1 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

1 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mödern miymarinin Askara'nın yeni şebri kuruluyordu. Bu- | gün gözler de, ruarı da rms yan ük! r takım evler yapı rinde ii mimari id ie sağda solda kurulmağa başlayıci, ne Moder i heves er var. Fakat bu sürecek bir mbdayi a Herhalde ilk Dea binalar gibi, daha yapıldığı gönd e madığı söyle dursun, mo. T i vi esaslı ve etraflı düşün er e gün geçti ikçe hatalarını dl ve de ruh ve “moda”dan ziyade rı mad- - iy tatmin eden a m bir e vu halini aldı. lern mi- | vi herbi kendi SR ye iri güzel ellik ie eden bina terti taraftan sahi- i” madli ve manevi Hatirla cevap Evin salfilarından Bir tanesi. Bu salonun döşenmesinde bol marangoz işçiliği vardır. veriyor, jiğer taraftan da şehrin" iymarma zevkle yir'dım ediyor ve ona güzel bir par- ça katıyi- Modin mimarinin revaç bulmasınm sırlarmd” en ez keseye uygun geli- ,€ meydana gelen eser hem çirki ve vi pahalıya mal olur. Halbuki sırf Bakimiği Milliye'nin e 3 hsanlığın hali. Tefrika: 36 Andre Malro Tağzu idare edenler gayet karanlık bir geçitte top- lanmışldı. nım, daha evel birkaç öncü gönderemez mi idiniz, ıs&ollu kocaman bir çinli olan Çon'un şefi kendisine yaklaş Sölgeye bakıp mütevekkil, kaşlarını çattı. - een ettirdini. Bir zırhlı kamyon bekliyoruz, ceva- bını ver wi öki z i müfrezeler ne âlemde — Nkezlerin ans a ii seli Meri | Bida hiç ia bir Bütü mi uzağa işitt fek sesleri asilerin ş mal ki m b doğru ilerlediklerini anla- tayordu. zgâi n 7SâT €serken sudan LE şesini hepsini koruma yecekti, ii Pi kesmek içi di bile, kork b le Ta ln, ge idi, Büt mişti! Biyer kl vi e Me: rkezde şu bu lerin karşısında in hâlâ e tan a e eli zırh! adamları hep merkezdeki nöbetçi odağa idiler » ölmüşler mi güzel evleri. Arı, sallanıyordu. Sofi a işilmeğe Yalı başına merkeze girmiş olan Çen yardımcı müfre- n onun, genç bur o of'un grupli Modern mimarinin güzel bir eseri ihtiyaç ve zaruretleri binanm sade bir şekilde fakat zevkle terkip zin en ucuzudu. / im iç ve öm eden modern mimari bugüne kadar Zal dur. ver il SE B. M. Meclisinde İ (Başı 1 inci sayifada) lardan ve belediye hududu dışından geldiği 5 pe > ne ve gectiği e > SAYIFA 5 Iskân teşkilat Layihası. Yeni gre ii eti V. hapis m edildi surette muhafaza ve onarılması İl için WEE e İzmir) kelimeler üzerindeki tashi Me kabul etmi yihanın adliye encümeni tarafından tetkik e Aş z ER haklı men ti ei vaki seri —— edilerek la encüme Je edilmişti: iş ve Ja İ yili ni ve eski memurla; çi ein Men ia ye iskân per md, dahil memui ları hi gördüğü ve elisi memurların | mi hadler pe tesbit olun muştur. Yeni iskâ munun tatbikatını ki İman tedbirler meya teşkilatı ki — tebarüz ettirilmiş ve alınacak memur « iki hususi vasıflar ve her memurun rife ve mesuliyetinin “dereceleri ya tasrih e dilmiştir. a tayin edilecek i İazun | murlardan de ihmal, ülkeni klik hükümetten hi dan yl in enbakirlerin pağaportları - kak istemek vi dram olmadan mele den çıkarılabilecektir. Mak, nufüslar hakkında kanaatleri Evin içinden şirin döşenmiş bir parça mazdr. hâlâ yi e bir demi OĞ rültü; o gece, ilme aşladı. çatısı bile yok. Kamyonun at Bugün koyduğumuz ve ila sütunlarda deceğimiz, rimi; örneği olan inala, rdan bir e orla Av- iii ne sö balci et- rine yaklaşan alev- ırıp çağırıyorlardı. Uzak- Me ai gittikçe > on- geliyordu. kri ütü e kö firene İle patırdı kesildi « ve ia Ş- maati ının ehli idi “Kamyondan hiç bir şey bekle- da r de merkezi üst kattan zapta kalkışalımı, zin esizdir.,, Takrir heyeti umumiyece kabul edilmiş de muvafakat ederek layihaya di BE ke Müteaki m Çine kazası Bö Töntü im e Oğlu Mustafa, Bo- yabat'n Düzkaraağaç köyünden kimi oi > lu İbrahim, Konya'nın Mi; Yeni doğum. ve ölümleri haber vermiyenlere şiddetli cezalar tatbik olunacaktır. M rın tescili hakkında bir “İ kanun lâyihası hazırlanmıştır. İkmal veyâ diğ biri ir do; e ölümleri kaydetti cezai hükümler er detti tatbik il da lay iha e > ezkereler kabul mali diğer maddelerin ea geçilmiştir. çakçılığm men ve takibi hakkındaki sinden Mehmet ve Aksaray'ın Kelveri kö - | larının bi ay içinde, ölüm km ol TER Yusuf — Hasan Çavuş, Malatya- | 8 - lu Meh - dir. Vermiyenler nm Komik en Süleyman oğlu za idare | kya iŞ ai 5 ia İmedin ölüm cezasma çarptırılmalarna ait | kadar nakdi cezaya karar verebilecekle, bu kararlar kati sizi Ecnebi kl İd harice gön- ralar sine, müdafaa ve tayyare resmi pulla: tahsil harçları üzerinden günü toplanmak üzere içtimaa nihayet ve - rilmiştir. nm. sa m5 klik ar) Ve ir kur; vap vi Di — sordu: tetkiyk edecek ko: ni İdesine bir fıkra e ilâm ve maci ve Kazanç edel - ir layiha <18' erek pazartesi derecekleri p hakkında — yi ve > ncı a değiş - ö sö z Ecnebi güler pi sl lm Merkez Bankası da müdiri umumi muavini Cevdet Beyi seçmiştir. kanununa ilave e dilecek hükümler hakkında Ja sr i çe kaz si kanununa ba: a hükümler ies blm meclise bir miştir. -Bu. layiha' inle maliye memuriyet lerinin Taşla meri 1 Gi hükümlerini tatbik edebileceklerdir. ve ve takmaz, mavi gömlekli « merkezi vi > Kap ında, yaralı arkadaşlarına yaklaşa nı minik bir intizamla dışarı fırlıyordu, selda bir şeyk yoktu. Ee katın Pei dumandan görü ücumculardan biri, zaman 2: evlerin dumi nmiyordi man, eği ateş ediye men, arasıt havi olmasına rağı rının Bi pk toz, lak ve sıva ki şey daha zammediyordu. Polis m 3 is: ancak, asilerden biri meydana çıkacak olursa kurşunla ordu. — Öteki müfrezeler ne halde? cum için n göçe dada EY veri; geçme ar Sik var, En sona zırhlı tren kal: kilim rağmen şiddet ordu. Çin burjuvazisini bir tür- — Hemen bütün merkezler zaptolundu, Büyük merke olmaya Belair ielilniiP gi li irene saat bir buçukta.. Orada sekiz el ti fek ele geçirdi! 57 ve EMET gösterenlere meli diden mw Mars tuğumuz üçüncü müfrezesiniz. Onlara artık e ede içindekilerin de rl kaşlar, EEE eee abloka etmiş , bulunuy: omba k z. Faki i bir vel bitirmemiz lâzım: H a o dar çok ihtiyacım: ona münferit bir faaliyet eme

Bu sayıdan diğer sayfalar: