1 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

1 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pödebi roman remin camları, sökülüyor ii alam k korkudan dişlerim biribi'- rine çarpıyor, lerim kilitleniyor, e kalbim, duracak gibi boğuk haram! Yatağım- Yazan: MUAZZEZ TAHSIN daş kurmuş dizleri görüzüüyordu. Baş- ları karanlıkta Bu yarım adamlar kebir o iş ile yaktı. Elle rimi ocaktı yüksekçe bir he aştım, Hasta işi karanlıkt Elini tuttum, Buz gibi sert ve li “lârım buz gibi donmuş. ocağı Bayı aa 2 eki miydi? Çok Min Ciplak bere geç devi: Tm FE A özleri, cin mii a temi ie bir yaprak titriyordüm. Ne korkulu gece bu ii di mi bel ol Bu kadar mı sürecek? en yüki dar, bae geçe hiddetle yerinden fırla - iyii Nekadar zaman bu korku ile titredim, bilmiyoru Bedük yeka kapıma kırılıyor gibi sarsıldığını duyarak çılgın bir kor- ku ile Gelen kimdi ve ne is- tiyordu? Bu gece misafiri bir felâket müjdecisi miydi? Odamın ka- pisi aralıklandı. Dadıpa başını uzattı: — Kızım, Ahmet Ağa gelmiş, seni görmek istiyor. boğazımda tikandı. Birşey sora rel sofada duran Ahmet A - ğaya gil — Ham bu saab, bu fir evinizde rahat ler, Ölü gibi 2 z rından bir sedye yapmışlar. Adamca « Hin yatınp çiftliğe getirmişler. Odayı mittik. Vücudünü uk, fakat aavallıcık bir türlü mi gelemiyor. Acaba senin ilâçların fayda mi halin Mehmedi iyi işti Belki Allah ister de bu en le da iyi eder, bir.sevap kazanırsın, a kek ie giydim. Kürk ynantoma kürk mişti, Hepsinin kalpleri bir tek kalp, ER bir tek nefesti. umu elime aldım, tekrar yatağa im İlan birdenbire karardı. Başım bir yumruk vurulmuş gibi sersemledi. Ve Boğazımda bir hz 1 yatağın üzerine düştüm. Bu cansız yi en Şehre adam gönderiniz! vu kurtaralım. wii içerisinde çırpındı ladım, Refik ölü sandığım bir dakikan p — zavallı Talât yanında doktorla içe- riye girdi. Onu görünce, güya son kuv- vetimi sarfetmiş ve < boşalmışım © gibi irademi kaybettim. Dünya (etrafımda ters döndü ve oracığa yıkıldım. içinde birdüziye vuran bir çeki — Refik öldü, Refik öldü... Eğ Bana, dünyalar bitti gibi geliy , Yanımda i ince bir ses, Eminenin se- Ferihacığım, onu kurtaracağız. Sena ağlama. Sen Sima, oh benim kar- deği Hayır, herkes İyi söylüyor. Kak bim onu öldü biliyor. — Ben de ari lara gömünüz! diye tepi | Cuma günü başlanan maçlara bugün de devam edilecek dp atletizm eşey mü » sabakaları Kadıkö İNİ Fecri o izale aşlanmıştır. İce yin 100, 400, aka 10, koşularla ci'- min kaları yapılı İnme ma gi rm neticesi çanlardr 100 metro emih Galatasa - ray siz ire, Ma ay Raif iki ri KENE üçüncü, lil ul susporları ku- Tül sale ee Ziya «54,1» birinci Beşik- taştan Ragıp ikinci, Fenerden Füruzan üçüncü, 400 metro manialı — Ziya birinci 1500 © metro — Üalatasaraydan Fethi «4,32,8> birinci, : Beşiktaştan Varbis ikinci, Beşiktaştan Ruhi ü- 10,000 metro — Beğiktaştan ve zi «36, ni birinci, Beşiktaştan ri ikinci, Fenerdön ye re Tek a te- ım — Deni rp meki binden Tevfik «6, a EE id dan yiz ikinci, Harbiyeden İsmi agi 1» Galeteinieydin Ki eti Fenerden Necdet ilmek, e nerden mufahham Gülle — Harbiyeden Ateş İbra- him 12,38 mi vi snra vu m Deni LU İktisat işleri İspanyaya yumurta ihracatı eke peer yaya mü - miktarda yı bi edil « meğe başlanmıştır. “pane 1931 se- nesindenberi yumurta ithalâtını se- nevi 22,705,000 kilodan Mi te 37,902,300 kiloya çıkararak 9467 inde mümin m sene zarfında eketler smda panyaya en çok Teme esra memleket işa ha 1931 mi a panyaya 8,195,400, 1932 de 8 mil- yon KD Beker 200 nda Diyemem 1933 senesinde, 1931 se- in di » Pam ya ülyon iü lerin ine kıymı senel: 4 ka aki ai zı ihracatımızın ayrı kıymetleri erisim atli yon ii Milyon lira bary m .. nn Ş n si e (1 altın peçeta Yk di ku- Tustur. Bu ihracatımız İspanyanm ayni senelerindeki iel umumiyesile kiş 1931 el ya si a ticari sıkı ra- eren bu rakamların iki bi işi de hususi LE ep dır. Bizden sonra sirasile iş. m cok yumurta satan memleketler i e. Belçika, Polonya, Mi, lemek, Portekiz ve Da- ilan Belçika ve Bulgarista- un ihracat vaziyetlerinde 1933 se- İspanyada yumurtalarımız şiddetli rekabetlere ma: | ruz bulunmaktadır, evsafını fını yüksel itmek lâzımdır | fazlalıklar li 1931 se- mesinde Belçika, İsp. a 20,200 e Bulgaristan meta satmamıstır, ik 26,800 kilo sevkiyat ise beg fakat 1933 se pesinde birdenbire es inyol piya - iu eder. İlin recai da mühim lerde artmıştır. 1991 senesi 1750 ton ihracat 1932 ve 1933 senelerinde memlekete ihracatı 3, ei Mİ) anma mek apabilen Mısır mezkür mütenazıran Zu ii La İmumi il bilme dolayısile Avrupada bürak yumurta müstehlikleri türlü tür ikiler Di ine ekin e eler ölem yumurta, muhtaç olmama- i kira ai ler altında bize raki» olabilecek vazi. vette bulunan bilhassa Polonya ve Bulgar yumurtaları mene İl pa « zarlarını istilâ etm e yumurta. Jarımıza am sre lemeğe eli Tre gö gözönünde ta. ven arta m e hel Süyet m1 Yük. el r - suretile İsp: ki mzyküimizi Takipleri propas te e yabani ey - bütün ark üm ve basiretle mizin ege cok itina etmeleri ler evfie üçüncü. “aycan bayrak — Beşiktaş takı- mw birinci, Fener takımı ikinci. Bu müsabakaya ninesi 4 ta- kımı emiştir. Yüksek atlama — Galatasaray- Sedat «1,753 birinci, Necdet ikinci, Yulyos üçüncü. Spor bayramı Aliya kanlı hâdiseler. * (Birinci sahifeden mabat) fmdan muhafaza edilmektedir. Bu hâdiselerin menşei Münih şehridir. e vaziyet Berlin 2 (A.A.) — Havas Ajan: sı bildiri, sınm bildirdiğine göre milli sos hücum kıtaatı gekimeherbiye reisi is pe fesinden yiye miri Nutze raştur. Skam Röhm fırka reisi Hitlere karşı vah itaatsizlikte bulunmuştur. M. Hitlerin Mir “ağır yaralı var. yor. Beş dar, Bahriye Nezareti di dört ölü olduğunu ör hs İki kayıp vardır. Çarpışma olduğu esnada denizde kesif bir sis vardı. Miyukinin kıç tarafı ikiye bölüne- rek batmıştir. İnazumanın başı e - zilmiştir. JEKKÜR Bir senedir mütemadi ahatsizli Hezin ne, ka adli çeşi e eden m operatör Fazıl Beyle, Cerrahpaşa hastanesinde ame- 5 z > ; 2” iş ZE pi k Ş > # dip ede ön kiyimeti iyemiz “> ein bir mazhariy, , FERİDUN Osman EMAR iz ZIYA esi Hukuk Fakül « Dilb ade terin ii Beyin mahdumu A| Gisa bir hastalığı ri bak gene Yeni dün vefat etmiştir. Cenazesi in Mollafenari sokağındaki 32 mu- Kene hanelerinden kaldınlacaktır. vie Yeni Eserler ) Fen ve San'at fl İzmirde her ayın vik İn AR meler da , teknik mecmuasının mıştır, Yüksek “ ye arm aden Mies ler İnşaspr 1 MÜİCESAL kaynağının kul yar Ge safen ileri alumin: year ynağı tekniği, ni e bei mar: lukta, mA ve <İşçi defteri. kısmında bulümum sanayi erbabı, işçi ve teknis - sani Mümes: * Bedia, Fe: Behzat, al, He e R. Ke mal, E a bal Pi ime Bu cuma yapılacak | Kizi ni gemi | ik m ak ledi — Hayır, fakat ağır hasta, ona, ne k mn li ele DD Kar tipisi nefesimi tıkıyor. Fırtma - | Yapmak lâzım geldiğini size söyliyece- vi yi « | ierde fevkalâde mühüm yeli bare - nın şidi ayıdılarım birbirine | gim. Beni iyice dinleyiniz. Sia. “e Si ünden: ketleri vuku bulmakta olduğu an - ME ei resi M. Rölmü karışıyordu. Biraz daha gidersek, üz - | | B“ adamın soğuk «sözleri 1-6 temmu a günü Tak - | laşılıyor. Milli sosyalist fırkasının | bugün azlettim ve cup Amiri ürilünn gibi beni de havada | canımı üşüttü. sim adinda. Byk N Millet Medisi | ihtilâlci unsurlara müteveccih bir | yuzey tayin eyl la ire cak, vücudümü — İki taraflı bir zatürree yakala - | Reisi b eleği pi bali hareket ed yn Eni UM ram Ne | miş İl adi li Li edil ükümet mahalleleri sakindir. - reel ğa j ymiş bul Fatma ninenin | Bu bir insanlık borcudur. Bahusus ki | latasaray spor günü Bulgar, Rumen, | Devlet zabıtasma mensup o Sakla ba A «kalbine yaklaşınca içimi seayip ve | ötündeki küğlrdan onun memleke. | Yuçaslav ve Yunan Balkanların bi ek hcl. Gula ve Birde, Acaba, Fe in en ve oktorln » | vinci sıf atletlerinin iştirak ede - kurmaktadır. Millt sosyalist sl ma tina altında yolunu kaybeden | "Adan biri olduğunu görünce artık pılacak ve bu kadi tiz yolcu kimdir? Onu şimdi ne |, reddüde mahal e pazar gü: | bıta tarafından işgal edilmiştir. Ge | Be SE en ialde bulacağım? Kapıda e mefendi, bu şehir çocuğunu öyle 80 - rek buraya gerekse nezaretlere mü- iii lee M. Göring da Fiet ihyası beni bekliyordu. Ahmet Ağ uk ve ateli bir kulübede yatır - saat ikide | cavir > zabıta bn ri ta bulunarak demiştir kiz dir. bilfiil spor yapan | “kordon altına alınmuştır. Hücum kı- Bize ailen vi e m lere söle ie peel > işti m v. Mi imi fesi çer İLİM ler. Ben gidiyorum. İki gün sonra tek- deceği geçit vesmi ile başlanacaktır. | don haricine baskmmakinl Resmi mehafil . tedip o harekâtinin erler iyeklerim donmuştu. İçerisi sıcak - | '9” Siz artik ona indi başvekil tarafından verilen emirler gi işa 1 “ dı i? Bı belekeekze gülle kaldırma, atlı bali da polis Me tarafından kilağe Te pocntasamı He plâna .tayi tırdıyordu. Kulübe “adeta karanlıktı, | Peklerim- izm ve Yuman Panatinaikos kulü - | işgal edilmiştir. Çok mühim şahsi - bir ağaç üzerine ya. Dükü; va Refiği getirdiler, Ona ün takımımızla yapacağı futbol MA tevkif irin olduğu ha - çi O öldürüldü dl i yatağını verdim. Ocağa bir kucak de. | ası olacak m ei be Pari Ai) 2 Bali Alın İöşemesini aydınlatmıştı. Yerlerde o- | ha odun irin İnnâ) EMİLE ber atletizm müsal a devam e- icum kıtaatı erkânıharbiye blm saa von Schleicherin kek dum. (Mabadi var) ler. ve Kina Beşiktaş reisi azledildi civarındaki bir oryumda bu - Berlin 30 (A.A.) — Alman ajan - | gün tevkif edilirken öldürülmüş oldu- esmine iştiral ğu teeyyüt etmektedir. Jeneral mi am Fakir çocuklar i için yapılan sürnet düğünü ln Br wi iğ mai Birli; ie ve Münir © Beyin himmet vi kaza 'kezinde 75 mecca- nen sünnet li. gocuk me bi- sün rer çift çorap ve ayakkabile Eidik ni ivdirildi. Gençler Birliğinin bando sünnet yapılırken iemdiyen çal dı. Bu 75 çocuğu,tam bir mı irliği alenen arzı & 4 — Geçi cek aza için ir Kayalar in a yilan kulüp! alınması Yüzm üzme antrenörü geldi er ze - ii ni leksandr Gİ alar şehri- e geldi baliğ ei Bursaya giden | ve Uludağa çıkan Yunar) ierlık ve yürüyücülük kulübü © ki sadan şehrimize rem e dün Muhafızgücü ie ağ gücü bisikletçileri Siirt ER « Uzaktan sl ami yak e siler Mi Fenerhçilerı eri ii ve neş'eli n m e - uma günü li si 20'de isk Belvü lunan azaya ve ailelerine mahsus olmak üzere bir akşam yemeği tertip edilmiştir. daveti; ak için 1 temmuz 934 tarihin - dm ani kulübe mi iron lie, rica 0- Hm > ade vaziyete hâkim Londra 30 iyki GR Alman reti, hükümet manyada e hâkim tebliğ etmi; 2 ERSİN çeaygpi, muf ayl Düğün Memleketimin en eski , matbuat hâdiz leri; 24 Ettadinie ül Sana Saka Hanım! sahi Tan ak Efendi Düğünd maruf simi Meyva ve sebze toptan satış listesi Kabzımallar cemiyeti. bildiriyor. Birinel Kilosu

Bu sayıdan diğer sayfalar: