaylı sazlar talermı. nl refakatile) #ikisinin devamr, 950 Khz, Breslau, 48' — Akşam #ikisi. 21 kısa siyasi belini 2115 aa 2420 z. Bireslau, 316 m, — 20, 15 neşeli Khz. Prag, 470 m, 21: 7 meş neş - belain için hazırlanmış bir musikili — temsil vas er 9 | riyatı. 28,15 musikisi, em, e ei k yi va iye al las üm e e ver 28 iz s3 inni Per De b daireli ber İm “ez marin yüksek eserler. 24 ik konseri par İese hlandsender, Im —* Khz, , 1871 m. — 21,15 İZİ. 850 Kir, Breslas, 816 m. — 21,80 ri milletin saati 22 my Ma miz (Kasa ie merkezden naklenn 22, " iüsahabe. 28,45 dans © musikigi,| #MUSikili neşriyat, 28 siyasi. kısa haberler dans musikisi, 28 ülser. 18,45 gece musi- nil e ei haberelr. 24 Kolombladan gece konseri. Viyana, 507 m, — 20,45 “Miras,, isim. im 1571 m. — 21,80) Viyana, 507 m, — 21 Avusturya va Ve in a 3 indi iyi GARA 28,15 Molzar or. al eg » 25.45 haberler. 2805 Arna emi ihten dans mu -| Köstrası, müsahabe, 1; gece konseri( sesli vut "rokatyan ARNE MMgEMRi (oiyapl ri deniz habe Ke i ). 24,45 eazbant, haberler, dans mü- ann, 507 m 2040 Askeri kon- tra iksenburg, 1804 m. — Holanda ser, 21,35 aktilmlite. 21,50 aşk kıskançlık) ler. 20,40 radyo orkestrası. 21,15 380 Khz. Lliksemberg, 1804 m, — İngiliz - ce neşriyat. 71,80 e my el iin. plâk musikisi. 23 opereti: 0 dans musikisi, 2 Temmuz Pazartesi > ve 1545 m. — 19,15 dansi iisahabe, 20,40 plâk ile operet Li püreli ege 2115 yp nik ol kestra, 2 21,50 yide Z piyan sonatlarımı konser. e 20 dirler. 23,25 dans > msi 323 Khz. Bükreğ, 164 m. 5 hes günkü neşriyat. — Zi ve al gora 20,1. o orkestrasi”2. öy rağ isimli küçük bir temsil. 25 2 müsahabe, 24,25 dansi re (tagannl). — Çek neş-| sent Khz. Lüksenmurg, 1304 m. ies, rr plâk( e akordeon ile havar lar. 21,40 karışık Kı Çek musikisi. 22,30 ye iyano Niş konserinin yanar. 23,10 plâk. 23,30 e 5 Blğgiisnizi ya 223 Khz. Varşova, Mesir a iy r Rani Çi ik Ak. (Salon musikisi.) haber - der, 21 iğne 21,12 Şrammel , mus ikisi. karışı ş 8 dünyahea m 20 kabare neşriyatı. 20,15 haber - Ter, 20,40 berleri, eserlerinden çam (ope 22,12 hafit orkestra konseri. 29 aktüalite 28. 10 Poznan musikisi 823 Khz. Bükreş, $64m. — 18 - 15 her gün- kü neşriyat. 19 müsahabe, musikisi, 20:45 pldik, 21 zi yn i münakasaya i iştirak için ; e) pazar muhtelif miktard. nl Gargavid ve Mobiloyl yağları bahisler.) satın Mebel İhalesi 11 20 üni . 20,0 ünüversite, haberler. 22,155 ik konser. 28 din) 20,30 ünlve: müsahabe, ferans, 21,15 ap musil il 2145 aşk ar Sie ikisi, 22 müsahabe. 22,15 rad slrmm güfteleri, — hamsml. B00 eRiyşe — 18 -15 hergün-| yo orkestrası, 25 haberler, 28,30 kahvehane a ai dire yp 19 e Gr. Dinko orkes-| konseri. Z. dapeşti, konesir. 20,40 ek gi 2 pe ile m -İ trasr. 0,30 üniversite radyosı 45 Plâk. 5 Khz, Budapeşte, 550 m. — 20,30 Odeon ra, 21,55 könferans, 22,45 Budapeşte musiki-| 21 ye 211 ir) Yagi “ötterdnem - ri Parlofon plâkları. 21 müsahabe, (21,15) ede 21,15 (plâk ile). daş) Emmerlch kalmanm operet temsili, giye si 545 Khz, Budapeşte, (550 m. — 21 operni ve Prag, 470 m. — 20,20 popüler şarkılar, | e — 19.10 plâk, Almanca manga 21,50 harice bir nazar. 23 o Veres| müsahabe, 21 Smetananm eserlerinden mü - seriyi ari har eme 21,45 Vieliy- takımı. 24,10 dans musikisi ilmi sanan 22 operet parçaları, 28,15 plâk. lern musikisi. Khz. Pas, 410 m. 420 2145 1 sg Khz. elm çeyi m. — 2145 Campari-| ön naklen “Gullleume,, Teli, operası. 28,15) ista di Neye isimli radyo komeğisi. (mm- sikii). rler S0 Khz. z — 20 radyo or- kestrası, müsahabe. 28,45 Se konseri, e i r ismi 2115 (ci hamberlain) seçi. çe, neşeli mali! musiki . > bee. 23,50 spor. 28,45 — haberler, 24) ikisi, Khz. e. 501 vusl- zal m ki takımı e. tin ti alemi ir, 28 haberler, 23,15 yan 23,85 piyan Di B navya neşriyat. 20 plAk, 20,1 e haberelr, , 20,35 plâk, 21 radyo ye , 21,15 haberler. 2140 konserin devamı. İyo orkestra- 23 plâk. 22,80 büylk konser. (rad. Ki İner İtalyan © operetleri. 28,40 Şii plâi 3 Temmuz Salı Varşova, 1845 m. 18,16 Solit kon- Zen yemen iü 15 hafif orkestra könseri, üsahabe, Yel 5 operetlerden > “La Chatenu mi kımı.) 23:80 konferans. 28,45 dans b 823 Khz. imei 264 m, — 18 - 15 hergün- kü neşriyat. karışık eenner. 3 e site, 20, - göni 21 müsahabe. 3 müsahabe. 22,15 ei hea devamı, zi haberler. 545 Khr. aliğiyil (10 spor haberleri, 28,25 opera er 0 30 dans wrusiklsl, Khz, Prag, 470 m, — 20,25 tagannili kon * ner. 21/05 müsaahbe, 21,20 mi me 21,55 Janaöekin eserlerinden mürekkep k. ner, 22,80 İnnacekin operas: bilin (Dest inee 0 145 le” 2245 (Ösmialene,, el bir m. komedi » Seyi Khz. Breslau m, — 20 muhtelif millet in hav parçalar, müsahabe, 31,16. pe ev musikisi. müsahabe ve skeç. 28,55, orku Kr. Denteklansender 1511 0. 21,16 es kt zamanları alt ev muslkiyl. 2148 “Daevar Münehatısen,, isimli skeç. 28 haberler, müsahaba, 28,45 plâk, 715 Khz. Roma, 420 m. — 2145 karışı konser, müteakiben (hafif (o musiki ve dans parçaları, 950 Breslan, 16 m. — 21,15 milli neşriyat. > Er ano konseri. 22,25 müsahabe, 23 Avus- . 23,20 haberler. 28,45 dans anal. Sike Deutschlandsender 1571 m. — 21,15 pen meşiiyat m aş girer. mü- denizcilik haberleri - e gece konseri. . a, 507m. — 2055 sayar ve! İ Spiker intihar. 28 berleri. 24 Hitler gençliği. hz. Breslau, $16 m. — 21,10 karışık ei 28:20 ae 28,45 dans musikisi. Khz. Deutsohlandsender 1571 m. — 21/10 air, 28,15 deniz ha - Khz. Viyana, 507 m, — 20,25 Taganni (Pi- yano refakatile). 21 sözler. 21, (Avusturya tan ) isimli temsil, 23 haberler. 28,15 Holzâr kesti 2 Lükşenburg, 1304 m. — Frank ae 20 radyo orkestrası, 20,15 haberler, ie 28,10 Bachin eserelrinden a) ce onseri, 2,40 dans musikisi, (Palmholf mi 230 Khz. Lüksemburg, 1304 m, — Ami” 28 21 karışık orkestra konseri, e yl ha- berleri, 21,40 karışık konserin 2 ma sahabe, 22,05 mütenevvi el. ağ ğe ik 23,80 dans plâkları. irhiakler U. Müd rlüğün me — Kırdırm 1 — Kaba karrer İevazımatı ei» bina ve ambarının aa ap zarfla eşi a ze ye 2 Kırdırm ile evrakı öy bt niyesi mesil retleri (10) lira "üikabilinde Cibalideki miş Muhasibi Mesul- s7 veznesindan va — Kırdırma tarihine müsadif Pazartesi günü ma 934 | sr 15 te Geli Alım ve Satım Komisyonunda icra oluna- Me — Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarda Gl olunan gün ve saatten ev: 5 - Kırdırmağa, şartnamenin | şe ne. be ehliyeti haiz ekli bedelin “7, teminatı hd o'unan 1 ev ar dır: edilen bit kadi. ldaraldaktan sonra el Komisyona verilmelidir. dördüncü maddesinde > ol. yer iştirâk edebi o ) liralık mini vE mi in mesai ite m âdet biç “bir tekli kabul edilmez (3308, i) — VAKN ö 3. K.O. Satın alma komisyonu ilânarı M.M. V. Sa, AL ğŞ pe Me a. Al, Kom.na ni deligi 4 (3065) (3535) ölme M.M. Mu Satınalma Komis- yonu vr HAZİRAN 143 Kiki m. dan ei fabrikalar mamulâ- mdan (380,000) metre ça - *aları ihtiyacı için / mek üzere her gün Ankara - sat te tedir. “Taliplerin meyi görmek üzere gün ve pazarlığa iştirak için de| deogün ve vaktinde teminat- aatından evel ei . le birlikte Ankarada M, pair mektupları V.Sa.A,Ko. Za müracaat- ekber mukabilinde mezkür ları, (3062) ( 1536) komisyon riyasetine tevdi ey iş lemeleri. . (3218) M.M. Y. Satınalma Komiğiğ i onundan e Hava kat” aları ihtiyacı için 7 pazarlıkla 150 vu otomobil benzini aktır. — | lesi ig id beenii 10,30 dadır. o Ta aliplerin Enli her pe M. > a Satınalma Komis- yonun: Hava | kıt v Maia Maş pazarlıkla satın aimacakı. Male 6 7 saa / 934 paza: 10,30 dadır. ”“Taliplerin srt. - ve görmek üzere her gün keme iştirak için deo e vaktinde teminat- Tariyle birlikte Ankara M.M. V. Sa. AL. Kom. he müracaat- J ları. (3063) (3533 M.M. si Satmalma Komis- yonun Mi kıt'aları ihtiyacı için am 'me! her gün ve pazarlığa iştirak için de o gün ve vaktinde te- emaye zira ie mağ daM.M müracat. 806) Vi Hor M. > Seker Komis- onundan alama kıtaları ihtiyacı için pazarlıkla 80 ton Hin TU Üni Taliplerin br re her gün v 7/934 mba günü 14 tedir. Tal Talipiesi ü pr ye için de ii çi saat birlikte mi rel M » Sa. Al, Kom.na m M. M. V. Satmalma Komis- yo ihtiyacı için öüzePikii e üç oktanlık Komis- ihtiyacı için ton sa -| Za) İhalesi 11/7/ nü saat 10.30 iliplerin şartnameyi) ga iştirak de o gün ve ere her gün ve pa- akide lime M.M.V. için de o gün; Sa. Al. Kom.na müracaatla- zari ve vaktinde teminatları U ilel rr. (8059) (3539) Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 18,000 kilo yaş sebze: si azaltması a Temmuz 1934 Pazar saat 14 45,000 kilo yaş sebze: İşi YE 5s Temmuz 1994 Paz:r 16 d z Talebe ve e he için » İsim olan 15 Te Den yu'tarda miktarı zl yaş 8 934 tarihine rastlayan Pazar sart e e a si açık ozaltma ile salın alı- ve ir. Şattnamesini görmek isteyen'erin her gün münakâ- at imi edeceklerin de muvakkat teminatlariyle birlikte ei ve saatte Kabikpe kân komisyona mürecaat- ide er | Devlet Demir yolları ilânlari | Yapılan münakasada fiatları faz'a görülen 1200 ton Odun pazarlıkla ihalesi 7/7/934 tarihinde saat 15 de Ankara'da Umu- wi İdare binasında yapılacaktır. Şartları an'amak isteyen'erin Ankara'da Malzeme Dairesine ey Haydarpaşa Mağa- zasına müracaatları, 351 srartapa mağazamızda mevcut takriben 25-30 bin adet Askeri Fabrikalar Müdür 117.934 tarihinde kapalı 3500 ton Zerodiz kömürünün kalori m üğünden: zarfla satın alınacağı ilân edilen iktarı 6800 xe tenzil edil .. ya şartname tebdil edilmiş olduğundan gömen * 934 tarihine tehir edilmiş olduğu ilân olunur. (| (351 a oş çimenlo çuvalı ile 15. 20 ton kadar burda cam müzayede ile satılacaktır, Çuval ve camlar arzu edenlere mağazaya ii caat ettikleri takdirde gösterilir. Müzayede 1077/9 müsadit Salı günü saat 14 de Haydarpaşa mağazasında yapılar caktır, Taliplerin müzayedeye iştirak etmek üzere muayyen olan vaktinde müracaatları ilân olunur, (3480)

Bu sayıdan diğer sayfalar: