30 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

30 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Rönger isminde Amerikan tayyare ana gemisi (13.8000 tonluk, 76 tayyareli) Donanmalar, tayyare ge- milerile idare edilmeli! En büyük harp gemilerini bile tayya- relerin tahrip edebileceği anlaşıldı İngilterenin deniz inşaatı mü - risini abluka ederek oradan yar- dürlerinden Sir Arthur İdms ge -! dımcı ek pie mâni genlerde deniz mabarbelrinde olmak için kullanılacaktır iayyarelerin er cağı o vazifey Bu yi AE olan dair bir konferans Lİ Bu yare ana gemilerine gelince, maruf im fikrine na pin do zn nin ba - fuz olması lâzımdır. Bu mahfu: yet evvelâ harp ği flo - ları vasıtasiyle ve sonra da bir ta- kım tedafüt vasıtalarla temin edil| melidir. Bu ikinci vasıtalara tay- Yare hücumları: kullanıla- e olan tayyare topları da dahil- a tayyare toplarına çal kıy- met-vermek caiz — değildir. Çün- kü karada olduğu gibi dinleme va sıtalarımdan istifade ederek tay - yarelere karşı müessir bir top a - denizde kabil değil - işlerini ihlâl edec ir. Bir donanma üssübahrisin - den 800 kilometre uzaklaştı sonra her an düşman tayyareleri- hin hücumlarına maruz kalabilir. Bu hücumlara karşı vücuda geti - rilecek olan zırhlı siperler ve su kesiminden aşağı yapılacak terti- bat kâfi değildir. Bu gibi tertibat ancak büyük harp rim müessir olabilir. Halbuki s0; yyi bunlardan beklenilen vazifeler Jermgia, gal bapanalar. ittifak e- Bahsettiğimiz abluka işi gibi muayyen vazife - ler için ana gemilerinin donanma — hücumlara karşı müdafaa ede- olan tayyare tipleri teçhizleri mevzuu dali ker vazi- feler için ana gem yalnız bomba ti Mimi Si edile bilir. Bu bomba tayyareleri liman m yağ gemi Sunar kö» ne hafif krem konulabilir ve mim tüccar dahiline girer. Tüccar gemileri kendilerini “müdafaa e emiye - cekleri için deniz ticaretini sekte- ye uğratmak kabil olabilir. Görülüyor ki tayyare ana ge - mileri birçok muhtelif işlere yarı- yabilirler. Bu tayyare ana gemi - leri ya yalnız başlarına hareket e- derler veyahut bir iki destroviyer refakatinde bulunurlar. Ana mi donanmı a ge - nma ile beraber hareket ederse o zaman süratla tayyare - merikan deniz büyük ik harp sefinelerinin de tay- Yareler tarafından tahrip edilebi- leceği sabit olmuştur: Çünkü her me de enin dümenini ler dona; teşi için rasit- lik llülükdei Mi kir, Donan - ma top endahtı suretiyle deniz mu harebes pl bisi F ab Manş SiEİleğii de Tahkim Ediyor 7 — VAVIT 30 HAZİRAN 1934 sam Bütün memleketler artık ordu- larının kış talimlerinden hâsıl o- lan neticeleri kayıt ve tesbit etti- DM AŞ Avrupadaki pe ler aa Fransa Bretagne sa- billerinde bir karaya 'asker ani aya karşı olan huduttı gibi Manş sahillerinin de beton duvarla tahkimini ve ağır bataryaları ile teslihini karar al - tına aldı. a bahriye nazırı Pietri'nin ifadesine nazaran — tahkimat için şimdilik 80 milyo: franklık bir kredi kabul Sm. Bazı Fransız gazeteleri bu müna- sebetle: “Fransa, hürmet celbet - mek için her tarafta kuvvetli ol - melidir, diyorlar. 934 senesi zarfında sahil Fransız civarında kara ve dei uvvet - lerinin iştirakiyle cenerat Mittel- hauser'in ie manevra yapılacı Bir de ceneral Duchen'in hu - zurunda iki hava hücumlarına karşı müdafaa manevrası vukubu lacaktır. di e vri iğ mem Süvari müfettişi ceneral Altma yer resi MABEM Reimes'i in cenubundi altında bir ibaret olacaktır. Kısmi seferber - lik olarak saz edilmesi lâzım- lez harp halin — istifade lecek olan tecrübe- r kazanı >. oi. e 9 haziranda ve Fra Bigi ini üç grupa ayrıla - caktır 1 — Kısa “froutaliers,, tesmi- ya siper kıtaatını ihtiva edecek ve nerede lâzımsa orada harbet - meye hazır bir halde olacaktır. e Rİ ei ister - se bir rasat vazifesinin büyük bir vardır. Ossi için tayya - kıymeti Bir tayyarenin tayyare ana gemisine inişi, danında sre asri manevralar i- dare edec: Bu manevralar üçüncü piyade fırkasiyle düşman olarak karşılaşacaktır. 15 ile 30 eylül arasında fevka» lâde yeni bir şey olacak, sulh za - manmnda mevcut olmıyan 4İ nci fırka Moi karargâhında ihtiyat efradından mürekkep ola- rak mevhum bir düşmana karşı harbedecektir, Gazetelere telgraf havadisi olarak geçen bu manev- urmelon rayı yapacak olan 41 nci fırkaya | (Divislon de farmation) ismi ve l rilmiştir, mevcudu 15.000 kişiden teharrik bir unsur olarak hudut hak bir siper teşkil m m r. Bu kuvvetlerin miktai Sil r. Efradı müakmlarln mürekkeptir, bunlar tehlike al - tında derhal ispatı vücut eni urdurlar. — “Seferber millet,, verilen ve mütebaki büyük kütle tarafından teşkil olunan kuvvet ler. Bu kuvvetler siper kuvvetle - namı rini takviye eyliyecektir. İm İ tma, bilhassa yeni şimal hududu yle görülüyor ki Fransızla » rın vücuda ağir yaya ilmiş ordu ile Almanlar: ü seir orduları Mile yakın bir müşabehet vardır. Bu Fransız ordusunun vücuda gel - mesine Fransız okaymakamların dan (de Caulle) un (Meslek or - dusuna doğru) unvanlı eseri se - bep olmuştur. Bu eserde makine» Bu sahillere, 80 milyon frank sar- fıyle, beton dıvar çevrilecek ve ağır toplar konulacaktır sunun nazarı dikkati celbedilmiş- ık sına o kadar ehemmiyet vermiye- cektir. Fırka taksi tadan kalkacaktır. uh - telit kıt'alar vücuda getirilecek tir, Bunların teşekkül tarzları ve kuvvetleri .. vazifelere ktir ve| göre değişecel Bu esnada inşa leri ikmal olu - nan şark hududu tahkimatına as- de bırakılan ihtiyat kuvvetleriyle tanklarından biri. takviye edilmiştir. Fransızlar am kıt'alarmın mukaveme - maliye mda vu « eme sarfolunacaktır. Son rın adedini on altıya çıkarmış o - orlar. Bu esnada Belçika ordüşü da leştirilmiş hücum kıt'alarından durmuyor. > mm tununda) lüzumu hakkında Fransa ordu « evamı 8 inci sayfanın &

Bu sayıdan diğer sayfalar: