30 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

30 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o o 30 | MİLLİYE & SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ HAKİMİYE ; Gl bEşiNci YIL No. 4646 5 Hergün Ankara'da çıkar, üs İ e .. 00 . . e 2 veri > Gündelik. k f Zaro ağa dün M.Litvi | edeli Buyuk misafirimiz. gz itvinof'un emni Wi BiR HİKÂYE, ğe . ,, (o, üremiden öldü. yet ve misaklarhâk İ di #“İDün Gazi Hz. ile Modayı, Süadiyeyi | ini 2 #eeen) — biye) kında beyanat. 5 İzmit vilayeti syn bride b tk lübü fl di dil en ihtiyar sl ağn şüphe balam © yük bir ormanlık vardı. Üst Karden ve, yatkulubu şerellendirdiler | yan Zaro Ağa buğün öldü. Şüphesiz ki bü- Moskova, 29 (A.A) iciye komi sıkışan nüfus takalarla bu elir, giz Gazi Haretleri tün dünyada alaka ve vs ndiracak o- | seri M. Litvinof, Moskova'dan geçmekte “ice karaya çıkar, bir lan bu ölüm hakkında Etfal hc lan fransız gazete, si rven'e 'emniye 2 gerden göplen kulübeler kurup pal sortabibi doktor Rifat Bey şu iyzahatı ver . | tin tarsini tedbirleri ve bilhassa mmtakavi | İlk gelenler bilhassa hır ardı miştir: mütekabil e in a bir | meşrutiyetten on beş; Yi e evel ii '— Zaro Ağa üremiden ölmü; üştür. Ka. | mülakat vermi, İ : köy kurmuşlardı... Td nında üre nispeti 70 EA Dre Halbuki | Mi Litvinof de ir kiz b O vakitki orman ea mah- | be nispet bir gram bile olsa insanı öldür - '— Mıntaka vi mütekkil yardım misak İİ © volmaktan kurtarmak iimbi köyleri kak-| iki üç lynn A ik ar rin aray basi İ p dirmak istiyordu. dapaza- di san var ki hayattadırlar. Fakat Zaro Ağa - | hissedilen tereddüt ve endişelerden doğmuş ; (ne ovaları dururkeri; zaten azalmakta olan mtörl, da vaziyet böyle değildir. Onun bütün vü- | tur. Silahsızlanma konferan nsmnin umumi ko Le orman işleriile nüfus yerleştirmenin ne ma- yypri cudu bitmi ee Bağırsakların o metaneti bo - | misyonunun geçenki toplantısı işte bu tered in, e İonası vardı? i nsl zalı düt ve endişe havası içinde vuku bulmuştu. N j Fakat evleri yıkıp köyleri Me " : Zaro la nüfus tezkeresinde doğum | Emniyet hususunda bir katiyet mevcut ol - “için iradei e Tâzımdı. Saray böyle ka- dak Hâmit Beye e la ed tarihi 1191 sak ayl Süleymaniye madığın bizzat kendi mmilletlerini ve di- | rarlardan ürkerdi. Çİ tin bulunmuş yi all milletleri harbm fecayiinden gün köylerden birinin aber | ür. Gazi Hazret © ği ? Ri Zaro din anım 30 teşrinievel 1230 tari - | samimiyetle arzu eden devletler umumi em I binde Hatice Hanımla evlendiği sali riyeti ve bilhassa ateşin ilk sa lana « eni ad bir tekne çiğ n ie ee kür alkışlı Tevellüt ği ihinin 1191 oluş göre Talak a ha ritasından silinebilecek olan i Hazretl i Pl ke a İsmet Paşa Hazretleriyle Tevfik Rüş ğa 157 yaşmda ölm ğa 29-4 x a | vi üs si bir deniz ku. | 127. VE maiyeti Şahinşahide bulunan ze - fa evlenmiştir. Ve kendisi kadar pr ev | almak ii için a yeni vasıtalar yemi Ş rini gör üyorlu. Gözü önünde, bir deniz ük etmişlerdir. lenmesiin sebebini soranlara: ”Ne yap (Sonn 2. inci sayıfada İ Otur gibi, hudutsuz ormanm harap olup git- ib - l er dayanamamış, köye -ateş anbal, 29 — İyran Şahinşahr Haz- yo: si dayanamıyorlar,, cevabını vermişti. İİ çöinin refakaterinde İyren gazetelerini Vefat eden oğlu bundan 20 sene evel has. “İy, Karahan Ankara Ş ; Müf yetle itham ettiler. Bere- |, len memleketimize gelen Ittlâat ga- yandığı. zaman 92 Tasi ında idi. Zaro Ağa - ... Jove İİ “ket Mm 4 imdada yetişti ve Abdullal b |; , sahil uharriri li şere- ai Büyük Elçiliğine ! Bey hapisten kurtuldu. t İstanbul İyran yo heyeti tarafın işler Lis . 17» İ Gütikce büyüyen bu köylerle İzmit hü- , yugün Tokatliyan otelinde bir say zi lerine: veri m istemişlerdir. . Hastahane tay ın edildi. 4) < kömeti uğraşmaktan geri durmadı. Niha- i pe Türk matbi ümessil- 2 Si li fatmı Baka ara'ya e p Mu skova, 29 — Eski hariciye ko — yel tam otuz sene müca del lede 20 va n de davetli bulunduklari bu zi fe. | #elir er muavini Mösyö Karahan Sov köylülerinin Adapazarı'na nakline ki İl sonuna doğru söz alan Hüseyin Daniş sini ln yermi idi Sar yesil Yü Mi - z verildi. Köylüler kasabaya gelince ek vg Türkiye - vE - yan arasın daki tarihi ve ir. Yüz elli yaşma | yet 2 ii EN Tm büyük elçili o harp çıkt, yerine iade olundular olduğu şeklin ön de pek ii j sip dei vi İnlarcınm Şehinşah Pehlevi ile Gazinin İİ Sem elacal 6 besici .. öklal senii sonunda bu sak fi ilek idareleri altımda vücut bulan bu vensite egri bra gönderlerk Dünük spor hareketleri yi p gittiler. Ormandan ne Kü Kardeşliğin bir kat daha kuvvetlen. Di, e mişse, vr oldu. ii Mig İ, Gi ve iki memleket arasındaki harsi ve tr Fifal hasta bibi . Gençler birliği An- VE İÇ Öde oturan ramelili bir N e ün | di münasebetlerin artmas ve yükse Hakkı Bey heyeti tibbiyenin tetkiklerine gö > ül bağleleden alma sım mı ve bu ii âsi me İyran ve e lele Şönni Hazretleri Gazi Hazreleriyle harp | ve Zaro Ağanın yaşının 130 dan mutlaka kara gucunu 1-3 Karadeniz'den taşıp gelen hal rr bili düşen vazifenin ehemmiye- lemisini ziyaretten dönüyorlar, fazla olduğunu söylemiştir. İstanbul'daki De çi pe ri vim m mi n mahvolm' Ti ayde; m sapi ili ecnebi gazeteciler ğanm hastalığı ve mağlüp etti. i ola Ki orilariüyepirine tekelerinin di bakkinda imei av bir vazife saydığmı li bir ea ölümüyle çok alakadar olmuşlar, hastalığı Mİİ büfe fareni da “ ER kir yerli bu tek dakları alâ av sibul d >eplerle bu, e re yrı kalan ve biri - | esnasında ve öldükten sonra hastahaneden bir evin. yerleştiğini, Ve hükçir bu ” “ “ie yn uğu sa bi rinden uzak il m ii Keti ri 4,ç, | Gençlerbirliği — Ankara gücli şilâ maçı b N l i Di kaydederek ia epi rını | aşmış : 5 maş «Sli dün istiklal işi İnk ir kalaba li i öğe sü m kün mili bildimeği İ — e e iğ e e — a ve 3 Va Esin i i, A 3 i, im ir ' & i iyetleri ittifakı reisi Aziz Bey N E nu! akem Sedat » , i son derece İlestiği bu dağ Ankara gücü- © başlarma EM Hall ik? > P o m Kışsız, taş yeşertejgüne$ V: Eda ii ikada Kâki eti i b Ser len Bai ya z haberi gorur! ç sedir e R Mİ İstonl valisi Mitat Bi Bey Batu) Şibinşal Hazretleri İn > iran koloni ve eğ ederek Şahinşah Hazretleri Askeri müzeyi ziyaret ettiler. ay ll ER — ii m de e İz iken, a civar A lardan yedi Zi e iyrat etmişlerdir. e ei E estirtmek i bir kafile bi m > — ; i Ki Köylüleri kafileyi alel Li — Hanrman memuru? m kesilğini nereden bilirsiniz? / çi si olm kalkıştılar. i mlerar etti, Az kaldı bir bo” > i a Karı iri ee” li. remzi yu İarı değildi. Yazorlân kendi ağaç iğ ilerine m li a - Macaristan zammını iç öle A ba bina yerlere | Gök ağ tayilala)

Bu sayıdan diğer sayfalar: