1 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

1 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Ankara'da çıkar SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Dördüncü Saydfadâ? | Memleket ve Yabatici Postahrr * | Beşinci Sayıfada İModern ieiibarid güzel | evlet— HTüna, Romanımız: İnsanlığın hali — Ağ Malro Gündelik. SEYAHATE TEŞVİKİ me ktep kadaşiğbiye : 3. bili ni en çök his, Şahinşah Hazretleri. Dün Sarayda istirahat etti gece şe refine büyük fener alayı yapıldı. parasi lee bütçe m yeltmier. de, gi Vzüudur. İz srlinin Pa in sila eşyasi, a Köymal klarndan biri o iğkil eder. armış m yahat cerey lek onu kalayl ak içi g cikmedi. Paris şehri bir am serisini tesis elek | ndlara dal r çok, Deri geniş e Seyahatı teşvik hi sir, daha psikolojik tedbirler almakta italyanlar da ileri ginişlerdir. İtalyanlar her sene büyik şehiririnin kaçında ri ee edecek olanlar: rinde yüzde yetmişe Kdar terilat ie» r 'n Şlemekteolan tren- kadar yolculi ile dola; retle zaten pE karlarla k ve mi kiler mir öl ens rağmen İtalyan dilerler Si varidat ki kajanmıştır. Kür yaliız. bunjan. ibiza değildir. Memleket pire yalancı usd otura cak, lokantı faba: ha eğlence “ia | iz ürk ediyo, Ak İbaşlamıştı akınakın e seyyah | ve dahi wi buhrana | bütçesi Ğ Belediye tarafından alâkadar mak larla bire e olunan programm ii — mla oktasından da li çi. en 20 binden fazla Li rdu. imla beraber sahillerde bir faaliyet tı. Denizyolları gine ayn, Şirketi İm Haliç şirketinin halka i vapurlar, elektriklerle don ; "» 5 güdökleyıi K ii öğe mensup yedi vapi ii ediyoi ” Fener Hee siklet > Riyaseti- edi; yet Sa bir Va olsun ar. B ar bir memi manevi (ydalar dayi — mana bilhassa baklayı k ebeni edirler. Bizim d devlet nakliyat müssselerine de bu yeni irmiş oldu; il WE ne kadar Sez ğın ve ne kadar dlatle tatbik ol alana, iktmadi ha; ye a'cân o ka- dr çok istifade edi j ZEK.MESUT ordu. Barda harp e başka Ege, İz- pek mükemmel surette tezyin ve tenvir edil | Sahinşak Hazretleri ii Pal ihtiyat mişler: Dep “— deği iğ si sermaye (Sona 2. inci sayıfada) BÜYÜK MİLLET MECL Bazı kanun lâyiha - ları vaki lm me görüşülmeğe başlan Güzeli ir) a ayi ihadaki Mi etine üze DE.| - | burg şi kâtibi malini diye M. Karahan 5 Sovyetlerin yen yeni Ankara büyü Elçisi kimdir. Cümhuriyetleri birli - ilk günlerinden ri ek li a — eli — ıllâkeden meseleleri reten halledecek mabiyetleri Re ei li ds dik 23 fmdan tetkik edilip edilmediğini sordu. Da ili ü Bey (Çanak kale) cevap vererek şehir ve kasabalarda - biliye encümeni namına Şükrü ki suların membalarınm umumiyetle uzak - (Sonu 5. inci sayıfada) Almanya'da neler oluyor ? Paris, 30 (A.A) — Eski alman başvekili cener a Ber ryomda bu gün ee if eid BlAADENİŞ ok Ceneral ee etmektedir. kavemette li uğundan kendi sini tevkife memur edilenler tarafın pe yurulmuştur. lin Mösyö Karakan jizdiği siyasetten ayrılmamış v ide e ve 6 yolırta elmiştir. Brest Litovak muahedesinin Beriin mraliklaza altında (a. inih'te vahim eyan ettiğine dalı KİR ır. Bez göze çarpmaktadır. i bey ce Nezaret ilerle hücum sında kâtip olarak bulunuyordu ve başi İo - | Sonra hai ei eme di reisliğe tayin edilmi ötüm ir bere poli. Mey şek imi esinde Telerde fevkalâde mühim polis hareketler vukubulm olduğu anlaşılıyor. Milli a sosyalist frkasınm ihtililci, unsurlarına Ğ be ürek Ri ve bilahare hariciye kı tayin edilmiştir. a EE e bul miser muavi den Mo: doğu rar e e sa» > Çi in gre inden bir mi m ye komiserliğinin şark şube iz. ile Sovyet hare Sia şefi ini hükümet o memur M. Göçingi 'n ikametgâhı zabıta a fınd iştir. Gerek buraya g; iyimi lere mücavir mahalleler zabı- altına alınmıştır. Hi ir aza bu kor ikişer bırakmamaktadır. Diğer il noktaları da po- lis ri km işgal. e edil |ve vereme âmil olmuştur. M. Karahan ci defa 3 Türk Cümhuriyetinin onuncu b TER a merasiminde merasime iştiral ri Sovyet heyeti meyanında şehrimizi Romi etmiştir Kelimalrin etekleri. duğu haberi şayidir. Not: Alman ajansından bu haberi teyit Mebuslar, ilk det. olarak, < ir va ea ile eli ve geli den bir telgraf M. Hitlerin bir köylerden gelen halk > — Milli sesle iğ idi. Herkes redingota, veya o- nun sırmalısı edeci a fırkadan ve hücüm kıta- atından tardedilecekler ve hattâ hapis ve muhakeme olunacaklardır. il Hitler'i in imzasmı taşı: olan osmanlı ve meş- ki neşretmiştir tiyet m alışkındı. “Erkânı harbiye reisi Römb'ü k öylük ındakine sor- yerine grup âmiri Nutze'yi rlerime muhalif hareki e u esvabın ön tarafı ne olmuş? üye esin diy: : Bir Viyana abisi Geçenlerde nalan konuşma i — Berlinden gelen diline a hakkında bir makale Tiergarten mahallesi | neşretmiştik. O 2 Bep, bazı fından işgal edilmiştir. Hücür imelerin ete ss â kıtaatı ara isyan çıktığı ve isyanm|,. re ; , an ği a yor. geldi, çimi idiler, başı Münih'te olduğu bilörlmektedir. > | Sö yiedi yerine, buyurdular, yah, (Sona 2. inci sayıfada), Hk gibi... SA e e ey u lisan, halkı değildir. Bazı ma- Demiryollarımız ie. amlar için resmi sıfatlar va ir Elazize ri, girdi. vüşan Elazi nbr iyel in e Elaziz halkı sevi &öylü ve şehirli davullar ve zumalar > On binlerce civarında ayram yap» yona girecektir. nu eat bir akal: Fa at e kad lisahi, ali di ve i da, Şire eski iytiyat sa ame ir hat. devam ettiregeldikleri adır. Ahmet Bey söylüyor, Mehmet Bey buyurmaz; Hasan-Bey gidiy k ba yeaktadırlar, İlk tren yarın merasimle istas (A.A) ç ve ile beraber halkçı türkçe!

Bu sayıdan diğer sayfalar: