30 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

30 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o SAYFA? Sk az HÂKIMİYETİ MİLLEYE “DIŞARDAN GELEN SON “HABERLER S0 HAZİRAT amaa Öz Tü 30 BAZİRAN Suni Aimanya'da dahili vaziyet tehlikeli. A) — Berlin'den bil any v M. Ruzvelt hesap yeriyor, işington, 29 (A.A) — Reisicümlür Mi Ruzvehe, e ion bir nutuk -illi kalkınma mücadelesinin bir ta- rihgesini yaparak amele ücretlerinin art- n a iş bula amele mikdarımın. çoğaldı -|. Kaan, ğü ii bu hadise e bir müddettenbe biyeti artırmıştır. tilafı akabinde vukubulan ölmi Bugün ele da milli sosyalistli reyan belir - bafazakârları, milliyetperverleri ve yüksek maliye büyük sanayi de dahil olduğu halde eski merkezcile- ri ihtiva gtmleleteclir; ii için mil ile endiy- e hattâ bir tehlike teşkil etmek- z hdr Bu mehafil mill? sosyalistli - e uğradığı mi L yakalim ni tebarüz ettirmiştir. ailey yi esas miştir, & serinin verdiği ve fertlerin haiz duğu hürriyet haklarını ihlal simekirin demiştir ki: Ji ilmin 3 aali; İtalyan filosunun Draç limanındaki faaliyeti hakkında bir tebliğ. Japonya'da mdi | M. Litvinof'ün iskandal. beyana tı, ii (A.A) — Müdleiu- sayıf. mumiye İaymetler iskandalı ia 2 e Şii adar! bu vasıtalar silahuiz da bir Fakat si ilâhsız muştur | ki m mim ii a e halledil. Silah na, 29 (A.A.) — Arnavutluk uat bürosu aşağıdaki tebliği neşretmiş iri “Roma'da ini ve resmi teb- iğde in en iğ olarak, time yetin ei ae eti ei e azılar yer ve im dan birini de mücrim 1. Gykik dü- sürme! naen çi gaze mı ii kabinenin mü Mini | vermesine intizar ediydar ktedir. ulh zamanın « e riayet olunacak bir İle olarak telak ülkülerini tahak an iel itti mühimleri para hunimurdaki sureti ei u su reti tesviyeler bugün hayata uygun esas İar kurmakta ve amerikan parası İçin olarak altın ve gümüşe iycap eden mevkii vermektedir. Es — amerikan kuk, ettiriyoruz. Mebusa ROMANYA ALMANLARI. Bükreş, 29 (A.A) — si amda Brashov'da yaptıkları bir mitingte lerdir. İNGİLİZ TAKAS KANUNU. Londra, 29 (A.A.) — Lortlar kamarası ie Sİ ekim leli Nev lirçi xüm a e akerme. Amerikada aaa ork, 29 ok yenir. sürmektedir. > — Amerika ma > .den sıcaklar hü On kişi ölmüştür. YENİ LEH DAHİLİRE NAZIRI, Varşova, kis kii a ) — Yeni dahi nazırı Mi. Kos: 51 2 de, sik da doğmuştur. ke bm ne Rus: ya il dele gizli teşkilâtı kalinkie b A etmiştir. İâl harbınd: ve 1922 de te Vi DENİZ KONFERANSI. Gümüşün ihracı mebus ini edilmiştir. > — balyk V Voyrodan ve 1934 dili muha- FRANSIZ AYANI MİLLMODAFAA | “Ölü Sünkü muharip devletlerin muh. YERLİ Gai > zam başlamaz silehlarmı hiç bir ad ğ i gözel Ee artıracakla; rı düşü ürkç Paris, 29 (A.A) —Aan medi, 7 leyl Cenevre'de telakki edi. o Yat ve kültü de müdafaa üzre? ei > ita in da bir rs Me ve Büken . Filvaki ort sılmi e çi dilerek gelen kanun layi) mite da bir Kellog ve bir de millötler <> fastlamızıı yeti umumiyesini tasvip eyamitir. “Sadri Mâ miysakı ver, fakat bu iki miysak ici Harbiye nazırı müdafaa mele 1 ihlal edilmiş olduklarından hiç bir için,, adir kit ci yl ve alması lâzımgelçini ti Sİ gölemşe in m ğa söylemi # vee eskir mzabedelere vebnlara isin Şeşen bir MORATORYOM HAKKINDA ANAN | mara eden bir takım ie taraflı ademi teca * Zir mütefekik — İNGİLİZ GÖRÜŞMELERİ | vüzler miysak iz ın başından Londra, 29 (A.A.) — İngilizjal- | sundaki endiyselerin kia —m yel, ikm nan raorafary om erinin, | pat eder. İki taraflı ademi teca l şimdilik alman bo: tediyBite- Sa Ya izinebirsteleni eği Şapel > ları daima sulh gayelerine izci etmez, iürecek bir gekilie e ve emi med mütecaviz bir devlet diğerlerine hücum vii gerileri, ipi bulundu, ini ve yanlarını &tiniyeğ SOVYETLER'LE AMERİKA'Yİ İL - ırmak maksadiyle de ademi ETLER CEMİYETİNE ALMAN. garp hi “ N Z tecavüz miysakları aktedilebilir. : ürklerin ayı silimi al ik Hökar LU la asak. e ih ie Lei Biliyoruz: am dn a) kabil m ir reji -) mekafile göre İngiltere ari rından DE canlı bir > Vw İN — nın pe Tupu il tedirler. Halk kütlesine gelince, ka- | da e miz konferansma ait müzakerelerin gül müş rem > BER di ZE am e ii dek a) ü tarsız davranmakta ve hadisatı mü italy — : Ap si bir devi — aliş T i tin e kad İmıyacaklır. Lb el : B makaşasız kabul etmektedir. iye hu Ar, yaplmyaca likle vr e en e msi le Sovyet Rüsya'nın da millelç, wiysakı cebi mek için aym ı- © © Fransa enflasyon Me 5 ile bir saat görüşmüştür. İngiliz -Fransız askeri an- ran ere zemin hazırlamak üzere fransız. sefiri | ok a Pe gümüş bulun; ler istisna edilmiştir. AMERİKA'DA PATRONLARLA İŞÇİ - an maden- rl al Ba emye ER ir? Mütevazin askeri g&yesini vüz vi si e iifaklar ie plan evel Zarİyatce 48 iyle bir siyasetin harba e şöyle m bilakis harbı intaç ettiği. e ilgi 7 ui big gönlermiştr. Bnnalyb şa neti vat Baş ya miyetine girmelerini temin Sak suretiyle beynelmilel teşriki mg lehinde karar verinişlerdir a mani ol ARİŞ Amerika alacaklarını â/ A makta uysalsadaiit Paris, 2: .A.) — Mebusan oieliğin LER ARASINDA ANLAŞMA. de vergiler lat kanama. müzekeresi Dpi karşısında İtalya. Vağşln 2 (A.A) — i esnasında, d- aşington, (AA) — — İş hazmı Miss un paranın kymetten düşürülmesi mesel | ztesi 5 Tagi) nin hava daa ve ar imanla be el a ini iz ğmmipe pal sonar ğin pilmiştr. Ra ie ğer M. a vir vak fen - Sör, üç kişiden mürekkep bir h “ Mebusan meclisi tatilden döner ligi mi ie a liye ve yapmıştır. İki taraf kı ingiltere'nin denizden müdafaası salâki i mez daha eyi bir para siyaseti gn nda gayri kâfi ol duğun an, ingiliz gayesinin aile iyetini tanmışlardır. müüzelereyi. kabul diyorum. Benim fk 4| © OLIMPİYA AT YARIŞLARINI ce kıymetten düşürmek kadar | de etmek olduğunu yazmaktadır. FRANSA KAZANDI. ağır bir hi maz. Şayet Fransa m ta nn Ea bu, her halde keni ii için ALMANYA KİMYA VE MİKROP Bütün rıyoruz ki, emniyeti zaman alt: elmesine hi nazaran ha hususundaki hatt haini tini deje (- a Bibi ay AMERİKA'NIN ALMAN NOTA - SINA CEVABI, a als, mak kipi < İyi çare mülekabil yardm miy halkına ebet w ti kırır A.A) — yarışların İransız takımı kaz: Ma Aa bulunan eli ei at| de de tekki edileme: bir mrotakdaki ha devletler bu miy Şa lara i emel için gr bir atide yai- e hiç bir şey kalınamı , Beyin yazıp | . Çünkü m fasıl içind esas fikir) #vaşların ML, Gündelik. t BİR HİKÂYE. terine W. e demi HARBINA MI HAZIRLANIYOR, KE se 29 (AA) ime na vermiştir. Gl seli) si ei EZ a Paris, 29 (A.A Paris-suvar bildin ras » sl en manları kurtarmış olan imparatorluk me « | Yorum. Bu die Li bir zi gazetesi Alm: ın kimya ve mik | maslahatgüzarlığma vermiştir. MÜHİM BIR ŞAYİA, murlarından ifade etmişlerdir. varmak ve ven bir zamana açtır Kırım'da | rop hazırlıkları hakkında çok mü- Amerika çikar ezcümle şunlar söy Vera 23 iin Ağ — e mu) Bulgarlar korunmasına karar verdikle; | Sovyet Ri a miysakiyle bitin. İS taraft ö övügi i dağları yasak mnfaka addetmişledir. |tabi alakadar Ba miysak kendisine tel£ci hocaların Dal hesabı | lif edilmiş ve © İkendiliğinden buna iyi için ii teci M. & Yün un imi zabıta tarafın kazasi Fakat Kars'ta daki bazı orman: rak etmeyi kabulylemiştir. Fakat Sovye ş d R mtaka İysakların Avrupanın desen - |tadır. muş obialliğim işitti ğ » hattâ dü Zey, ğ Dağlara devlet bra Jarmda da İğkinin mı ER e 1 küpe İNTİHABATI. Diğ â dei e; Sİ ker. Ea u Dublin, 29 (A.A.) — Serbest İrlanda vazgeçmelid u fikir ilk defa .. mehi yerin Gc ri ihtilaflar ve | umumi iiüiye intihabatını Devalera.fır-| | “OP in odul İlinde İn ru, van şt olarak ki eymis ei ya'nın münakaleler bususandaki b kası kazanmış m Ni müsavi olen yerlerde odunle| ruyorsa şeki öğleye iy d Arap ileri sürülmektedir. Mezkür gazete büyün men şeklinde te e decektir,, Lokarno iti Len e m ia bir anha Jefet a şüphesiz biliyer, İm vi ZİRRAT NAZ ırman tahrip eden nüfus beniz İ Şarki Avrupa erer alkan miysakit Milla otülaiki derhal t n' —i hususnda | © Varşova, 29 (AA. ie resi Bin ovalara indirilmesi, b münasebete gele, bu didini emeller” ayrelini Tile istinat et- Peniatoviki 1886 da doğ Kendisi| © Ormanlık yag yayla ileri,| smda hiç bir münâbet gö: ektedir Moratoryom, beymen sart Nm m mi E gitler ve ssire için üsaadesieri « İram.,, er KARŞI MÜCADELE. İve 1 mn ni biri karacakiva | 2! m Sn çe 8 de İmemesi ve kerpiz. hal ie Par (A.A) — Kabine bugün | dünya iktisadi müşküllerinin halli için m 1921 2 kadar; ai rk lem Bunlar birim gü leh, SENİ BİR OKYAN > ii topl e işsizliğe karşı e plânı pk beynelmilel teşriki mesaiyi kork e. İlk tedbir a k. veleres-| | Harburgras, 29 Tayya- (Yeri nı tetkik etmiştir. Bu plânda bazı inşaa- | lâCaktır, ESKIRİM ŞAMPİYONA! te kaçakçıları ihtisas mahkemelerg ver- e bu sabah #ü ta devletin de iştiraki ve demiryolları M. ie diğer devletler e. çiarmın Nariona, 28 AA) — Ar kini kir rd eb ki pe ve br bu 2 ag e İ m kumpanyalarına içtimaf sigorta sandıkla - | yapılacak anlaşmalarla tercihli e kamer “ööneleka ört macar | yarda, kesmiş ie ei aatiyl şov ad rından istikraz aktetmeleri için müsaade > — yn b in lar a | dörtitalyan ve iki lehli Finala kalemler şii ey ard. Tayyargpr -bu uçuşule yı... imi perpiş olunmaktadır. e ra karşı tenin resmi Mei vesiykanmı sını göĞürMİ-| vakti bizle: dani imarkali Le Hol ek lâzrm i mi olacak kele lal ral TARİHİ VESİKALAR BULUNDU. n kaçakçı, sigara kâğıdı m | rimuğ'i geçtiği tekke, Tezli : to etmektedir. Varşova, 29 (A.A.) — Kurjer Kodzi- |cezasmı gördüğü zaman, davanm zabin tal. anatlı tayyare il a YU GECE AÇIK ECZAHANELER. eny gazetesine göre Kierlin sarayında | rafı hallolunar; diğer işlere sra geli, ik da açık demde — FRANSIZ - SOVYET TİCARİ. yapılan inşaat esnasında Napoly: a FALIH RIFKI) O YENİ hiğiLİZ TÖRiDOLARI. & ini FERİ - v * NLAŞMASI. part'a ait 1 de orada bırakılan 360 Tashih > in ki Londra, 29 (A.A) EYeniden e Mebusan eelisi mektupla sevkulceyg plânları ve Napol.| 7cshih — m yap Ri İĞ denir im müşür map ei a rihi, siyaset ve mezhep .. ilâ..,, olacıktı. 19âz deniz programmğiğkildir ve evrakr bulunmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: